Budapesti Közlöny, 1877. február (11. évfolyam, 25-47. szám)

1877-02-01 / 25. szám

Budapest, 1877 25. szám Csütörtök, február 1 BUDAPESTI K E Ö Z L Ö N Y. ''VW' H IVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten,, egyetem-utcza 1-tő szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok­ tere­­­ik szám­a. földszint. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre.......................... 10 » Negyedévre..................................5 » Egy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos ,Értesitők-be iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 1 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Eg­y hirdetéit igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyministernek 1. a. előterjesztése folytán, f. évi január hó 27-én kelt legfelsőbb határozványá­­val: gróf Mülinen Rudolfot, a közös külügyminis­­teriumhoz különös alkalmaztatásban ideiglene­sen beosztva volt rendkívüli követet és meghatal­mazott ministert, a németalföldi királyi udvarhoz cs. kir. rendkívüli követté és meghatalmazott mi­­nisterré legkegyelmesebben kinevezni méltóz­tatott, a császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott Hauska Antal vezérőrnagynak, a 69-ikgy. dan­dár parancsnokának, saját kérelme folytán, a jól megérdemelt nyugalmi állapotba való átvételét elrendelni, és megparancsolni, hogy ez alkalomból nevezettnek sok évi, békében és harczban egya­ránt kitűnő szolgálattételei elismeréséül, a legma­­gasb megelégedés kifejezése tudtára adassék; egyúttal friedburgi Dobler Bernát ezredesnek, a 67-ik gy. dandár parancsnokának, hasonló minőségben a 69-ik gy. dandárhoz leendő áthelyezését elren­delni , azután kinevezni: Csikós István ezredest, a 79. sz. gr. Jellacsics otocsáni gy. ezred parancsnokát, — a 67-ik gy. dandár parancsnokává, jelenlegi tiszti rangfoko­zatában való egyelőrei meghagyással; Stipanovics Mihály ezredest, a 33. sz. b.Kus­­sevich gy. e. tart. parancsnokát, — a 79. sz. gr. Jellacsics otocsáni gy. ezred parancsnokává; és Gogoljan Iván alezredest, a 2. sz. I. Sándor orosz császár gy. e.-ben, — a 33. sz. b. Kussevich gy. ezred tart. parancsnokává ; (1877. évi január hó 24-én kelt legf. kat.); továbbá Rapp-Dobry János ezredesnek, a prágai tüzérs. szerraktár parancsnokának, saját kérelme folytán, a jól megérdemelt nyugállapotba való átvételét elrendelni, és Laufer Gusztáv műszaki tüzérségi alezredest, a bécsi cs. k. tüzérs. fegyvergyár forgalmi felügye­lője— a prágai tüzérségi szerraktár parancsno­kává kinevezni; (1877. évi jan. hó 19-én kelt legi kat.); azután Paul Bernát számi, várakozási illetékkel sza­badságolt alezredesnek, az ő Felsége lm. nevét viselő 4. sz. dsid. e.-ben, — az ismételten megej­tett felülvizsgálat következtében »rokkant« gya­nánt a nyugalmi állapotba való átvételét elren­delni ; (1877. évi jan. hó 26-án kelt legf. kat.); továbbá adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget, díjmentesen: a következő 1. oszt. századosoknak : Kutschereuter Quidónak, a 29. sz. b. Scudier gy. e.-ben, — a felülvizsgálat következtében »rok­kant« gyanánt a nyugalmi állapotba történő át­vétele alkalmából . (1877. évi jan. hó 18-án kelt legf. kat.) ; Liebezeit Henriknek, a 47. sz. Hartung gy. e.-ben, — a felülvizsgálat következtében »csapat­szolgálatra képtelen, helyi szolgálattételre alkal­mas« gyanánt a nyugalmi állapotba történő át­vétele alkalmából; (1877. évi jan. hó 15-én kelt legf. kat.) ; és Speiser Károlynak, a jól megérdemelt nyugálla­potba saját kérelme folytán történő átvétele al­kalmából; (1877. évi január hó 21-én kelt legf. kat.); végre elrendelni : Krausz Alajos őrnagy-hadbirónak, a budapesti helyőrségi törvényszéknél, — a felülvizsgálat kö­vetkeztében »rokkant« gyanánt, a nyugalmi álla­potba leendő átvételét, és Schödl Ferencz őrnagy-hadbirónak, a kassai helyőrségi törvényszéktől a budapestihez történen­dő áthelyezését. (1877. évi január hó 24-én kelt legf. határozványával). Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá kinevezni: tart. főorvosokká. A következő tart. segédorvosokat: dr. Dech­mis Sándort, a 19-iktab. vad. z.­aljnál; dr. Körsch Gusztávot, a 36. sz. h. Ziemiecki gy. e. tart. parancsnokságánál; dr. Lichscheindl Gézát, és dr. Petli Frigyest, mindketten a bécsi 1. sz. h. ő. kórháznál; dr. Ajtai Andrást, a d n.-szebeni 22. sz. h. ő. kórháznál; dr. Malinszky Ferenczet, a prágai 11. sz. h. 5. kórháznál; dr. Lanzer Oszkárt, a bécsi 1. sz. h. 6 kórház­nál ; dr. Miskolczy Imrét, a 68. sz. h. Rodich gy. e.-nél, — mind a nyolczat jelenlegi beosztásában való meghagyással; azután a következő tart. kát. orvosnövendékeket: dr. Strojnowski Edét, a lembergi 14. sz. h. ő. kórháznál, — ezen beosztásbani meghagyással; dr. Kaunitz Zsigmondot, a badeni 3. sz. h. ő. kórháznál, — a 3. sz. Pichler táb. tűz. e.-hez; dr. Daru Tivadart, a kassai 20. sz. h. ő. kór­háznál ; dr. Stuchlik Jánost, a jozefstadti 11. sz. h. ő. kórháznál; dr. Lutyinski Lajost, a lembergi 14. sz. h. ő. kórháznál, — mindhármat jelenlegi beosztásában való meghagyással; dr. Kindl Józsefet, a jozefstadti 12. sz. b­­. kórháznál, — a 25. sz. b. Mamula gy. e. hez; dr. Hollaender Sándort, a badeni 3. sz. b. ő. kórháznál, — az Ő Felsége lm. nevét viselő 1. sz. gy. e.-hez; dr. Viktor Jánost, a krakói 15. sz. b. ő. kór­háznál, — a 40. sz. Rupprecht gy. e.-hez; dr. Hillischer Hermannt, a bécsi 1. sz. h. ő. kórháznál, — a 3-ik táb. vad. z.­aljhoz; dr. Kryzsanowski Edét, a bécsi 2. sz. h. ő. kór­háznál, — a 7. sz. Károly Lajos főherczeg dsid. e.-hez; dr. Soltycsek Szaniszlót, a lembergi 14. sz. h. ő. kórháznál, — a 30-ik táb. vad. z.­aljhoz; dr. Bebek Móriczot, a prágai 11. sz. h. ő. kór­háznál, — a 77. sz. Salvator Károly fhg. gy. ez­redhez ; dr. Nessel Edét, a prágai 11. sz. h. ő. kórház­nál, — ezen beosztásbani meghagyással; dr. Liszer Miksát, a budapesti 17. sz. h. ő. kór­háznál, — a 69. sz. gr. Jellacsics gy. e. tart. pa­rancsnokságához ; dr. Treschl Józsefet, a gráczi 7. sz. h. ő. kór­háznál, — a 7. sz. b. Maroicsics gy. e. tart. pa­rancsnokságához ; dr. Schwab Ernőt, a laibachi 8. sz. h. ő. kór­háznál, — a 8-ik táb. vad. z.­aljhoz; dr. Sviták Józsefet, a therezienstadti 13. sz. h. ő. kórháznál, — a 21. sz. b. Reischach gyalog­ez­redhez ; dr. Winter Móriczot, a badeni 3. sz. h. ő. kór­háznál, — a 33-ik táb. vad. z aljhoz; dr. Mosing Vilmost, a gráczi 7. sz. h. ő. kór­háznál, — a 32. sz. gy. e.-hez ; dr. Weisz Ignácz tartalékos köz-vadászt, az Ő Felsége lm. nevét viselő tiroli vadász-ezredben,— a 7. sz. b. Marolcsics gy. ezredhez ; tartalékbeli segédorvosokká , a következő tartalékbeli katonai orvosnöven­dékeket : dr. Institoris Istvánt, a temesvári 21. sz. b. c. kórháznál, — az 5. sz. gr. Radetzky busz. e.-hez; dr. Eberstaller Oszkárt, a laibachi 8. sz. h. ő. kórháznál, — a 10-ik táb. vad. z.­aljhoz; dr. Hahn Dávidot, a temesvári 21. sz. h. ő. kórháznál, — a 2. sz. II. Sándor orosz császár gy. e.-hez; és dr. Bachschitz Móricz tart. czimz. tizedest, a 32. sz. gy. e.-ben,­­ a 9. sz. hg. Liechtenstein Ferencz húsz. e.-hez; segédorvosokká, a következő tényleg szolgáló katonai orvosnö­vendékeket : dr. Baldini Octavot, a trieszti 9. sz. b. c. kór­háznál ; dr. Mudra Jánost, dr. Maydl Károlyt, dr. Thomayer Józsefet, mindhárman a prágai 11. sz. b. c. kórháznál, dr. Schmidinger Józsefet, és Lapunk mai számához négy év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék