Budapesti Közlöny, 1876. augusztus (10. évfolyam, 174-199. szám)

1876-08-01 / 174. szám

Budapest, 1876. 1­4. szám. Kedd, augustus l. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben bálhoz hordva ! Egész évre............................20 frt. Félévre....................... 10 . Negyedévre..............................5­0 E­gy lap ára 30 fsz. BUDAPESTI dalKÖZLÖNY. SZERKESZTŐSÉG! : Budapesten, egyetem-utcza 1-fő szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere­­­ik szám­a. földszint. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesitő",­be iktatandó hirdeté­sük dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és SO kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200 —300-ig 1 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdethet igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy katodh­asábos petitsor egyszeri hir-­­ detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több-­­­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminister az igazságügy miniszeri számvevőséghez Gruber József és Sala­mon Gyula ottani dijnokokat III. oszt. számtisz­tekké ideiglenes minőségben nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer saját kérelmükre Kádár Gyida kőrösbányai kir. járásbirósági ír­nokot a dévai kir. törvényszékhez és Albescu Pé­ter dévai kir. törvényszéki írnokot a kőrösbányai kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister az aradi kir. tör­vényszékhez II. oszt. jegyzővé Steinitzer Károly köz- és váltóügyvédet nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Petricskó Jenőt, Prámer Eleket és Bergmann Ágos­tont a zombori államfőgymnásiumhoz rendes ta­nárokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister­­Fönczy Jánost, a kassai gépészeti szaktanoda he­lyettes tanárát, az újvidéki kath. főgymnásium­­hoz rendes tanárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Müller József po­zsonyi m. kir. fővámhivatali ellenőrt a budapesti m­. kir. fővámhivatalhoz II. osztályú főlisztté ne­vezte ki. A magyar királyi pénzügyminiszer Babarczy Ferencz pénzügyi fogalmazót a fogarasi királyi adófelügyelő mellé helyettessé nevezte ki. Papik szállítási hirdetmény. A m. kir. államnyomda papír szükségletének, 1877-ik évi január hó elsejétől kezdve, félévi fel­mondás kikötésével, három egymás után következő éven át leendő szállítására nézve, ezennel ajánlati verseny nyittatik. Felhivatóak tehát mindazon bejegyzett ezégü papír gyárosok és papirkereskedők, kik üzletöket legalább három év óta gyakorolják, és ezen szál­lítást elvállalni óhajtják, miszerint 50 kros bélyeg­gel ellátott írásbeli ajánlataikat folyó évi augus­­zus hó 31-én déli 12 óráig, a m. kir. államnyomda igazgatóságához (Budapest vár 140. szám alatt) lepecsételve. * Papírszállítási ajánlat- felírással annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy ezen záridőnek letelte után, ajánlatok többé el nem fogadtatnak. A m. kir. államnyomda által szükségelt külön­féle papírok, két csoport szerint különböztetnek meg: az I-sö csoportba tartoznak az érték­czik­­kekhez szükségelt a) állami ellenőrzés mellett gyártandó viz­­jegyű, és b) vizjegynélküli; — a II-ik csoportba a nyomtatási, iró és rajz pa­pírok. Vállalkozók tehát ajánlataikat csak is­­ezen csoportok szerint terjeszthetik be, szabadságukra hagyatván, azokban az államnyomda egész szük­ségletére, vagy az említett egész csoportok csak egyikére, lenni figyelemmel. Egyes bármely csoportba tartozó papírnemekre vonatkozó ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. Az egész szükséglet szállítására vállalkozók, kötelesek beterjesztett ajánlataik egyes részeit is fentartani azon esetben, ha a szállítás nekik csak az egyik vagy másik csoportra nézve engedtet­nék át. A beérkezendő ajánlatok között, a kincstár érdekeire és a hazai iparra való tekintettel, sza­badon választ a m. kir. pénzügyministérium, esetleg fenntartja magának a czél elérésére netán szükséges további intézkedéseket. Minden ajánlat kizárólagosan csak a m. kir. államnyomda által díjmentesen kiszolgáltatandó, egyszersmind a pályázati és szállítási feltételeket is tartalmazó űrlapon terjeszthető be, mely a reá nyomtatott megállapításhoz képest minden aján­lattevő által kellőleg kitöltve, ötezer azaz 5000 forintnyi készpénzben, vagy magyar állami papí­rokban árfolyam szerint a fenntebbi összeg ere­jéig melléklendő biztosítékkal ellátandó, és azon sajátkezűleg itt záradékkal írandó alá, »hogy vál­lalkozó a fenntebbi nyomtatott és általa jól meg­értett pályázati és szállítási feltételeket egész ter­jedelemben, minden kivétel és kifogás nélkül elfogadja, s azoknak feltétlenül alá­veti magát.« A szállítandó papírok mintáivel a m. kir. ál­lamnyomda igazgatósági irodájában délelőtti 8 — 12 óra között naponként megszemlélhetők, és ezen időben a pályázati és szállítási feltételek, illetőleg az ajánlati űrlapok is ugyanott átvehetők. Papír ellenminták és más alakban beterjesztett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Budapesten, 1876. évi julius hó 29-én. A magyar kir. pénzügymi­­nisteriumtól. FÜGGELÉK a magy. kir. adóf­elügyelők hivatása és hatásköre iránti utasításhoz a számvevőségi segédszolgálat ellátására vonatkozólag. (Folytadat és vége.) 3. Az évi előirányzatok számszerinti vizsgálata és összeállítása. 18. §. Az évi előirányzatok az államháztartás alap­jául szolgálván, a kh­. adófelügyelő nagyfontosságú feladata, azokat kellőleg s a czélnak tökéletesen megfelelőleg szerkeszteni, és azok számvevőségi összeállítását eszközöltetni. Az egyenes adókat és az adófelügyelőség szük­ségletét illető előirányzat indokolt mellékletekkel ellátva az egész kerületre szerkesztendő; a fede­zetre nézve a legutóbbi adókivetés, a szükségletre nézve pedig, nevezetesen az adófelügyelőségi, az adókivetési, beszedési és behajtási költségeket, valamint a kamat­térítéseket illetőleg, az utolsó 12 havi pénztári eredmény szolgál alapul. 19. §. Az előirányzatok előterjesztése iránt a bekül­dési határnap minden év májusbő 15-ig tűzetik ki. 4. Az adóhivatali és községi pénztárak vizsgála­tánál való közreműködés, 20. §. Az adóhivatali pénztárak vizsgálatánál köve­tendő eljárás iránt az erre nézve fennálló külön utasítás szolgál zsinórmértékül. A vizsgálati műveletek ezen utasítás értelmé­ben szerkesztve, az illető pénzügyigazgatóságnak küldendők meg; a vizsgálat eredményéről pedig, a körülményekhez képest, jelentés teendő, 21. §. Községi pénztárak , illetőleg adókezelők vizs­gálatánál különös figyelem fordítandó arra, vár­jon: a) a kivetés és előírás a községnél minden részben szabályszerűen és idejekorán megtör­tént-e ? b) a befolyt adópénzek rendesen könyveltet­­nek- e ? c) a községek felírásai egyeznek-e az adóhiva­tali felírásokkal , az egyes felek adókönyvecské­­ikkel, miért is egyes adókönyvecskék betekintés végett bekivánhatók; d) egyezik-e a községi adópénztárban talált készlet a napi jegyzék zárlatával? e) helyesen van-e napijegyzékben foglalt levo­­­nás a B. táblázatba átvezetve, illetőleg ott könyvelve ? f) a községek adóügykezelése minden tekintet­ben rendes-e ? az adópénzek biztos helyen őriztet­­nek-e, s végre nincsenek-e az adópénzek községi vagy magán­pénzekkel összekeverve ? g) az adópénzek beszállítása rendes időben tö­r­­ténik-e ? 22. §. A községi pénztárak vizsgálatának eredményé­ről tartozik a vizsgáló biztos a kir. adófelügyelő­nek jelentést tenni, ezen vizsgálat felől külön vizs­gálati munkálat azonban nem szerkesztendő. Budapest, 1876. július 5-én. Széll Kálmán, s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék