Budapesti Közlöny, 1877. január (11. évfolyam, 1-24. szám)

1877-01-03 / 1. szám

Budapest, 1877. 1. szám. Szerda, január 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS L­A 1]. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdető­házhoz hordva : Egész évre ......................... Félévre ........ 20 frt. Szerkesztőség : Budapesten, egyetem-utcza 1-ső szám II. emelet, Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere­­­ik szám­a­ földszint sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri 100 hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt. 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 Negyedévre . ...................5 » szóért 1 írttal több. Egy lap éra 30 kr. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. l V­agánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb., és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai két főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1876. évi XLVI. TÖRVÉNYCZIKK az 1877-ik évi államköltségvetésről. (Szentesítést nyert 1876. december hó 2- án. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1876. évi december hó 30-án.)­­­ §• Az 1877. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai: Kétszázh­uszonkilencz millió, hatszáznyolczvanagyezer, kilenczszáztizenkét o. é. forintban; átmeneti kiadásai: Egy millió, négyszázh­áromezer, háromszázkilenczvenkét o. é. forintban ; beruházási kiadásai: Öt millió, ötszáztizenhatezer, hétszázharmincznyolcz o. é. forintban állapíttatnak és ajánltatnak meg. 2­§­______________Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg: Rovatonként Czimenként Fejezetenként forint Államadósságod: 1. sz. Az 1867. évi XV. törv.­czikkben 74.041 elvállalt államadóssági járulék: 4.650.000 VII. Fejezet. A) Rendes kiadások. I. Fejezet. A királyi udvartartás költségei II. Fejezet. ■0 császári és Apostoli királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdíjai III. Fejezet. Országgyűlés: 1. ez. A főrendiház kiadásai 2. ez. A képviselőház kiadásai 3. ez. Az országgyűlési gyorsiroda sze­mélyzetének illetményei 4. ez. A magyar delegáció kiadásai 5. ez. Az államadósságot ellenőrző bi­zottság kiadásai Összesen (III fejezet 1—5. czim) IV. Fejezet. Az 1877. évre megállapított közös ügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg V. Fejezet.. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány köze­geinek nyugdijai VI. Fejezet. Ny­u­g­d­ij­a­k . 1. sz. Ministerelnökség 2. ez. Ő császári és Apostoli kir. Fel­sége személye körüli ministerium 3. ez. Horvát-Szlavon-Dalmát ministe­­rium­ 4. ez. Belügyministerium 5. ez. Pénzügyministerium 6. ez. Közmunka- és közlekedési mi­­nisterium 7. ez. Földmivelés , ipar- és kereske­delmi ministerium 8. ez. Vallás- és közoktatásügyi minis­terium 8. ez. Igazságügyi ministerium 10. ez. Honvédelmi » Együtt (VI. fejezet 1 —10. czim) (Folytatjuk.) Lapunk mai számához három iv »Hivatalos Értesitő« van csatolva. Évi törlesztési járulék :­ 6.000 1,159.032 Folyó pénzértékben 1.000.000 Érczpénzben 150.000 Ennek beszerzési költségei (8 % ) 12.000 31,497.861 Összesen­­1. czim 30,927.997 2. ez. Földtehermentesités és örökvált-Folyó pénzértékben Érczpénzben ,Évi járulék: 46.500 1,048.717 27.815 30.000 508 3.225 533.284 201.803 gére 200 69.200 Kötvényárlapok és szelvényivek elő 629.501 állítási költségei 2.000 95.000 3,641.857 Összesen (2. czim) 16,420.886 Kamatok és járadékok Tőkebeli kiegyenlítések 7.092 Járulék a földtehermentesítési alap­igazgatóság költségének fedezé-1,972.244 Járulék az erdélyi igazoló bizott­mányok költségeinek fedezésére 6.376 Törlesztés Ennek beszerzési költségei (8 % ) 171.015 Sagok: 17,399.277 11.776.000 590.720 12,110.655 4,241.476 20.000 sere 40.179 Rovatonként Czimenként Fejezetenként forint 130.000 Sorsolási számok kiíratási költsé

Next