Budapesti Közlöny, 1877. április (11. évfolyam, 75-98. szám)

1877-04-01 / 75. szám

Budapest, 1877. 75. szám. Vasárnap, április I BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak :Hivatalos Hirdetések : Naponkénti postai szétküldéssel vagy házhoz hordva , helyben A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen Egész évre ...... Félévre­­ . 20 frt. 10­0 beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 Negyedévre ........................ Egy lap ára 30 kr. 5­0 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, egyetem-utcza 1-ső szám II. emelet. KIADÓ-HIVATAL. : Budapesten, Ferencziek-tere 7-ik sz. a. földszint. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő­ törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1877. évi VI. TÖRVÉNYCZIKK a katonaság részére az 1873. év III. negyedétől az 1876. év III. negyedéig kiszolgáltatott előfoga­tokért járó dijpótlékokból származó kiadások fe­dezésére szükséges póthitelről és az ezen költségek jövőben való fedezésének módozatáról. (Szentesítést nyert 1877. évi martius hó 23-án. Ki­­hirdettetett az országgyűlés képviselő házában 1877 martius hó 25-én, a főrendi házban martius hó 26-án.) 1. §• A katonaság részére 1873. év harmadik negye­détől kezdve 1876. év harmadik negyedéig kiszo­gáltatott előfogatokért járó dijpótlékokból szár­mazó kiadásokra a belügyminister rendelkezésére 25,356 frtnyi póthitel szavaztatik meg. 2. §. A belügyminister felhatalmaztatik, hogy ezen póthitelt, az 1875. évi LV. törvényczikk 2. §-a XIV. fejezetének 3. czime alatt megszavazott hi­telből fedezhesse s azt ugyanezen czim alatt el­számolhassa. 3. §. A belügyminister egyúttal felhatalmaztatik, hogy az 1876. év III. negyedétől fogva az 1877. év végéig felmerülő ilynemű költségeket, a megyék 1877. évi közigazgatási,árva és gyámhatósági ki­adásaira megszavazott hitelből fedezhesse és ezen czim alatt elszámolhassa, jövőre pedig költségve­tésében ezen czélból a szükségnek megfelelő ösz­szeget külön rovat alatt felvehesse. 4­ §• Ezen törvény végrehajtásával a belü­gy- és pénz­­ügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket és mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesit­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz hetvenhe­­tedik évi martius hó huszonharmadikán. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű fő­rendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1877. évi VII. TÖRVÉNYCZIKK a m. kir. honvédség hadrendszerinti állományára előirt felszerelési czikkek beszerzéséből keletkezett költségtöbblet fedezésére szükséges póthitelről. (Szentesítést nyert 1877. évi martius hó 25-én. Kihir­­dettetett az országgyűlés mindkét házában 187­7. évi martius hó 26-án.) L§. A honvédség készleteinek hadrendszerinti ki­egészítésére szükségessé vált 637,538 forint 50 kr költségtöbblet fedezésére az 1877. évre 425,065 frt 32 kr póthitelképen engedélyeztetik. Az engedélyezett összeg az 1877. évi állam­költségvetés B) átmeneti kiadások és beruházá­sok I. átmeneti kiadások IV. fejezete 3. rovata alatt számolandó el s fedezetéül az 1876-ik évi XLVI. törvényczikk 4. §-ban meghatározott fe­dezeti mód jelöltetik ki. 2. §. Az engedélyezett szükségletnek 212,532 frt 66 krra rugó utolsó részlete az 1878-ik évi költség­­vetésbe veendő fel. 3. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyi és honvédelmi miniszerek bízatnak meg. Mi e törvényczikket és mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál ágva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más hiveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz hetvenhe­tedik évi martius hó huszonötödikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Révész Bálint tiszán­túli helvét hitvallású superintendens részére, pályán kifejtett sikeres tevékenysége el­ismeréséül, a királyi tanácsosi czimet díj­mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1877. évi mártius hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. A zágrábi székesegyházi főkáptalannál: Pavlesic János nándorfehérvári és végszen­­drei felszentelt püspök, Szt. - Antalról czimzett draveczi prépost, kanonok és szé­kesegyházi főesperesnek, a csázmai társas­káptalani nagyprépostságra s a grescei és sinczei főesperességre; továbbá Perok Fü­­löp B.-Sz.­Máriáról czimzett bizerei apát, kanonok és csázmai főesperesnek, a székes­­egyházi főesperességre; Arkovic János mes­terkanonoknak, a goriczai főesperességre; és végül Suskovic József mesterkanonok­nak, a csázmai főesperességre való fokoza­tos előléptetését ezennel jóváhagyom. Kelt Bécsben, 1877. évi mártius 22-én. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Mazsuranics Iván, s. k. dr. Il­asevic István csázmai társas-káp­talani őrkanonoknak és pro­lectornak, a a Szt.-Irénről czimzett szerémi prépostsá­­got adományozom. Kelt Bécsben, 1877. évi martius hó­ 22-én. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Mazsuranics Iván, s. k. Petrach­ Ferencz zágrábi főgymnasiumi igazgatót, a Nevemet viselő zágrábi egye­tem bölcsészeti karához a classica görög" philologia tanszékére nyilvános rendes ta­nárrá ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1877. évi martius hó­ 22-én. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Mazsuranics Iván, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége f. hó 22- én kelt legf. határozványával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy báró Haymerle­ Henrik cs. kir. nagykövet a németalföldi királyi oroszlánrend nagykeresztjét, Rosty Zsigmond tiszth. cs. kir. követségi tanácsos pedig a franczia becsü­letrend lovagkeresztjét elfogadhatják és viselhetik. Ő császári és Apostoli királyi Felsége f. évi február hó 23-án kelt legf. határozványával van Overzee Frigyes cs. k. tiszth. alconsulnak Rotter­damban, a consuli czimet legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. h.. Lapunk mai számához négy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék