Budapesti Közlöny, 1877. augusztus (11. évfolyam, 174-198. szám)

1877-08-01 / 174. szám

Budapest, 1877. 174. szám. Szerda, augusztus . HIVATALOS HP, Egész évre ...... 20 frt. Félévre..........................................10 . Negyedévre ...................................5 . Eg­y lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, egyetem-utcza 1-fő szám II. emelet. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek-tere 7-ik sz. a. földszint. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt. és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai h­ű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1877. évi XX. TÖRVÉNYCZIKK a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. (Szentesítést nyert 1877. évi julius hó 4-én. Kihirdette­­tett az országgyűlés mindkét házában 187­7. évi ju­lius hó 7-én.) (Folytatás.) VI. FEJEZET. a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. 256. §. Ha a gyámhatóság alatt álló egyénekre hagyo­mány háramlott, a gyámhatóság a hagyaték lel­tározását csak oly esetben rendeli el, ha ezt a ha­gyomány biztosítására nézve szükségesnek tartja. Oly esetben, midőn örökösök is vannak, ha az örökösök a hagyományt a gyámhatóság által elfo­gadható módon biztosítják, követelhetik, hogy a gyámhatósági beavatkozás abban hagyassák. A gyámhatóság egyébiránt a hatósága alatt álló egyénekre háramlott hagyomány kezelése iránt, a fentebbi szabályok határai között jár el-257. §. Távollevő önjogú örökösök örökségének kezelé­sére a gyámhatóság gondnokot rendel, ki a keze­lési módozatnak gyámhatósági jóváhagyása és szá­madás mellett azt mindaddig kezeli, mig a felett a bíróság az 1868. LIV. törvényczikk 567. §-a értel­mében intézkedik; ha azonban a távollevő gyám­hatóság alá tartozik, vagy ilyennek örökös társa, a fennérintett szakaszban előirt hirdetményi és örökö­södési eljárás a gyámhatóságot illeti. VII. FEJEZET. Gyámügyi eljárás, nagykorúak gondnoksági ese­teiben. 258. §. Az árva széki elmebetegek részére addig is, mig gondnokság alá helyezésük biróilag kimondatnék,­­ a rokonok meghallgatásával a gyámhatóság által gondnok rendeltetnék, szükség esetében ideiglenes gondnokot rendel. 259. §. Az ideiglenes gondnok hatásköre csupán a gondnokolt személyi ügyeire s vagyonára való fel­ügyeletre terjed ki. Addig, míg ily ideiglenes gondnok rendeltetnék, a vagyon körüli felügyelet a fennérintett vagy más gondnoksági esetekben is a községi közgyámot illeti. 260. §. A gondnokrendeléssel egyidejűleg az árvaszék a fentebbi, valamint a nagykorúak egyéb gondnok­sági eseteiben intézkedik, hogy a leltár a községi jegyző, valamely gyámhatósági közeg vagy kir. közjegyző által a gondnok közbenjöttével felvé­tessék. 261. §. A leltár beérkeztével az árvaszék tárgyalást tűz ki (243., 244., 245., 246. §§.) a gondnokolt szemé­lyi és vagyoni ügyeinek rendezése czéljából, és a jegyzőkönyv alapján határoz a körülmények és je­len törvény szabályai szerint. 262. §. A gondnok számadására nézve az I. rész V. fe­jezetének határozatai az irányadók. (Folytatjuk.) Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Tibiassi József a du­­nagőzhajózási társulat pécsi kőszén- főel­adási főügynökének sok évi közhasznú működése és különösen a magyar kőszén­kereskedés emelése és fejlesztése körül tett sikeres szolgálatai elismeréséül Ferencz­ József-rendem lovagkeresztjét adományo­zom. Kelt Schönbrunnban, 1877. évi julius hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Wenelcheim Béla, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére birákká a trencséni törvényszék­hez: Angyal Lajos nyugalmazott ügyészt és a s.-a.-ujhelyi törvényszékhez: Sípos Imre balassa­gyarmati járásbirósági albirót és Kereszt­esy Lajos s.-a.-újhelyi törvényszéki jegyzőt; továbbá járásbirákká a szeniczi járásbírósághoz. Majtényi S­ándor ugyan­ottani aljárásbirót és a losonczi járásbíró­sághoz : Körtvélyessy Gusztáv ugyanottani járásbirósági albirót; albirákká a füleki járásbírósághoz: Herbszt János kecskeméti törvényszéki jegyzőt, a nagy­kátai járásbí­rósághoz : Udvardy Kálmán pestvidéki tör­vényszéki aljegyzőt, a körmöczbányai já­rásbírósághoz : Reichmann Antal kassai já­rásbírósági aljegyzőt, a monori járásbíró­sághoz: Chem­en József gödöllői járásbíró­sági aljegyzőt, a nagy­szőllősi járásbíró­­sághoz: Pusztay Ferencz halmi járásbíró­sági aljegyzőt, a tokaji járásbírósághoz: Sill Henrik szeben megyei aljegyzőt, a mu­ra­szombati járásbírósághoz: Petrovszky József aradi pénzügyigazgatósági fogalma­zót, és a gyula­fehérvári járásbírósághoz: Elekes Albert ottani törvényszéki aljegyzőt, — végre ügyésszé a jászberényi ügyészség­hez. Hieronymi Béla oda beosztott nagy­váradi alügyészt nevezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1877. évi julius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Perczel Béla, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége f. évi ju­lius hó 23-án kelt legfelsőbb határozványával Stojkovits Konstantin zombori kir. törvényszéki bírónak hivatalból a nagykanizsai kir. törvény­székhez eddigi minőségében, továbbá Bogyay Gyula igali kir. járásbirónak saját kérelmére a székesfehérvári kir. törvényszékhez birói minőség­ben, Lechner Ignácz vaáli kir. járásbirónak ugyan­csak saját kérelmére a székesfehérvári kir. járás­bírósághoz eddigi járásbirói és Zoltán Géza bu­dapesti IV—X. ker. büntető járásbirósági albiró­­nak szintén saját kérelmére a budapesti IV. ker. kir. járásbírósághoz eddigi albirói minőségében leendő áthelyezését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. I. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen ado­mányozni : a következő 1. oszt. századosoknak: Kovacsevics Pálnak, az 53. sz. gyalog-ezredtől, — saját kérelme folytán, és mozgósítás esetében ideiglenes térparancsnokságoknál leendő alkalma­zásba vételének fentartása mellett történő nyugal­­maztatása alkalmából; Pletho Józsefnek, a 17-ik tábori vadász-zászló­aljtól, — a felülvizsgálat következtében »rokkant« gyanánt történő nyugalmaztatása alkalmából; Falu­s Józsefnek, a nyugalmi állapotban; azután: Killián Róbert hadnagynak, a 35. sz. gy­alog­­ezred számfeletti viszonyából a birodalmi tanács­ban képviselt királyságok és tartományok csend­őrségéhez való áthelyezését elrendelni; továbbá kinevezni: tartalékbeli főorvosokká; a következő tartalékbeli segédorvosokat: dr. Wohl Józsefet, a 4-ik tábori vadász-zászló­aljtól ; dr. Wald Henriket, az 55. sz. gyalog-ezred tartalék-parancsnokságától; és dr. Kovács Józsefet, a 68. sz. gyalog-ezredtől, — mind a hármat a jelenlegi beosztásban való meghagyással; azután Lapunk mai számához négy év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next