Budapesti Közlöny, 1876. július (10. évfolyam, 148-173. szám)

1876-07-01 / 148. szám

Budapest, 1876. 148. szám. Szombat, julius 1.­ BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Bud­apesten, egyetem-utcza 1-ső szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten , barátok­ tere­­­ik szám­a. földszint. Előfeítési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 frt. Félévre.....................................10 » Negyedévre....................... 5 » E­gy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos s Értesítés­be iktatandó hirdeté­­sek díjai a hirdetménynyel együtt eseslegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. befejezésére szükséges költségek fedezésére az 1876. évre pótlólag százötvenezer forint engedé­lyeztetik. Ezen összeg az 1876. évi államköltségvetésről szóló 1875: LV. törvényczikk 2. § ának A) alatti rendes kiadások XV. fejezete 12. czime alatt lesz számításba veendő. 2.§. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminis­­ter bizatik meg. Mi e törvényczikket és mindazt, a mi abban foglaltatik. Összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesit­jük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz­hetven­­hatodik évi junius hó ötödikén. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé. 1876. évi XXIII. TÖRVÉNYCZIKK Az 1875. XXXIII. törvényczikk A) VI. fejezet 9. cziménél, továbbá XIX. és B) VII. fejezetei némely czimei és rovatainál tett támladások eszámolhatá­­sáról. (Szentesítést nyert 1876. évi junius hó 5-én. Kihir­­dettetett az országgyűlés képviselőházában 187­6. évi junius hó 7-én, a fő­rendek házában ugyancsak junius hó 10-én.) Az 1875. évi államköltségvetésről szóló 1875. vi XXXIII. törvényczikk A) VI. fejezete 9. czime, továbbá XIX. fejezete alatt levő rendes és B) VII. fejezete alatt levő rendkívüli igazságügyi kiadások némely czimei és rovatainál szükségessé vált túlkiadásokra nézve megengedtetik, hogy azok 172.000 frt erejéig az utóbb említett két fe­jezet némely czimeinél és rovatainál elért megta­karítások terhére elszámoltathassanak. Mi e törvényczikket és mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesitjük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz­hetvenh­a­­todik évi junius hó ötödikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1876. évi XXIV. TÖRVÉNYCZIKK az egyenes adóhátralékok egyénenkinti leszámolá­sának befejezésére szükséges költségek fedezésére megkíván­tató 150.000 frt­nyi póthitelről. (Szentesítést nyert 1876. évi junius hó 5-én. Kihirdet­­tetett az országgyűlés képviselőházában 1876. évi .junius hó 7-én, a főrendek házában ugyancsak junius hó 10-én.)­­•§• Az egyenes adók egyénenkinti leszámolásának (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1876. évi XXV. TÖRVÉNYCZIKK Horvát-Szlavonországokban az 1876. év végén fen­­maradt egyenes adóhátralékokra befolyt összegből ugyanazon országokat megillető százaléknak kifize­tésére rrtegkivántató póthitelről. (Szentesítést nyert 1876. évi junius hó 5-én. Kihirdet­­tetett az országgyűlés képviselőházában 1876. évi junius hó 7-én, a főrendek házában ugyancsak junius hó 10-én.) 1­ §• A Horvát-Szlavonországokban az 1867. év vé­gén fenmaradt hátralékra 1872., 1873. és 1874. évek folyamában befolyt egyenes adókból az 1868. XXX. t.-cz. 30., illetőleg 1873. XXXIV. t.-cz. 3. §. alapján ugyanazon országokat megillető szá­zaléknak kifizetésére 90,005 frtnyi póthitel en­gedélyeztetik. Ezen összeg az 1876. évi államköltségvetésről szóló 1875. LV. t.-cz. 2. § ának B) rendkívüli ki­adások III. fejezete uj 13. czime alatt fog szám­adásba vétetni. 2.§. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügym minis­­ter bizatik meg. Ferencz József, s. k. Mi e törvényczikket és mind­azt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz hetven­­hatodik évi junius hó ötödikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1876. évi XXVI. TÖRVÉNYCZIKK az 1874. évi XXXIII. törvényczikk alapján 1875. évben végbement általános országgyűlési képvi­selő-választások alkalmával felmerült költségekre szükséges póthitelről, és az 1872. évben végbement általános választások alkalmából fenmaradt né­mely költségek fedezéséről. (Szentesítést nyert 1876. évi junius hó 5-én. Kihirdette­­tett az országgyűlés képviselőházában 1876. évi junius hó 7 én, a fő­rendek házában ugyancsak junius hó 10-én.) 1­ §• Az 1874. évi XXXIII. t.-cz. alapján 1875. év­ben végbement általános országgyűlési képviselő­­választások alkalmával felmerült költségekre a belügyminister rendelkezésére 34.257 forintnyi póthitel szavaztatik meg. 2. §. A belügyminister felhatalmaztatik, hogy ezen póthitelt az 1875. évi XXXIII. t.-cz. 2-ik §-a XIV. fejezetének 3-ik czime alatt megszavazott hitelnek maradványából fedezhesse s azt ugyan­ezen czim alatt elszámolhassa. 3. §. A belügyminister egyúttal felhatalmaztatik, hogy az 1872. évi országgyűlési képviselő-válasz­tások idejéből: Szabolcs megyében 2093 frt, Heves és Kü­lső- Szolnok t. e. vármegyékben pedig 2360 frtnyi fe­dezetlenül maradt költségeket is kiegyenlíthesse s ezeket az 1875. évi LV. t.-cz. 2. §-a XIV. feje­zetének 3. czime alatt megszavazott hitelből fe­dezhesse. 4­ §­Ezen törvény végrehajtásával a belügy-és pénz­­ügyminister bizatik meg.

Next