Budapesti Közlöny, 1878. október (12. évfolyam, 227-253. szám)

1878-10-01 / 227. szám

227. szám. Budapest, 1878. Kedd, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Elöf­izettei Ábak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben Uizhon hordva . Egész évre ....­­ . 20 írt. Félévre ...............................10 * Negyedévre ...... 5 . Eggy lap ára 30 kt. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Érte«it3a-£a« iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők , még­pedig 100-saóif egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-saóig 1frt, 100—300-sóig 3 frt és igy ovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. SZERHESZTŐGÉG : Budapesten, Ferencziek tere, bazárépület, IL légcső, II. emelet, 8-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaem­ épület. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos netű­sor egyszeri hir­detésért 19 k­., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Zsula János nagy­­halmágyi községi bírónak, e minőségben tett jeles szolgálatai elismeréséül, a koro­nás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1878 évi szeptember hó 23-án. Ferencz József, g. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Lyubojevits Miklós szent-­endrei j­árásbirósági hivatalszolgának, több embernek saját élete veszélyeztetése mellett a hullámokból történt megmenté­séért, az ezüst érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1878. évi szeptember hó 23-án. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminiszter legalázatosabb előterjesztése foly­tán, f. évi augusztus hó 28-án kelt legmagasb el­határozásával, gróf Hoyos - Sprinzenstein László rendkívüli követet és meghatalmazott ministert, a romániai fejedelmi udvarnál a monarchia képvise­letével legkegyelmesebben megbizni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a m­. kir. pénzügyminister és a birodalmi tanácsban képvi­selt királyságok és országok pénzügyministere közös javaslatára, 1878. évi szeptember hó 28-án kelt legfelsőbb elhatározásával. Moser Alajos va­lóságos belső titkos tanácsost, osztály­főnököt, s az osztrák általános földhitelintézet kormányzóját az osztrák-magyar bank kormányzó­jává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi szeptember hó 20-tól kelt legmagasb kéziratával, gróf Thun-Hohenstein Ferencz altábornagynak, a Vili- gyalog-hadosztály parancsnoka, insbrucki hadparancsnok, valamint Tyrol és Voralberg hon­védelme parancsnokának, — a titkos taná­csosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott. Prybila Károly csapatszolgálatra beosztott ve­zérkari ezredesnek, a 32. sz. tart. gyalogezred pa­rancsnokának, a megejtendő felülvizsgálat ered­ményének fentartásával, a várakozási­ illetékkel számfelett szabadságoltak viszonyába való áthelyez­­tetését elrendelni, és helyére Langer Gusztáv 39. sz. gyalogezredbeli alezre­dest, a 32. sz. tart. gyalogezred parancsnokává ki­nevezni ; továbbá: báró Kopas Károly 22. sz. gyalogezredbeli alez­redesnek hat hó tartamára, — báró Schönau Jaroslav 77. sz. gyalogezredbeli alezredesnek, mint ez időszerűti szolgálatra al­kalmatlannak, egy év tartamára, — Fritsch Alajos 37. sz. gyalogezredbeli őrnagy­nak, mint ez idő szerint szolgálatra alkalmatlan­nak, — a megejtett felülvizsgálat nyomán, a várakozási illetékkel számfelett szabadságoltak viszonyába való áthelyeztetésüket elrendelni; Gyurkovics Károly tüzérkari alezredest pedig, betegsége folytán, krakkói vártüzérségi igazgatói állásától felmenteni, s meghagyni, hogy további in­tézkedésig a tüzérkar számfeletti viszonyában nyil­vántartassák ; azután: Kremmer Kelemen alezredest, az 1. sz. vártüzér­­zászlóalj parancsnokát, a tüzérkarba való egyidejű áttételével, — krakkói vártüzérségi igazgatóvá, és Gábriel Vincze 8. sz. táb. tüzérezredbeli őrna­gyot, — az 1. sz. vártüzérzászlóalj parancsnokává kinevezni; Wolter v. Eckwehr József 33. sz. gyalogezredbeli alezredesnek, »rokkant« gyanánt, — Anselm­ Rudolf 57. sz. gyalogezredbeli alezre­desnek, csapatszolgálatra alkalmatlan gyanánt, he­lyi szolgálatra való előjegyeztetése mellett, — Linhart Henrik 6. sz. dragonyosezredbeli őr­nagynak »rokkant« gyanánt, — a megejtett felül­vizsgálat nyomán, nyugállományba helyeztetésü­ket elrendelni; s legutóbb nevezett részére ez al­kalomból a czímz. alezredesi jelleget díjmentesen adományozni; továbbá: Lindl Károly 15. sz. táb. vadászzászlóaljbeli 2. oszt. századosnak, és Hartmann Ferencz tiroli vadászezredbeli főhad­nagynak, — a cs. kir. Landwehr tettleges állomá­nyába áttételét elrendelni; végül: Herzig János 1. oszt. tábori káplánnak a bécsi rokkantak­ házánál, nyugdíjaztatása alkalmából, a tábori lelkészi czímet díjmentesen adományozni; Schödl Ernészt tábornok-hadbiztosnak, a II. hadsereg hadfőparancsnoksági ügyk­ezelési osztálya főnökének, megejtett felülvizsgálat nyomán, a vá­rakozási­ illetékkel számfelett szabadságoltak vi­szonyába helyeztetését elrendelni, és helyére Krauss Antal főhadbiztost, a II. hadsereg had­főparancsnokság ügykezelési osztálya főnökévé ki­nevezni ; Bauchal Manó hadbiztosnak, a 4-ik hadtest hadbiztossági főnökének, — a megejtendő felül­vizsgálat fenntartásával, a várakozási­ illetékkel száml. szabadságoltak állományába helyeztetését elrendelni, és helyére Kauba János brunni hadbiztost, a 4. hadtest hadbiztossági főnökévé kinevezni. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister gróf Wilczek Henrik czimzetes ministeri fogalma­zót, Péchy Ödön és Téglássy István ministeri segédfogalmazókat ministeri fogalmazókká ne­vezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter Kotz József és Hosszú Pompejus díjtalan mér­­nökgyakornokokat ösztöndíjas mérnökgyakorno­kokká nevezte ki. A földmivelés-, ipar-és kereskedelemügyi m. kir. minister Antol­e Ferencz felesketett távirdai gya­kornokot, továbbá Szommer Ede, Hentschel József és Décsey Sándor a tis­zi szigorlatot letett távir­­dakezelőket, ideiglenes m. kir. távirdatisztekké ne­vezte ki. A magyar királyi igazságügyminister Oláh Lajos paksi kir. járásbirósági írnokot a szegzárdi kir. törvszékhez , és László Lajos István szegzárdi kir. törvszéki ír­nokot a paksi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. pénzügyminister I. évi 3434. szám alatt, következő körrendeletét intézte valamennyi pénzügy­­igazgatósághoz és vámhivatalhoz, — a torpedók kivitele iránti tilalom megszüntetése tárgyában. A magyar miniszertanács határozata folytán, s egyetértve a birodalmi tanácsban képviselt király­ságok és országok ministeriumával, az 1878. évi április hó 30-án kibocsátott rendelettel a torpe­dók kivitelére nézve (szétrakott állapotban is) a »Budapesti Közlöny« I. évi 100. számában közzé­tett tilalom megszüntetik. Ezen intézkedés azon napon lép hatályba, me­lyen az a vámhivatalok tudomására jut. Kelt Budapesten, 1878. évi szeptember hó 30-án. Széll Kálmán, s. k. A sopronmegyei kis­mártoni kerület tanítói, azok özvegyei és árvái számára alakult segélyző és gyá­­molitó egylet alapszabályai, a m. kir. belügyminis­­terium által, f. évi 37,366 szám alatt, a bemuta­tási záradékkal elláttattak. A szegedi zenekedvelők egyletének alapsza­bályai a m. kir. belügyministerium által f. évi 37,368 szám alatt a bemutatási záradékkal el­láttattak. Lapunk mai számához három és fél év­e Hivatalos Értesitő­ van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék