Budapesti Közlöny, 1879. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1879-01-01 / 1. szám

36168 ÁRVERÉS. 3—3 53921. A pestvidéki kir. tervszék mint telekkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy Schrek András végrehajtatónak Schrek Anna Mária és Huber György örökösei végrehajtást szenvedő ellen 100 frt és járulékai iránti vhajtási ügyében a vörösvári 110. sz. tikvben Huber György és Schrek Anna Mária ne­vén álló 321—322. hr. 207. népsor­szám a. 600 írtra becsült curiából a földhaszonélvezete és felépítmény, a puszta-garancsi 151. sz. tjkönyvben 17­5. b. hrsz. a. Huber György nevén álló 130 forintra becsült szőllő az 1879. évi január hó 27. napján dél­előtti 10 órakor mint első, és 1879. évi február hó 27. napján délelőtti 10 órakor mint második határidő­ben, Vörös­vár községházánál megtar­tandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, u. m. : 1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 103­0 vagyis 60 irtot, 13 irtot készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 2 hó alatt, a harmadikat ugyanazon nap­tól számítandó 3 hó alatt, minden egyes vételári részlet után a birtokba­­lépés napjától számítandó 6 százat, kamatokkal együtt ezen kir. tvszék tkvi osztályánál előre kieszközölt utalvány alapján a pesti m. kir. fiók­adó­ mint bírói letéti pénztárnál le­fizetni. A bánatpénz az utolsó rész­letbe fog beszámíttatni. 4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés után vevő azonnal a megvett ingatlan birtokába lép, en­nélfogva a megvett ingatlan haszno­s terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes lefi­zetése után fog vevő javára hivatal­ból eszközöltetni. Az átruházási költ­ségek vevőt terhelik. 7. A­mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érde­kelt felek bármelyikének kérelmére, a pits. 459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, bánatpén­zének elvesztése mellett, újabb ár­verés alá bocsáttatni és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Felhivatnak azok, kik az árve­résre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetmény­nek a hivatalos lapban tett harma­dik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. törvényszék­hez nyújtsák be, különben azok a vhajtás folyamát nem gátolván, egye­dül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen terv­szék székhelyén vagy annak köze­lében laknak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvisel­­tetések végett helyben megbízottat rendeljenek, s annak nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, ellen­kező esetben Péchy Andor ügyvéd, mint hivatalból kinevezett ügygond­nok által fognak képviseltetni. Bu­dapesten, a pestvidéki kir. törvény­szék telekkönyvi osztályának 1878. évi november hó 30. napján tartott üléséből. 35995 ÁRVERÉS. 3—3 11133. A szegzárdi kir. tervszék, mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Nagy József közgyám végrehajtatónak istlUHZ­­Unecht Ferenc é­s neje Vesz­­tergambi Anna szegzárdi lakos vég­rehajtást szenvedő elleni­ehajtási ügyében a szegzárdi 432. sz. tekv­ben felvett 421. néps. sz. ház 400 frt becsértékben az 1879. évi feb­ruár hó 4-ik napján délelőtti 10 órakor mint első és 1879. évi mar­tius hó 4-ik napján délelőtt 10 óra­kor, mint második határidőben ezen törvényszék pertárában megtartandó nyilvános árverésen következő fel­tételek alatt eladatni fog. u.­ m. : 1. Kikiáltási ár a becsár. 2. Az árverezni kívánó tartozik az árverés kezdetével a fenti­­becsár 10°/0-át, vagyis bánatpénzül az ár­­ verező bíró kezére letenni, mely a vevőnek a vételár utolsó részletébe fog beszámíttatni. A vételár 1jó ré­szét a vételár napjától számítandó 2 hónap, egyharmad részét 4 hó­nap, egy­harmad részét 6 hónap múlva és pedig mindig 6°/0 kama­tokkal lefizetni. 3. Vevő azonnal birtok és haszná­­latba lép, a tulajdonjogi bekeble­­lés azonban csak a vételár teljes lefizetése után eszközöltetik. 4. Ha a vevő az árverési feltéte­lek bármelyikének eleget rem tenne, annak kárára és veszélyére fog az általa megvett vagyon az ő kizárá­sával újra elárvereztetni. 5. Az átruházási illeték és az ár­verezés költsége a vevőt illetendő. 6. A perbeli 28 frt 40 kr. költ­ség a vételáron felül vevő által a vétel napján fizetendő le. Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e rész­beni kereseteiket e hirdetménynek a hivatalos lapban tett harmadik köz­zététele napjától számítandó 15 nap alatt, ezen királyi törvényszékhez nyújtsák be, különben azok a vhajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen kir. tervszék székhelyén vagy annak kö­zelében laknak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvisel­te­tések végett helyben megbízottat rendeljenek, s annak nevét és laká­sát az eladásig jelentsék be, ellen­kező esetben hivatalból kinevezett ügygondnok által fognak képvisel­tetni. Kelt a szegzárdi kir. tszék­­nak 1878. évi deczember hó 18-án tartott tkkvi üléséből. 36179 II. ÁRVERÉS. 3—3 11702. A sz.-udvarhelyi királyi tervszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Ugron János végrehajtatónak, Orbán Elek végrehajtást szenvedő ellen 33 forint 60 kr. iránti végrehaj­tási ügyében 1 db 40 forintra be­csült, tehén s 1 db 10 írtra becsült egy éves trió, és a lengyelfalvi 1. rész 84. sz. tikben 1—10. 12—16. 18. 19. tsz. alatt az Orbán Elek tu­lajdonául felvett 595 írtra becsült ingatlan az 1879. évi január hó 9. napján d. e. 9 órakor mint máso­dik határidőben Lengyelfalva községe há­znál megtartandó nyilvános árve­résen következő feltételek alatt el­adatni fog, úgymint: 1. Kikiáltási ár a fenti becsár, azonban ezen második árverésen a fentkörülírt ingatlanok becsáro­i alul is el fognak adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10°/0 kész­pénzben, vagy óvadékképes papír­ban a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt két egyenlő részletben és pedig az első felét az árverés jogerőre emelke­désétől számítandó 30 nap alatt, a második felét ugyanazon naptól szá­mítandó 30 nap alatt, ezen kö­tszéknél előre kieszközölt utalvány alapján a helybeli királyi adó­ mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánat­pénz az utolsó részletbe fog be­számíttatni. 4. Az árverés jogerőre emel­kedésekor vevő a megvett in­gatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 5. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefi­zetése után fog vevő javára hivatal­ból eszközöltetni. Az átruházási költ­ségek vevőt terhelik. 6. A­mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a polg. tk. rdtts. 459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, bánat­pénzének elvesztése mellett újabb árverés alá bocsáttatni és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. A sz.-udvarhelyi kir. tszéknek mint tkvi hatóságnak 1878. dec. 12. t. ül. udvarterekkel és a dautovai 73. sz. tikvben Alföldy Mihály s neje szül. Munkácsy Katalin nevén álló ingat­lanokból Alföldy Mihályt illető fele, és pedig a 200 írtra becsült. 73 hr. számú fél ház, a 454. sírszámu 200 írtra becsült fél szállás, a 18—32. sorszám alatti 1/4 földnek 1249 frt 50 krra becsült fele, végre a 4926. hrsz. szőllőnek 96 forintra becsült fele 1879. évi január 18. napján mint 1-ső szükség esetében 1879. évi február 18-án mint 2-ik határ­napon mindenkor délutáni óra­kor Dautova községházánál és pedig a 2-ik határnapon becsáron alul is közárverésileg eladatni fognak. Mi­ről venni szándékozók azzal értesit­­tetnek, hogy bánatpénzül az el­adandó fekvőségek becsértéke után számított 10 száz, részen az árvere­zés előtt leteendő, a vételárnak első harmadrésze az árverés napjától szá­mított 30 nap alatt, másik harmad­része ugyanattól számított 2 hónap alatt, végre az utolsó harmadrész, melyből a bánatpénz levonható, az árveréstől számított három hónap alatt, mindenkor az esedékes 6 száz. kamatokkal a bajai kh­. adóhivatal mint letéti hivata pénztárba lefize­tendő, minek megtörténte után a tehermentes átiratás vevő nevére hivatalból fog elrendeltetni. A tett­leges birtok vevőt az árverés jog­erőre emelkedésével azonnal illetendi, őt terhelvén az átruházási százalék fizetése is. A feltételek be nem tar­tása esetében a megvett vagyon egy utóbbi határnapon vevő kárára s veszélyére fog elárvereztetni. Az árverési föltételek egész terjedelem­ben egyéb­iránt úgy ezen telekha­tóságnál valamint az árverés foga­natosítására kiküldött bírósági vég­rehajtó Horánszky László urnál be­­tekinthetők. Egyúttal fölhivatnak az érdekelt, de távollevő jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmá­­vali képviseltetésük végett ezen te­lekhatóság székhelyén megbízottat rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a törvk. rend. 433. §-nak e) pontjához képest hivatalból kineve­zett gondnok által fognak képvisel­tetni. Végre felszólíttatnak mindazok, kik az eladandó vagyonra nézve tulajdoni vagy más igényeket, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekhatóságnál nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölösle­gére fogván utasittatni. A kir. j bi­­róság mint telekkvi hatóság Baja, 1878. okt. 15. 36098 ÁRVERÉS. 3—8 10844. A n.-kikindai kir. túszék mint telekkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy Müller testvérek végrehajtatának ismeretlen tartózko­­dása Popovics Lázár részére kinevezett ügygondnok Kiefer Mi­hály végrehajtást szenvedő elleni 126 frt 68 kr. és jár. iránti végre­hajtási ügyében a n.­kikindai 687. számú tikvben felvett A I 2501. hr. sz. a. 1635 forintra becsült 837. ssz. ház, és + 1285. hrsz. a. 200 írtra becsült szőllő, az 1879. évi január hó 24. napján d. e. 10 órakor mint első, s 1879. évi február hó 24. nap­ján d. e. 10 órakor mint második határidőben, a kir. tszék tkvi hiva­talában megtartandó nyilvános ár­verésen következő feltételek alatt el­adatni fog, u. m. : 1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 száz, kész­pénzben, vagy óvadékképes papír­ban a kik. kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt két egyenlő észletben, és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 2 hó alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 4 hó alatt, minden egyes vételári részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0-os kamatokkal együtt ezen kir. törvényszéknél előre kieszközölt utal­vány alapján a n.­kikindai kir. adó­­mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés jogerőre emelkedé­sekor vevő a megvett ingatlan bir­tokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefize­tése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. Az átruházási költsé­gek vevőt terhelik. 7. A­mennyiben vevő az ár­verési feltételek bármelyikének ele­get nem tenne, a megvett ingat­lan az érdekelt felek bármelyiké­nek kérelmére, a prdts. 459. §-a ér­telmében vevő veszélyére és költségé­re, bánatpénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni és csu­pán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is el­adatni fog. Felhivatnak azok, kik az árve­résre kitűzött javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdet­ménynek a hivatalos lapban tett harmadik közzététele napjától szá­mítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. tvszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátol­ván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Végül felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tszék székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett helyben megbízottat rendel­jenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be,ellenkező esetben Schmidt Endre ügyvéd mint hiva­talból kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Kelt N.-Kikin­­dán, 1978. nov. 22. 35994 ÁRVERÉS. 3—3 4988. Az ipolysági királyi tvszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Matus Anna vhajtatónak, Márton Mihály végrehajtást szenvedő elleni végre­hajtási ügyében az inámi 186. sz. tikvben Márton Mihály tulajdona­ként A I. 1 — 10. 12—14. 16—22. ssz. alatt 1040 írtra becsült ház és külsőségből álló ingatlanok az 1879. évi január hó 17. napján d. e. 10 órakor mint első, és 1879. évi február hó 18. napján délelőtt 10 órakor mint 2-dik határidőben Inám községi biró házánál megtartandó nyilvános árverésen következő felté­telek alatt eladatni fognak, u. m . 1. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az első árve­réskor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10 0/0, a nyilvánkönyvi hitelezőktől eredeti kötelezvényben is elfogadtatik, kész­pénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt há­rom egyenlő részletben és pedig az első l/3-át az árverés jogerőre emel­kedésétől számítandó 1 hó alatt, a 2-dik l/g-át az árverési naptól számí­tandó 2 hó alatt, az utolsó l/g-át pe­dig ugyanazon naptól számítandó 3 hónap alatt, minden egyes vé­­telári részlet után a birtokbalépés napjától számítandó 8 százal, ka­matokkal együtt ezen kir. tervszék­­nál előre kieszközölt utalvány alap­ján a helybeli kir. adó- mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánat­pénz az első részletbe fog beszá­míttatni. 4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés jogerőre emelkedé­sekor v­evő a megvett ingatlan bir­tokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és t­ehei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes lefi­zetése után fog vevő javára hiva­talból eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik. 7. A­mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a p. rdzs. 459. §-a értelmében vevő veszé­lyére és költségére, bánatpénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy határidő­nek kitűzése mellett az előbbi becs­áron alul is el­adatni fog. Felhivatnak azok, kik az árve­résre kitűzött javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetmény­nek a hivatalos lapban tett harma­dik közzététele napjától számitandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. tervszék­­nél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván. 35796 ÁRVERÉS. 3 — 3 5509. A bajai kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy Lalinovics szül. Roscsák Anna borsodi lakos által Szalai Mihály és Alföldy Mihály dautovai lakosok ellen 200 frt és jár. iránt vezetett végrehajtás folytán alperes S­zabó Mihálynak tulajdonát képező s a dautovai 660. sz. tekvben nevén álló 300 írtra becsült A I 123. sz. ház 265 □ öt egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Végül felszólittatnak azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen kir. tör­vényszék székhelyén, va­gy annak kö­zelében tartózkodnak, hogy a vé­telár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük végett helyben meg­bízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben Lipcsey Soma helyb. ügyvéd, mint hivatalból ki­nevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. Az ipolysági kir. terv­szék mint tkvi hatóságnál 1878. évi September hó 30. 36010 ÁRVERÉS. 3—3 1076. Alulirt kiküldött vhajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a nagy­martoni kir. jbság 8506/878. számú végzése által Lukinits Péter ellen Spiegl IgnácZ részére 900 frt követelés végett elrendelt kielégítési óhajtás folytán bíróilag lefoglalt, s 1106 frtra becsült szarvasmarhák, lovak, sertések, gazdasági eszközök, gabonaneműek stb.-ből álló ingósá­gok nyilvános árverés útján eladan­­dók, minek a helyszínén, vagyis Garsán alperesek lakásán leendő esz­közlésére határidőül 1879. évi ja­nuár hó 13. napjának d. e. 9 órája kitüzetett, melyhez a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak, hogy az érdeklett in­góságok emez árverésen, a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint szükség eseté­ben becsáron alul is eladatni fog­nak. Kapuvárott, 1878. decz. 14-én. Dögöthy, kik. kir. vhajtó. 36090 ÁRVERÉS. 3—3 549. A verseczi kir. jbság mint tkkvi hatóságnak 1878. évi 4449. számú végzése folytán alulirt által ezennel közhirré tétetik, hogy a verseczi takarékpénztárnak Sztoj­­kovits Demeter verseczi lakos elleni vhajtási ügyében 300 frt s jár. iránt biróilag lefoglalt, a ver­seczi 1698. sz. tjkvben felvett 600 írtra becsült 2063. sorsz. ház, ahoz tartozó udvarral együtt 1879. évi január hó 9. napján d. e. 10 órakor mint a fenti végzésben meghatáro­zott második árverési határnapon a verseczi kir. tkvi irodában vhajtási közárverésen a legtöbbet ígérőnek a becsáron alul is eladatni fog. A venni szándékozók tartoznak a becsár után számitandó 10°/0 bánatpénzül lefi­zetni. A többi feltételek alulírottnál is megtudhatók. Kelt Verseczen, 1878. évi decz. 20. Perisits Miklós, bir. vhajtó. 36141 ÁRVERÉS 3—3 13150. Mikus János felperesnek Rozgonyi Gábor alperes el­leni ügyében 8789/878. számú vég­zéssel elrendelt árverés mint máso­dik határidőn 1879. évi január hó 16. napján délelőtti 10 órakor Ettes községházánál megtartatik. Ugyan­akkor a lefoglalt ettesi 94-ik számú tikbeli I. 1 —10. rész. a. 8/16 rész ingatlanok becsértéken alul is el­­adatnak. Bánatpénz 342 frt 50 kr becsértéknek 10°/o-a. A vételár fele 15 nap, fele 45 nap alatt mindig árveréstől számítva ennek jogerőre léptétől folyó 6°/o kamatokkal fize­tendő. Kelt B.-Gyarmaton, a kir. tvszék mint tkvi hatóságnak 1878. decz. 7-én t. üléséből. 36106 ÁRVERÉS. 3—3 5562. A verseczi kir. jbiróság te­lekkvi osztálya részéről közhirré té­tetik, miszerint Szentmiklósi János dettai lakosnak 590 frt 62 kr o. o. követelés és jár. behajtása végett Greku Pavel dentai lakos vég­rehajtást szenvedettől lefoglalt a D­enta község 308. sz. tekvben fel­vett 350 írtra becsült 306. ö. i. sz. háznak, belsőségnek és 1060 írtra becsült 1/4 urb. telek földnek vég­rehajtás utjáni elárvereztetése ezen­nel elrendeltetik, árverési határidőül 1879. évi január hó 9-ik és szükség esetében 1879. évi február hó 10-ik napjának d. e. 10 órája a Denta községházánál kitüzetik, miről a venni szándékozók azzal értesitet­­nek, hogy a bánatpénzül a becsár 10 száz. lesz leteendő, és hogy az ingatlanok az I-ső árverésen csak a becsértéken felül, a Il-ik árverésen pedig azon alul is el fognak adatni. A többi feltételek a telekkvi irodában betekinthetők. Egyszersmind azok felhivatnak, kik az elárverezendő ingatlan iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, kere­setüket a prts 466. §-a szerint be­mutatni. Kir. járásbíróság mint te­lekkvi hatóság. Verseczen, 1878. évi november hó 29-én. A* 7

Next