Budapesti Közlöny, 1878. március (12. évfolyam, 50-75. szám)

1878-03-01 / 50. szám

Budapest, 1878. 50. szám. Péntek, márczius 1. BUDAPESTI ra K Ö Z L Ö N Y. h­ivatalos lap. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre ......................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaem­ épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitön-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminister Németh Béla sárbogárdi lakos ü­gyvédjelöltet a sárbogárdi, Varga István paksi lakost, tolnamegyei volt szol­­gabirót pedig a veszprémi kir. járásbiróság mellé bírósági végrehajtókká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Schlick Károly adó­hivatali ellenőrt adótámnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Fest Tivadar adóhi­vatali ellenőrt adószedővé, Mészáros János III. oszt. ellenőrt pedig I-fő oszt. ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Rauch Ferencz pan­­csovai fővámhivatali tisztet ugyanezen fővámhiva­talhoz ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Weisz Ferencz m. kir. faraktártisztet a beszterczebányai m. kir. jó­szágigazgatósághoz erdőfogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister, f. évi 6580IV. sz. alatt a következő körrendeletét intézte valamennyi törvényhatósághoz: Múlt évi 53,120. szám alatt kelt, s az állandó vegyes felülvizsgáló bizottságok iránti ideiglenes intézkedést is tartalmazó körrendeletemre való hivatkozással, és annak kiegészítéséül, értesítem a törvény atóság közönségét, hogy Aradon, Besz­­terczebányán, Budapesten, Egerben, Fehértem­plomban, Kassán, Komáromban, Nagyváradon, Pécsen, Péterváradon, Pozsonyban, Sopronban, Szatmárnémetiben, Szegeden, Székesfehérváron, Nagyszebenben és Brassóban szervezett állandó vegyes felülvizsgáló bizottságok, azon napokon kí­vül, a­melyek, a múlt évi 53,120. szám alatt kelt körrendeletemnél fogva, folyó évi január hó 2-ára és február hó 1-ére voltak kitűzve, a folyó 1878-ik évben márczius 1-jő napján; április 1-je, és 2-ik napjain ; május 1-ső, 2-ik és 3-ik napjain­­ , .; június 3-ik, 4-ik és 5-ik napjain; , ." július 1-jő és 2-ik napjain ; ' -augusztus 1-jő és 2-ik napjain ****r.--­szeptember 2-ik napján; október 7-ik és 8-ik, úgyszintén 21-ik és 22-ik napjain; november 2-ik napján; s végre deczember 2-ik napján fognak egybeülni. S ezen felülvizsgáló bizottságok polgári elnökei­vé, a folyó 1878. év hátralevő részére, felkérettek és megbizattak általam: Aradon: Tabajdi Károly kir. tanácsos,és Arad­­megye alispánja; Be­zterczebányán : Takács János, Zólyomm­e­­gye árvaszékének ülnöke; Budapesten : Grúz Albert honvédelmi miniszeri osztálytanácsos, mint az illető ügyosztály veze­tője ; Egerben : Beöthy Lajos, Hevesmegye főispánja; Fehértemplomban : gróf Bissingen Nándor (la­kik Jámban, Krassó megyében) ; Kassán : Darvas Imre, Abauj és Tornamegye, és Kassa város főispánja ; Komáromban : Bathó Bálint, kir. tanácsos és Komárommegye alispánja; Nagyváradon : báró D­áry József, Bihar megye főispánja; és helyettes polgári elnök gyanánt: Beöthy Andor, Bihar megye alispánja; Pécsen : Perczel Miklós, Baranya megye és Pécs város főispánja; Péterváradon : Fiaii Endre, Újvidék város fő­ispánja ; Pozsonyban: Bacsák Pál, Pozsony megye alis­pánja ; Sopronban: Simon Ödön, Sopron megye alis­pánja ; Szatmárnémetiben: Kovács Eduárd kir. taná­csos, (lakik Nagy-Károly mellett, Homokon); Szegeden: Dány Ferencz, Szeged és Hódmező­vásárhely városok főispánja ; Székesfejérváron: báró Miske Imre, Fejér me­gye alispánja; Temesváron : Török János Temesvár város pol­­­­gármestere; Kolozsváron : gróf Eszterházy Kálmán, Kolozs-­­ megye és Kolozsvár város főispánja; Gyulafej­érváron: Elekes Mihály (lakik Maros- Ludas mellett, Czintoson); Nagyszebenben: Wächter Frigyes, Szeben me­­gye főispánja; Brassóban: Szentiványi Gyula, Brassó és Há­­romszék megyék főispánja. Felhívom ennélfogva a törvényhatóság közön­ségét, hogy ezen rendeletem tartalmát saját terü­letén haladék nélkül tegye közhírré. S egyúttal meghagyom a törvényhatóság kö­zönségének, hogy az illető felülvizsgáló bizottság polgári elnökét minden hónapban s legalább nyolc­ nappal a kitűzött határidő kezdete előtt pontosan értesítse arról, várjon fognak-e, s illető­leg hányan fognak, akár hadkötelesek, akár ezek­nek megvizsgálandó férfirokonaik, felülvizsgálatra küldetni ? Sőt ezen értesítés azon esetben sem mulasztandó el, ha valamely hónapban senki sem küldetnék is felülvizsgálatra, nehogy a felülvizsgáló bizottság székhelyeitől netalán távolabb lakó bizottsági ta­gok, az állami pénztár terhére, a székhelyen hiába megjelenni még akkor is kény­tel­eníttessenek, a midőn felülvizsgálandó egyének nem létében a fe­lülvizsgáló bizottságnak semmi teendője sincsen. Azon esetben, ha ezen értesítés elmulasztása következtében a felülvizsgáló bizottság egybeülé­­séből hasztalan költségek keletkeznének, a­­ mu­lasztásban hibás tisztviselőt leszek kénytelen fele­lősségre vonni, s esetleg az állami pénztár kárta­lanítására szorítani. A felülvizsgálati költségek némely tör­vényható­ságok részéről aránytalan mértékben szaporíttat­­nak az által, hogy több községből a felülvizsgálat­ra kijelölt hadkötelesek mellé aránytalanul nagy­számú kísérők rendeltetnek ki, s a szállítás csak­nem minden egyes községből elkülönítve eszkö­zöltetik. Utasítom ennélfogva a törvényhatóság közön­ségét , hogy ily fölösleges költségek elhárítása te­kintetéből, hatályosan intézkedjék az iránt, hogy a felülvizsgálatra, rendelt egyének, vagy az előveze­téssel megbízott járásbeli kiküldöttnek lakhelyén, vagy a körülményekhez és a helyek fekvéséhez ké­pest valamely alkalmasabb és közelebb eső helyen összpontosíttatván, s ott a járásbeli kiküldött ál­tal a személyes azonosság megállapítása után a községbeli kísérettől átvézetvén, a felülvizsgálat székhelyére csakis a legszükségesebb számra szo­rított felügyelők kíséretében és együttesen szállít­tassanak el. S ugyanezen módozat alkalmazandó azon eset­ben is, ha ugyanazon egy időben több sorozó já­rásból egyszerre történik a felülvizsgálandó egyé­nek elővezetése. Elvárom továbbá a törvényhatóság közönségé­től , hogy a felülvizsgálandó egyéneket költség­kí­­mérés tekintetéből lehetőleg együttesen és különö­sen még a hadjutalék végleges számbavételének ideje előtt fogja a felülvizsgáló bizottság elé ve­zettetni. Végre megjegyzem, hogy a felülvizsgáló bizott­ságoknak az 1873-ik évben megállapított területi köre az 1878-ik évre nézve is változatlanul marad. Kelt Budapesten, 1878. évi február hó 17-én. Szende Béla, s. k. A m. kir. pénzügy­ministeriumnak f. évi 698. sz. a. kelt rendelete szerint: a felso-vissói m. kir. adó­hivatal, f. évi márczius hó végével feloszlattatik, és az ahoz tartozó községek a marmaros-szigeti adóhivatalhoz csatoltatnak. A m. kir. pénzügyministeriumnak f. évi 11,047. sz. a. kelt rendelete szerint: Szatmár megye terü­letén, Magosliget község, f. évi április hó 1-ével, a fehérgyarmati adóhivatal kerületéből a szatmári adóhivatalhoz csatoltatik. A kassai ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, miszerint Bartalos János zsadányi lakos ügy­véd, lakhelyét a kamara területén belől Szepsibe tette át Felelős szerkesztő: SALAMON FERENCZ Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék