Budapesti Közlöny, 1879. március (13. évfolyam, 50-75. szám)

1879-03-01 / 50. szám

Budapest, 1879. 50. szám, Szombat, márczius 1. ''BUDAPESTI­­KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztéség: Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, XI. lépcső, II. emelet, 6-ik sjtő. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaem­ épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ••••». 20frt. pedig 100-szóig egyszeri hirdetéséért 1 frt, 100— Félévre 10 200-szóig 2 frt, 200—SOO-szóig 3 frt és igy tovább. — Negyedévre ........................ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is deklil-Egy lap ára 30 kr. dendő. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők , még-Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Braun Armin építési vállalkozónak, a komáromi vár erősítésére szolgáló épitkezések helyreállítása körül tett szolgálataiért, az arany érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1879. évi február hó 21-dikén. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla s. k. A m. kir. pénzügyminister Glodeák Gyula bel­­ügyministeri fogalmazógyakornokot a szolnoki kir. illetékkiszabási hivatalhoz II. osztályú pénzügyi fogalmazóvá ideiglenes minőségben kinevezte. A­­»nagykanizsai iparossegédek önképző egyesü­leteinek alapszabályai a királyi belügyministerium által folyó évi 6402. szám alatt a bemutatási zára­dékkal elláttattak. Az­­ er­dély részi házi­ipar és ipar-fejlesztő egy­lete alapszabályai a királyi belügyministerium által folyó évi 6380. szám alatt a bemutatási záradékkal elláttattak. Az Ooravicza-bányai román dal- és zeneegylete alapszabályai a királyi belügyministerium által folyó évi 8037. szám alatt a bemutatási záradék­kal elláttattak. A debreczeni ügyvédi kamara fegyelmi bíró­sága által ezennel közzététetik, hogy Lenthe Kál­mán h.­szoboszlói ügyvéd, a debreczeni kir. tör­vényszéknek jogérvényre emelkedett 4265/878. sz. vád alá helyezési határozata folytán, az ügy­védség gyakorlásától felfüggesztetek A kolozsvári ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Székely Márton ügyvéd Medgyesfalváról (a marosvásárhelyi ügyvédi ka­mara területéről) Kolozsvárra tevén át lakását, ezen kamara ügyvédi lajstromába fölvétetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. Értesítés a keleti marhavész állásáról, s egyéb ra­gályos és járványos állati betegségekről. 1) Magyarország területe vészmentes. Azonban lépfenében elhullott Hajdumegyében Nánáson 3, Zemplénmegyében S.-A.-Ujhelyen 2, Alsó-Jablonka községben­­, Módra községben szin­tén 1 drb szarvasmarha, hevesmegyei Hatvan me­zővárosban pedig 1 drb kincstári katonai ló. Ezenkívül torontálmegyei Szerb-Csénye község­ben 74 drb ruhes,­­ hevesmegyei Tigra község­Az 1878. évi október hóban engedélyezett szabadal­­mak kimutatása. 865. Laycock Tamás, Londonban (megh. Paget C. O. mérnök Bécsben); Nagybrittániában 1878. január hó 30-ika óta 14 év tartamára szabadal­mazott javítás csizmáknak és czipeknek előállításá­ban, mely javítás a bélésnek a talpbéléshez való sajátszerü megerősitési módjában áll; a szab. kell 1878. okt. 5.; tartama 1 év; titoktartás nem kö­retett. 866. Dobson Alfréd és Mudge Károly Frigyes, előbbi New-Yorkban, utóbb Brooklynban az éj­ben 31 rühes, Saár községben 48 rühes és 31 koszmós, Detk községben pedig 8 rühes és 5 kosz­­mós ló áll gyógykezelés alatt. 2) A Szlavón határőrvidéken uralg a marhavész: a) a zimonyi kerületben Bermen és Dobanovcze községekben; b) az altpazvaneri kerületben Krcedin köz­ségben ; c) a gospici kerületben Divoselo, Bilaj, Gospic, Bogdanic, Kula, Vuksic, Osik és Musaluk közsé­gekben ; végül d) a pernsk­i kerületben Klanac községben, el­lenben Horvát-Szlavonország területe vészmentes. 3) A fiumei tengerészeti hatóságnak távirati ér­tesítése szerint Brinje kerületben Rapavik­lanca nevű községben, Zeng közelében, marhavész mutat­kozott. 4) Az osztrák tartományokban uralg a mar­havész : a­ Galicziában a brodyi kerületben levő hason­nevű vesztegintézetben; a borszczowi kerületben Boryszkowcze községben ; a rudkii kerületben No­­wosiolki községben ; a niskoi kerületben Niskó, Pysznicza, Kopki, Rudnik, Kociarnia és Nait községekben; a skalati kerületben a Podwolo­­czyszka nevű vesztegintézetben; a cieszanowi kerü­letben Bosznia, Lowcza, Lijsko, Lissisjamy, Szeni­­arcka, Mlodov, Szczutkov, Osztrovice és Lukawice községekben; a grybowi kerületben Lipnicza- Wielka községben ; a kolbuszowi kerületben Ostrow, Wajdau, Krzondka, Komard­o, Jagodnik, Rosinow, Wtrynia és Brzstowa gora községekben; a tarno­­brzigi kerületben Baranow, Folwarki, Szidliczany, Deba, Nagnajow és Przewoz községekben ; a mie­­lkci kerületben Dobrowka, Zlotnika, Radomysl, Rydzow, Wadowice, Trzesnia és Wojslaw közsé­gekben; a lancuti kerületben Láncút községben; a dobrowai kerületben Siwidroloka községben; c) Dalmácziában a sinji kerületben Otisic, Kal­­jane és Karakasila községben ; a spalatói kerület­ben Vranjica, Kaluni és Gata községekben; azimo­­schii kerületben Studenze községben; végül a zárai kerületben Kremoina és Toretto községekben. Ellenben Dalmácziában Desne, Komin, Skaljari és Ricice községekben megszűnt a marhavész é­szak-amerikai Egyesült-Államokban; (megh. Pa­get C. C. mérnök Bécsben); javítások a reszelő­vágó gépeken, melyekre nézve a Dobson Jánosra átruházott angol szabadalom Lake Vilmos Róbert részére 1878. január hó 15-én 14 év tartamára adományoztatott; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tar­tama 1 év; titoktartás nem köretett. 867. Hamel L. mérnök Regensburgban,Bajoror­szágban; (megh. Ackermann József Károly Bécs­ben) ; Németországban 1878. február 15-ike óta 15 év tartamára szabadalmazott mai közut-burkolat­­kövek; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év; titok­tartás köretett.­868. Defty Henrik mérnök Middlesbroughban (York grófság) Nagybrittániában; (megh. Paget C. C. mérnök Bécsben); Nagybrittániában; 1877. október 10-ike óta 14 év tartamára szabadalma­zott javítások lövegeken és töltényeken, ágyúk, kézi lőfegyverek, valamint lőfegyverek számára is, melyek ily lövegekkel és töltényekkel volnának használandók ; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év ; titoktartás nem köretett. 869. Defty Henrik mérnök Middlesbroughban (York grófság) Nagybrittániában; (megh. Paget C. O. mérnök Bécsben); Nagybrittániában 1877. október 10-ike óta 14 év tartamára szabadalma­zott javítások a golyószórókon; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év; titoktartás nem kéretett. 870. Leloup Ágost és Herbert Honoré, mind­ketten Vanvesben Paris mellett; (megh. Paget C. C. mérnök Bécsben); Francziaországban 1877. feb­ruár 7-ike óta 15 év tartamára szabadalmazott le­gyezők melyek napernyők és esernyők nyeleinek, sétapálczáknak, ostornyeleknek fogantyúira alkal­maztatnak; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év; titoktartás köretett 1­871. Spiel János gyáros Berlinben; (megh. Wullschleger-Ház Bécsben);Németországban 1878. január hó 18-ika óta 15 év tartamára szabadal­mazott vizvezetéki csap ;­a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év ; titoktartás keretett 1­872. Scheurer Róth és társa czimü czég, gyáro­sok Párisban; (megh. dr. Schmidt Ede magán­mérnök Bécsben); Francziaországban 1878. ápri­lis 1-je óta 15 évre szabadalmazott javitások foly­ton működő feszitő gépeken szőtt kelmék kitágítá­sára ; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év; ti­toktartás nem kéretett 1­873. Gardner József Liverpoolban Nagybrittá­niában; (megh. Wirth Miksa Bécsben); Nagybrit­tániában 1877.november 21-ike óta 14 évtartamára szabadalmazott feltalálás hengereknek, melyek nyirkos rostok és szövetek kezelésére alkalmaztat­nak, somfából való előállítására és az abban levő testanyagnak sajátszerü kezelési mód által való ár­talmatlanná tételére; a szab. kelt 1878. okt. 5.; tartama 1 év; titoktartás köretett. Folytatása a harmadik oldalon. Lapunk mai számához három és fél év­e Hivatalos Értesítő­ van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék