Budapesti Közlöny, 1878. december (12. évfolyam, 279-302. szám)

1878-12-01 / 279. szám

Budapest, 1878. 279. Szám. Vasárnap, deczember 1. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten . Ferencziek tere Athenaem­ épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre........................20 frt. Félévre.................................10 » Negyedévre....................... 5 » Egy lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők ; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. ■■■ ' ■ ■- ■ ___J’Z HIVATALOS RÉSZ. I. Kimutatás a magyar koronához tartozó állampénztáraknál 1878. évi julius hó 1-tő­l szeptember hó végéig előfordult bruttó bevételekről és kiadásokról, összehasonlítva azokat az 1877. évi hasonidőszaki eredményekkel. *) Egyenlő tényezők helyes összehasonlítása czéljából a szőlődézsmaváltságból 481,903 frt 32.6 krral, —­ból 4455 frt 83.6 krral eredő 187­7. évben még alapszerüleg kezelt bevételi eredmények utólag vetettek fel, valamint a maradvány-és irtványföldek megváltás­a­ Lapunk mai számához három iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva. a S3­00 *© Tényleges e­r­e­d­m­é­ny Az 1877. évi eredménynyel szemben B­evételek 1878. 1877. az 1878. évi eredmény a évi IIl-dik negyedben kedvezőbb kedvezőtle­nebb 1 Egyenes adók 23222413 33.6 24229680 16— 1007266 82.5 2 Fogyasztási adók 3601981 82 3015330 59.5 586651 22.5— — 3 Vámkezelési átalányból 137886 59 142634 79.5— — 14748 20.54 Bélyeg 1774341 33 B 1855151 82— — 80810 48.5 5 J­ogilletékek 3227061 30.5 3809109 94.5— — 1­582148 64 6 Dijak 124505 05 120321 10 4183 95— — 7 Fémjelzés 4346 59.5 3955 58 391 01.5; -1-— 8 Út-, hio- és révvám 6597 18 5439 95 1157 23— — 9 Dohányjövedék 7468110 73.5 7748767 03— — 280656 29.5 10 Lottójövedék 855628 29.5 905156 23— 49527 93.5 11 Sójövedék 3646089 33 3706465 10.5— 60375 77.5 12 Államjószágok 1539817 20.5 1316934 15 222883 05.5— 13 Államérdek 1740705 46 1511006 79­5 229698 66.5— — 14 Bányászat és pénzverés 3952383 32.5 4221895 54.5— — 269512 22 15 Államnyomda 140003 59 72942 98.5 67060 60.5— — Államépületek 7886 51 10045 09— — 2158 58 17 Államvasutak és gyárak tiszta jövedelme 468824 42 561744 72— — 92920 30 18 Ingó államvagyon 279252 33.5 238287 42.5 40964 91— — 19 Különféle bevételek 272817 22.5 169121 07.5 103696 15— — 20 21 Állami előlegekből Átmeneti bevételek 159677 263631 91.5 03 1­327607 32.5 95701 62— — 22 Szőlődézsmaváltság bevételei 492489 76 *)481903 32.5 10586 43.5— 23 Maradvány- és irtványföldek megváltásából 9887 17.5 *)4455 83.5 5431 34— — 24 Sorsolási kölcsön bevételei 136886 11 156611 03— 19724 92 25 Állami lótenyész-intézetek bevételei 278363 50.5 382266 95­ 5— 103903 45 26 Posta 1495261 97.5 1374429 59.5 120832 38— — 27 Távirda 612592 57.5 548752 48.5 63840 09— — Összesen 55919441 68.51*) 56920016 64.5— 1000574 96

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék