Budapesti Közlöny, 1876. december (10. évfolyam, 276-299. szám)

1876-12-01 / 276. szám

Budapest, 1876. 276. szám. Péntek, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. SZERKESZTŐ LÉO : Budapesten, egyetem-utáea 1-ső szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok­ tere­­­ik szám­a. földszint. Előfizetési Árak: Naponkint! pontú szótküldéssel vagy helyben házhoz hordva ! Egész évre . . . .. . . 20 írt. Félévre.......................... 10 . Negyedévre ...... 5­0 Egy lap ára 00 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos BÉrtesítőtő-be Iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt eldlegesen beküldendők, még pedig 100 ezeig egyszeri hirdetésért 1 Art. és SO kr. a bélyegért, 100—300-ig 3 Zrt. 300—300-ig 3 fát és így tovább minden 100 szóért 1 írttal tabb. Egy hirdetést igazold lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a kosos külügyministernek előterjesztése folytán, folyó évi november bő 26-án kelt legfelsőbb határoz­­ványával, a Konstantinápolyban tartandó confe­­rentiához: volsonykeői gróf Zichy Ferencz nagy­követet első, és báró Calice Henrik diplomatiai ügyvivőt és főconsult Bukarestben második osz­trák-magyar meghatalmazottá, — utóbbit való­ságos rendkívüli követté és meghatalmazott minis­­terré való egyidejű előléptetéssel, a legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott. A császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott Artner József alezredesnek, a 12. sz. Vilmos fhg. gy. e. ben, saját kérelme folytán, a jól meg­érdemelt nyugalmi állapotba való átvételét elren­­rendelni, s ez alkalomból nevezettnek a czimzetes ezredesi jelleget dijmentesen adományozni. (1876. évi november hó 10-én kelt legf­­elirat.) . Amerling József hadmérnöki törzsbeli ezredes­­nek és temesvári hadmérnökségi igazgatónak, saját kérelme következtében, a nyugalmi állapotba való átvételét elrendelni, s ez alkalomból nevezettnek a czímzetes ezredesi jelleget dijmentesen adomá­nyozni ; továbbá Schaffer Nándor hadmérnöki törzsbeli őrna­gyot, ezidőszerinti másod-törzstisztet a komáromi hadmérnökségi igazgatóságnál, a temesvári had­mérnökségi igazgatóvá kinevezni; és Ambrózy Emil hadmérnöki törzsbeli őrnagy­nak, beosztva a prágai főhadparancsnokság had­mérnöki főnökéhez, — a komáromi hadmérnök­ségi igazgatóság másod-törzstiszti állomására le­endő áthelyezését megparancsolni; (1876. évi nov. hó 24-én kelt legf. eliat.); wolmári Wolfram Bódog őrnagynak, a 11. sz. Il­ik Sándor orosz császár dsidás ezredben, az újabban megtartott felülvizsgálat következtében, a számfelett várakozási illetékkel szabadságoltak viszonyában további hat hónapra való egyelőrei meghagyását elrendelni és megparancsolni, hogy nevezett törzstisztnek a fentemlitett dsidás ezred tettleges szolgálati állományába 1. évi October hó 19-én kelt legfelsőbb határozvánnyal elrendelt behivatása, további rendeletig függőbben hagyan­dó. (1876. évi november hó 24-én kelt legfelsőbb elhatározással) ; következő 1. oszt. századosnak őrnagyi-helyi­­állomásokra leendő előjegyeztetéseket elrendelni, u. m.: Mayr Andrásnak, az Ő Felsége 1. m­. nevét vi­selő tiroli vadász ezredben; skeriei Zatezalo Rafaelnek, a 67. sz. lovag Schmerling gy. e.-ben;­­ Gessner Alajosnak, a 37. sz. József főherczeg­­ gy. e.-ben; gjuraboji Xovakovic Józsefnek, a 79. sz. gr. Jellacié otocsáni gy. e.-ben ; Horalek Vinczének, a 34. sz. I. Vilmos német császár és porosz király gy. e.-ben; Sterger Raimundnak, az 59. sz. Rainer fhg. gy. e.-ben; Mattuschka Jánosnak, a 11. sz. György szász hg. gy. e.-ben; Weissl Ödönnek, a 61. sz. Czezarevics Sándor orosz nhg. trónörökös gy. e.-ben ; Heberth Jánosnak, a 13. sz. gróf Huyn gyalog e.-ben; Morelli Péternek, az 51. sz. Henrik fhg. gy. e.-ben; Pokorny Antalnak, a 6. sz. gr. Coronim gy. e.-ben; siebenburgi báró En­atschek Hugónak, a 3-dik táb. vad. z.­aljban ; Kowarz Károlynak, a krakói tüzérségi szer­raktárnál ; Rogulics Lázárnak, a 16. sz. gr. Clam-Gallas busz. e.-ben; és Bayer Nándornak, a 8. sz. gr. Saint-Quentin ds id. e.-ben ; (1876. évi nov. hó 26-án kelt legf. elirat.); továbbá adományozni­ a czimzetes őrnagyi jelleget. Stiotta János 1. oszt. századosnak, az inns­brucki kat. épit. igazgatóságnál, — a felülvizs­gálat következtében »rokkant« gyanánt a nyu­galmi állapotba történő átvétele alkalmából, dij­mentesen. (1876. évi november hó 18-án kelt legf­­elirat.); Caesar Miksa békeállománybeli 1. oszt. száza­dosnak, a nyugalmi állapotba saját kérelme foly­tán történő átvétele alkalmából, dijmentesen; to­vábbá megparancsolni, hogy nevezettnek sok évi igen jó szolgálattételei elismeréséül a legmagasb megelégedés kifejezése tudtára adassék; (1876. évi november hó 22-én kelt legf. elhat.) ; Merz Károly nyug. 1. oszt. századosnak, díj­mentesen ; (1876. évi november hó 21-én kelt legf. elhat.); és gróf Wurusbrand-Stuppach Emil 1. oszt. száza­dosnak, az Ő Felsége 1. m. nevét viselő 11. sz. dra­­gonyos-ezredben, — »rokkant” gyanánt a nyu­galmi állapotba történő átvétele alkalmából; (1876. évi november hő 18-án kelt legfelsőbb el­határozással) ; végre: báró Villani Ágost nyugalmazott főhadnagy­nak, a czimzetes századosi jelleget dijmentesen adományozni. (1876. évi november hó 21-én kelt legfelsőbb elhatározással). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szász Károly ministeri tanácsost és a m. tud. akadémia rendes tagját, az egyetemes irodalom­­történetből egyetemi magántanárrá lett képesí­tése folytán, ezen minőségben megerősítette. A m. kir. igazságügyminiszer Mészöly Gerson budapesti köz- és váltóügyvédet Dunaföldvárra kir. közjegyzővé, — Agusztich Antal szentgotthárdi kir. járásbiró­­sági aljegyzőt a szombathelyi kir. törvényszékhez jegyzővé,­­továbbá Draskovich Lipót kalocsai lakost a csongrádi Ta­fferner Gyula zsolnai kir. szolgabirósági ír­nokot pedig a vágbeszterczei kir. járásbíróság mellé bírósági végrehajtókká, végre­ ifj. Kary József trencséni kir. törvényszéki bir­­nokot az illavai kir. járásbírósághoz írnokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Dráveczky Ador­ján budapesti kir. alügyészt hasonló hivatali mi­nőségben a pestvidéki kir. ügyészséghez, és Geisinger Károly illavai kir. járásbirósági ír­nokot a trencséni kir. törvényszékhez helyezte át. A budapesti kir. főügyész Hiezel Péter kir. ügyészségi bijnokot a beregszászi kir. ügyészség­hez írnokká nevezte ki. Az »első soproni hadastyán segélyző egylet* alapszabályai a kir. belügyministerium által f. évi 54289. sz. alatt a bemutatási záradékkal ellát­tattak. A »tapolczai polgári olvasó köré­nek alapsza­­bályai a királyi belügyministerium által folyó évi 54341. szám alatt a bemutatási záradékkal ellát­tattak . A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister megengedte, hogy Somogymegyéhez tar­tozó Kéthely községben a­z. é. October hó 23-án meg nem tarthatott orsz. vásár helyett f. évi decem­ber 11-én pótvásár tartathassék. Lapunk mai számához három és fél iv .Hivatalos Értesítő­ van csatolva. Pályázat. A győri árva alapítványoknál 1876/7. tanév kezdetével következő ösztöndíj állomások jöttek üresedésbe, nevezetesen: I. A győri királyi árva alapítványnál 7 állomás egyenként évi 80 írttal. II. A győri Dlabács-féle árva alapítványnál 4 állomás egyenként évi 80 írttal. III. A győri gróf Eszterházy-féle árva alapít­ványnál 1 állomás évi 80 írttal. Ezeknek betöltésére pályázat hirdettetik, követ­kező megjegyzések és feltételek mellett:

Next