Budapesti Közlöny, 1878. február (12. évfolyam, 27-49. szám)

1878-02-01 / 27. szám

760 A Romániával kötött kereskedelmi egyezmény (1876. 19. t. sz.) értelmében megállapított és 1878. évi január 13-ától kezdve érvényes Vámtarifa. (Folytatás.) (Folytatjuk.) Se ◄ 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 Désignation des marchandises Az árúk megnevezése XYI. Matières textiles et industries dérivées. SZÖVŐANYAGOK ÉS AZ AZOKBÓL KÉSZÜLT ÁRUK. Chapeaux et bonnets en jonc, roseau, feuilles de pramier, capeaux et autres matières fibreuses, sans garniture, à l’exception des chapeaux et bonnets de liber et de paille................................. Kalapok és süvegek kákából, nádból, pálmarostból, faszilánkból és egyéb rostos anyagokból, díszítés nélkül, a háncsból és szal­mából készült kalapok és süvegek kivételével Chapeaux et bonnets en liber et en paille sans garniture et chapeaux et bonnets tressés en tissés avec des fils de soie ou autres tis­sus ou avec du crin (sparterie).................................................... Háncsból és szalmából készült kalapok és süvegek díszítés nélkül, továbbá kalapok és süvegek selyem vagy más fonalakkal vagy lószőrrel (spateria) átvonva vagy átszőve Coiffures militaires, telles que : schakos, képis et autres semblables de drap ou d’autres étoffes, avec ou sans ornements ou signes dis­tinctifs de métal, de passementerie ou autres.......................... Katonai lövegek, úgymint : csákók, keppik, és egyéb hasonlók posztóból vagy más kelmékből, díszítésekkel vagy megkülönböz­tetési jegyekkel vagy azok nélkül, fémből, paszomántból, vagy egyéb anyagból Plantes, rameaux et écorces flexibles, savoir : Növények, haj­t­á­s­ok, és hajlékony kérgek azaz : Roseau ....................................... Nád Osier pour tresser (saule rouge) . Kötőfűz (veres fűzfa) Jonc ordinaire . . Közönséges káka Jonc pour meubles (rotin) Széknád Jonc pour meubles (rotin) Jendu Hasított széknád Joncs exotiques.......................... Finomabb nádak 440 Unités sur lesquelles portent les droits Vámegység 100 k. la valeur érték után 100 g rb. 100 kéve 100 k. Droits Vám à l’entrée a bevitelnél à la sortie a kivitelnél franc 36- — exempt. vámment. 362 — 7°/o 0-65 2-80 0-40 7- — 10- — 12‘ — Tares en o/o du poids brut Göngysúly a teltsúly álo­aiban kifejezve. — 12 en caisses, barils et paniers, * 4 en ballots.­­ 12 ládákban, hordókban és kosa­­­rakban, ■ 4 zsákfélékben. 0-05 p­io 0-05 exempt. v amment. 2 ' — 9'50 35'-350 • — 13 en caisses et en barils, 9 en paniers, 5 en ballots. 13 ládákban és hordókban, 9 kosarakban, 5 zsákfélékben. 441­0 b­jets en liber, jonc, fibres de coco, graminées, éclats et capeaux de bois, jonc pour meubles (rotin) d­e­t p­a­it le : Áruk h­ene­s­b­ól, kákából, kókusdió rostból, fűből, faszilánkból, nádból és szalmából. Tout à fait ordinaires c. a. d. tapis de pieds et nattes (bâches et simi­laires) en liber, jonc, fibres de coco, graminées de même qu’en varech, roseau et paille, non teints, ainsi que brosses et balais en jonc, graminées, roseau, racines de bruyère en paille de riz Legközönségesebbek, azaz festetten lábterűtek és festetten gyéké­nyek (kocsitakarók és effélék) háncsból, kákából, kokasdiórost­­ból, fűből, nemkülönben tengeri fűből, nádból és szalmából, to­vábbá kefék és seprűk kákából, fűből, nádból hangagyökér­­ből vagy rizsszalmából Comm­uns c. a. d. tapis de pieds et nattes (bâches et similaires), en li­ber, jonc, fibres de coco, graminées de même qu’en varech, roseau et paille, teints, ensuite objets pour usage domestique p.­e. plats, assiettes, paniers et semblables ; jonc pour meubles (rotin) fendu, passé au mordant ou teint ; tous ces objets même en combinaison avec du bois non passé au mordant, non teint, non poli, ni verni....................................................................... Közönségesek, azaz festett lábteritek és festett gyékények (kocsita­karók és effélék) háncsból, kákából, kokusdicr ősiből, fűből, nemkülönben tengeri fűből, nádból és szalmából, továbbá, hasz­nálatra való áruk, például tálak, tányérok, kosarak és effélék; hasított széknád, páczolva vagy festve; mindezen áruk páczo­­lalatlan festetten, fényezetlen, fénymázozatlan fával kapcso­latban is Demisins c. a. d. ouvrages tressés même couvertures et tapis, en tant que ces objets ne sont pas compris aux articles 438 et 439 Középfinomak, azaz fonott áruk, takarók és szőnyegek is, a­meny­nyiben ezen áruk a 438. és 439. czikk alatt nem foglaltatnak Fins c. a. d. ouvrages tressés ou tissés avec des fils de soie ou autres tissus ou avec du crin (sparterie)....................................... Finomak, azaz selyem-vagy más fonalakkal vagy lószerrel átvont vagy átszőtt áruk (sparteriák)

Next