Budapesti Közlöny, 1876. október (10. évfolyam, 225-250. szám)

1876-10-01 / 225. szám

Budapest, 1876. 225. szám. Vasárnap, october 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : B­ud­apesten, egyetem-utcza 1 -B. szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben báshoz hordva . E­gész évre..........................20 frt. F­élévre.......................... . . 10 . N­egyedévre..........................5 . Egy lap ára 30 kr. B­udapesten, barátok­ terv­e-ik szám­a, földszint. E­lőfizetési Árak : Hivatalos Hirdetések : A hivatalos .Értesítődbe iktatott hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 80 kr. a bélyegért 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Eg­y hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdeté­sek: E­gy hatoc­hasábos petitaor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 19 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége 1. évi september hó 26-án kelt legfelsőbb kéziratával bá­ró Ringelsheim József altábornagynak és nagy­szebeni katonai parancsnoknak díjmentesen a tit­kos tanácsosi méltóságot legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli kir. Felsége I. évi Sep­tember 13-án kelt legfelsőbb kéziratával Max Tódor nyugalmazott kapitánynak Fogarason, ki­fejtett sikeres közhasznú működése, és Gál Tamás nyugalmazott kapitány és fogarasi polgármester­nek, az ottani őrség elhelyezése és egészségi viszo­nyai érdekében tett szolgálatai elismeréséül, a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott A honvédségi Ludovika akadémiában ez évben megtartott hadapródi vizsgák alapján 1876. évi november hó 1-től számitadó ranggal, magyar kir. honvéd hadapródokká kinevezem, tettleges állományban, a gyalogságnál: Miske József 50. zászl. szakaszvezetőt, Fischer Dezső 61. zászl. őrmestert, Laczkó Antal 53. zászl őrmestert, Farkas Dániel 36. zászl. czimz. tizedest, Rumann Gyula 1. zászl. közhonvédet, Mihálovits Miklós 36. zászl. czimz. szakaszve­zetőt, Wagner Dániel 53. zászl. czimz. tizedest, Hanzell Ferencz 79. zászl. őrmestert, Tolján Budimir 84. zászl. tizedest, Cserszky Lajos 36. zászl. közhonvédet, Kiss Antal 37. zászl. őrmestert, Zay Tamás 36. zászl. tizedest, Thuránszky Rudolf 62. zászl. czimz. őrmestert, Würth Lajos 49. zászl. czimz. őrmestert, Deák Lajos 6. zászl. czimz. tizedest, Wermescher György 28. zászl. őrmestert, Bányai Sándor 41. zászl. őrmestert, Mesarovic György 92. zászl. czimz. tizedest, Nagy Gábor 41. zászl. közhonvédet, Hozák Lajos 5. zászl. számv. őrmestert, Belányi Alajos 52. zászl. őrmestert, Hickmann Rudolf 10. zászl. czimz. tizedest, Hirsch Izidor 30. zászl. czimz. szakaszvezetőt, Keszenheimer János 44. zászl. czimz. szakasz­­vezetőt, Major Gábor 63. zászl. közhonvédet, Lőw Szilárd 63. zászl. czimz. őrmestert, Szüts Károly 63. zászl. czimz. tizedest, Erdős Kálmán 7. zászl. czimz. tizedest, Paál Lajos 64. zászl. czimz. tizedest, Somoskeőy Arzén 51. zászl. czimz. őrmestert, Brücker Hermann 66. zászl. szakaszvezetőt, Zakaliczky Ágoston 53. zászl. czimz. tizedest, Paján János 28. zászl. czimz. tizedest, Gaál Károly 71. zászl. czimz. őrmestert, Márton József 29. zászl. szakaszvezetőt, Fükő János 51. zászl. czimz. tizedest, Virágh Elemér 66. zászl. czimz. tizedest, Trepches János 23. zászl. czimz. őrmestert, Nagy Károly 75. zászl. czimz. szakaszvezetőt, Kricza Lukács 26. zászl. czimz. tizedest; a lovasságnál: Matiasevic Pál 10. lov. ezr. 1. sz. czimz. ti­zedest, Mátay Domokos 2. lov. ezr. 3. sz. czimz. őr­mestert, Ötvös Imre 9. lov. ezr. 2. sz. őrmestert, Dobszay István 8. lov. ezr. 2. sz. szakasz­vezetőt, Dancs Áron 9. lov. ezr. 3. sz. szakaszvezetőt, Martie Genosia 10. lov. ezr. 3. sz. czimz. ti­zedest, Gulyás Miklós 2. lov. ezr. 4. sz. őrmestert és Kovács János 5. lov. ezr. 1. sz. őrmestert. szabadságolt állományban, a gyalogságnál: Mann József 5. zászl. czimz. tizedest, Szabó Lajos 6. zászl. czimz. tizedest, Langhoffer János 51. zászl. számv. őrmestert, Pókász Imre 68. zászl. közhonvédet, Engel József 51. zászl. őrmestert, Radosevic Jakab 88. zászl. közhonvédet, Zsulyevics Mór 5. zászl. közhonvédet, Grósz Lipót 57. zászl. czimz. tizedest, Mellinger Alajos Lipót 1. zászl. czimz. tizedest, Kalmár Béla 52. zászl. közhonvédet, Csiba Ferencz 66. zászl. czimz. tizedest, Hirsch Mór 70. zászl. czimz. tizedest,­­ ' Verbovszky Ágoston 37. zászl. tizedest, Galgóczy Nándor 1. zászl. czimz. tizedest, Rózsahegyi István 63. zászl. czimz. tizedest, Szluha József, 3. zászl. közhonvédet, Karpelesz Gusztáv 1. zászl. czimz. tizedest, Bucsay Gyula 47. zászl. czimz. tizedest, Saly Károly 1. zászl. közhonvédet, Bene János 30. zászl. közhonvédet, Kmetty Milán József 53. zászl. czimz. tizedest, Keszler Ede Sámuel 27. zászl. szakaszveze­­tőt és Szmida Lajos Károly 60. zászl. közhonvédet, Szende Béla, s. k. A m. kir. igazságügyminister Kiss Károly szeg­­zárdi járásbirósági aljegyzőt a szegzárdi kir. tör­vényszékhez jegyzővé nevezte ki. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Uzoni Sándor nagy-szebeni kir. jogakadémiai he­lyettes tanárt, ugyanezen tanintézetnél nyilvános rendes tanárrá, a rendszeresített illetményekkel nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dunai Ferencz főgymnasiumi rendes tanárt, a győri kir. jogakadémiánál a bölcsészet nyilvános rendes tanárává, a rendszeresített illetményekkel nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Barna Mihály ungvári főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanazon tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Várallyai Sándort a pancsovai állami főreáltano­dához rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Darkossy Teréz, Mihajlics Ida és Vadász Julia fehértemplomi állami elemi leányiskolái ideigle­nes minőségű tanítónőket állomásaikon végleg megerősítette. A m. kir. pénzügyminister a kolozsvári jószág, igazgatóság kerületében újonnan szervezett m. kir. erdőhivatalokhoz a következő erdőtiszteket ne­vezte ki. 1. Erdőm­est­erekr­ek: Fikker Bélát rendelkezés alatti m. kir. erdő­mestert, Scholtz Arnold m. kir. erdőtitkárt és Steyrer József rendelkezés alatti m. kir. erdő­mestert. II. Kezelő főerdészeknek : Schuszter Mihály rendelkezés alatti főerdészt, Rappensberger Márton magy. kir. erdészt és Wester Sándor m. kir. erdészt. III. Pénztárnokokká és számvevőkké: Bömches Frigyes rendelkezés alatti erdészt, Pé­ter­sber­ger Frigyes rendelkezés alatti erdészt, Rö­mer Frigyes rendelkezés alatti pénztárnokot és Kelemen Lajos rendelkezés alatt pénztári ellenőrt. IV. Ellenőrzé: Heiszer Antal rendelkezés alatti pénztár­nokot V. Raktár tisztekké: Misselbacher Nándor rendelkezés alatti erdészt, Guba Károly rendelkezés alatti erdészt és Schobel Károly rendelkezés alatti erdészt. VI. Első osztályú erdészekké: Rákosi József rendelkezés alatti erdészt és Pischl Pál rendelkezés alatti erdészt. VII Másod osztályú erdészekké : Eibl Gusztáv rendelkezés alatti czimzetes főer­dészt, Szőts Károly rendelkezés alatti erdészt, Kelemen Márton rendelkezés alatti erdészt és Wagner Gusztáv rendelkezés alatti erdészt. Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék