Budapesti Közlöny, 1877. május (11. évfolyam, 99-123. szám)

1877-05-01 / 99. szám

Budapest, 1877, 99. szám Kedd, május 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : NaponkAött posta! szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre .............................20 frt. Félévre ........ 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, egyetem­-utcza 1-ső szám XI. emelet. KIADÓ-HIVATAL : Budapesten, Ferencziek-tere 7-ik sz. a. földszint. Hivatalos Hirdetések: A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 száig egyszeri hirdetésért j­árt, és 80 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kv. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. hó 25- én kelt legf. kéziratával, gróf Bissingen Nippenburg Ernészt cs. kir. kamarásnak, Ő Felsége Mária Anna császárné főud­varmesterének, díjmentesen a titkos tanácsosi méltóságot legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá (1877. évi május hó 1-ével) kinevezni: 6. a tüzérségben: a következő 1. oszt. századosokat: Post Jánost, a 8. sz. vártüzér-zászlóaljban, — a 10. sz. vártüzér-zászlóaljhoz, parancsnoki minő­ségben ; nordlandi Seiche Ágostot, a bécsi tüzérs. arze­nál szerraktárában, — ugyanoda; Schi­alb Jánost, a 9. sz. gr. Bylandt-Rheidt táb. tűz. e.-ben; Adam Ferenczet, a 7. sz. Luitpold bajor bg. táb. tűz. e.-ben; és Murko Jánost, a 8. sz. b. Hofmann táb. tűz. e.­­ben, — mindhármat illető ezredéhez; Kuschel Manót, a 12-dik táb. vad. zászlóaljban,­­— ugyanoda parancsnoki minőségben; Fischer Edét, a bécsi tüzérs. arzenál szergyárá­ban, — ugyanoda üzlet-felügyelői minőségben; Holecek Venczelt, a steini lőporgyár ideigl. pa­rancsnokát, — ugyanoda véglegesen; és lovag Eschenbacher Józsefet, a 11. sz. táb. tűz. e.-ben, — számf. a 2. sz. Rudolf fhg. trónörökös táb. tűz. e.-hez, 6 csász. és Apost. kir. Felsége szárnysegédévé való egyidejű kineveztetéssel. 7. a hadmérnökségben: a következő 1. oszt. századosokat: lilzer Károlyt, a 2. sz. Lipót fbg. hadm. e.-ben, — a hadmérnöki törzshöz; sokolgradai Gyurits Mihályt, az 1.sz.Ferencz­ Jó­­zsef­ császár hadm. e.-ben, — ugyanezen ezredhez; Schmidt Józsefet, a hadmérnöki törzsben, — ugyanoda; lovag Szeth Ferenczet, a 2. sz. Lipót fbg. hadm. e.-ben, — a hadmérnöki törzshöz; Ebhardt Vilmost, a hadmérnöki törzsben, — ugyanoda; és Hoffmann Sándort, a hadmérnöki törzsben, — ugyanoda. 8. a kat. szekerészeti­ karban: Weiker Károly 1. oszt. századost, a budapesti 4. sz. orsz. szekerészeti parancsnokságnál, — ugyanoda parancsnoki minőségben. 9. a béke-állományban: a következő 1. oszt. századosokat: Klenk Edét, a károlyvári várparancsnokságnál; Eckher Lipótot, a therezienstadti várparancs­nokságnál ; Rodics Gábort, a péterváradi várparancsnok­ságnál, és nobile de Majnek­ Józsefet, száml. a 76. sz. b. Knebel gy. e.-ben, — mind a négyet jelenlegi be­osztásában való meghagyással. 10. a kat. határ-igazgatási­ szakban: Popesko György 1. oszt. századost, az utász-ezredben: Kerchnawe Hugo 1. oszt. századost, egy őrna­gyi állomásra, jelenlegi tiszti-rangfokozatában va­ló egyelőre a meghagyás mellett, alkalmazni. (Folytatjuk.) A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister Kenessey Albert czímmel és ranggal felruházott főfelügyelőt a m. kir. vasúti és hajózási főfelügye­lőséghez valóságos főfelügyelővé nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister Abelsberg Vilmos vallás-és közoktatásügyi mi­­niszeri számtisztet a budapesti e. f. kir. törvény­székhez jegyzővé, Ocsvay Árpád bidalmási kir. járásbirósági díj­talan joggyakornokot a karánsebesi, K­ipusztyák Pál nagykikindai kir. törvényszéki díjas joggyakornokot pedig a nagykikindai kir. tör­vényszékhez aljegyzőkké, továbbá Torday József pancsovai kir. törvényszéki iro­datisztet a pancsovai törvényszékhez irodaigaz­gatóvá, Rostás János szabadkai kir. törvényszéki telek­könyvi írnokot a szabadkai kir. törvényszékhez se­­gédtelekkönyvezetővé, Vukoszavljevits András pancsovai kir. törvény­­széki írnokot ugyanezen kir. törvényszékhez iroda­tisztté; végre Paizs Milán közjegyzői segédet a szabadkai kir. törvényszékhez telekkönyvi írnokká nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister Nevedy Mihály lipótujvári kir. járásbirósági írnokot a rózsahegyi kir. törvényszékhez,­­ Draskóczy Mór rózsahegyi kir. törvényszéki ír­nokot pedig a lipótujvári kir. járásbírósághoz he­lyezte át. A m. kir. pénzügyminister Kohányi Róbert és Gamberszky József I-s. oszt. dohány­beváltási tisz­teket IV. osztályú dob. bev. kezelőkké, és Pivo­­varszky Gusztáv, Petrovich Sándor, Klacsó Károly, Seligmann Gusztáv és Banovszky Gyula dohány­­beváltási gyakornokokat VI. oszt. dohánybeváltási tisztekké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Marschall Gyula számvevőségi gyakornokot saját ministeriumának számvevőségéhez III. oszt. számtisztté nevezte ki. Hrehus Kálmán 49-ik zászlóaljbeli szabadságolt állományú honvéd százados, a m. kir. honvédség­ben viselt tiszti rangjáról s cziméről önként lekö­szönvén, lemondása elfogadtatott. Dietrich József Venczel pannonhalmi benedek­­rendi papnövendék­­vezetéknevének » Somogy­i«-na­ kért átváltoztatása folyó évi 18066. számú belügy­­ministeriumi rendelettel megengedtetett. Pályázat. Az aradi állami reáliskolánál a jövő tanév ele­jén két tanári állomás lesz betöltendő, a­melyekre, a szabályszerű fizetés mellett, ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomások egyikével a franczia és német nyelv, a másikával a vegytan és a természetrajz tanítása lesz összekötve. Pályázók a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­­nisteriumhoz czimzett, szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat, ha szolgálatban vannak elöl­járóságuk utján, különben közvetlenül a nagyvá­radi tanker. kir. főigazgatósághoz f. évi junius hó 15-ig küldjék be. Kelt Budapesten, 1877. évi április hó 17-én. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. A balassa-gyarmati ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Folkusházy Sándor ipolysági lakos ügyvéd, a kamara lajstro­mába bejegyeztetett. A pécsi ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, miszerint Láposy Károly pécsi ügy­véd elhalálozása folytán a kamara lajstromából töröltetett s irodájára nézve gondnokul ifjú Né­meth­y József pécsi ügyvéd neveztetett ki. NEMHIVATALOS RÉSZ. XV. KIMUTATÁS a m. kir. honvéd tisztek vagyontalan özvegyeinek és árváinak ellátására szolgáló alapra eddig be­gyült adományokról: frt kr. A XIV-ik kimutatás szerint eddig begyült 22527 05 Szatmármegyében , Komlód-tótfalu községben begyült 1­80 Dara községben (Pap József 5 frt, a község 1 frt 35 kr) 6 35 Szamosbecs község 1 — Csegöld község 4 69 Lapunk mai számához négy iv­e Hivatalos Értesítő­ van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék