Budapesti Közlöny, 1877. október (11. évfolyam, 224-249. szám)

1877-10-02 / 224. szám

Budapest, 1877, 221. szám. Kedd, október 2. BUDAPESTI L­­­mKÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. BZERKESztŐSÉG­­ Budapesten, egyetem-utca* 1-ső szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapestéi!, Ferencziek­ tere 7­ik sz. a. földszint. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre............................20 írt. Félévre......................................10 * Negyedévre..............................5 * Egy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések: A hivatalos „Értesítő“-ba iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetm­­én­ynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Eg­y hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhird­etések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr.­ kétszeri 18 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. mindet­ beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Bobics Károly ideig­lenesen nyugalmazott mérnöknek, 46 évet meghaladó megyei és állami jeles szolgá­latai elismeréséül, a koronás arany érdem­keresztet adományozom. Kelt Pradmerben, 1877. évi szeptember hó 23-án. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­­niszerem előterjesztésére, a veszprémi szé­kesegyházi káptalanban: bezerédi Bezerédy Miklós olvasó-kano­noknak a nagyprépostságra, nyírlaki Tarányi Ferencz éneklő-kano­­noknak az olvasó-kanonokságra, villéi Pribék István ő­r-kanonoknak az éneklő-kanonokságra, Németh József kanonok és székesegyházi fő­esperesnek az őr­kanonokságra, vizeki Tallián Lázár kanonok és zalai főesperesnek a Szent Mihály arkangyalról nevezett k­antai prépostságra és székesegy­házi főesp­er­ességre, Kemenes Ferencz kanonok és somogyi főesperesnek a zalai főesperességre, Palotay Ferencz első mester-kanonoknak a somogyi főesperességre, Forintos István második mester-kanonok­nak a pápai főesperességre és Kisovics József harmadik mester-kano­noknak a següsdi főesperességre való foko­zatos előléptetését jóváhagyom. Kelt Schönbrunnban, 1877. évi szep­tember hó 21-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Springer Ábrahám élesdi kir. járásbirósági vég­rehajtót pedig a bánffy-hunyadi kir. járásbíróság­hoz saját kérelmükre helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az 1876. évi 28. t.-czikk 3. §-ában nyert felhatal­mazáshoz képest, a baranyamegyei tanke­rületben: Sebetl Antal egerághi vicariust Bir­­ján, Egerágh, Herend, Kis-Kozár, Losbárd, Mis­­leny és Személy (Üszögh puszta); Szauter Antal görcsönyi plébánost Bosta, Garé, Ocsárd, Regenye, Szilvás, Szőke, Aranyos-Gadány, Görcsöny, Gyód, Keszü, Kökény, Málom és Pellérd (Csontos és Gyöngyös puszta); Hegyesy László hosszúhetényi plébánost Hosszuhetény, Szent-Lás­zló és Új-Bánya (Szobák puszta) Fischer Lajos körjegyzőt Árpád, Bogád, Hásságy, Magyar- Soros és Romonya (Zsemenye puszta); Spiesz János kővágó- szőllősi plébánost Cserkút, Kővágó- Szőllős, Magyar- Ürögh, Német-Ürögh, Patacs, Szent- Kút és Töt­­tös. Otocska Géza gyulai bérlőt Belvárd, Deve­­cser, Gyula, Kassa, Magyar- Peterd, Kóczpetre, Kis-Budmér, Nagy- Budmér, Hidar, Kéménd, Monyoród, Nyomja, Olasz és Szederkény ; Már­ton Márton németii plébánost Ata, Németi, Po­gány, Szalánta, Szőkéd és Udvard; Hepp János szabolcsi plébánost Hird, Martonfa, Somogy, Szabolcs és Vasas ; Manninger György kácsfalui ág. hitv. ev. lelkészt Bolmány és Kácsfalu; Na­­rancsik József bellyei körjegyzőt Bellye, Darócz, Eugenfalu, Kopács és Laskó; Kovács Alajos dár­dai ügyvédet Dárda, Keskend, Kis-Dárda és Las­kafalu ; Gózon László keői ref. lelkészt Albert­­falu, Herczeg-Szőllős, Karancs és Keő; Baross Sándor csuzai körjegyzőt Csuza és Sepse; Sudár Ferencz vörösmartyi jegyzőt Vörösmarty ; Gom­bár­ovics Mihály darázsi körjegyzőt Darázs és H.­Márok; Petrás Ferencz villányi orvost Szent- Márton, Villány, Virágos, Illocska, Lapáncsa, Magyar-Boly és Német-Márok; Marsall József kör­jegyzőt Lőcs és Szt.­István; Uray Attla baáni plé­bánost Baán, Bodolya és Kisfalud; Kisfaludy Pál braidaföldi urad. ügyvédet Iván-Dárda, Sárok, Lak (puszta), Bezedek, Lipova és Lipovicza; Nendvich Gyula baranyavári mérnököt Bara­­nyavár, Benge és Monostor; Narancsik Lajos battinai jegyzőt Kis-Kőszeg v. Batt­ha : Otrokó­­czy Lajos beremendi plébánost Beremend, Kassád, Petárda, Torjanez és Uj-Bezdán ; — Kovács An­tal terebegyi ref. lelkészt Dráva Szent-Márton, Gordisa, Haraszti, Harkány, Matty, Old és Tere­­hegy (Gyűrűfű puszta); Gyenes János gyűdi kör­jegyzőt Bisse, Csarnotta, Gyűd, Mária, Szava, Tu­­rony, Viszló (Malom és Vaskapu puszta) ; Alföldy Sándor kórosi ref. lelkészt és főesperest Aderjás, Czun, Ken­es, Kórós, Piski, Raád, Szaporcza és Tésenfa (Ezun és Palai puszta) Bodonyi István kovácshidai jegyzőt Csehi, Csepely, Dráva-Palko­­nya, Dráva-Szabolcs, Ipacsfa, Kovácshida és Szer­dahely (Dázsony és Szedény puszta); Dömötör Károly nagyharsányi ref lelkészt Kis-Harsány, Nagyfalu, Nagy-Harsány és Tapolcza; Unger Ede vaiszlói körjegyzőt Besencze, Hidvégh, Hirics, Kis-Szent-Márton, Lúzsok, Poprád, Sámod, Va­­iszló és Vejti; Gebhárdt Károly vokányi plébánost Jakabfalu, Iván-Battyán, Kis-Tótfalu, Német- Palkonya és Vókány (Trinitás puszta); Pák Imre abaligeti körjegyzőt Abaliget, Bános, Hetvehely, Husztót, Karáczodfa, Kováczéna, Ökörvölgy, Orfű, Rákos, Szakál, Szent-Katalin és Tekeres; Somo­gyi Ignácz bakóczai körjegyzőt Bakócza, Bisztri­­cze, F.-Mindszent, Godissa, Kaán, Szágy, Szatina, Tormás (Kőtörő puszta), Kövesd, Szabás és Ver­­nyók; Katona Imre köblényi plébánost Bikái, Köblény, Mocsolád, N.-Hajmás, (Beczelmáni és Nemző puszták); Feniczy József körjegyzőt Gödre, Gyümölcsény, Jenő, Pálé, Szent-György (Szent- Márton és Vidák puszta); Krébesz György k.-szek­­csői körjegyzőt Csikós-Töttös és Kapos-Szekcsői Feuerstein János mágócsi kereskedőt Magócs (Al­­mási, Halcsárda s Ráczcsárda puszták); Petrovics Ignácz mánfai jegyzőt Battyán, Budafa, Jánosi, Komló, Mária, Pölöske, Szopok (Jánosi és Vágót puszta); Guggenberger János r.­kozári ev. lelkészt Marócz, Mekényes, Rácz-Kozár, Szárász és Tófő; Rihmer Elek sásdi kir. járásbirót Egerszeg, Hör­­nyék, Kis-Hajmás, Oroszló, Sásd, Varga, Vázs­­nok (Pisci puszta), Gerényes, Jágonok, Meződ, Tarros, és Vasáros-Dombó (Havi puszta); Frey­­tag Gyula szászvári jegyzőt Császta, Kárász, Magyar-Egregy, Szászvár és Vékény; Szabó Gyula vaszari körjegyzőt Nagy-Ágh, Szalatnak, Tékes és Vaszar; Pasics János dályoki plébánost Dályok, Udvar és Izsép; Schüler Bálint pápai ka­marás és nagy- nyárádi plébánost Maisz és Nagy- Nyárád; Serli Sándor orvost Mohács; Kubinyi Elek n.-bolyi esperes- plébánost Borjád, Német- Boly, Pócsa, Rácz- Töttös (Aglai puszta); Papé Sándor «L­ szekcsői urad. tiszttartót Baar és Duna- Szekcső ; Waldfogel Károly szaj­ki plébánost Lip­­tód, Szajk és Versend; Horváth Mór pécsváradi kir. járásbirót Berkesd, Eilend, Pereked és Szi­lágy; Kardos Kálmán földbirtokost és aranysar­kantyús vitézt Bozsók, Szebény, Hidasd, Ófalu és Zsibrik ; Materényi János kir. aljárásbirót Himes­­ház, Püspök-Márok, Szűr, Lovász- Hetény, Pusz­tafalu, Ráczmecske és Varasd; Huber János ná­­dasdi esperes- plébánost Nádasd, Obánya, Kátoly, Kékesd, Szellő, Szt.­Erzsébeth (Kátoly pu­szta); Mayer Károly pécsváradi ügyvédet Nagypál, Pécs­­vár és Várkony; Lakner György p.-laki plébánost Fazekas-Boda, Geresd, Püspök-Lak és Maráza. (Kis- Geresd puszta); Rakovszky Ede vémendi plébánost Feked és Vémend; Kézdi Lajos baksai körjegyzőt Babarcz- Szőllős, Baksa, Bodony-Eger­­szegh, H.-Szt.-Márton, Kis- Dér, Monyorosd, Tengerin, Téleny (Rádfa puszta), Nádassy Kál­mán szt.-lőrinczi földbirtokost és bérlőt Bánfa. A cs. és kir. közös hadügyministerium által, a soproni katonatiszt-leánynevelőintézethez, Weidinger Róza és Unger Antónia tanítónők, valamint Thielen Erzsébet tanítónő-jelölt, — aligazgató­­nőkké és tanítónőkké neveztettek ki. A m. kir. igazságügyminister Csalányi Kálmán pozsonyi kir. járásbirósági bijnokot ugyanoda ír­nokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Schreiber Gusztáv bánffy-hunyadi kir. járásbi­­rósági végrehajtót az élesdi.­­ Lapunk mai számához négy év »Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék