Budapesti Közlöny, 1878. május (12. évfolyam, 100-126. szám)

1878-05-01 / 100. szám

Budapest, 1878. 100. szám. Szerda, május 1. BUDAPESTI Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet , 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten Ferencziektere Athenaem­ épület. HC I V A T A Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben hándva boréra : Egész évre.............................SO írt. Félévre ........ 10 * Negyedévre..............................5 * Egy teljes lap Ara 30 kr. KÖZLÖNY. L­AP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr., kétszeri IS kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Greger Miksa londoni nagykereskedőnek, a magyar borászat és borkivitel emelése körül szerzett érdemei elismeréséül, saját és törvényes utódai ré­szére, a magyar nemességet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1878. évi április hó 19-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s k. Ő császári és Apostoli kir. Felsége, f. évi áp­rilis hó 21-én kelt legfelsőbb határozványával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, mi­szerint gróf Ludolf Emánuel, cs. és kir. rendkívüli követ és meghatalmazott minister a spanyol királyi udvarnál, a spanyol királyi III. Károly-rend nagy­keresztjét, — továbbá lovag Lorelli Ferencz cs. és kir. főconsul Genuában, ugyanazon rend kiske­­resztjét, elfogadhatja és viselheti. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott első osztályú szá­zadosokká kinevezni: (1878. évi május hó 1-ével) 1) a vezérkarban: a vezérkarhoz beosztva levő következő 2-ed osz­tályú századosokat: Heimroth Adolfot, számf. a 80. sz. gyalogezred­nél, és Schwingshandl Károlyt, számf. az utász-ezred­nél ; azután: a vezérkarhoz beosztva lévő következő fő­hadnagyokat : Idiczukh Ernőt, számf. az 5. sz. táb. tüzér­ezrednél ; báró Appol Keresztélyt, számf a 4. sz. dsidás­­ezrednél; Alexander Sándort, számf. a 13. sz. huszár­ezrednél ; dr. de Faccioli Ameliót, számf. a 8. sz. dsidás­­ezrednél; Those Eriket, számf. a 2. sz. dsidás-ezrednél; Debi­ Jánost, számf. a 67. sz. gyalog-ezrednél; Danie Györgyöt, számf. a 70. sz. gyalog-ezrednél; Perl Móriczot, számf. a 24. sz. gyalog-ezrednél; Petrenka Józsefet, számf. az utász-ezrednél; Wojtech Adalbertet, számf. az 54. sz. gyalog­ezrednél, és gróf Attems Móriczot, szám. a 12. sz. dragonyos­­ezrednél; 2) a gyalogságban: a következő 2-ed oszt. századosokat: Schrofft Istvánt, a 40. sz. gyalog-ezredben; Bittinger Lipótot, a 28. sz. gyalog-ezredben; Brettschneider Lipótot, a 65. sz. gyalog-ez­redben ; Spitzmüller Ferenczet, az 59. számú gyalog-ez­redben; Zuma Károlyt, a 48. sz. gyalog-ezredben; Müller Jánost, a 44. sz. gyalog-ezredben; sternfeldi lovag Kriegelstein Károlyt, a 60. sz. gyalog-ezredben; Kunkel Károlyt, a 39. sz. gyalog-ezredben; Leipold Ferenczet, az 5. sz. gyalog-ezredben; Hartleitner Károly, a 80. sz. gyalog-ezredben; Vuksan Józsefet, a 16. sz. gyalog-ezredben; Krulich Ottót, a 15. sz. gyalog-ezredben ; Krug Adolfot, a 24. sz. gyalog-ezredben; Wawrausch Jánost, a 20. sz. gyalog-ezredben; Szaflarski Jánost, a 13. sz. gyalog-ezredben; Galli Jánost, a 80. sz. gyalog-ezredben ; Kasznica Lászlót és Podoski Gyulát, — a 20. sz. gyalog-ezredben; lőwenfeldi lovag Kratochwill Alajost, a 65. sz. gyalog-ezredben; Donhoffer Gusztávot, a 67. sz. gyalog-ezredben; Bogdányi Ferenczet, számf. a 20. sz. gyalog-ez­rednél , s beosztva a katonai földrajzi intézethez, — jelenlegi szolgálati viszonyaiban való megha­gyással ; linienstreiti Pacher Hermannt, a 67. sz. gyalog­ezredben ; Wagner Pétert, a 23. sz. gyalog­ezredben; Okrugié Istvánt, a 67. sz. gyalog­ezredben ; Augé Ferenczet és Maximovicz Jánost, az 51. sz. gyalog­ezredben; Biernatek Józsefet, a 24. sz. gyalogezredben; Moréé Nándort, a 60. sz. gyalog-ezredben; Ladtler Mátyást, a 69. sz. gyalog-ezredben; Küttel Attil­át, az 5. sz. gyalog-ezredben; Voetter Ottót, a 19. sz. gyalog-ezredben; Huschek Gusztávot, a 74. sz. gyalog-ezredben; Bogoevics Andrást, a 78. sz. gyalog-ezredben; Feurer Ferenczet, száml. a 61. sz. gyalog-ezred­ben, s szolgálattételre beosztva a cs. és kir. közös hadügyministeriumhoz, a jelen szolgálati viszo­nyába való meghagyással; Mierka Ignáczot, a 32. sz. gy.-ezredben; Flindt Sándort, és Neuhäuser Nándort, a 61. sz. gy.-ezredben; Burckhardt Károlyt, a 65. sz. gy.-ezredben; Harasiewicz Antalt, a 41. sz. gy.-ezredben; Dragica Mártont, a 8. sz. gy.-ezredben; Kneusel-Herdliczka Arnoldot, a 60. sz. gyalog­ezredben ; gróf Suardi Emilt, a 43. sz. gyalog-ezredben ; Grimpner Károlyt, a 12. sz. gyalog-ezredben; Roth Adalbertet, a 48. sz. gyalog-ezredben; Jandovsky Györgyöt, a 26. sz. gyalog-ezredben; Wolny Sándort, az 56. sz. gy.-ezredben; Almstein Józsefet, a 27. sz. gy.-ezredben; Krauland Györgyöt, a 17. sz. gy.-ezredben; Czernowitz Kelement, a 30. sz. gy.-ezredben; Krzyjewski Józsefet, a 10. sz. gy.-ezredben; Kril Józsefet, a 75. sz. gy.-ezredben; Lutowsky Károlyt, a 25. sz. gy.-ezredben; Grieszer Ferenczet, a 49. sz. gy.-ezredben ; Kottek Sándort, a 60. sz. gy.-ezredben; Labres Nándort, a 2. sz. gy.-ezredben ; Latscher Viktort, a 66. sz. gy.-ezredben; vicomte de Blangy Henriket, száml. a 7. sz. gyalog-ezredben, s szolgálattétel végett beosztva a fehértemplomi katonai főreáliskolához, — ezen szóig, viszonyában való meghagyással; rittersterni Renner Vilmost , az 52. sz. gy.-ez­redben ; Martinek Antalt, a 8. sz. gy.-ezredben; Ritter Károlyt, a 44. sz. gy.-ezredben; püttlingeni báró Vesque Alfonst, számf. a 45. sz. gy.-ezredben, s szolgálattétel végett beosztva a katonai földrajzi intézethez, — ezen beosztásában való meghagyással; Prucker Miklóst, a 74. sz. gy.-ezredben; Girlic Jánost, a 22. sz. gy.-ezredben; Novakovic Ádámot, a 67. sz. gy.-ezredben; traumwehri báró Nageldinger Józsefet, a 33. gy.-ezredben; Ungard Albertet, a 46. sz. gy.-ezredben; Kúria Jánost, a 6. sz. gy.-ezredben; báró Jurkovic Márkot, a 79. sz. gyalog­ezred­ben, és Schroll Vilmost, a 4. sz. gy.­ezredben. (Folytatjuk.) Császárné és királyné Ő Felsége, Wimpffen grófné szül. Lynar Margit grófnőt, és Pallavicini őrgrófné szül. sárvári és felső-vidéki Széchényi Irma grófnőt, palotahölgyeivé legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A magyar királyi igazságügyminiszer Schurina Károly Árvamegye vári járása szolga­­biráját, továbbá Szentimrey József Borsodmegye miskolczi járása alsó szakaszának szolgabiráját, Bay Barnabás ugyanazon járás felső szakaszá­nak szolgabiráját, Fekete László Borsodmegye egri járása alsó szakaszának és Nikéll Aurél ugyanazon járás felső szakaszának szolgabiráját, Elek István Borsodmegye szentpéteri járása alsó szakaszának és Csépányi Ignácz ugyanazon járás felső szakaszá­­nak szolgabiráját, Zsóry Gusztáv Borsodmegye szendrei járása alsó szakaszának és Gombos György ugyanazon járás felső szakaszá­nak szolgabiráját, végre Soltész Gábor tolnamegyei felső- és Lapunk mai számához négy év­e Hivatalos Értesítőn van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék