Budapesti Közlöny, 1878. szeptember (12. évfolyam, 202-226. szám)

1878-09-01 / 202. szám

Budapest, 1878. 202. szám. Vasárnap, szeptember 1. a a • • KÖZLÖNY. O . I* 4 P. ■ SZEKKASZTOLEO Budapesten. Ferencziektere, bazárépület, II. lépcső, Ll. ernelli. 5-ik ajtó VUDÓ-minyit, Budapesten. Ferencziektere Vthenaeum­ épület, Előfizetési Árok . Hivatalos hirdetések: Naponkénti pont&i nétküldtsssel vag­y helyben A vhivatalon­ Érte«!tü“-be iktatandó hivatalos hír­naxhon hordva : detének dijai előlegesen beküldendők . »ég-Egész évre 20irt. pedi* 100-s*41 f elynek­ hirdetéséért 1 frt, 100— Félévre _ ..... 100 200-asérf »frt, 200—300-aséig 3 frt és így ovább. — Negyedévre ........................ Egy lap éra 30 kr.5 h Axonfelül minden egyweri bdktatás után 30 kr. bélyegdij és ta eredékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir-,­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön maidén beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelmesebben méltózt­atott gróf Herberstein Henrik 4. sz. dsidás-ezredbeli számf. szabadságolt ezredest, f­ő ca. és kir. fen­sége Frigyes főherczeg főudvarmesterévé kine­vezni ; báró de Fin Hamilcar 19. sz. táb. vadászzász­­lóaljbeli számf. Őrnagyot, ő cs. és kir. fensége Fri­gyes főherczeg eddigi főkamarását, ezen tisztétől saját kérelmére felmenteni, egyidejűleg ugyanan­nak a tiroli vadász­ezredhez leendő beosztását el­rendelni ; gróf Borold­ingen József tiroli vadászezredbeli őrnagynak, az 59. sz. gyalogezredhez való áthe­lyezését elrendelni; báró Fittel Henrik alezredest, a 7. sz. gyalogez­red tart. parancsnokát kiváló fegyvertényei elis­meréséül, sorokivül ezredessé és a 38. sz. gyalogezred parancsnokává, a Rizzetti Sándor 7. sz.­­gyalogezredbeli alezre­dest pedig ezen ezred tartalék-parancsnokává ki­nevezni . Dreger Gottfried ezredesnek, a 38. sz. gyalog­ezred eddigi parancsnokának, betegség következ­tében tett saját kérelme folytán, s a felülvizsgálat fentartása mellett, a száml. várakozási illetékkel szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni; hügersbergi Hilgers Vilmos ezredest, a 43. sz. gyalogezred tart. parancsnokát,­­ a 39. sz. gya­logezred parancsnokává, Sertics Károly 16. sz. gyalogezredbeli alezre­dest, — ugyanezen ezred tartalék-parancsnokává, és lovag Drau­dt von Val-Tione József 5. sz. gya­logezredbeli alezredest, — a 43. sz. gyalogezred tart. parancsnokává kinevezni, azután Mattanovich Ferencz ezredes, a 39. sz. gyalog­ezred parancsnokának, és friedenfeldi lovag Frász Károly ezredes, a 16. sz. gyalogezred tartalék-parancsnokának, a felül­vizsgálat fentartása mellett, a várakozási­ illeték­kel száml. szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni; Lorenz Alfréd ezredesnek, a 2. sz. dragonyos* ezred parancsnokának, a felülvizsgálat fentartásá­­val, a várakozási­ illetékkel száml. szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni, — helyére pedig tolnai gróf Festetics Venczel 14. sz. dragonyos* ezredbeli alezredest, jelenlegi tiszti rangfokozatá­ban való meghagyás mellett, a 2. sz. dragonyos­­ezred parancsnokává kinevezni ; továbbá Romano Albert, a cs. és kir. közös hadügymi­­nisteriumban alkalmazva levő ezredesnek, és Miskich Ferencz alezredes és prágai kft. épitk.­igazgatónak,­­ a vezérkarba való áthelyezésüket elrendelni; ehrenwaldi Dorotka József nyugalmazott alez­redest, a mozgósítás tartamára szóló tettlegesítés mellett, raguzai térparancsnokká kinevezni; azután, ahnenburgi Bolf­ras Artúr szolgálattétel végett a 47. sz. gyalogezredhez beosztva levő vezérkari alezredesnek, és Klepiczka Adalbert, a­­.28. sz. gyalogezredhez beosztott vezérkari őrnagynak, a vezérkari szol­gálattétel végett leendő bér­endeléseket meghagyni; Haynas Károly, a 4-ik hadtesthez szekerész­ügyi arancsnokká kirendelt őrnagynak, betegsége miatt, a várakozási­ illetékkel szabadságoltak vi­szonyában meghagyását megengedni; továbbá: Balduin Arnold, 62. sz. gyalogezredbeli őr őr­­nagynak, ugyanily minőségben a 6. sz. gyalogez­redhez való áthelyezését, Sova Lajos, 78. sz. gyalogezredben számfeletti őrnagynak, a törzstiszti tanfolyam tanárának... csapatszolgálatra berendelését, s a 16. sz. gyalog­ezredhez való beosztását elrendelni; végül: Tost Tivadar, nyug. 1. oszt. századosnak az őrnagyi czimet és jelleget díjmentesen. • Urban Károly nyug. távirdatisztnek pedig, az általa régebben viselt 1. oszt. századosi jelleget — szolgálaton kívüli viszonyban­­— kegyelemül adományozni. ' *­0 császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelmesebben méltóztatott továbbá kinevezni: tart főorvosokká: a következő tart. segédorvosokat: dr. Cam­ellieri Pált, a therezienstadti 13 sz. h. ő. kórházhoz; dr. Zakariás Simont, a 68. sz. gyalogezred­hez ; és dr. Kállay Rezsőt, a 4. sz. huszárezredhez ; azután dr. Wiesinger Ödön tart. egészségügyi katonát, a bécsi 2. sz. h. ő. kórházhoz; — a következő tart. kat. orvosnöven­dék­e­k­et: dr. Mihailovits Kristófot, az 53. sz. gyalog-ez­redhez ; dr­. Wyszatycki Ferenczet, a 80. sz. gyalog-ez­redhez ; dr. Lebár Józsefet, a XVI. tábori kórházhoz; dr. Löwh Gyulát, a XXXI. tábori kórházhoz; dr. Diem Józsefet, a bécsi 1. sz. h. 5. kórházhoz; dr. Fronius Gusztávot, a 78. sz. tart. gyalog-ez­redhez ; dr. Filipan Emilt, a XV. tábori kórházhoz ; dr. Czinner Ármint, a 69. sz. gyalog-ezredhez; dr. Löschner Antalt, a therezienstadti 13. sz. h. ő. kórházhoz; dr. Przelecki Kázmért, all. sz. dragonyos-ez­­redhez; dr. Wesely Károlyt, a bécsi 2. sz. h­ő. kórházhoz ; dr. Skomorowski Jánost, a 15. sz. tart. gyalog­ezredhez ; dr. Ingrisch Lajost, a prágai II. sz. h. 5. kór­­házhoz; — tart. segédorvosokká, a következő tart. kat. orvosnöven­dékeket:* dr. Lorinser Ágostot, a 14. sz. táb. vadászzász­lóaljhoz ; dr. Ott Konrádot, az 52. sz. tart. gyalog­ezred­hez; azután dr. Konczowicz Jánost, tart. közvitézt, a krakói 15. sz. h. ő. kórházhoz; — segédorvosok­ká: a következő tettleg szolgáló kát. orvosnöven­dékeket: dr. Sobotka Jánost, a bécsi 2. sz. h. ő. kórház­hoz ; és dr. Podhradsky Vladimírt, a gráczi 7. sz. h. ő. kórházhoz; végül: Mienzil János kat. gyógyszer-kezelőnek, a prá­gai 11. sz. b. e. kórházi gyógytárn­ál, — saját ké­relme folytán, a jól megérdemelt nyugatad­ás­ iv pótba való átvételét elrendelni. A m. kir. igazságügymininer Riskó kivár kö­ves-ligeti lakos kir. postamestert, Köveslig.és Csománfalva mármarosmegyei községek mint kör­jegyzői szövetkezet területire, békebíróvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister .j, málom­i állami elemi népiskoláén! ’degi-józa ,ti­­nőségben alkalmazott Gló­f Sám­.d tanítói állo­másán végleg megerősített­­ A m. kir. pénzügyminister Toper­cser Vilmos adóhivatali ellenőrt III-ad osztályú adótárnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Istvánay János pót­biztost a nagyszebeni katasteri kerület fogarasi járásába becslőbiztossá nevezte ki. A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság Mihajlo­­vics Mencsikov magánzót, a kir. pancsovai vámhi­vatalhoz gyakornokká nevezte ki. A budapesti kir. főügyész Futó Mihály nagy­bányai börtönmestert hason minőségben a komá­romi kir. ügyészség börtönéhez helyezte át. A­­mosoni lövész-egylet a közgyűlési határozat folytán feloszlott. Lapunk mai számához három és fél év­e Hivatalos Értesítőé van csatolva.

Next