Budapesti Közlöny, 1876. szeptember (10. évfolyam, 200-224. szám)

1876-09-01 / 200. szám

Budapest, 1876. 200. szám. Péntek, September 1. H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva ! Egész évre............................20 írt. Félévre «••••••. 10 a Negyedévre..............................5 . Egy lap Ar­*. 30 kr. Szerkesztőség : Bu­d­apesten, egyetem-utcza­l-ső szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere­­­ik szám­a. földszint. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos .Értesítődbe iktatar.A hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége I. évi május 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával meg­engedni méltóztatott, hogy Brom Miksa, a déli vasuttársulat felügyelője és budapesti képviselője, az olasz kir. koronarend lovagkeresztjét elfogad­hassa és viselhesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott kinevezni: tart. főorvosokká: dr. Antunovits József segédorvost, a 12. sz. II. Ferencz mindkét Sicilia királya uhl. e.-ben, — a 4. sz. b. Edelsheim-Gyulai busz. e.-hez; továbbá: a következő tart. kat. orvosnövendékeket: dr. Vogl Józsefet, a therezienstadti 13. sz. h. ő. kórháznál, — ezen beosztásbani meghagyással; dr. Hlavnicka Jánost, a prágai 11. sz. h. ő. kór­háznál, — a 18. sz. Constantin orosz, ahg gy. e. tart. parancsnokságához; dr. Koválszky Ferenczet, a budapesti 16. sz. h. ő. kórháznál, — a 61. sz. Czezarevics Sándor orosz trónörökös gy. e. tart. parancsnokságához ; dr. Sommtz Ádámot, a therezienstadti 13. sz. h. ő. kórháznál, — a 73. sz. Vilmos württembergi hg. gy. e. tart. parancsnokságához; dr. Grotte Ignáczot, a prágai 11. sz. h. ő. kór­háznál, — a 15. sz. Adolf nassaui herczeg gy. e.-hez; dr. Körner Antalt, a prágai 11. sz. h. ő. kór­háznál, — a 75. sz. gr. Crenneville gy. e. tart. pa­rancsnokságához ; dr. Nebuzka Károlyt, a jozefstadti 12. sz. h. ő. kórháznál, — a 6 ik tab. vad. zászlóaljhoz; dr. Hoffmann Adolfot, a trieszti 9. sz. h. ö. kór­háznál, — a 66. sz. IV. Ferdinand toscanai nhg. gy. e.-hez; dr. Kosimnik Jánost, a gráczi 7. sz. h. ő. kór­háznál, — a laibachi 8. sz. h. ő. kórházhoz ; dr. J­anda Hermant, a bécsi 1. sz. h. ő. kórház­nál, — a bécsi 2. sz. h. ő. kórházhoz; és dr. Leiner Ágostot, a jozefstadti 12. sz. h. ő. kórháznál, — a 2. sz. gróf Wrangel drog­­ez­redhez ; tart segédorvosokká; a következő tart. kát. orvosnövendékeket: dr. Pollaczek Félixet, a pozsonyi 19. sz. h. ő. kórháznál, — a kassai 20. sz. h. sz. kórházhoz; dr. Körsch Gusztávot, a therezienstadti 13. sz. h. ő. kórháznál, — a 36. sz. gr. Degenfeld gy. e. tart. parancsnokságához; dr. Kroczak Nándort, az olmützi 6. sz. h. ő. kórháznál, — a brünni 5. sz. h. ő. kórházhoz; dr­ Machalicky Károlyt, a theresienstadti 13. sz. h. ő. kórháznál, — a 14. sz. hg. Windisch- Graetz drag. e.-hez ; dr. Hofbauer Miklóst, a temesvári 21. sz. h. ő­­kórháznál, — a 5. sz. gróf "Wallmoden uhl. ez­redhez ; dr. Büchler Fülöpöt, a budapesti 17. sz. h. ő. kórháznál, — a 34. sz. I. Vilmos német császár és porosz király gy. e.-hez; dr. Singer Henriket, a pozsonyi 19. sz. h. ő. kórháznál, — ezen beosztásbani meghagyással; dr. Strasser Móriczot, a temesvári 21. sz. h. ő. kórháznál, — ezen beosztásábani meghagyással; azután dr. Reinitz Albert tart. közvitézt, a 32. sz. gy. ezredben, —j)*badeni 3. sz. h. ő. kórházhoz, és dr. Lieber Ágost tart. tizedest, a 10. sz. egész­­ségügyi csapatban, — az innsbrucki 10. sz. h. ő. kórházhoz; végre: kát. segédorvosokká, a következő tényleg szolgáló kát. orvosnöven­dékeket : dr. Tróján Alajost, a budapesti 16. sz. h. ő. kórháznál; dr. Lanzer Oszkárt, és dr. Stepper Vilmost, — mindketten a bécsi 