Budapesti Közlöny, 1877. november (11. évfolyam, 250-274. szám)

1877-11-01 / 250. szám

Budapest, 1877, 250. szám. Csütörtök, november 1 BUDAPESTI H­­I KÖZLÖNY. O­S LAP. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaem­ épület. Előfizetési Árak :Hivatalos Hirdetések : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben A hivatalos „Értesítő“-be iktatandó hirdető­házhoz hordva : sok dijat a hirdetménynyel együtt előlegesen Egész évre ............................ Félévre..................................... 20 írt. beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 10 » 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 Negyedévre ...... 5 » szóért 1 frttal több. Egy lap Ara 30 kr. Egy hirdetést igazoló lap Ara 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá (1877. évi november 1-ével) kinevezni; őrnagyokká; 6) a tüzérségben; a következő 1. oszt. századosokat: Walter Gyulát, a 13. sz. táb. tz. e.-től; Hevin de Navarre Keresztélyt, az 5. sz. táb. tűz. e.-től, — mindkettőt illető ezredéhez; Babouczek Edét, a 9. sz. táb. tűz. 6.-tól, — a tüzérségi törzsbe, a műszak-közigazgatási katonai bizottsághoz való egyidejű beosztással; Jelinek Antalt, a 11. sz. táb. tűz. e.-től, — a tü­zérségi törzsbe, raguzai vártüzérségi igazgatóvá történő egyidejű kinevezéssel; Hauke Vilmost, az 1. sz. táb. tűz. e.-től, — ugyanezen ezredhez; Lau­ff­er Emilt, számi, a 7. sz. táb. tűz. e.-ben, s a műszaki katonai akadémia tanárát, — ezen ál­lásában való meghagyással; Gaigne Lajost, a 3. sz. táb. tűz. e.-től, — a 4. sz. táb. tűz. e.-hez ; és Korn Andrást, a 2. sz. táb. tűz. e.-től, — a 12. sz. táb. tűz. e.-hez; 7) a béke-állományban: a következő I. oszt. századosokat: Czernoch Ferenczet, görczi térparancsnokot, — eszéki térparancsnokká való egyidejű kinevezéssel; Liebstöckl Károlyt, a budapesti helyőrségi szál­­litóház parancsnokát, — ezen állásában való egye­tem meghagyással; Ruff Sándort, a bécsi helyőrségi szállítóház ideiglenes parancsnokát, — ugyanoda végleges kinevezéssel; Haradauer v. Heldendauer Károlyt, a hadi le­véltár térképtári főnökét; Benesch Mihályt, a fischaui kát. árvaház pa­rancsnokát ; Milde Antalt, a katonai földrajzi intézet tér­­képelési osztálya aligazgatóját; báró Rechbach Józsefet, a morvaországi fehér­templomi katonai főreáliskola tanárát; és Grundinger Fülöpöt, a katonai földrajzi intézet térkép nyilvántartási osztálya főnökét, — az öt utóbbnevezettet jelenlegi állomásaikon való meg­hagyással ; továbbá: az utász­ezredben zászlóaljparancsnokká kine­vezni : Teltschner Bernát utász-ezredbeli számf. 1. oszt. századost, beosztva a vezérkarhoz és szolgálati alkalmaztatásban a közös hadügyministeriumnál, a csapatszolgálatra való kirendelés és jelenlegi tiszti rangfokozatában való egyelőrei meghagyás mellett, mindazonáltal a nyék engedélyezésével, rendszeresitett illetmény császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott továbbá kinevezni; (1877. évi november 1-ével) a vezérkarban; 1. oszt. századosokká, a vezérkarhoz beosztva levő következő 2-ed oszt. századosokat: Corti alle Catene Hugót, számf. az 1. sz. hadm. e.-ben; és Scheiner Emánuelt, számf. a 18-ik táb. vadász­zászlóaljban ; azután a vezérkarhoz beosztva levő következő főhad­nagyokat: collenberg-bedigheimi gróf Rüdt Weiprechtet, számf. a 3. sz. dr. e.-ben; Fischer-Colbrie Lajost, számf. a 9. sz. drag. ezredben; Barkassy Bélát, számf. a 8. sz. húsz. e.-ben; ortenburgi Melzer Ferenczet, számf. a 39. sz. gy. ezredben; Haymerle Emilt, számf. a 18. sz. gy. e.-ben; Matzke Józsefet, számf. a 68. sz. gy. e.-ben; lovag Brudermann Rudolfot, számf. a 11. sz. dsid. e.-ben; Pierer Edét, számf. az 59. sz. gy. e.-ben; Steinsberg Mórt, és lovag Lubomeski Szaniszlót, m­ndkettő számf. a 30. sz. gy. e.-ben; Thuransky Pétert, számf. a 37.sz.gy. e.-ben;és Chavanne Rudolfot, számf. a 9. számú táb. tűz. e.-ben; — a gyalogságnál: I. oszt. századosokká: a következő 2-ed oszt. századosokat: Kunst Edét, a 66. sz. gy. e.-től; Lots Hermant, a 44. sz. gy. e.-től; Ballan Szvetozárt, az 50. sz. gy. e.-től; Góts Jánost, a 12. sz. gy. e.-től; Neumayer Józsefet, a 39. sz. gy. e.-től; Vladár Gábort, a 39. sz. gy. e.-től; Steiger Miksát, a 3. sz. gy. e.-től; és Ruhr­inger Vilmost, a 21. sz. gy. e.-től, a nyolczat illető ezredéhez; Thour Ferenczet, számf. a 74. sz. gy. e.-ben, s beosztva a prágai hadfőparancsnoksághoz, a je­lenlegi szolgálati viszonyában való meghagyással; Urbas Ernőt, a 49. sz. gy. e.-től; és Küvel Gusztávot, a 25. sz. gy. e.-től, — mind­kettőt illető ezredéhez; Blaha Venczelt, számf. a 25. sz. gy. e.-ben, s beosztva a közös hadügyministeriumhoz, — jelen­legi szolgálati viszonyában való meghagyással; Cautig Jakabot, a 17. sz. gy. e.-től; báró Liebenberg Józsefet, a 64. sz. év Dolliner Györgyöt- ■ ο n°- 0 ̇~ SY- e--től; i­n;­sternschwerti Loy Adolfot, a 78. számú gyalog e.-től; Wratschko Jakabot, a 47. sz. gy. e.-től; Kocher Jánost, Temessi Nándort, Noeth Rudolfot, Lebitsch Rudolfot, és Mayer Károlyt, mind az ötöt a 7. sz. gy. e.-től; Kuszmann Jánost, a 35. sz. gy. e.-től; Schachinger Györgyöt, a 14. sz. gy. e.-től; Bischel Frigyest, a 75. sz. gy. e.-től; Czech Jánost, a 14. sz. gy. e.-től; Nauheimer Ferenczet, a 42. sz. gy. e.-től; Kohout Jánost, a 64. sz. gy. e.-től; Kern Móriczot, a 12. sz. gy. e.-tól; Heldmann Józsefet, az 54. sz. gy. e.-tól; Vorauer Jánost, és Kratzmann Gusztávot, mindkettőt a 12. sz. gy. e.-től; Steinbrecher Victort, az 54. sz. gy. e.-től; Klein Józsefet, a 71. sz. gy. e.-tól; Chaluppa Emilt, a 46. sz. gy. e.-től; Bellmond Vilmost, a 32. sz. gy. e.-től; Aulicky Antalt, a 3. sz. gy. e.-től; Kopsziva Henriket, a 17. sz. gy. e.-től; Leporini Bálintot, a 49. sz. gy. e.-től; scheibenhofi lovag Froschmayer Edét, az 59. sz. gy. e.-től; Kholler Lászlót, a 33. sz. gy. e.-től; Schwarcz Antalt, az 56. sz. gy. e.-től; Walleczek Leót, és Kráner Józsefet, mindkettőt a 31. számú gyalog ezredtől; és Zaffauk Lajost, a 25. sz. gy. e.-től, — valameny­­nyit illető ezredéhez; Kuhn Rudolfot, számfelett az 56. sz. gy. ez­redben, s beosztva a katonai földrajzi intézethez, — jelenlegi szolgálati viszonyában való megha­gyással ; Schimowski Györgyöt, az 56. számú gyalog ez­redtől ; Knapik Jánost, a 25. számú gyalog ezredtől; Fasching Andrást, a 69. számú gyalog ez­redtől ; Offner Károlyt, a 36. sz. gy. e.-től; Armandola Károlyt, a 38. sz. gy.-tól, mind az ötöt illető ezredéhez; friedbergi Salomon Ágostot, számf. a 33. sz. gy. e.-ben, s beosztva a cs. kir. Landwehr-hez, — ezen beosztásba­ni meghagyással; Reithoffer Károlyt, az 50. számú gyalog ez­redtől ; Kapiller Ferenczet, a 39. számú gyalog ez­redtől; Roczyan­­Henriket, az 59. számú gyalog ez-Friedel Alfonszt, a 3. számú gyalog­ez­redtől , mind Lapunk mai számához négy év­e Hivatalos Értesítő­ van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék