Budapesti Közlöny, 1877. március (11. évfolyam, 48-74. szám)

1877-03-01 / 48. szám

Budapest, 1877. 18. szám Csütörtök, martius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉG : Bud­apesten, egyetem-utcza­­-«6 szám IL emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere­m­ik sz­ám a­ földszint. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 frt. Félévre ...••••. 10 . Negyedévre..............................5 . Egy lap­­ra 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos .Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 80 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap­­ra 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kv. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kv. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 17-én Bécsben kelt legfelsőbb el­határozásával, Schrodt Ferencz nyugállománybeli honvéd századosnak a czimzetes őrnagyi jelleget, díjmentesen, legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. Szende Béla, s. k. A magyar királyi igazságügyminiszer Vitalis Kálmán ügyvédjelöltet a liptó-szent-miklósi kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Sélley Sándor nagyváradi kir. ügyészt hasonló minőségben a bu­dapesti kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. pénzügyminister Oelberg Oszkár za­­lathnai bánya­gyakornokot nagy­bányai bánya­igazgatósági fogalmazóvá nevezte ki. Lenkofszky László 16-ik zászlóaljbeli szabad­ságolt állományú honvéd hadnagy, a m. kir. hon­védségben viselt tiszti rangjáról s cziméről önként leköszönvén, lemondása elfogadtatott és mint honvédköteles — a törvényszabta szolgálati idő tartamára — a 19-ik honvédzászlóaljhoz mint őr­mester beosztatott. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister somogymegyebeli Gyöngyösmelék községnek megengedte, hogy az ott évenkint april hó 5-ikének hetében hétfő és keddi napokra enge­délyezett országos vásár ez évben kivételesen april hó 9 és 10-ik napjain tartathassák meg. NEMHIV­ATALOS RÉSZ. A kassai kath. tanitóképezdénél Krausz János káptalani helynök ur 1873. óta egy növendéknek évenként 42 frtnyi ösztöndíjat volt szives adomá­nyozni, ezen felül 8 növendéket teljes ellátásban részesít és legújabban 50 frt alapítványt tett sze­gény növendékek segélyezésére; továbbá Szabad Ferencz apátkanonok és kassai plébános, Szabó József esztergomi felszentelt püspök és Kaczvinszky Vidor jászói praelatus urak említett képezde sze­gény növendékei segélyezésére hasonlókép külön- ■ külön 50 frt alapítványt szíveskedtek tenni. Mely nagylelkű adományok azzal hozatnak nyilvános­ság elé, hogy azokért a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a kegyes adományozóknak köszö­netét nyilvánította. Alsó-Ausztriában, (megh. ifj. dr. Mayer József, ügyvéd Bécsben): fehér festékező anyag, külön­böző technikai czélokra, különösen pedig padoza­toknak és általában fának telitésére és fényesi­­tésére; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1017. Pribyl Emánuel főerdész Weyerben Felső-Ausztriában: sajátszerü vetőgép; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama lév. titoktartás nem kéretett. 1018. »Fröhlich és Steffen czég« gőzkazán és gépberendezések számára szolgáló technikai iroda Bécsben; javítás mindennemű tüzelések számára való égető anyagnak füst-emésztő készülék segé­lyével leendő elhasználására; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás nem kéretett. 1019. Düllgen fivérek Waldban, Solingen mel­lett Poroszországban (megh. Hartmann Nándor magánmérnök Bécsben); javított ernyő állvány­ a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titok­tartás kéretett. 1020. A de Bary J. utódai ezég, Neugebauer Titus cs. k. felhatalmazott és hites magánmérnök és Jackle Emil Bécsben, (megh. dr. Kornfeld Ignácz ügyvéd Bécsben) , javított légszesz láng­tartó, »légszesztakarék lángtartó« néven; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 2 év; titoktartás nem köretett. 1021. Hack Gyula és társa gépgyárosok Bécs­ben; javított hőség mozgony; a szab. kert 1876. oct. 26.; tartama 5 év; titoktartás kéretett. 1022. Balbi Jakab gépmű­ves Párisban (meg­hat. dr. Kesselbauer Albert Bécsben); Franczia­­országban 1873-ik évi September hó 9-ke óta 15 év tartamára szabadalmazott sajátszerüleg be­rendezett rugó nélküli lakatok; a szab. kert 1876. oct 26.; tartama 5 év; titoktartás kéretett. 1023. Kaysser Miklós gyógyszerész Majna mel­letti Höchstben, Kaysser Ágoston és Helwig Ke­­resztelő János mindketten Majna melletti Frank­furtban (megh. Paget C. O. mérnök Bécsben); sajátszerüleg egyesitett feszmérő (Manometer) és biztonsági szellentyü készülék ; a szab. kert 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1024. Fanek Leó mérnök Aachenben Porosz­­országban (megh. Hartmann Nándor magánmér­nök Bécsben); légköri légszesze­ró gép; a szab. kert 1876. oct. 26.; tartama 1 év ; titoktartás ké­retett. 1025. Ujhely Matild gyártársnő Stockerauban Alsó-Ausztriában (megh. ifj. dr. Mayer József ügyvéd Pécsben); sárga viaszanyag különböző technikai czélokra, különösen pedig padozatoknak és fának telitésére és fenyítésére; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás kére­tett 1026. A »Clayton és Shuttleworth gépgyáros czége Bécsben: sajátszerü gőzkazán fűtés; a szab. kelt 1876.oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás ké­retett. 1027. Keyl­e Róbert technikus Bécsben: védké­­szülék a víznek fagyástóli megóvására a magas nyomatú viz csővezetéseinél; a szab. kert 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1028. Weiss Károly kereskedő Gablonczban, Csehországban: tökéletesen elszigetelt villámhárí­tó; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1029. Zichermann Ignácz, téglagyárbirtokos Bécsben, hordozható katona tábori sütőkemencze; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titok­tartás kéretett. 1030. Idősb Glier C. F. ezég, zenészeti műszerek gyártója Kligenthalban Szászországban (meght Paget C. O. mérnök Bécsben); javítások a Con­­certinos és Accordeonsok billentyűzetében; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 2 év; titoktartás kö­retett. 1031. Vogel és Noot kereskedők Bécsben: ru­ganyos aczél lemezből szerkeztett sajátságos hágó­­czipő; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás nem kéretett. 1032. Schubert János gyártó Bécs melletti Ot­takx­ingben, műbőrnek készítése papirlemezből »Herkulesbör« elnevezés alatt; a szab. kelt 1876. oct. 26.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1033. Pieper Károly mérnök Drezdában (megh- Paget O. K. mérnök Bécsben) ; javítás a mész ce­mentnek égetési eljárásában és az ahoz való készü­lékeken; a szab. kert 1876. oct. 28.; tartama 5év; titoktartás kéretett. 1034. Broadbent Tamás mérnök és Brown Dávid mintakészitő, mindketten Huddersfieldben Nagy-Britanniában (megh. Paget O. K. mérnök Bécsben); javítások a folyadékoknak és nedvek­nek komlóból, szőllőből, seprőből és más szerves anyagokból való kivonására szolgáló készüléke­ken; a szab. kert 1876. oct. 28.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1035. Frenzel Ágoston leánya nagy, Karwinban, osztrák Sziléziában: javított pirkőszén kemen­­ezék; a szab. kelt 1876. oct. 28.; tartama 1 év; titoktartás kéretett. 1036. Bécs fő és székváros közönsége: vizosztó javítás; a szab. kelt 1876. oct. 28.; tartama 1 év; titoktartás nem kéretett.J 1037. Seilers Vilmos Philadelphiában, Észak- Amerika Egyesült Államaiban (megh. Paget O. K. mérnök Bécsben); sajátságos eljárás és egy hoz­zátartozó készülék, a vasnak és aczélnak salak­tól való megtisztítására és tömörítésére; a szab. kelt 1876. oct. 28.; tartama 1 év ; titoktartás ke­retett. 1038. Mohy Gyula gyáros Bécsben: javítások az önműködő fonó­gépeken, nevezetesen: 1) egy készülék mindig egyforma nagyságú (ismert fo- SZABADALMI ÜGY. Az 1876. évi october hóban engedélyezett szabadal­mak kimutatása. 1016. Ujhely Matild gyártársnő , Stockerauban Lapunk mai számához négy év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next