Budapesti Közlöny, 1877. július (11. évfolyam, 148-173. szám)

1877-07-01 / 148. szám

Budapest, 1877. 148. Szám. Vasárnap, julius L HIVATALOS LI­P. II. emelet. házhoz hordva : Egy lap Ara 30 kr. ügy hirdetést Igazold lap éra 30 kr. tatás után 30 kr. oszt. ért. HzJERKESZTÖSfea : Badispeaten, egyetem-utcza 1-ső számElőfizetési Á­rak : tlaponkénti postai szétküldéssel vagy helyben Egész évre............................ 20frt. sek dijai a hirdetménynyel együtt előleg­esen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 18 kr., és több-KlAnó-HTViTiL­­. Félévre...................................... 100 hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—100-ig szólt hirdetésért 13 kr. minden beik. Budapesten , Ferencziek­ tere 7­ ik sz. a. Negyedévre...........................5­0 szóért 1 írttal több u­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­fuluSZ IQt. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos .Értés itt 50-be iktatandó hirdeté-Magánhirdetések: ---- ------------- -- -------------------------­ HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Szabó Miklós a bu­dapesti itélő­tábla elnökének, közhasznú és kitűnő szolgálatai elismeréséül Lipót-ren­­dem középkeresztjét díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Laxenburgban, 1877. évi junius hó 25-én.Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán. Farkas Fidél magyar honvéd őrnagynak, saját és törvényes utó­dai részére, a „győri“ előnevet díjmentesen adományozom. Kelt Laxenburgban, 1877. évi junius hó 21-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 13-án kelt legfelsőbb határozványával, taverai lovag Se­limit Ernő követségi titkárt tisz­teletbeli követségi tanácsossá és Blühdorn Jenő fizetés nélküli követségi segédet tiszteletbeli kö­vetségi titkárrá legkegyelmesebben kinevezni mél­­tóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott kinevezni: lovag Littrow Ferencz vezérőrnagyot, az 57-ik gyalog-dandár parancsnokát, — a XXVIII-ik gyalog-hadosztály parancsnokává; és Maschek Ernő ezredest, a 21. sz. gyalog-ezred parancsnokát, — az 57-ik gyalog-dandár parancs­nokává, — mind a kettőt jelenlegi rangfokozatá­ban való egyelőrei meghagyással; azután mannsbergi Mainone Vilmos ezredest, a 16. sz. gyalog-ezred tartalék-parancsnokát, a 21. sz. gya­log-ezred parancsnokává; friedenfeldti lovag Frász Károly alezredest, a 22. sz. gyalog-ezredtől, — a 16. sz. gyalog-ezred tartalék-parancsnokává; és Klobus Hugó őrnagyot, az 23. sz. gyalog-ezred­től, — a 19-ik tábori vadász-zászlóalj parancs­nokává ; továbbá kinevezni­ a következő ezredeseket: lovag Q­ról Ur Albint, a 23. gyalog-ezred pa­rancsnokát, — a 67-ik gyalog-dandár parancsno­kává ; és Bussetti Kamillt, az 51. sz. gyalog-ezred parancs­nokát, — a 18-ik gyalog-dandár parancsnokává, — mind a kettőt jelenlegi rangfokozatában való egyelőrei meghagyással; ezred-parancsnokokká, a következő ezredeseket és tartalék-parancs­nokokat : K­erfelsi Le Gay Albertet, a 10. sz. gyalog-ez­redtől, — a 23. sz. gyalog-ezredhez, és lovag Arlok­ Sebestyént, a 37. sz. gyalog-ezred­től, — az 51. sz. gyalog-ezredhez, tartalék-parancsnokokká, a következő alezredeseket: Krátky-Zana Károlyt, a 80. sz. gyalog-ezred­től, — a 10. sz. gyalog-ezredhez, és Mülhwerth Móriczot, a 39. sz. gyalog-ezredtől, — a 37. sz. gyalog-ezredhez; azután: Veigl Ferencz ezredesnek, a 21. sz. gyalog-ez­red tartalék-parancsnokának, — saját kérelme folytán a jól megérdemelt nyugállapotba való át­vételét elrendelni, és helyére Küttig Albin ezidőszerint várakozási illeték­kel szabadságolt alezredest, a 72. sz. gyalog-ez­redtől, — az ismételten megtartott felülvizsgálat­nál szolgálatképesnek találtatván, — a 21. sz. gyalog-ezred tartalék-parancsnokává kinevezni. Hayda János műszaki tüzérségi ezredesnek, ol­­mützi vár­tüzérségi ideiglenes igazgatónak, — sa­­­ját kérelme folytán, a jól megérdemelt nyugalmi állapotba leendő átvételét elrendelni; és Paul Károlyt, a közös külügyministerium 7-ik osztályánál alkalmazásban levő alezredest, — ol­­mützi vártüzérségi igazgatóvá kinevezni; Gruber Ferencz 1. oszt. századost, számfelett a hadmérnöki törzsben, s beosztva a műszaki kato­­­­nai akadémia létszámában, — a 2. sz. hadmérnök-­­ ezred számfeletti viszonyába történő áthelyezése­k mellett, a műszaki katonai felsőbb hadmérnöki­tanfolyamához az épitészet rendes tanárává kine­vezni, s részére a bécsi cs. kir. műszaki főiskola nyilv. rendes tanárai rangját és illetményeit enge­délyezni ; azután a következő 1. oszt. századosoknak őr­nagyi helyi­ állomásokra leendő előjegyeztetéseket elrendelni, úgymint: Maculan Alajosnak, a 24. sz. gyalog-ezredtől; Klement Jánosnak, a 64. sz. gyalog-ezred­től ; és silberburgi Schmidt Nándornak, a 78. sz. gya­log-ezredtől ; végre: Jobs Ede nyugalmazott főhadnagynak, a szá­zadosi czimet és jelleget díjmentesen adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá kinevezni: tart. főorvosokká: a következő tart. segéd-orvosokat: dr. Bartók Istvánt, az 51. sz. gyalog-ezred tar­talék-parancsnokságánál, — ezen beosztásba­n il meghagyással; dr. Davida Miklóst, az 52. sz. gyalog-ezredtől­ — a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Horváth Gyulát, a 19. sz. gyalog-ezred­nél; és dr. Guth Ágostot, a 13-ik tábori vadász-zászló­aljnál, — mind a kettőt beosztásában való meg­hagyással ; dr. Kroczak Nándort, a brünni 5. sz. helyőrségit kórháztól, — a prágai 11. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Taenzerles Nándort, a 35. sz. gyalog-ezred tartalék-parancsnokságától, — ezen beosztásban való meghagyással; azután a következő tart. kat. orvosnövendékeket: dr. Gerhold Antalt, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­háztól, — a 4. sz. gyalog­ezred tart.­parancsnok­ságához ; dr. Jelinek Henriket, a badeni 3. sz. helyőrségi kórháznál, és dr. Kadiro Pétert, a trieszti 9. sz. helyőrségi kórháznál, — mindkettőt jelenlegi beosztásában való meghagyással ; dr. Fuchs Károlyt, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­háztól, — a 9-ik tábori vadász-zászlóaljhoz; dr. Krammer Manót, a budapesti 17. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Klein Sámuelt, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól, — a bécsi 2. sz. helyőrségi kórházhoz;; dr. Fábry Lajost, a kassai 20. sz. helyőrségi­ kórháztól, — a 66. sz. gyalog-ezred tartalék pa­rancsnokságához ; dr. Stocker Károlyt, a laibachi 8. sz. helyőrségi­ kórháztól, — az 52. sz. gyalog-ezredhez; dr. Neagoe Jánost, a nagyszebeni 22. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a 2. sz. gyalog-ezred tartalék p­rancsnokságához; dr. Khun Ferenczet, a prágai 11. sz. helyőrségi­ kórháztól, — a 21. sz. gyalog­ezred tartalék-pa­rancsnokságához ; dr. Zikmund Józsefet, a jozefstadti 12. sz. hely­őrségi kórháztól, — a 77. sz. gyalog­ezredhez; dr. Friedmann Miksát, a kassai 20. sz. helyőr­ségi kórháznál, és dr. Stein Izraelt, a prágai 11. sz. kórháznál, — mindkettőt jelenlegi beosztásában való megha­gyással ; dr. Brühl Edét, a gráczi 7. sz. helyőrségi kór­háztól, — a trieszti 9. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Steinmeyer Józsefet, a bécsi 1. sz. helyőrségi, kórháznál, — ezen beosztásbani meghagyással: tart. segéd-orvosokká, a következő tart. kát. orvosnövendékeket: dr. Flesch­ Jánost, az olmützi 6. sz. helyőrségi­ kórháztól, — a bécsi 2. sz. helyőrségi kórházhoz. Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék