Budapesti Közlöny, 1879. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1879-02-01 / 26. szám

Budapest, 1879. 26. szám. Szombat, február 1. HIVATALOS L­A 1]. Szerkesztőség) : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaem­ épület. Előfizetési Árak : Naponkénti portai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 frt. Félévre.....................................10 . Negyedévre..............................5 . Egry lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Misztrik Imre erdő­védnek, nyugbéreztetése alkalmából, 43 évet meghaladó hű és buzgó szolgálata el­ismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1879. évi január hó 14-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, 8. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister legalázatosabb előterjesztésére, 1878. évi deczember hó 26-án kelt legfelső hatá­rozatával, Janni József Lloyd-ügynököt Bombay­­ban, a tarifaszerü consuli illetékek szedésére jogo­sított fizetésnélküli consullá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister legalázatosabb előterjesztése foly­tán, 1878. évi deczember hó 26-án kelt legf. hatá­rozatával : Cap-Haitiban (San Domingo szigetén) egy tiszteletbeli consulság felállítását legkegyel­mesebben megengedni, s ugyanoda Chitarin A. kereskedőt, fizetésnélküli consullá, — a tarifa­szerü consuli illetékek szedésére való feljogositás mellett, — legk. kinevezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi, Felsége legke­gyelmesebben métóztatott: báró Frith Ágostnak, a közös hadügyministe­­rium gazdasági osztálya főnökének, saját kérel­mére, a jól megérdemelt nyugállapotba helyez­tetését elrendelni, s megparancsolni, hogy ez al­kalomból nevezettnek — sokévi kiváló szolgálat­tételei elismeréséül — a legmagasb megelégedés kifejezése tudtára adassék; továbbá kinevezni: gleicherwieseni báró Bibra Vilmos altáborna­gyot és közös hadügyministeriumi osztályfőnököt, — ugyanoda a gazdasági és hadbiztosi osztály főnökévé; báró Franz Nándor vezérőrnagyot, s a közös­­hadügyministeriumi elnöki iroda főnökét, — ugyanoda osztály­főnökké; nagyobayi Szveteney Antal vezérőrnagyot, s a 8. lovasdandár parancsnokát, — a közös hadü­gy­­ministeriumi elnöki iroda főnökévé; és olasz lovag Scharinger Ignácz vezérőrnagyot s a közös hadügyministeriumi elnöki iroda helyettes főnökét és iroda-igazgatót, — főnök-helyettesi tisztétől való fölmentése mellett, a 9-ik osztály főnökévé; azután: Mayr Alajos ezredesnek, a 6. sz. gy. ezred pa­rancsnokának, saját kértére, jól megérdemelt­­ nyugdijaztatását elrendelni; Endlicher Henrik 26. sz. gy. ezredbeli (száml. várakozási illetékkel szabságolt) ezredesnek, a megejtett felülvizsgálat következtében, a csapat­szolgálatra képtelen, de helyi­ szolgálattételre al­kalmas e gyanánt, utóbbira leendő­­előjegyeztetése mellett, a jól megérdemelt nyugalmi állapotba átvételét elrendelni; végül plauenwaldi Pellikan Norbert ezredesnek, a 60. sz. gyalogezred tart. parancsnokának, saját kértére leendő nyugalmaztatását elrendelni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 17-én Bécsben kelt legfelső elhatározá­sával, Somják Károly hajdú-szabolcsi 42. honvéd zászlóaljbeli I­­od oszt. puskaművesnek, a múlt évi november hó 21-én Nagy-Kállón kiütött tűz­vész alkalmával saját élete veszélyeztetésével ta­núsított sikeres működése elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet legk. adományozni méltóztatott. Szende Béla, s. k. A m. kir. pénzügyminister, Lederer S. Ferencz m. kir. honvédtörzsőrmestert és Skrobanek Károly dijnokot, ZTE-ad­oszt. pénzügyministeri irodatisz­tekké nevezte ki.­­ csak Tataháza község tartozik, a fentebbi naptól kezdve a levél - és kocsipostai küldemények föl­vételével, továbbításával és kiadásával, valamint 150 írtig terjedő posta utalványok és 200 írtig terjedő utánvételek felvételével és kifizetésével fog foglalkozni. A postahivatal által kézbesítendő és az ott fel­adandó postaküldemények a Mélykútról Bács- Almásra és vissza közlekedő egyfogatú küldöncz­­kocsipostával fognak szállíttatni, megjegyezvén, hogy ezen küldöncz-kocsipostával az 5 kilogramm­nál nehezebb küldemények csak azon esetben köz­vetítetnek, ha súlyuk és terjedelmüknél fogva a postakocsin elhelyeztethetnek. A székesfehérvári ügyvédi kamara részéről közzé tétetik, miszerint Botka Vilmos vaák­, és Szily Zol­tán devecseri lakos ügyvédek, a kamara lajstro­mába folytatólag fölvétettek. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister által, állandó gazdasági tu­dósítói tiszttel megbizattak. Tolnamegye területére , a felső járásban Putnoky István és az alsó járásban Pongrátz Jenő. A »vingai önkéntes tűzoltóegylet" alapszabá­lyai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 3717. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A »beszterczebányai izraelita segélyző nőegylet« alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 3917. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A »dévai korcsolyázóegylet« alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 3936. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Zombor sz. kir. város törvényhatósága területén alakult ottani szerb »szabó-, varga-, szűcs-, cziz­­madia- és szűrszabó-ipartársulat« alapszabályai, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniterium által f. évi 23. sz. a., a törvényes be­mutatási záradékkal elláttattak. Bács Bodrogmegyék Tataháza községében f. évi február hó 1-én postahivatal fog életbe lépni. Ezen postahivatal, melynek forgalmi körébe NEMH­IVATALOS RÉSZ. XX. KIMUTATÁS. azon pénzösszegekről, melyek a boszniai harczokban megsebesült, vagy a hadi fáradalmak következté­ben megbetegült katonák részére, a m. kir. honvé­delmi ministeriumhoz befolytak. A XIX. kimutatás összege frt kr volt 55,720 68 11 arany, 6 talér, 38 drb ezüst frtos, 26 drb ezüst huszas, 6 drb ezüst félbuszos, egy drb ezüst ne­­gyed­ frtos, 3 román leu, egy drb kettős orosz lira, 40 frank arany­ban, 112 orosz rubel és egy ezüst kopeka. Nagyküköllő megyében eszköz­lött gyűjtés eredménye *) Zólyom megye alispánjának 500 küldeménye *) Beregmegye főispánjának kül-101 1ü­deménye *) Szolnok Dobokamegye főispán-76­80 fának küldeménye *) Réger-Kiss Gizella úrhölgy gyűjtése temesmegyei Bruckenau községben Barabás Gergely körjegyző 18 gyűjtése Kolozsmegyei bénfihunyadi já-5 27 rásban begyült Kolozsmegyei bácsi körjegyző-6 66 ségben begyült A bánfihunyadi segély­zőbizott-8 50 sag újabb gyűjtése 50 19 *) Ezen összegek a m. kir. belügyminiszer úr által té­tettek át, s az első általa hirlapilag már nyugtáztatott is. 30­76 Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos értesitű« van csatolva.

Next