Budapesti Közlöny, 1878. február (12. évfolyam, 27-49. szám)

1878-02-01 / 27. szám

Budapest, 1878. 27. szóra. Péntek, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................20 írt. Félévre ......................................10 . Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők , még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. SZERKESZTŐSÉG : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hiv­atal : Budapesten , Ferencziek tere Ath­enaem­ épület. Hivatalos hirdetések : Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 18 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar országos pénzügyminiszerem előterjesztésére Marinovich­ Marczel pénz­­ügym­inisteri osztálytanácsost ministeri ta­nácsossá, André Lajos osztálytanácsost lét­számon kívüli ministeri tanácsossá kineve­zem, és Czillich Sándor osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi czímet és jelleget díj­mentesen adományozom ; dr. Kogler János és Beretvás Endre osztálytanácsosi czim­­mel és jelleggel felruházott pénzügyminis­­teri titkárokat, valamint Széles Dénes minis­teri titkárt és bányatanácsost osztálytaná­csosokká kinevezem ; továbbá báró Pongrácz Emil és őrgróf Pallavicini Ede ministeri titkároknak az osztálytanácsosi czimmet és jelleget, Bedő Albert főerdőmesternek pedig a főerdőtanácsosi czimet és jelleget díjmen­tesen adományozom; végre Ludwigh Já­nos kir. tanácsos és szegedi pénzügyi igaz­gatót a Budapest főváros területén rend­szeresített adófelügyelői állomásra osztály­tanácsosi czimmel, ranggal és illetmények­kel — a pénzügyministerium osztálytaná­csosai létszámába való beosztatása mellett — kinevezem. Kelt Bécsben, 1878. évi január hó 28-án. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. Magyar országos pénzügyministerem előterjesztésére, Graenzenstein Béla és Ku­­pecz Ödön ministeri titkári czimmel és jel­leggel felruházott ministeri fogalmazókat, továbbá Lang Ede­ és Thier József ministeri fogalmazókat, valamint dr. Jankovich Já­­nos és dr. Wekerle Sándor ministeri titkári czimmel felruházott ministeri fogalmazó­kat, végre Tichy Károly pénzügyi titkárt és adófelügyelőt ministeri titkárokká ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1878. évi január hó 28-án. Ferencz József, s. k. Széll Kálmán, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 21-én Bécsben kelt legf. elhatározásá­val, a pénzügyminiszer előterjesztésére Kérészy László diósgyőri kincstár-uradalmi ügyészségi ír­noknak, az az ügyészi czímet és rangot legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott továbbá kinevezni : tartalékbeli hadnagyokká ; 3. a lovassághoz: a következő egyéves önkénteseket és tartalék­beli altiszteket : Gibara Györgyöt, az 5. sz. drag. e.-től, — a 12. sz. dsid. e.-hez; Poduschka Károlyt, a 6. sz. dsid. e.-től ; és Lang Henriket, a 2. sz. drag. e.-től, — mind a kettőt illető ezredéhez ; csik-szent-királyi és kraszna-horkai gróf Andrássy Gézát, az 5. sz. dsid. e.-től, — az 5. sz. húsz. e.-hez ; lovag Zielinski Lászlót, a 12. sz. húsz. e.-től, — a 10. sz. drag. e.-hez ; Werndl Józsefet, az 5. sz. drag. e.-től, — a 8. sz. drag. e.-hez ; gróf Lizzo-Noris Kristófot, a 3. sz. dsid. e.-től, — ugyanezen ezredhez ; gróf Stadnicki Edét, a 4. sz. dsid. e.-től, — ugyanezen ezredhez ; Krzyzanowski Lászlót all. sz. dsid. e.-től, — az 1. sz. dsid. e.-hez ; Hiller Vilmost, a 3. sz. drag. e.-től, — az 5. sz. dsid. e.-hez ; gróf Logothetty Alfrédet, a 6. sz. drag, e.-től, — a 2. sz. dsid. e.-hez ; Brandeis Lajost, a 3. sz. drag, e.-től, a 4. sz. drag, e.-hez ; Sigl Gusztávot, a 6. sz. dsid. e.-től, — a 2. sz. dsid. e.-hez; gróf Hohemoart-Gerlachstein Lothárt, a 12. sz. drag. e.-től, — ugyanezen ezredhez ; Eidlitz Ottót, a 12. sz. busz. e.-től, — a 6. sz. húsz. e.-hez ; Ostrózynski Lászlót, a 6. sz. dsid. e.-től, — a 8. sz. dsid. e.-hez ; Budinsky Józsefet, az 1. sz. drag. e.-től; Huszár Pált, az 5. sz. húsz. e.-től ; és gróf Rogendorf Andort, a 6. sz. húsz. e.-től, — mind a hármat illető ezredéhez ; Blaschka Lajost, a 13. sz. drag. e.-től, — a 12. sz. drag. e.-hez ; Knaf Adolfot, a 7. számú dragonyos-ezred­től ; és gróf Wolkenstein-Trostberg Engelhárdot, a 11. sz. husz. e.-től, — mindkettőt illető ezredéhez ; Latinovits Pált, az 5. sz. húsz. e.-től, — a 12. sz. husz. e.-hez ; del Gott Károlyt, az 5. sz. drag, e.-től, — a 9. sz. drag, e.-hez ; dobrzenitzi báró Dobrzensky Antalt, a 13. sz. drag, e.-től, — a 12. sz. drag, e.-hez ; báró Lilgenau Károlyt, a 6. sz. drag, e.-től, — a 8. sz. drag, e.-hez ; báró Luttner Rudolfot, a 6. sz. drag, e.-től, — a 4. sz. drag, e.-hez ; Förster Aurélt, a 12. sz. húsz. e.-től, — a 7. sz. husz. e.-hez ; Schalter Józsefet, a 12. sz. húsz. e.-től, —az 1. sz. húsz. e.-hez ; lovag Sozanski Sándort, a 13. sz. dsidás-ez­­redtől ; Jakuboloski Ferenczet, a 13. számú dsidás-ez­­redtől ; sternbergi lovag Stojab­ioski Szaniszlót, az 1. sz. dsidás-ezredtől, — mind a hármat illető ez­redéhez ; Mladek Ottokárt, a 7. sz. dsid. e.-től — az 5. sz. dsid. e.-hez ; Schwarcz Richárdot, a 3. sz. drag. e.-től, — az 1. sz. drag. e.-hez ; Förster Ottót, a 7. sz. husz. e.-től ; és Schweighofer Fülöpöt, a 15. sz. huszár-ezred­től, —­ mind a kettőt illető ezredéhez ; Tax Ferenczet, a 15. sz. husz. e.-től, — a 8. sz. husz. e.-hez ; báró Baselli Károlyt, a 3. sz. drag. e.-tól, — a 10. sz. drag. e.-hez ; Jár­osz Taddét, a 11. sz. dsid. e.-től, — a 2. sz. dsid. e.-hez ; Gellinek Gusztávot, a 13. sz. drag. e.-től, — a II. sz. drag. e.-hez; báró Bánhidy Antalt, a 4. sz. dsid. e.-től, — az 1. sz. húsz. e.-hez ; Hubacek Károlyt, a 3. sz. húsz. e.-től, — ugyan­ezen ezredhez ; herczeg Windisch-Graetz Hugót, a 6. sz. dsidás­­ezredtől, — a 10. sz. húsz. e.-hez ; Noltsch Ferenczet, a 13. sz. dragonyos-ezred­től ; és báró Wimmer Alfrédet, a 13. sz. drag. e.-től, — mind a kettőt a 11. sz. drag. ezredhez ; 4. a tüzérséghez, a következő egyévi önkénteseket és tart altisz­teket. Tászlófalvai Velics Lajost, és Nachod Károlyt, az 1. sz. várt­üzér-zászlóaljtól, — ugyanehhez ; Pecher Józsefet, a 13. sz. tab. tüzér-ezredtől, — ugyanezen ezredhez ; Tilles Bélát, az 5. sz. vártüzér-zászlóaljtól, — ugyanehhez ; Kreuzinger Domonkost, a 11. sz. táb. tűz. e.-től; Baloga Valért, a 8. sz. táb. tűz. e.-től ; Schenk Józsefet, a 9. sz. táb. tűz. e.-től; Basió Florist, a 12. sz. táb. tűz. e.-től ; Tucho Jánost, a 8. sz. táb. tűz. e.-től ; és Adam Henriket, a 2. sz. táb. tűz. e.-től,­­ mind a hatot illető ezredéhez ; Schönauer Ferenczet, a 7. sz. vártüzérzászló­aljtól ugyanehhez ; Uhl Sándort,­az 5. sz. táb. tűz. e.-től ; Chmelik Ferenczet, az 1. sz. táb. tűz. e.-től ; Müller Adolfot, a 9. sz. táb. tűz. e.-től; Michler Ferenczet, a 10. sz. táb. tűz. e.-től ; és Limburger Benczelt, az 1. sz. táb. tűz. e.-hez,­­ mind az ötöt illető ezredéhez. (Folytatjuk.) Lapunk mai számához két és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék