Budapesti Közlöny, 1879. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1879-01-01 / 1. szám

1879. 1. szám. Január 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 35783 ÁRVERÉS. 3—3 5378. A m.-óvári kir. járásbíró­ság mint telekkvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Kató Ignácz m.-óvári lakosnak kisk. Mátyás Elizeus lipóti lakos elleni 220 frt o. é. tőke és járul. iránti végrehajtási ügyében vhajtást szenvedő alperest a lipóti 89. sz. tekvben felvett 87. házsz. t urb. állományból illető s biróilag 1307 forint 50 krajczár o. é. összegre megbecsült felerésznek végrehajtási elárvereztetése elrendeltetvén, ennek eszközlésére 1879. évi január hó 4. napjának d. e. 9 órája első, és 1879. évi február hó 4. napjának d. e. 9 órája második határidőül, oly meg­jegyzéssel tűzetett ki a lipóti községházánál, hogy ezen ingatlan szükség esetében csak a második ha­táridőn fog becsáron alul eladatni. Miről venni szándékozók oly hoz­záadással, hogy a leteendő bánatdíj 130 frt összeget tesz, és hogy a megállapított árverési feltételek e bíróság irodájában megtekinthetők, értesíttetnek. Egyszersmind felszólíttatnak mind­azon jelzálogos hitelezők, kik nem e bíróság területén vagy annak kö­zelében laknak , hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetésük végett e bíróság szék­helyén lakó megbízottat rendelje­nek, és ennek nevét s lakását az eladásig ide jelentsék be, mert kü­lönben a gondnokul hivatalból ki­nevezett Miegel Lajos helybeli ügy­véd által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a fennt körülírt ingatlanra tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, mi­szerint igénykereseteiket ezen hir­detmény közzétételének napjától számítandó 15 nap alatt a fennt ne­vezett bíróságnál annál is inkább adják be, mert különben ezek a végrehajtás további folyamát nem gátolván, egyedül a vételár felesle­gére fognak utasittatni. Kir. járás­­bíróság mint telekkvi hatóság M.­­Óvárott, 1878. évi november 8. 35792 ÁRVERÉS 3—3 5282. A bajai kir. jbiróság mint tkvi hatóság részéről ezennel köz­hírré tetetik, hogy Lovász János sze­­remlei lakos által Jaku­s István szeremlei lakos ellen 50 frt és jár. iránt vezetett vhajtás folytán alpe­resnek tulajdonát képező s a sze­remlei 569. sz. tikvben nevén álló 190 írtra becsült A I. 208—209. sz. ház 106 □ ös udvartelekkel és a szeremlei 110. sz. tikben foglalt s 259 forint 50 krajczárra becsült egytizenhatod telek föld 1879. évi január 19-én mint első és szükség esetében 1879. február 19-én mint második határnapon mindenkor d. u. 34/2 órakor Szeremle község házánál és pedig a második határ­napon becsáron alul is közárverési­­leg eladatni fog. Miről venni szán­dékozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül az eladandó fekvőség becsértéke után számított 10°/0 ré­szen az árverezés előtt leteendő, a vételárnak első fele az árverés nap­jától számított 30 nap alatt, másik fele, a bánatpénz betudásával ugyan­attól számított 60 nap alatt min­denkor az esedékes 6% kamatokkal a kh­. adó­ mint letéti pénztárba lefizetendő, minek megtörténte után a tehermentes átiratás vevő nevére hivatalból fog elrendeltetni. A tett­­­leges birtok vevőt azonnal illetend­­őt terhelvén az átruházási százalék fizetése is. A feltételek be nem tar­tása esetében a megvett vagyon egy utóbbi határnapon vevő kárára és veszélyére fog elárvereztetni. Az ár­verési feltételek egész terjedelemben egyébiránt úgy ezen telekhatóságnál valamint az árverés foganatosítására kiküldött bírósági óhajtó Horánszky László urnál betekinthetők. Egyúttal fölhivatnak az érdekelt, de távollevő jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmá­­vali képviseltetésük végett ezen te­lekhatóság székhelyén megbízottat rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig bejelentsék, ellenkező esetben a törvk. rend. 433. §-nak e) pontjához képest hivatalból kineve­zett gondnok által fognak kép­viseltetni. Végre felszólittatnak­ mindazok, kik az eladandó vagyonra nézve tulaj­­j­doni vagy más igényeket avagy el­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vél­­­­nek, hogy igénykereseteiket ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekhatóságnál nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölösle­gére fogván utasíttatni. A kir.­­bi­róság mint tkvi hatóság Baján 1878. nov. hó 2-án. 36087 ARVERES. 3—3 11926. Közhírré tétetik, hogy özv. Karsay Lajosné Vörös Etelkának Polgár János és neje Bindt Teréz elleni 50 forint iránti vhajtási ügyében lefoglalt, Polgár Jánosné szül. Bindt Teréznek a csanaki 85. sz. tjkvben A -f- (88—90.) hrsz. a­ felvett 417 frtra becsült szőllőjére és 600 írtra becsült 161. sz. házára, továbbá a csanaki 186. sz. tjkvben­­ felvett + (434 — 436.) hrsz. 350 fo­rintra becsült szőllő és 150 írtra becsült 170. sz. házára összesen 1517 írtra becsült ingatlanok elárverezé­sére első határidőül 1879. évi feb­ruár hó 8. napjának, 2-dik határidőül 1879. évi márczius hó 8. napjának d. e. 9 órája a csanaki községi biró­­házához azzal tűzetett ki, hogy az ingatlanok becsáron alul csak a má­sodik határnapon fognak eladatni. Feltételek : Az ingatlanokra bánat­pénzül a becsár mint kikiáltási ár­nak 10% a bírói kiküldöttnél le­teendő. A vételár ezen bíróságnál 3 részletben, az első 2 hó, a második 3 hó, a harmadik, melybe a bánat­pénz betudatik, 5 hónap alatt, mindig a leütés napjától számítva, a min­denkori vételárhátraléknak ugyan­azon naptól járó 6% kamataival fizetendő. Vevő a leütéskor birtokba lép, ennek hasznait élvezi, de a birtokkal kapcsolatos terheket is vi­seli. Felhivatnak a helyben vagy közel nem lakó, valamint ismeretlen­­ tartózkodású jelzálogos hitelezők, s hogy a vételár felosztásnak­ képvi­seltetésük végett alulírt bíróság szék­­­­helyén megbízottat rendeljenek, ezt­­ az eladásig bejelentsék, ellen esetben Fügi Ágoston ügyvéd, mint kine­vezett gondnok fogja őket képviselni. Mindazok, kik a lefoglalt ingatlanra tulajdoni vagy más igényt, avagy­­­elsőbbségi jogot vélnek érvényesít­hetni, igénykereseteiket ezen hirdet­mény harmadszori közzétételétől 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, alulírt bíróságnál benyújtják, különben azok a vhaj­tás folyamát nem gátolván, a vé­telár feleslegére utasíttatnak. A győri kir. tszék mint tlkvi hatóság 1878. oct. 31. napján. 35878 • ÁRVERÉS. 3—3 6998. A szombathelyi kir. törvény­szék mint telekkvi hatóság részé­ről közhírré tétetik, hogy Gottlieb Jakab végrehajtatnak özv. Ka­­usondy Györgyné, úgyis mint kisk. gyermekei gyámja f.-szelestei lakos végrehajtást szenvedő ellen 403 frt o. é. tőke és járulékai iránt folyamatban lévő végrehajtási ügyében a felső-szelestei 26. számú tikvben foglalt A II alatti 21. ház számú egy egész telek becsülve 4500 írtra az 1879. évi január hó 28. napján d. e. 10 órakor mint első­ és 1879. évi február hó 27. napján d. e. 10 órakor mint második határidő­ben, Felső-Szelente községben a köz­ség házánál megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, úgymint: 1. Kikiálitási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10% készpénz­ben a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedig, az elsőt a leütéstől számítandó 2 hó alatt, a másodikat ugyanazon naptól számí­tandó 4 hónap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól számítandó 6% kamatokkal együtt ezen kir. tvszék­­nél mint tkkvi hatóságnál lefizetni. 4. Vevő köte­les az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés jogerőre emelkedé­sekor vevő a megvett ingatlan bir­tokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6- szor. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog vevő javára hiva­talból eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik, 7- szer. A­mennyiben vevő az ár­verési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az ér­dekelt felek bármelyikének kérel­mére, a prts. 459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére bánat­pénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogo­kat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetmény­nek a hivatalos lapban tett harma­dik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen királyi telek­könyvi törvényszéknél nyúj­t­sák be, különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felszólittatnak azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tervszék székhelyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetésük vé­gett helyben megbízottat rendeljenek s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hiva­talból kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Szombathelyi kir. tervszék mint telekkvi hatóság­nál 1878. julius 29-én. 36107 ÁRVERÉS. 3—3 5698. A verseczi kir. jbiróság tlkkvi osztálya részéről közhírré té­tetik, miszerint Mengai Miklósnak 481 frt 65 kr o. é. követelése és járul, behajtása végett Millyesz IsillóS móritzfeldi lakos vhajtást szenvedettől lefoglalt, a Móritzfeld község 80. sz. t­jkvben felvett 500 írtra becsült 72. összsz. 2 ház, udvar, kert, pótkert fele és 635 írtra be­csült fél urb. telek föld fele részé­nek vhajtás utjáni elárvereztetése ezennel elrendeltetik, árverési ha­táridőül 1879. évi január hó 11-ik és szükség esetében 1879. évi feb­ruár hó 12-ik napjának d. e. 10 órája a Móritzfeld községházához kitüzetik, miről a venni szándéko­zók azzal értesittetnek, hogy a bá­natpénzül a becsár 10 százal, lesz leteendő, és hogy az ingatlanok az I-so árverésen csak a becsértéken felül, a Il-ik árver­sen pedig azon alul is el fog adatni. A többi fel­tételek a tikkvi irodában betekint­hetők. Egyszersmind azok felhivat­nak, kik az elárverezendő ingatlan iránt tulajdoni vagy más igényt ér­vényesíthetni vélnek, keresetüket a prts. 466. §-a szerint bemutatni. Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Ver­­seczen, 1878. évi nov. 29-én. 35784 ÁRVERÉS. 3—3 5191. A m.-óvári kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Herz Mayer és Herz Manó rajkai lakosoknak, Artbauer sz. Haupt­mann Téréz hegyeshalmi lakos elleni 100 frt 53 kr., 236 frt 83 kr. és 167 frt 73 kr. tőkék és jár. iránti vhajtási ügyében végrehajtást szen­vedő alperest illető a hegyeshalmi 37. sz. tekvben felvett és biróilag 18989 írtra megbecsült 37. sz. alatt 2% telki állománynak végrehaj­tási elárvereztetése elrendeltetvén, ennek eszközlésére 1879. február 3. napjának reggeli 9 órája első, és 1879. évi martius hó 3. napjának reggeli 9 órája második határidőül oly megjegyzéssel tűzetett ki Hegyeshalom községházánál, hogy ezen ingatlan szükség esetében csak a második határnapon fog becsáron alul eladat­ni. Miről venni szándékozók oly hoz­záadással, hogy a leteendő bánatpénz 949 forintot tesz , és a megállapí­tott feltételek e bíróság rodájában betekinthetők, értesíttetnek. Egyszersmind felszólíttatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem e bí­róság területén, vagy annak közelé­ben laknak, hogy a vételár felosz­tása alkalmával leendő képviselteté­sük végett e bíróság székhelyén lakó megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben a gondnokul hivatalból kinevezett Hegedűs János helybeli ügyvéd által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a fent körülírt ingatlanra nézve tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, miszerint igénykereseteiket ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, a fentnevezett bíróságnál an­nál is inkább nyújtsák be, mert különben azok a végrehajtás to­vábbi folyamát nem gátolván, egye­dül a vételár feleslegére fognak utasittatni. M.-óvári kir. tbiróság mint tlkvi hatóság, 1878. nov. 3. 36080 ÁRVERÉS. 3—3 362. A n.-becskereki e. f. kir. tszék tlkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Savanyu János szegedi lakosnak 360 és 80 frt tőke és jár. kielégítése végett Savanyú Jíi­­llosilé úgy is mint néhai Savanyu János jogutódja magyar-ittebei la­­kosnénak vhajtásilag lefoglalt és a magyar-ittebei 730. sz. tekvben A I­I. körülirt 136. összeírást sz. ház és 800 írtra becsült ingatlan vagyoná­nak birói árverés utján leendő el­adása elrendeltetett, ennek a hely­színén illetőleg a Magyar-Ittebe község házának­ eszközlésére az I.árverési ha­tárideje 1879. évi január hó 24. nap­jára,szükség esetében a második 1879. február hó 24. napjára mindig dél­előtti 10 órára tűzetik ki oly meg­jegyzéssel, hogy a birtok csak a második árverésnél fog a becsáron alul eladatni. Az árverezni kívánók tartoznak a becsértéknek 10% bá­natpénzül letenni, az ígért vételárt pedig két részletben és pedig a vételár felét, melybe a bánatpénz beszámítandó, az árverésnél azon­nal, a másik felét az árveréstől számítandó 3 hónap alatt 8% kama­tokkal együtt lefizetni tartoznak. A többi árverési feltételek min­dennap a hivatalos órákban, a te­lekkvi hivatalban és az árverési ha­tárnapok alatt az árverés fogana­tosításával megbízott bíróságnál megtekinthetők. Figyelmeztetnek továbbá a többi nem a bíróság székhelyén lakó jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmával képviseltetések végett helyben lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és laká­sát e hivatalnál jelentsék be, ellen­kező esetben képviseltetések végett gondnak fog kineveztetni, végre Felhivatnak mindazok, a­kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt vagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, hogy igény­keresetüket a perrendi, 466. §. ér­telmében e hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkvi ható­ságnál nyujtsák be, különben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Az árverés foganatosítá­sával Geiger Manó, k. segédtkkvezető jelentése bevárása mellett megbizatik. Kelt a n.-becskereki e. f. kir. tszék mint tlkvi hatóságnak 1874. évi február hó 4-én tartott ülésében. 36009 ÁRVERÉS. 3—3 8150. A komáromi kir. tervszék mint tlkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Stojánovits Sándor fel­peresnek Zajos András és Za­jos János alperesek elleni végrehaj­tási ügyében a hetényi 123. sz. tikvben foglalt, a telekből 585 írtra becsült s az ugyanott felvett szől­­lőkből 104 írtra becsült alperesi il­letőségelmek vhajtási elárverezése elrendeltetvén, első árverési határna­pul 1879. évi január hó 24. napjá­nak, második árverési határnapul 1879. évi február hó 24-ik napjának mindenkor dél­előtt 10 órája He­­tényre kitüzetett. — Első határna­pon az ingatlanság becsáron alul el nem adatik, bánatpénzül a becs­érték 10 száz. teendő le, s a vé­telár három részletbe fizetendő. A többi föltétel a telekhivatalban vagy Tóth Ferencz kir. végrehajtónál megtekinthető. Egyszersmind felhi­vatnak mindazok, kik a lefoglalt ja­vak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesülí­tni vélnek, miszerint igény kereseteiket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt alulírt törvényszékhez benyújtsák. Végre felszólittatnak e kir. törvszék székhelyén nem lakó jelzálogos hitelezők, hogy képvisel­tetésük végett e törvszék székhelyén megbízottat rendelvén annak nevét az eladásig bejelentsék. A komáromi kir. tlkvi törvszéknek 1878. junius hó 4-ik tart. üléséből. 36083 ÁRVERÉS. 3­­4508. A komáromi kir. tvszék mint tkvi hatóság részéről közhírré téte­tik, hogy Czike Zsigmondné felpe­resnek Tilth András alperes elleni végrehajtási ügyében a komá­romi tvkönyv 389. sz. ivén felvett beltelek s házból alperest illető 500 frt becsértékü jutaléknak végrehaj­tási elárverezése elrendeltetvén, első árverési határnapul 1879. évi január hó 24. napjának, második árverési határnapul 1879. évi február hó 24. napjának mindenkor d­­e 10 órája e királyi törvényszék helyiségében kitüzetett. Első határnapon az in­gatlanság becsáron alul el nem ada­tik. Bánatpénzül a becsérték 10 százaléka teendő le, s a vételár három részletben fizetendő. A többi feltétel a telekhivatalban, vagy Kol­lár Lajos végrehajtónál megte­kinthető. Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvénye­síthetni vélnek, miszerint igénykere­seteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt alulírt­tszékhez benyújtsák. Végre felszólíttatnak e kir. tszék székhelyén nem lakó jelzálogos hite­lezők, hogy képviseltetésök végett e tszék székhelyén megbízottat rendel­vén, annak nevét az eladásig beje­lentsék. A komáromi királyi tlkvi tervszéknek 1878. évi junius hó 3-án tartott üléséből. 36110 II. ÁRVERÉS. 3—3 9487. A debreczeni királyi tör­vényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Csengeri Lajos vhajtatónak Kiss Andrá­s és Győri Juliánna végre­hajtást szenvedő elleni végrehajtós-d ügyében lefoglalt, a debreczeni 3124. sz. tekvben jegyzett s 3250 forintra becsült cserutczai 2350. sz. ház és 3 holdnyi ondódi föld az 1879. évi január hó 11. napján d. u. 3 óra­kor mint második határidőben a tszék árverési termében végrehajtó Török Péter által megtartandó nyil­vános árverésen következő feltéte­lek alatt eladatni fog, u. m.: 1. Kikiáltási ár a fenti becsár, azonban ezen Il-ik árverésen a fent körülírt ingatlan becsáron alul is el fog adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10% készpénz­ben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és pedig az ár­verés jogerőre emelkedésétől számí­tandó 1, 2, 3 hónap alatt 6% ka­matokkal együtt ezen kir. törvény­széknél lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámitt­atni. A feltételek többi része a kiküldöttnél s a törvényszéknél megtudható. A debreczeni kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság 1878. évi de­­czember hó 13. napján. 36200 ÁRVERÉS. 3—3 656. Alulit­t kik. vhajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti váltó kir. e. f. tervszék 73633. sz. végzése által Alul*fth£ím Antal ellen Oeffner Teréz részére 397 frt követelés végett elrendelt kielégítési óhajtás folytán biróilag lefoglalt s 1625 írtra becsült lábas jószág és gabnanemüekből álló ingóságok nyil­vános árverés utján eladandók, mi­nek a helyszínén vagyis Majdányon a községházánál leendő eszközlésére határidőül 1879. évi január hó 8. napjának d. e. 10 órája kitüzetett, melyhez a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel meghivatnak, hogy az érdeklett ingóságok emez árverésen a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt T.-Ka­­nizsán, 1878. évi deczember hó 23. napján. Karátsonyi Sándor, kiküld. kir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék