Budapesti Közlöny, 1878. november (12. évfolyam, 254-278. szám)

1878-11-01 / 254. szám

Budapest, 1878. 254. szám. Péntek, november 1 HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti portai «étkeidénél vagy helyben bárhol hordva ! Egész évre..........................SO frt. Félévre 10» Negyedévre ...... 5 » Egy lap éra 10 kr. SzERKESZTŐSÉG Budapesten, Ferencziek tere, bazárépület, II. lépcső, IL emelet, 8-ik ajtó. Ki­ADÓ­HIVATAL : Budapesten, Ferencziektere Athenaem­ épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesit8*-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők , még­pedig 100-pólg egyisek­ hirdetéséért 1 frt, 100— SCO-szóig 2 frt, 100—300-szóig 1 frt és így ovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos péti te ar egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 18 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­­tatás útin 30 kr. oszt. ért. m­illiárt...... . . ....------ LB HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Édesek János nagy­váradi olvasó kanonok, pápai praelatus és apátnak, 50 évi áldozámi működése közben szerzett érdemei elismeréséül, harmad osz­tályú vaskoronarendemet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Gödöllőn, 1878. évi október hó 21-én.Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége, a cs. és kir. közös legfőbb számszék ideiglenes vezetőjé­nek előterjesztésére, f. évi október bő 28-án kelt legfelső elhatározásával, Möller Gusztáv, és Seiler Lajos legfőbb számszéki­­számtanácsosoknak, az udvari titkári czimet és jelleget legkegyelmeseb­­ben adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége lekegyel­mesebben méltóztatott, ezredparancsnokokká kinevezni: a következő ezredesek s­tart. ezredparancsno­kokat : Mühlwerth Móriczot a 37. sz. gyalogezredhez, Soucop v. Dobenek Emilt, a 35. sz. gyalogezred­től, — az 54. sz. gyalogezredhez, Pelican Henriket, a 30. sz. gyalogezredtől, — a 9 sz. gyalogezredhez, báró Abele v. Lilienberg Jánosba. 12. sz.gyalog­­ezredtől, — a 26. sz. gyalogezredhez, lovag Worzikowsky v. Kundratitz Károlyt, a 46. sz. gyalogezredhez, tart. ezredparancsnokokká kinevezni: a következő alezredeseket:­­ Castella Lajost, a 26 gyalogezredhez, báró Kellner v. Köllenstein Károlyt, a 21. sz. gyalogere­dtől,* — a 30. sz. gyalogezredhez, Adzia Józsefet, a 69. sz. gyalogezredtől, a 37. sz. gyalogezredhez, Bauer Gyulát, a 12. sz. gyalogezredhez, Salmen Dánielt, a 46. sz. gyalogezredhez; továbbá: lovag Lendl v. Margthal Pantaleon nyugalma­zott czimz. ezredesnek, az Erzsébet-Terézia féle kat. alapítvány másod­osztálya legidősb tagjának, ugyanezen alapítvány első osztályába, és Dits Ferdinánd nyug. ezredesnek, a nevezett alapítvány legidősb harmad osztályú tagjának, a második osztályba leendő előléptetését elrendelni; egyúttal lovag Imbrisevic v. Aal­on Márton nyugalma­zott ezredesnek az ily módon üresedésbe jött har­mad osztályú alapítványi helyet adományozni. Larisch József 67. sz. gyalogezredbeli, és Hontela János utászezredbeli 1. oszt. százado­soknak, a megejtett felülvizsgálat alapján »rok­kant« gyanánt történő nyugalmaztatásuk alkal­mából, a czimz. őrnagyi jelleget díjmentesen ado­mányozni ; azután: Luxardo Jenő 26. sz. táb.­vadászzászlóaljbeli 1. oszt. századosnak, Fazola Lajos 23. sz. táb.­vadászzászlóaljbeli 1. oszt. századosnak, Buchfelder Károly 4. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Pfeifer Ferencz 17. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, báró Danneberg Richárd 64. sz. gyalogezred­beli 1- oszt. századosnak, Weber Sándor 49. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Brzezina v. Wirkenthal Ede 63. sz. gyalogezred­beli 1. oszt. századosnak, Rosenkranz Adolf 9. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Melas Gusztáv. 50 sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Tschenek Ferdinánd, 13. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Kinauer János 77. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Bartók Ferencz 52. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Mayer Antal 1 sz. gyalogezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, Wolf József 11. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, Stenzel Károly 76. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, báró Potier des Echelles Rudolf 72. sz. gyalogez­redbeli a vezérkarhoz vezényelt számf. 1. oszt. szá­zadosnak, Gettmann Antal 61. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, Kimig József 9. sz. vártüzérzászlóaljbeli 1. oszt­­századosnak, Niessler Ferdinánd 8. sz. táb.-tüzérezredbe­li 1. oszt. századosnak, Buresch József 1. oszt. százados, a bécsi tüzér­arzenál tüzérszerzázada parancsnokának, az őr­nagyi helyi állomásokra leendő előjegyeztetéseket elrendelni; Manussi Károly 9. sz. táb.­vadászzászlóaljbeli számf. 1. oszt. századosnak, IV. Ferdinánd főher­­czeg Toskána nagyherczege 5 császári fensége ud­vartartásához leendő végleges beosztását elren­delni ; végül: Schoon v. Corbitzthal Adolf a magyar nyugoti vasút felügyelőjének, a régebben viselt főhadnagyi jelleget »szolgálaton kivüli« viszonyban, kegye­lemből adományozni; dr. Pruckmüller János 1. oszt. törzsfőorvosnak, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórház igazgatójá­nak, a megejtett felülvizsgálat alapján, »rokkant« gyanánt leendő nyugalmaztatását elrendelni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Góth Manónak a szülészeti műtéttanból kolozsvári egyetemi magántanrárá lett képesítését helyben­hagy­ólag tudomásul vette s őt ezen minőségben megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Büchler Ignácz a kopogatás és hallgatódzás taná­ból, tekintettel a mellkasi szervek bántalmaira, kolozsvári egyetemi magántanárrá lett képesítését helyben hagyólag tudomásul vette, s őt ezen mi­nőségben megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a nagyszebeni magyar tannyelvű állami elemi népis­kolához tanítóul ideiglenes minőségben kinevezett Horváth Miklóst állomásán végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a nagyszebeni állami elemi népiskolához ideiglenes minőségben kinevezett Eberhardt Klotildot állomá­sán végleg megerősítette. A magyar királyi igazságügyminister, Fried Móricz kalocsai kir. járásbirósági bijnokot ugyan­ezen kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Pap Pé­ter sárkányi kir. járásbirósági aljegyzőt, saját kérel­mére, a székhelyudvarhelyi kir. törvényszékhez helyezte át. A kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatóságnál Hirling Mihály II. oszt. pénzügyi titkár I. oszt. pénzügyi titkárrá léptettetett elő. Pályázat: A budapesti m. kir. tudományegyetemi hittu­dományi karánál az uj szövetségi szent­írási tanul­mányok tanszéke 2500 ft évi rendes tanári fizetés­sel, évi 400 ft lakbérrel és 10 illetőleg 20 évi szolgálat után 105 és 210 ft előléptetési fokozatok­kal üresedésbe jővén, ezen tanszék betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanszék elnyeréséért folyamodó kath. egy­házrendbeli férfiak tudományos készültségüket és tanítóképességüket kellőleg bizonyító okmányaik­kal, püspöki elbocsátó levéllel és életirati vázlattal Lapunk mai számához három iv »Hivatalos Értesítőr« van csatolva.

Next