Budapesti Közlöny, 1877. június (11. évfolyam, 124-147. szám)

1877-06-02 / 124. szám

Budapest, 1877. 124. szám Szombat, junius 2. HIVATALOS LAP. Szerkesztőkép : Budapesten, egyetem-utcza 1-ső szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziek­ tere­m­ik az. a. földszint. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel vág; helyben házhoz hordva : Egész évre................................20 frt. Félévre..........................................10 . Negyedévre.................................5 . Egy lap ára 30 b. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos tErtesitdő­ be iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt t­dlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és SO kr. a bélyegért, 100—700-ig 1 frt, IOO—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap­­ra 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatonhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több* szöri hirdetésért 13 kr. minden beik*­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. -----^_____________________.■_==? HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán az egyház, iskolai ügy és jótékonyság terén szerzett kiválóbb érdemek elismeréséül Olteanu János nagy­váradi görög katholikus püspöknek, Fe­­rencz­ József-rendem nagykeresztjét, — dr. Borbála Miklós apát, nagyprépost és püs­pöki helynöknek Lipót-rendem lovagke­resztjét díjmentesen, és Mihutin Péter fő­es­­peres és főgymnasiumi ideiglenes igazgató­nak, valamint Sorbán Tamás fő­esperes és nagy-károlyi plébánosnak a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1877. évi május hó 25-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem elő­terjesztésére kap­ufalvi Kunk János nagyváradi gör kath. székesegyházi kanczellár-kanonoknak, a Szt. Péter és Pál apostolokról nevezett bácsi czimzetes apát­ságot díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1877. évi május hó 25-én. Ferencz József, s. k.­­ Trefort Ágoston, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi má­jus hó 22-én kelt legfelsőbb határozványával, gróf Zaluski Károly kamarás és 1. oszt. követségi taná­csosnak a Ferencz-József-rend csillagos kiskereszt­­jét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá (1 877. évi május hó 1-ével) kinevezni: 4. a lovasságban: hadnagyokká, a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Veith Józsefet, a 11. sz. dsid. e.-től; Milakovic Pált, a 12. sz. dsid. e.-től; Thomann Gyulát, a 12. sz. dsid. e.-től; és Maschke Adolfot, a 6. sz. dsid. e.-től, — mind a négyet illető ezredéhez; Trenkle Adolfot, a 14. sz. drag. e.-től, — a 8. sz. dsid. e.-hez; Hegeler Gusztávot, a 4. sz. busz. e.-től ; Schulz-Leitershofen Klotárt, a 2. sz. drag. e.-től; Popovski Józsefet, az 1. sz. dsid. e.-től; Barisch Józsefet, a 12. sz. drag. e.-től; Obermü­ller Hugót, az 1. sz. busz. e.-től; báró Apor Sámuelt, a 8. sz. busz. e.-től; belebázi Bartos Bélát, a 10. sz. busz. e.-től; báró frohenbühll Jánost, az 5. sz.drag. e.-től; és Robausch Józsefet, a 16. sz. husz. e.-től, — mind a kilenczet illető ezredéhez; Konecsny Józsefet, a 6. sz. drag. e.-től, — a 8. sz. drag. e.-hez; lovag Czaderski Károlyt, a 10. sz. drag. e.-től; Petschig Sándort, a 6. sz. drag. e.-től; és Pacsanda Venczelt, a 6. sz. dsid. e.-től, — mind a hármat illető ezredéhez ; Woracsek Bertalant, a 7. sz. drag. e.-től, — a 10. sz. drag. e.-hez; Frey Jánost, all. sz. drag. e.-től, — a 9. sz. drag. e.-hez; Zaleski Lászlót, a 10. drag. e.-től; Kematmüller Henriket, a 6. sz. dsid. e.-től; lovag Komarnicki Boleszlávot, a 8. sz. dsid. e.­­től; és brzistiei báró Skrbensky Miksát, a 12. sz. drag. e.-től, — mind az ötöt illető ezredéhez; Werner Jánost, a 12. sz. drag. e.-től, — a 9. sz­­drag. e.-hez; Grosz Viktort, a 14. sz. drag. e.-től, — a 8. sz dsid. e.-hez; Schlauch Kurtot, az 5. sz. busz. e.-től; lovag Ruiz de Roxas Jenőt, az 5.sz. dsid. e.-től; Kovacsics Miklóst, az 5. sz. dsid. e.-től; lovag Arnstorff Brúnót, a 13. sz. drag. e.-től; Mendelein Vilmost, a 13. sz. drag. e.-től; és Elek Lajost, a 9. sz. busz. e.-től, — mind a hatot illető ezredéhez; Miovaczy Mihályt, a 4. sz. busz. e.-től, — a 14. sz. busz. e.-hez; Dischendorfer Henriket, a 4. sz. drag. e.-től; és rába-bogyoszlói és zala-kopányi Vajda Eleket, az 5. sz. busz. e.-től, — mind a kettőt illető ezre­déhez ; báró Oberländer Hermannt, a 6. sz. drag. e.-től, — a 6. sz. dsid. e.-hez ; gróf Thurn-Valle-Lassina Lajost, a 3. sz. drag­­e.-től; Gaisin Györgyöt, a 13. sz. busz. e.-től; és Claisen Ferenczet, a 7. sz. busz. e.-től, — mind a hármat illető ezredéhez; báró Wallisch Kornélt, a 11. sz. drag. e.-től, — a 9. sz. drag. e.-hez; báró Schönfeld Frigyest, a 6. sz. drag. e.-től,— ugyanezen ezredhez; westerstätteni gróf Beckers Frigyest, a 4. sz. busz. e.-től, — a 14. sz. husz. e.-hez; lindenburgi lovag Goldegg Konrádot, az 5. sz. drag. e.-től; és Fritsche Viktort, a 3. sz. drag. e.-től, — mind­kettőt illető ezredéhez; Visegrády Adalbertet, a 2. sz. drag. e.-től, — a 2. sz. busz. e.-hez; gróf Harnoncourt-Unverzagt Félixet, a 3. sz. dsid. e.-től, — ugyanezen e.-hez; báró Fischer Lajost, a 4. sz. dsid. e.-től, — a 6. sz. busz. e.-hez; Baár Miklóst, a 7. sz. busz. e.-től; Crusics Jenőt, az 5. sz. drag. e.-től; Bogusz Antalt, a 11. sz. dsid. e.-től; Bäck Frigyest, a 2. sz. drag. e.-től; és Wierzbicki Gyulát, a 7. sz. dsid. e.-től, -- mind az ötöt illető ezredéhez; Eckhart Lipótot, a 12. sz. drag. e.-től, — a 9- sz. drag. e.-hez; gróf Thurn-Wade-Sassina Ferenczet, a 4. sz. húsz. e.-től; innhofi Innhofer F­erenczet, a 9. sz. drag. e.-től ; Löffler Károlyt, a 13. sz. dsid. e.-től; Tokarski Adalbertet, a 4. sz. dsid. e.-től; lovag Laczynski Kázmért, a 7. sz. dsid. e.-től; Rodt Gottfriedet, az 1. sz. dsid. e.-től; salienzei báró Fröhlich Hugót, a 8. sz. dsid. e.-től; Zwilling Adolfot, az 1. sz. dsid. e.-től; Heidmann Arthurt, a 3. sz. dsid. e.-től; Pivnicska Vilmost, a 6. sz. dsid. e.-től; Falkner Lajost, a 12. sz. dsid. e.-től; Molnár Arthurt, a 8. sz. husz. e.-től; Dabsch Henriket, az 1. sz. drag. e.-től; Rosparts Józsefet, a 4. sz. dsid. e.-től; Fu­gh Istvánt, a 15. sz. husz. e.-től; ravensteini Römer Károlyt, a 2. sz. húsz. e.-től; és Godlewski Szaniszlót, a 11. sz. dsid. e.-től, — valamennyit illető ezredéhez. (Folytatjuk.) A m. kir. igazságügyminister Maczer Jakab fe­hértemplomi kir. törvényszéki írnokot ugyanoda aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Seemayer Ká­roly fehértemplomi kir. törvényszéki aljegyzőt sa­ját kérelmére a verseczi kir. járásbírósághoz ha­­sonló minőségben helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Péterfy Sándort, a budapesti ág. kitv. elemi isko­lák igazgató-tanítóját, a budapesti terézvárosrész­i állami tanítónő-képezdébez rendes tanárrá ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer a kolozsvári katas­­teri kerület bánffi-hunyadi becslőjárásába Pichi Elek gyulai birtokost és körjegyzőt, s ugyanezen kerület szászrégeni becslőjárásába Bányai József némás bírt okost járási becslő-biztosokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szalay Béla rendel­kezés alatti adótisztet a komáromi kir. adófel­ügyelő mellé III-ad­oszt. számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Magyarossy Pál ren­delkezés alatti adótisztet a lugosi kir. adófelügyelő mellé III-ad­oszt. számtisztté nevezte ki. Lapunk mai számához négy év »Hivatalos Értesitő« van csatolva.

Next