1. sz. h. ő. kórháznál, és dr. Klein Móriczot, a bécsi 2. sz. h. ő. kórház­nál, — mind a négyet jelenlegi beosztásában való meghagyással. (1876. évi augustus 16-án kelt leg­felsőbb elhrat). A m. kir. pénzügyminister Ottó József és Bla­­gaics pénzügyi titkárokat, Podecsek András és Kugler György pénzügyi biztosokat kir. adófel­ügyelőkké, még pedig az elsőt pénzügyi tanácsosi, a többi hármat pénzügyi titkári ranggal; továbbá Szlalopek­ Vilmos pénzügyi biztost és Laticza Dö­me, Novák Márton és Novák Ferencz pénzügyi fogalmazókat adófelügyelői helyettesekké, még pedig az elsőt pénzügyi biztost, a többi hármat pénzügyi fogalmazói ranggal nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a selmeczi kir. bánya­igazgatóság számvevő osztályához, Surjánszky Kálmán és Knerovits Adolf szám­segédtiszteket III- ad osztályú szám­tisztekké, Jancsi Ignácz és Malinák Gyula bányahivatali irodasegédeket pe­dig számsegédtisztekké nevezte ki. A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság által Sztraka Antal ideiglenes Vit-ed osztályú adó­­tiszt hason minőségben véglegesittetett. A m. kir. pénzügyminister az 1876. évi XV. törvényczikk 84. §-ban nyert felhatalmazás foly­tán a kir. adófelügyelői intézményt Horvát-Szla­­vonországokban is f. évi sept. 1-ével életbe lép­tetvén, nevezett országokban négy adófelügyelői kerületet rendelt alakíttatni, és pedig: Fiume és Zágráb megyék részére Zágrábban ; Varasd, Kő­rös és Belovár megyék részére Varasdon; Verő­­cze és Pozsega megyék részére Eszéken; és Sze­­rém megye részére Vukováron. Az adófelügyelői intézmény életbeléptetésével a Horvát-Szlavonországokban fennálló kir. pénz­ügyi felügyelőségek működése folyó évi augustus végével megszüntettetik és az általuk addig vég­zett teendők ellátása, a­mennyiben az egyenes adókra vonatkozik, a kir. adófelüyelőkre, a­mennyiben pedig a közvetett adókat illeti, a zág­­rábi kir. országos pénzügyigazgatóságra ruház­­tatik. A m. kir. pénzügyminiszer a buccari illetékki­szabási hivatalt folyó évi augustus végével meg­szüntette, és annak teendőjét a zágrábi kir. ille­tékkiszabási hivatalra ruházta át. Prössl Károly nyirbaktai lakos vezetéknevének »Szántai*-ra kért átváltoztatása I. évi 40409. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­­tetett. UTASÍTÁS a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi VII. tör­vényczikk értelmében a katasári munkálatok ki­igazítása czéljából bejelentett térfogati adatok he­lyességének ellenőrzése végett alkalmazandó köze­gek és eljárás tárgyában. (Folytatás) 62. §. Ha kivételesen tagozási és magántérképek, vagy egyéb megbízható műszaki adatok hiányában egyes dűlők, puszták, nagyobb majorsági területek, köz­­legelők, erdők, nádasok vagy terméketlen terüle­tek felmérése válnék szükségessé: a concretális térképek lánczczal vagy asztallal való felvételek által kiegészítendők. Asztallal való felvétel esetén azonban a szelvények a táblákra szárazan ra­gaszt­andók fel. Az új felvételek bemért vonalai világos sárga színnel húzandók ki; az elejtett vonalak kereszt­­vonnással megjelölendők; a régi, de újból is el­fogadott vonalak pedig érintetlenül hagyandók. c) Tagosítási munkálatok és magán térképek. 63. §. A tagositási, illetőleg magán­ térképek haszná­latának a községhatár egész területére nézve ott van helye, hol: a) részletes kataszteri felmérés még nem történt; b) a birtokrendezés és tagosítás a részletes ka­taszteri felmérés megtörténte után jött létre, s végül c) hol egyes dűlők vagy nagyobb birtoktestek a részletes kataszteri felmérés vagy általános bir­tokrendezés óta gyökeres változáson mentek át.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék