Budapesti Közlöny, 1877. szeptember (11. évfolyam, 199-223. szám)

1877-09-01 / 199. szám

Budapest, 1877. Szombat, szeptember 1, 199. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. SZF.ERESZTŐSÉG : Budapesten, egyetem-utcza 1-ső szám II. emelet. Kiadó-hiv­atal : Budapesten , Ferencziek-tere 7-ik sz. a. földszint. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben Hivatalos Hirdetések: A hivatalos BÉrtesítő“-be iktatandó hirdetés Magánhirdetések: házhoz hordva : Egész évre.......................... 20írté­sek dijai a hirdetménynyel együtt el­őlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több-Félévre.......................... . . 100 hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szeri hirdetésért 13 kr. mindem beik-Negyedévre..........................5­0 szóért 1 írttal több. tatásnál. A bélyegdij külön minden beik-Egy lap ára 30 kr. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, dr. Krick Jenő buda­pesti Rókus-kórházi nyugalmazott elsődor­­vosnak, 42 évet meghaladó jeles szolgála­tai elismeréséül, Ferencz­ József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1877. évi augusz­tus hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Krame Waldemár budapesti fővárosi t­ízfelügyelő és helyet­tes tűzoltó-főparancsnoknak, e minőségben tett sikeres szolgálatai elismeréséül, a ko­ronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1877. évi augusz­tus hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá kinevezni, czimzetes főorvosokká, a következő fősebészeket: dr. Komarek Venczelt, a 68. sz. gy. e.-től, — a 9. sz. husz. e.-hez; dr. Bönisch Ignáczot, a 23. sz. gy. e.-től, — ugyanoda; és dr. Haas Ferencz alorvost, a 7. sz. tab. tűz. e. től, — ezen beosztásbani meghagyással; azután: tartalékbeli főorvosokká, a következő tartalékbeli segédorvosokat: dr. Hegelsberger Ferenczet, az 54. sz. gy. e.-től, — a laibachi 8. sz. h. c. kórházhoz; dr. Boda Gyulát, a komáromi 18. sz. h. ő. kór­­­háztól, és dr. Vuia Györgyöt, a 64. sz. gy. e.-től, — mind­kettőt jelenlegi beosztásában való meghagyással; továbbá: a következő tartalékbeli katonai orvosnöven­dékeket : dr. Witowski Edét, a krakói 15. sz. h. ő. kór­háztól, — ezen beosztásban való meghagyással; dr. List Józsefet, a badeni 3. sz. h. ő. kórháztól, — a 2. sz. hadm. e .-hez; dr. Wilhelm Adolfot, a bécsi 2. sz.­­ ő. kórház­tól, — a temesvári 21. sz. h. ő. kórházhoz; dr. Liebmann Lipótot, a bécsi 2. sz. h. ő. kór­háztól, — a brü­nni 5. sz. h. ő. kórházhoz; dr. G­ut­ohn Henriket, a kassai 20. sz. h. ő. kór­háztól, — a 23-ik tábori vadász-zászlóaljhoz; dr. Keppel Gyulát, az innsbrucki 10. sz. h. ő. kórháztól, dr. Fischer Ferenczet, az olmützi 6. sz. h. ő. kórháztól, és dr. Wagner Györgyöt, az innsbrucki 10. sz. h. ő. kórháztól, — mind a hármat jelenlegi beosztá­sában való meghagyással; dr. Balko Szaniszlót, a krakói 15. sz. h. ő. kór­háztól, — a 45. sz. gyalog­ezred tartalék-parancs­nokságához , — tartalékbeli segédorvosokká, a következő tartalékbeli katonai orvosnövendé­keket ; dr. Braun Sámuelt, a lembergi 14. sz. h. ő. kórháztól, — a 30. sz. gy. e.-hez ; dr. Jaksics Lajost, a badeni 3. sz. h. ő. kórház­tól, — az 58. sz. gy. e.-hez ; dr. Schenk Adolfot, a nagyszebeni 22. sz.h. ő. kór­háztól, — a 64. sz. gyalog-ezred tartalék-parancs­nokságához ; dr. Schi­arz Sámuelt, a budapesti 16. sz. h. ő. kórháztól, — ezen beosztásbani meghagyással; dr. Gherla Péter tartalékbeli czimzetes őrveze­tőt, a 22. sz. gyalog-ezredtől, — a trieszti 9. sz. h. 6. kórházhoz ; végre tettleges állománybeli segéd-orvossá; dr. Vecchi Hyginus egyéves önkéntest, — a 9. sz. trieszti helyőrségi kórházhoz. A m. kir. igazságügyminiszer a budapesti és pestvidéki egyesített börtönorvosi állomásra dr. Szikszay Sándor eddigi budapesti börönorvost ne­vezte ki,­­a budapesti kir. törvényszék területén előforduló törvényszéki teendőknek a szabályszerű díjak melletti ellátásával pedig dr. Lechner Károly kir. tud. egyetemi tanársegédet bízta meg. A magyar királyi igazságügyminiszer Milánkovits Tamás budapesti kir. törvényszéki telekkönyvi írnokot a nagykárolyi kir. járásbiró­sághoz II. oszt. segédtelekkönyvvezetővé és Dánay János bonyhádi jegyzősegédet a paksi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminiszer Király Sámuel szegzárdi kir. törvényszéki te­lekkönyvvezetőt és Grabarith János szegzárdi kir. törvényszéki ír­nokot a paksi kir. járásbírósághoz, — Borsody Lajos nagykárolyi kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a szegzárdi kir. törvényszékhez, Mártonffy Ignácz szászrégeni kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt pedig a nagykárolyi kir. járás­bírósághoz helyezte át. A budapesti kir. főügyész Lőrinczy Ferencz szatmári kir. ügyészségi írnokot hasonló minőség­ben a budapesti kir. főügyészséghez helyezte át. A va­llás- és közoktatásügyi m. kir. minister folyó évi 23­09. sz. a■ kelt rendeletével a következő tan­tervet adta ki a budapesti állami polgári-iskolai tanító- és tanitónő-képezdék számára: A) Tantárgyak. I. Minden csoport­ra nézve kötelezett tantárgyak. 1. Nevelés- és tanítástan és tanítási gyakor­­atok. 2. Iparoktatás. II. A csoportok szerint kötelezett tantárgyak. a) Nyelv- és történettudományi szak­csoport. 1. Magyar nyelv-, irálytan s irodalom. 2. Német nyelvtan s irodalom. 3. Földrajz. 4. Történelem. 5. Statistikai és jogi ismeretek. b) Mennyiség- és természettudományi szakcsoport. 1. Mennyiségtan: betűszámtan, mértan, polgári számtan. 2. Könyvvitel. 3. Természetrajz: állattan, növénytan, ásvány­tan , továbbá kőzet- és földtan. 4. Természettan. 5. Vegytan. 6. Mezei gazdaságtan. c) Művészeti szakcsoport Zene- és énektan; öszhangzattan; zenetörténet (a tanítóképezdében.) 111. Nem kötelezett tantárgyak. 1. Franczia nyelv. 2. Angol nyelv. B) A csoportosított tantárgyak felosztása és terjedelme osztályonkint. 1.Nevelés- és tanítástan. I. Osztály. Hetenkint 5 óra. a) A logika alapvonalai, különös tekintettel a tanításra. A logikai törvények synthetikai kifejtése a nevelés és tanítás körébe tartozó ismeretek és ta­pasztalatok anyagából és az ezen után szerzett lo­gikai ismeretek alapján analytikai irányban esz­közölt bírálatos átvizsgálása a tanítói és nevelői eljárásoknak. b) Neveléstan. Az általános neveléstan rend­szere. A nevelés czéljáról, a test és lélek fokozatos és összhangzatos kimiveléséről, a különféle neve­lési czélokról és rendszerekről, a nevelés eszköze­iről, kiemelve ezek közt a tanítást mint a testi szellemi és erkölcsi nevelés legfőbb eszközét. Ez­zel kapcsolatosan meg kell ismertetni az oktatás általános alapelveit a kellő lélektani indokolások­kal. A nevelés legkitűnőbb­b korszakot alkotó férfiai. II. Osztály. Hetenkint 5 óra. a) A felső nép- és polgári iskolákban előadott Lapunk mai számához öt iv .Hivatalos Értesitőn van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék