Budapesti Közlöny, 1878. július (12. évfolyam, 151-176. szám)

1878-07-02 / 151. szám

Budapest, 1978. 151. szám. Kedd, július 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Fereneziektere Athenaeun épület. HIVATALOS LAP. Naponkénti postai szétküldéssel vagy házhoz hordva , helyben A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­ 20 frt. pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— Félévre ........ 10 — 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. Negyedévre ............................... Bely lep ára 30 kr. 5­0 bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. ti . császári és Apostoli királyi Felsége 1878. évi junius hó 30-iki legkegyelmesebb Tró­ni beszéde. Tisztelt Urak, Főrendek és Képviselők! Kedvelt Hiveink! Reménynyel és bizalommal üdvözöltük Önöket, midőn az 1875-ik évi augusztus hó 31-én ezen országgyűlést megnyitottuk. Felhívtuk ezen alkalommal figyelmüket azon nagyfontosságú tárgyakra, melyek­nek elintézése buzgó munkálkodásukat igénybe fogja venni. Kiemeltük egyebek között, hogy az egyensúlynak az államháztartásban hely­reállítása, a közigazgatás minden ágában és az igazságszolgáltatás körül mutatkozó hiányok orvoslása szakadatlan munkássá­got és nem egy tekintetben áldozatkész­séget fog követelni.­ Az általános politikai helyzet, mely a hitelviszonyokra mindenütt nyomasztólag hatott, igen megnehezítette eszközlését an­nak,minek az államháztartás rendezése és az ország hitelének javítása érdekében történni szükséges volt. A monarchiánk két állama között némely fontos kérdésre nézve szükségessé vált egyez­kedések pedig hosszasabb tárgyalást okoz­ván, nagyon igénybe vették Önök idejét. Ily körülmények között nem volt lehet­séges megtenni mindazt, minek megtétele óhajtandó volt. Mind­e mellett történt sok, úgy az or­szág pénzügyeinek rendezése, mint a közi­gazgatás és igazságszolgáltatás tekintetében. Nem említve mást: a takarékosság elvé­­nek szigorú alkalmazása és az önök megálla­podásaiban nyilvánult áldozatkészség ezen viszonyok között is lehetővé tette az állam­­háztartás mérlegének határozott javulását és az ország hitelének emelkedését,­­ a pénzügyi közigazgatásnak nem egy hiánya törvény által orvosoltatok, a közigazgatás terén számos hiányt pótló törvény alkottatott, az igazságszolgáltatásnak a nemzet által oly régen érzett legégetőbb hiánya, a bün­tető codex megalkotása által pótoltatott, az 1867-ben monarchiánk két állama között tíz évre kötött egyezmények meg­­nyitottak. Jótékonyan fog ez hatni monarchiánk mindkét állam területének érdekeire, összes népeinek jólétére és az ezen czélból mindkét részről tett engedményekért bő kárpótlást fog nyújtani az erő, melyet az érzelem és érdekkapcsolat ez újabb nyilvánulása min­­deniknek kölcsönözni fog. Biztosítást nyújt ez egyszersmind az iránt, hogy a legközelebbi országgyűlések kellő idővel fognak rendelkezni arra, hogy azt, a­mi­ most elmaradt, pótolhassák és álta­lában mindazt, mit kedvelt Magyarorszá­gunk érdeke kívánni fog, megtehessék. A külügyi viszonyok jelen állása remél­nünk engedi, hogy sikerülni fog monar­chiánk érdekeivel együtt, a béke áldásait biztosítani. Jól esik elismernünk, hogy­­ azon haza­fias támogatásnak, melyben Önök kormá­nyunkat részesítették, ebben jelentékeny érdeme van. Bármit hozzon a jövendő, bízhatunk ab­ban, hogy monarchiánk és így kedvelt Ma­gyarországunk érdekei Önökben és az or­szág minden fiában mindenkor biztos tá­maszra fognak találni. E bizalom kifejezése után fogadják’Önök meleg köszönetünket buzgó fáradozásaikért. Fogadják és vigyék küldőiknek őszinte királyi üdvözletünket. Ezzel a jelen országgyűlést berekesztett­­nek nyilvánítjuk. Ő császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelsőbb kéziratokat méltóztatott legke­gyelmesebben kibocsátani: I. Kedves Perczel! A midőn Önt saját kérelme folytán igaz­­ságügyminiszeri állásától ezennel kegye-­ lemben felmentem : az ezen minőségében,­­ valamint már korábban is kifejtett buzgó­­ és sikeres tevékenységének elismeréséül Önnek a valóságos belső titkos tanácsosi­­ méltóságot díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1878. évi junius hó 30-án. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. II. Kedves Pauler! Magyar ministerelnököm előterjesztésére Önt, igazságügyi magyar ministeremmé ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1878. évi junius hó 30-án. F­erencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1878. évi XIX. TÖRVÉNYCZIKK azon arányról, a melyben a magyar korona orszá­­gai az 1867. XII. törvényczikkben közöseknek elis­mert államügyek terheihez hozzájárulnak. (Szentesítést nyert 1878. évi junius hó 27-én. Kihir­­dettetett az országgyűlés mindkét házában 1878. évi junius hó 28-án.) 1. §■ Azon arány, a mely szerint az 1867: XII. tör­vényczikkben közösöknek elismert államügyek költ­ségei a magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok által viselendők, az idézett"törvényczik 19. és 20. szaka­­­­szában körülirt módon, kölcsönös egyezmény utján, a magyar korona országaira nézve 30, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok­ és országokra nézve 70 százalékban állapittatik meg. 2. §. Az 1867 : XII. t.-cz. 64. §-ánál fogva a vám- és kereskedelmi szerződés tartama alatt közös bevé­telnek kijelentett vámjövedék tiszta jövedelméből, mely a határvám-jövedéki visszatérítések, valamint a határvám-jövedéki biztosítékok visszafizetése, nemkülönben az 1869. évi II. törvényczik­l-ső§-a értelmében ezen törvény időtartamára ezennel megállapított vám- és kezelési költségátalány levo­nása után mutatkozik, mindenek előtt a közös vámvonalon át kivitt,­­ adó alá vetett tárgyak után járó adó visszatérítések fedezendők, a mara­dék pedig a közös ügyek fedezésére fordí­tandó és ennélfogva az a közös költségek összegéből előre levonandó. A magyar korona országainak, valamint a biro­dalmi tanácsban képviselt királyságoknak és orszá­goknak, az említett adóvisszatérítésnek tekinteté­ben való megterheltetése minden egyes adóágra nézve, melyre ezen adó visszatérítések vonatkoznak, tudnillik a sörtermelés után járó fogyasztási adóra (a zárt városokban beszedett söradó-pótlékot ki­véve) továbbá a szesz- valamint a répac­ukor-ter­­més után járó fogyasztási adóra nézve elkülönítve, oly módon vitetik keresztül, hogy mindegyik fél az egy­es naptári évben az illető adónemben közö­sen fizetett adóvisszatérítéseknek annyi százalékát tartozik viselni, ahány százalékát teszi ki az általa azon naptári évben az illető adónemben elért nyers jövedelem, a mindkét fél által elért összes nyers jövedelemnek. Lapunk mai számához egy negyedik melléklet és két és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next