Budapesti Közlöny, 1878. április (12. évfolyam, 76-99. szám)

1878-04-02 / 76. szám

Budapest, 1878. 76. szám. Kedd, április 2. BUDAPESTI É­TKÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.............................20 írt. Félévre ........ 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. SZERKESZTŐSÉG : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten Ferencziektere Athenaem­ épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás­­itan 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­ni­szerem előterjesztésére, a beszterczebá­­nyai székeskáptalanban: Tilless Ferencz énekl­őkanonoknak az olvasó-kanonok­­ságra, Hyross Mihály ő­rkanonoknak az éneklő­-kanonokságra, Majovszky Antal szé­kesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra és Kamaszy Mátyás mesterkanonoknak a székesegyházi főesperességre való fokoza­tos előléptetését jóváhagyván, az ez által­­ üresedésbe jövő mesterkanonokságot Hu­­lényi István tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes és beszterczebányai városi plébá­nosnak adományozom. Kelt Bécsben, 1878. évi márczius hó 24-én. Ferencz József, s. k. * Trefort Ágoston, s. k. , császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi márczius hó 22-én Bécsben kelt legfelsőbb elha­tározásával, győri Farkas Fidél honvéd-őrnagy­nak, a magyar királyi honvédség felállítása óta, a honvédelmi ministeriumban teljesített sikerteljes szolgálatai elismeréséül a Ferencz-József-rend lo­vagkeresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Szende Béla, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ve­­ress Dénes tordai járási szolgabirót Oláh Rákos és Kis-Fenes torda-aranyosmegyei községek ideigle­nes iskolalátogatói tisztségétől saját kérelmére fel­mentette, s egyidejűleg Bányabükk község láto­gat­ásával megbízta; Szabó Ferencz szolgabirót pe­dig Oláh-Rákos, Kis-Fenes, Asszonyfalva, Erczpa­­tak, Felsőfele-havas, Kisbánya, Magyaroság, M.­­Léta, Oláh-Léta és Ránk számára ideiglenes is­kolalo­ogatóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Varasdy Károly adó­hivatali ellenőrt a Temes megye területén működő kir. adófelügyelő mellé Il­od oszt. pénzügyi fogal­mazóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Kedvessy György p. v. számtisztet a Bács-Bodroghmegye területén működő kir. adófelügyelő mellé Il­od oszt. pénzü­gyi fogalmazóvá nevezte ki. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság Hart­mann János adóhivatali gyakornokot VI. oszt. adóhivatali tisztté — végleges minőségben — ne­vezte ki. Az 1878. évi IV. t. ez. 3. §-a által nyert felha­talmazás alapján, a cs. és kir. közös külügyminis­­terium és az osztrák-magyar Lloyd hajózási vál­lalata közt az 1871. évi november hó 18-án kötött postaszerződésnek folyó évi május hó 31-éig való meghosszabbítása iránt, a magyar kormány bele­egyezésével egyezmény köttetett, melynek szövege a következő: »A cs. és kir. közös külügyministerium, vala­mint az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási válla­lata közt, az alul kitett napon, az 1871. évi novem­ber hó 18-ról szóló postaszerződés meghosszabbí­tása iránt következő egyezmény köttetett: 1. Az­ 1877. évi deczember hó 31-én lejárt, és az 1877. évi deczember hó 22-én kelt egyezmény folytán három hónapra, az az 1878. évi márczius hó 31-éig meghosszabbított, a tengeri postaszolgálat­nak az osztrák-magyar Lloyd által való ellátása végett 1871. évi november hó 18-án kötött szerző­dés további két hóra, az az 1878. évi május hó 31-éig meghosszabbittatik. 2. Az ezen idő alatt teljesítendő szerződésszerű járatokért való költségmegtérités tekintetében a nevezett szerződésnek 8. és 25. §§-ai nyernek meg­felelő alkalmazást. 3. Jelen egyezmény német és magyar nyelven két azonos szövegű példányban állíttatott ki. A Lloyd által a két példány egyikéért fizetendő bélyegilleték az ezen egyezmény tartama alatt ese­dékes segélyösszeg első részletéből levonandó. Kelt Bécsben, 1878. évi márczius hó 21-én. Andrássy, s. k. Morpurgo, s. k. Rittmeyer, s. k. Bar­dini, s. k.­ Budapest, 1878. évi márczius hó 30-án. Tisza Kálmán, s. k. Trefort Ágoston, s. k. A m. kir. pénzügyminister, f. évi 10,917. sz. alatt, a következő kör rendeletét intézte valamennyi kir. adófelügyelőhez: — az ügyvédeknek mint csőd­­ügyekben kijelölt perügyelőknek és tömeggondno­koknak e minőségben élvezett díjaik megadóztatá­sát illetőleg követendő eljárás tárgyában . Azon gyakrabban felmerült tapasztalás alkal­mából, hogy az ügyvédeknek, mint csődügyekben kijelölt perügyelők és tömeggondnokoknak e mi­nőségben élvezett díjaik, melyeknek megállapítá­sáról a m. kir. igazságügyministernek 1875. évi szeptember 7-én 14.088. sz. a. az összes e. f. kir. törvényszékekhez intézett körrendelete folytán az illető pénzügyi hatóságok esetről-esetre értesiten­­dők, némely adókivetési közegek részéről, az illető ügyvédek keresetének megadóztatása mellett hely­telenül elkülönítve is, és­pedig a kimutatott egész összeg után, minden tekintet nélkül a kérdéses tö­meggondnoki teendők ellátásával járó kiadásokra, III. osztályú keresetadóval megrovatnak, — a tör­vény rendeletének megfelelő s egyöntetű jövőbeni eljárás biztosítása czéljából szükségesnek találom a következőket tudomás és alkalmazkodás végett kijelenteni. Kétséget nem szenvedhet, hogy a kérdéses pel­ügyelői és tömeggondnoki díjak egyes ügyvédek­nél jövedelmi forrást, s ennélfogva azok általános keresetének megadóztatásánál, illetőleg az adó mérvének megállapításánál mindenesetre tekin­tetbe veendő tényezőt képeznek,­­ azonban mint az ügyédi gyakorlatból folyó jövedelmek sem kü­lön üzleti jövedelmet, sem állandó fizetést nem képviselnek, tehát a keresetadónak sem IIL, sem IV. osztálya szerint leendő elkülönített a­dózta­­tásnak tárgyát nem képezhetik, hanem mint az adó­emelésre mérvadó befolyást gyakorló tényezők, természetesen az illető díjakkal járó s kellőképen beigazolt kiadások levonása mellett, az illető ügy­védek HI. osztályú keresetadójának megállapítá­sánál figyelembe veendők. Önként is érezik egyébiránt, hogy a fennebbi el­járás csak az ügyvédek, mint perügyelők és tö­meggondnokok adójának megállapításánál, de tel­jességgel nem alkalmazható azon esetekben, me­lyekben nem ügyvédek, hanem más állással és fog­lalkozással bíró egyének viselnek tömeggondnok­ságot, miután ezen esetekben az e minőségben nyert díjak külön foglalkozásból eredőknek lévén tekin­tendők, azok külön keresetadóval leendő megadóz­tatás­t is igényelnek. Kelt Budapesten, 1878. évi márczius hó 18-án. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 6352. számú rendeletével, meg­engedte, hogy Fejérmegyébe keblezett Seregélyes községben f. évi január hó 28-ról elmaradt orsz. vásár helyett f. évi május hó 20-án "pótvásár tar­tathassák. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister,­­ évi 6462. számú rendeletével So­­mogymegyébe kebelezett Zala mezővárosnak meg­engedte,­­hogy az ott évenkint május 25-én tar­tatni szokott orsz. vásár ez évben kivételesen ugyanazon hó 24-én tartathassák meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 6678. számú rendeletével Bi­­harmegyébe keblezett Sarkad községnek megen­gedte, hogy a nevezett községben f. é. április 20. és 21-re eső orsz. vásár ez évben kivételképen ugyanazon hó 13. és 14-ik napjain tartathassák meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, I. évi 7054. számú rendeletével, Sop­­ronmegyébe keltezett Lövő községnek megen- Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék