Budapesti Közlöny, 1879. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1879-01-01 / 1. szám

36123 ÁRVERES. 3—3 17021. Frey Salamon felperesnek 210 írt tőke és jár. iránti vhajtási ügyében Cseklész község 634. tjkv­­ben foglalt + 2815. házszám alatt szellőből Kovák Istvánt illető 100 frt, illetőleg 150 frtnyi összeg­re becsült felerészre és az ugyan­ezen tjkvben foglalt -f- 2818/a hrsz. a. présházból ugyanazt illető 10 frt, végül a -f- 2820. hrsz. a. szől­lőből ugyanazt illető 40 frt összegre becsült felerészre árverés rendeltet­vén, határnapul 1879. évi február hó 26-a, második határnapul 1879. márczius hó 26-a, mindenkor d. e. 10 órakor Cseklész községházába akként tűzetik ki, hogy első árverés ered­ménytelensége esetéb­en második ár­verésen fenti ingatlanság becsáron alul is eladható. Kikiáltási ár a becsár, melynek 10 száz, bánatpén­zül leteendő, többi feltételek ezen bíróságnál betekinthetők és árverés­kor felolvestatnak. Helyben vagy közel nem lakó, úgy ismeretlen tar­­tózkodású jelzálogos hitelezők fel­szólíttatnak, hogy a vételár felosz­tásánál képviseltetésük végett e ha­tóság székhelyén megbízottat ren­deljenek, annak nevét, lakását el­adásig bejelentsék, ellen esetben Ki­rályföldi Endre pozsonyi ügyvéd, hi­vatalból kinevezett ügygondnok ál­tal fognak képviseltetni. Árverezendő ingatlanságra igényt tartók jogaik­nak érvényesítésére prts 466. §. ér­telmében felhivatnak. Kir. tszék mint tlkvi hatóság Pozsonyban, 1878. évi decz. hó 2. napján. * 1 2 3 4 5 6 35956 ÁRVERÉS. 3 — 3 11744. A székesfehérvári királyi törvényszék mint telekkönyvi ha­tóság részéről közhírré tétetik, hogy Weisz Dávid vhajtatónak fszőllősi Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen 484 frt 80 kr­ o. é. és járulékai vhajtási ügyében lefoglalt és a pusz­ta­gárdonyi 37. sz. tekvben I 1. és 385. sor 37/a/c. 245. és 535. hrsz. fekvőségekből Szőllősy Erzsébetet illető 533 frt 33 kr becsértékű 1/3 részére az 1879. évi január hó 15. napján délelőtti 10 órakor mint első­ és 1879. évi február hó 15. napján d. e. 10 órakor mint második ha­táridőben, Puszta-Gárdonyban a köz­ség biróházánál megtartandó nyil­vános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, u. m. : 1. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 54 forintot készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt két egyenlő részletben, és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó egy hónap alatt, a má­sodikat ugyanazon naptól számítandó három hónap alatt, minden egyes vételári részlet után a birtokbalépés napjától számítandó 6°/o kamatok­kal együtt ezen kir. tszék tkvi ha­tóságnál előre kieszközölt utalvány alapján a helybeli királyi adó-, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 4. Az árverés jogerőre emelkedé­sekor vevő a megvett ingatlan bir­tokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszno­s terhei ez idő­től őt illetik. 5. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes lefize­tése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. Az átruházási költsé­gek vevőt terhelik. 6. A­mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a prts. 459. §-a értelmében vevő veszé­lyére és költségére, bánatpénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni és csupán egy határidőnek kiűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e rész­beni kereseteiket e hirdetménynek a hivatalos lapban tett harmadik közzé­tétele napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vet­tek is, ezen kir.­tszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás fo­lyamát nem gátolván, egyedül a vétel­ár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felszólíttatnak azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen telek­könyvi hatóság székhelyén vagy an­nak közelében laknak, hogy a vé­telár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett helyben meg­bízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben Heinrich Lajos ügyvéd, mint hivatalból kinevezett ügygondnok által fognak képvisel­tetni. A székesfehérvári kir. tszék mint tkvi hatóság 1878. deczember hó 6. napján. 36170 ÁRVERÉS. 3—3 2036. A komáromi kir. tervszék mint tikvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Freystadtl Josef felpe­resnek Tóth Gergely és Kalácska Mária alperesek elleni végrehajtási ügyében utóbbiaknak az izsai 56. sz. tikvben felvett s 475 írtra be­csült ingatlanoknak végrehajtási el­árverezése elrendeltetvén, első árve­rési határnapul 1879. évi fabruárhó 3. napjának, második árverési határ­napul 1879. évi márcz. 6. napjának mindenkor d. e. 11 órája az izsai község házához kitüzetett. Első ha­tárnapon az ingatlanság becsáron alul el nem adatik, bánatpénzül a becsérték 10°/q teendő le s a vételár 3 hó alatt 3 részletben fizetendő. A többi feltételek a telek­hivatal­ban vagy Kollár Lajos kir. végre­hajtónál megtekinthetők. Egyszers­mind felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek,mi­szerint igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó napjá­tól számítandó 15 nap alatt alálírt tszékhez benyújtsák. Végre felszó­líttatnak a khr. tszék székhelyén vagy annak közelében nem lakó jelzálogos hitelezők, hogy képvisel­tetésük végett e tszék székhelyén megbízottat rendelvén, ennek nevét az eladásig bejelentsék. Kelt a ko­máromi királyi tszéknek mint tlkvi hatóságnak 1878. juli 27-én t. ül. 36175 ÁRVERÉS. 3—3 2348. A komáromi kir. tervszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Király Jósef püspök alapítv. felperesnek Végh Bálint alperes elleni végrehajtási ügyében utóbbinak a csuzi 214. sz. tjkvben felvett s 2800 írtra becsült fél urb. külteleknek vhajtási elár­verezése elrendeltetvén, első árverési határnapul 1879. évi január hó 27. napjának, második árverési határna­pul 1879. évi február hó 27. nap­jának mindenkor d. e. 10 órája Csuz község házához kitüzetik. Első ha­tárnapon az ingatlanság becsáron alul el nem adatik. Bánatpénzül a becsérték 10 százai, teendő­le s a vételár 6 hó alatt 3 részletben fizetendő. A többi felételek a telekhi­vatalban vagy Kollár Lajos királyi végrehajtónál megtekinthetők. Egyszersmind felhivatnak mind­azok, kik a lefoglalt javak iránt tu­lajdoni vagy más igényt érvényesít­hetni vélnek, miszerint igénykere­seteiket a hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt alálírt törvényszékhez be­nyújtsák. Végre felszólittatnak a kir.­tszék székhelyén vagy annak közelében nem lakó jelzálogos hitelezők, hogy kép­viseltetésük végett e törvényszék székhelyén megbízottat rendelvén, annak nevét az eladásig bejelentsék. Kell a komáromi királyi tervszék tkvi oszt. 1878. évi jul. 27-én t. ül. számítandó 15 nap alatt, a 2-dikat ugyanazon naptól számítandó 2 hó alatt, a harmadikat ugyanazon nap­tól számítandó 4 hó alatt, minden egyes vételári részlet után a bir­tokbalépés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt ezen kir. tör­vényszéknél előre kieszközölt utal­vány alapján a pesti fiók­ mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánat­pénz az utolsó részletbe fog beszá­míttatni. 4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés után vevő azonnal a megvett ingatlan birtokába lép, en­nélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefi­zetése után fog vevő javára hiva­talból eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik. 7. A­mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érde­kelt felek bármelyikének kérelmére, a polg. tkrdtts. 459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, bá­natpénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e rész­beni kereseteiket e hirdetménynek a hivatalos lapban tett harmadik köz­zététele napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen királyi tör­vényszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felhivatnak azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen törvény­szék székhelyén, vagy annak köze­lében laknak, hogy a vételár felosz­tása alkalmával leendő képviselteté­­sük végett helyben megbízottat ren­deljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben Hegy­essy Gyula bpesti ügyvéd mint hivatalból kinevezett ügygond­nok által fognak képviseltetni. Bu­dapesten, a pestvidéki kir. tvszék telekkvi oszt. 1878. november 30. napján tartott üléséből. 36118 ÁRVERÉS. 3­3 8281. A pápai járásbíróság köz­hírré teszi, hogy özvegy Belicsei ,Jánosiné szül. Bertalan Évának a b.-sághi 8. tjkvben I. 1—2. sorsz. a. 300 frt, az I. 3 — 7. sorsz. a. 1292 frt 50 krra becsült birtoka, a 78. tjkvben -f 1. sorsz. a. 300 írtra, a 79. tjkvben -f 1. sorsz. a. 3000 fo­rintra és 90. sz. tjkvben -f­ 1. sorsz. a. 50 írtra becsült birtokbeli illetősége Kolossváry Gyula 500 frt követelése és jár. kielégítése végett 1879. évi január hó 15. mint máso­dik határidőben d. e. 9 órakor B.­­Sághon a községházánál végrehaj­tási árverés utján eladatni fog a következő feltételek mellett: u. m.: 1. A birtok kikiáltási ára a becsér­­ték r rend, a melyen alul is eladatik. 2. Az ígérő tartozik a becsérték 10 százlék­ját az árveréskor bánat­pénzül előre letenni. 3. A vételár az árveréstől számí­tandó 6 °­ C kamataival együtt ezen kir. járásbíróságnál 3 részletben fize­tendő le, és pedig az első részlet 1, a második 2, s a harmadik 3 hó alatt. A bánatpénz az utolsó rész­letbe tudathatik be. 4. A birtok haszonvétele a vétel napjától a vevőt illeti, ellenben ugyanezen időtől fogva minden köz­teher az elemi csapásokkal együtt általa viselendő. 5. A vételár lefizetésével járó bé­lyegköltség, valamint az átruházási százalék a vevőt terheli. 6. A tulajdonjog csak a vételár és kamatainak teljes kifizetése vagy pedig a törv. rendt. 457. §-ában irt egyezség igazolása után fog a vevő nevére bekebeleztetek 7. Ha a feltételek a vevő által nem teljesittetnek, ellenében a törv. rendt. 459. §-ában foglalt intézkedés fog alkalmazásba vétetni. Fölszólittat­nak az ezen kir. járás­bíróság székhelyén vagy annak kö­zelében nem lakó jelzálogos hitele­zők a végett, hogy a vételár felosz­tásakor leendő képviseltetésük végett ezen kir. járásbíróság székhelyén lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig bejelent­sék, mert ellenkező esetben a már hivatalból kinevezett gondnok Takács 36204 ÁRVERÉS. 3—3 55384. A pestvidéki kir. tervszék mint telekkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy Joó Istvánná­vhajtatónak, Wenczel György és neje szül. Peller Anna vörösvári lakosok ághajtást szenvedők elleni 1600 forint s jár. iránti végrehajtási ügyében a vörösvári 735. sz. tjkv­ben Wenczel Györgyné szül. Peller Anna nevén álló és 1005 írtra be­csült A -1- 140. hr. és 87. assz. ház, vörösvári 48. tjkvben I 2—18. ssz. 1/2 telekből Peller Annát illető 826 frt 75 krra becsült felerésze az 1879. január hó 28. napján délelőtt 10 órakor mint első, és 1879. évi február hó 28. napján délelőtt 10 órakor mint második határidőben, Vörösvár köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog.: 1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10°/0 vagyis 100 frt 50 krt, 82 frt 67 krt készpénz­ben a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vét­elárt három egyenlő részletben, és­pedig : az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől Ádám ügyvéd úr által fognak kép­viseltetni. Végre mindazok, kik a föntírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíteni kívánnának, ezennel felhivatnak, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ide adják be. A kir. j biróság mint tkvi hatóság Pápán, 1878. dec. 15 36132 ÁRVERÉS. 3­3 18866. Pozsonyi kir. tervszék közhírré teszi, hogy a malaczkai ta­karékpénztárnak 26 frt 25 kr és jár. iránti végrehajtási ügyében a ma­laczkai 7.1 5. sz. tikben foglalt Cser­mák Ferenc* és neje Csermák Anna nevén vezetett oszt. ért. 390 írtra becsült A I. 169. sz. ház és ahoz tartozó 1—3. sorsz. urb. zsel­lérbirtokra nézve elrendelt árverés­nek mindenkor délelőtti 10 órakor Malaczka községházábani megtartá­sára határnapul 1879. évi február hó 10., 2-ik határnapul 1879. évi már­czius 12-re akként tűzetik ki, hogy első árverés eredménytelensége ese­tében második árverésen fenti in­gatlanság becsáron alul is eladható. Kikiáltási ár a becsár, melynek 10 száz, bánatpénzül leteendő, többi feltételek ezen bíróságnál betekinthe­tők és árveréskor felolvastatnak.Hely­­ben vagy közel nem lakó, úgy isme­retlen tartózkodásu jelzálogos hitele­zők felszólittatnak, hogy a vételár fel­osztásánál képviseltetésük végett e hatóság székhelyén megbízottat ren­deljenek, annak nevét, lakását az el­adásig bejelentsék, ellen esetben Osz­­kó Péter pozsonyi ügyvéd hiva­talból kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Az árverezendő ingatlanságra igényt tartók jogaik­nak érvényesítésére a ptrs 466. §-a értelmében felhivatnak. Pozsonyi kir. e. f. tkvi tvszéktől, 1878. dec. hó 9. 3604( Ir-od ÁRVERÉS. 3­3 300 Zoltay Péter charlevillei lakos végrehajtató felperesnek llesz FereilCZ szoltouri lakos mint végrehajtást szenvedő elleni ügyében a szoltouri 82. számú telekjegyző­könyvben felvett ingatlanságra a n.-kikindai kir. tszék telek osztá­lyának 1878. évi sept. 7-én 12640 szám alatti végzéssel elrendelt ár­verés az erre rendelt határidőben 1878. deczember 4. sikertelen lévén, a második árverés 1879. évi január hó 4. napjának délelőtti 10 órakor a szoltouri községházában meg fog tartatni, mely alkalommal ezen in­gatlan becsáron alul is el fog adatni. Kelt Nagy-Kikindán, 1878. decz. 20. Szabó József, kir. tszéki vhajtó. 36199 ÁRVERÉS 3—3­­­14780. A budapesti kir. tervszék mint tkkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Puli Károlynak Far­­nek József s neje Sellhoffer Ka­talin elleni 7000 frt tőke és járulé­kai erejéig járó követelése kielégíté­sére, a végrehajtási árverés az utób­biaknak Budapest főváros pesti részé­nek 9120. sz. tevében A 8985. hrsz. alatt felvett­­IX. kerület Ferenczvá­­ros tűzoltó- s Ferencz-utcza sarkán fekvő) 14043 frt 60 krra becsült in­gatlanra a mai napon a fenti szám alatt kelt végzéssel elrendelte­tett és annak Gorove Antal királyi közjegyző mint kiküldött közbejöt­tével leendő foganatosítására I. ha­táridőül 1879. január hó 29., s má­sodik határidőül 1879. márczius 10. napjának,mindenkor d.e­lőórája ezen kir. tszéki épület (belváros torony­­utcza 1. sz.) II. emelet 28. sz. árverési helyiségbe kitüzetett. Az árverési fel­tételek a következők : 1. Kikiáltási ár a becsár vagyis 14043 frt 60 kr o. é., melyen alul az ingatlan csakis a második határ­napon adatik el. 2. Árverezni kívánók kötelesek az árverés megkezdése előtt bánatpénz fejében a becsár 5°/0 a kiküldött ke­zéhez letenni. 3. A bánatpénz s a vételári részle­tek vagy készpénzben, vagy helybeli takarékpénztárak betéti könyveivel fizetendő, a vevő azonban az utób­biak netáni értékcsökkenéseiért tu­lajdonjogának bekeblezéséig szava­tossággal tartozik. 4. A vételár 3 egyenlő részletben és pedig az első V3 az árverés jog­erőre emelkedésétől számítandó 15 nap a., a m­­ásod II. 1/3 ugyanazon nap­tól számítandó 2 hónap alatt, a har­madik részlet ugyanazon naptól számítandó 4 hó­n., minden egyes vételári részlet után a birtokba lépés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt fizetendő. A bánatpénz az utolsó részletbe fog betudatul. A fizetések előre kieszközölt utalvány alapján a bpesti kir. fiók adóhivatal mint törvényszéki letétpénztárnál eszközlendők. 5. Az árverés jogerőre emelkedését követő legközelebbi kétévnegyedkor vevő a megvett ingatlan birtokába lép ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni, az ezen alkalomból felmerülendő díjak és illetékek egyedül vevőt terhelik. 7. A­mennyiben vevő az árve­rési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az ér­dekelt felek akármelyikének kérelmé­re a prts. 459. §. értelmében vevő ká­rára és veszélyére, és bánatpénzének elvesztése mellett, utóbbi árverés alá fog bocsáttatni. Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik az elárverezendő ingatlan iránt tulajdoni vagy más igényt érvénye­síthetni vélnek, miszerint igénykere­seteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem is vettek, nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felszólíttatnak azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen kir. tkvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vé­telár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett helyben meg­bízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben Beöthy Miklós ügy­véd, mint hivatalból kinevezett ügy­gondnok által fognak képviseltetni. Budapest, 187­8. évi november hó 9. A budapesti királyi törvényszék mint telekkvi hatóság. 36113 ÁRVERÉS. 3-3 1991. Az ungvári kir. telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint dr. Weinberger Salamon­nak Nitkulinecz Vaszily és társai elleni 25 frt 50 kr és járul. iránti végrehajtási ügyben lefoglalt a horlyói 84. sz. tikben bejegyzett és 676 írtra becsült Nitkulinecz sz. Pirics Anna nevén álló ingatlan bir­tokjutalék, mennyiben az 1877. évi 176. sz. a. végzéssel 1877 évi feb­ruár hó 9. napjára kitűzött máso­dik árverési határidő elhalasztatott, harmadik árverési határidőül a te­lekkönyvi hivatalban megtekinthető feltételek mellett 1879. évi január hó 31. napjának délelőtti 9 órája a telekkönyvi hivatalba azon megjegy­zéssel tűzetik ki, hogy ezen árveré­sen az ingatlan jutalék becsáron alul is el fog adatni. Kir. jbiróság mint tkvi hatóság, Ungvártt, 1878. évi deczember 7-én. 35990. ÁRVERÉS. 3 —­3 337. Alólirott kiküldött végre­hajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a ér­telmében közzéteszi, hogy a rima­­szécsi kir.­­biróság 4804/77. számú végzése folytán OkoliCsállyi Miklós guszonai lakos ellen Kreu­zer Róza részére 218 frt s jár. iránt elrendelt kielégítési végrehajtáskor biróilag le- s felülfoglalt 1314 írtra becsült 80 db. anyajuh, 150 kila zab, 20 db toklya, egy boglya széna egy boglya sarja, 2 hámos ló, 20 kila tenkely, egy furosó vastengelyű uj szekér, egy ruganyos kocsi, egy kétcsövű lőfegyverből álló ingóságok nyilvános árverés utján 1879. évi január 31-ik napjának d. e. 10 óráján Guszonán eladandók lesznek. Miről venni szándékozók ezennel értesit­­tetnek, azok pedig, kik a nevezett végrehajtásnál lefoglalt tárgyak a tulajdoni igényt tartanak, ez iránti kereseteiket jelen hirdetménynek közzététele után 15 nap alatt a tör­vény értelmében beadják, a netalani elsőbbségi igénylők pedig bejelenté­seiket az árverés megkezdéséig meg­tehetik. Rimaszécs, 1878. deczember 12. Vadhay Sándor, végrehajtó. 6 36025 ÁRVERÉS. 3—3 4092. A b.-hunyadi kir.­­biróság telekkvi hatósága részéről közhírré tétetik, hogy Tompa Károly ügy­véd vhajtatónak Rettegi Vilma és Protzky József elleni 105 frt és járulékai iránti ügyében 3127/878. sz. alatt elrendelt első árverezés nem sikerülvén, a második határnap 1879. január 14-én d. e. 9 órakor a telekkönyvi irodában meg fog tar­tatni, mely napon az elárverezendő ingatlanok becsáron alul is eladat­nak. A b.-hunyadi kir.­­biróság telekkönyvi osztálya B.-Hunyad, 1878. évi deczember 17-én.

Next