Budapesti Közlöny, 1879. május (13. évfolyam, 101-126. szám)

1879-05-01 / 101. szám

Budapest, 1879. 101. Szám. Csütörtök, május ( Naponkénti postai szétküldéssé), vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre....................... 10 » Negyedévre........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. ■V SZERKESZTŐSÉG Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten , Ferencziek tere Athenaeum épület. HIVATALOS LAP. Magánhirdetések:Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hi­­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministerium vezetésével megbi­­zott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán, Mesereit János, Gidófalvi István és Kicsik Sándor erdélyi földtehermentesitési pénzalap-igazgatósági előadókat ministeri titkárokká nevezem ki. Kelt Bécsben, 1879. évi április hó 24-én. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. A magyar királyi belügyminister, Csongrády Kálmán erdélyi földtehermentesitési alapigazgató­sági fogalmazót, valóságos ministeri fogalmazóvá; Loy Frigyes kiadót, Vida János iktatót és Isacy Miklós levéltárnokot ministeri hivataltisztekké nevezte ki. Pályázat. (A »báró S­i­g­r­a­y«-féle alapítványnál meg­ürült, évi 300 frt segélydijjal javadalmazott állo­másra.) A­­báró Sigray­-féle alapítvány élvezetére mások előtt igényt tarthatnak azon folyamodó nők, kik báró Sigray Terézia és Zsuzsanna ■ alapítók anyai nagyatyjától, Andafalvi Angrano Tamástól és Borbála nevű nővérétől, továbbá az alapítók nagyanyjától, Bornemissza Zsuzsannától és ennek nővére Zsófia férjezett Spaczaitól, nemkevésbé azok, kik az alapítók atyai nagyatyjától, felső-surá­­nyi báró Sigray Ferencztől és nővére Borbála férje­zett Kelistól, vagy báró Ujváry szül. báró Sigray Borbálától és mostoha testvéreitől, névszerint: lázi báró Ghillányi György és Jánostól és báró Isie­ff­er­ho­fen szül. báró Ghillányi Eleonórától; végre azok, kik az alapítók atyai nagyanyjától, báró Nadányi Zsófiától és nővére Béber szül. báró Nadányi Katalintól származnak, legyenek azok bár a fő- vagy a köznemességi rendből valók, bel­vagy külföldiek; kik e mellett még azon kedvez­ményben részesülnek, hogy habár az alapítvány sajátlag nemesi árvák javára tétetett, abba mégis mások kizárásával — s árvaságra jutástól elte­kintve — azon esetben fölvehetők, ha balsors kö­vetkeztében szegénységre jutottak. A vérbeli rokonokkal minden tekintetben egyen­jogú, özvegy horkai báró Horeczky született báró Majthényi Angelica valamennyi utódja, és csak ilyenek nemlétében fognak magyar nemes szülők apátián vagy anyátlan árvái — életkorukra való tekintet nélkül s azok kizárásával, kik, habár Ma­gyarországban születtek, szüleik után mégis ide­geneknek tekintendők, és kik atyjuk részéről a főnemesi rendhez tartoznak — figyelembe vétet­hetni. Az alapítványi segélydíj élvezete tart a fölvett árvák vagy szegény vérrokonok más módoni ellá­tásáig, s elvonatik erkölcstelen vagy más oknál fogva botrányos életmód következtében. A föntebbiek értelmében megkivántató nemes­ségi, leszármazási, vagy szegénységi igazolványok­kal kellőleg fölszerelt folyamodványok, legfeljebb 1. évi május hó végéig, Magyarország bibornok­­herczegprimása, esztergomi érsek ur ő eminen­­ cziájánál,a mint az alapítvány kegyuránál benyúj­tandók. Kelt Budapesten, 1879. évi április hó 20-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. A. KIMUTATÁSA az 1879-ki április havi sorsoláskor kihuzott ma­gyar földtehermentesítési kötelezvényeknek. (A záradéktalan kötelezvények 44-ik, a záradé­­kosok 24-ik sorsolása.) Budai szelvényes kötelezvények: 50 fitos: 642 716 1433 1738 1892 1899 2544 2558 2561 2621 2768 szám. 100 fitos : 78 324 346 386 522 584 809 842 888 898 932 1023 1071 1160 1162 1231 1302 1333 1351 1538 1575 1682 1808 1948 1968 2134 2144 2238 2340 2416 2784 2811 2886 2970 2983 3017 3105 3215 3241 3287 3382 3448 3495 3558 3806 4079 4098 4191 4490 4512 4595 4789 4835 5370 5560 5575 5597 5724 5728 5742 5908 6184 6340 6356 6368 6398 6519 6639 6881 6907 6958 7321 7597 7705 7717 7800 7826 7888 7909 8125 8210 8251 8675 8886 9200 9222 9251 9447 9486 9527 9722 9777 9851 9897 10130 10133 10150 10173 10210 10231 10387 10542 10554 10614 10800 10836 10905 10940 11006 11073 11092 11228 11246 11308 11523 11556 11574 11621 11758 11843 11947 11971 12201 12277 12286 12372 12496 12512 12529 12608 12672 12696 12995 13081 13093 13218 szám. 500 frtos: 20 132 166 188 350 399 476 510 635 724 747 853 1020 1168 1347 1534 1559 1561 1900 2081 2110 2126 2200 2240 2304 2417 2558 szám. 1000 frtos: 28 98 230 237 312 342 383 677 732 759 775 795 844 892 901 921 982 990 1178 1534 1588 1657 1767 1899 2027 2206 2225 2238 2517 2632 2721 2775 2823 3028 3097 3132 3180 3245 3295 3370 3375 3434 3458 3631 3727 3779 4073 4095 4100 4104 4173 4228 4355 4420 4483 4587 4916 5048 5222 5312 5377 5491 5585 5590 5658 5750 5851 5989 6020 6117 6343 6362 6368 6369 6672 6815 7183 7256 7270 8276 8416 8513 8701 8739 8896 8952 9291 9341 9538 9620 9720 9849 9913 9916 9964 9969 10058 10133 10178 10186 10226 10328 10528 10644 10843 11084 11105 11177 11181 11202 11372 11450 11454 11515 11554 11642 11736 szám: 5000 frtos: 16­66 220 373 (kisorsoltatott 4200 írttal) 734 831 924 szám. 10.000 frtos: 432 661 (kisorsoltatott 5200 írttal) 769 szám. A betűs: 355 sz. 200 frt. 376 sz. 520 frt. 1093 sz. 7350 frt. 1199 sz. 5000 frt.1­ 600 604 737 802 815 972 1097 12053 1593 1613 1680 1693 1783 1846 1959 2063 2104 2185 2435 2446 2583 2646 2658 2675 2855 2994 3040 3527 3755 3806 3941 3994 4512 4542 4672 4692 4734 4803 4980 4983 5374 5489 5663 6088 6301 6336 6556 6853 7045 7077 7204 7402 7413 7459 7505 7629 8216 8236 8240 8339 8382 8444 8489 8516 8583 8619 8813 8867 8898­­8917 9000 9005 9055 9326 9522 9526 9557 9610 9903 9947 10046 10143 10379 10389 10461 10673 10696 10769 10824 10840 11274 11415 11601 11636 11989 12082 12261 12713 13168 13241 13348 13383 13461 13478 13544 13592 13634 13655 13739 14133 14143 14394 14401 14480 14713 15103 15294 15350 15376 15383 15441 15550 15720 15774 15950 16132 16207 16249 16260 16269 16341 16519 16718 16844 17037 17079 17176 17208 17593 17998 18089 18229 18347 18560 18568 18657 18661 18707 18756 18806 18885 18924 19077 19166 19341 19392 19413 19432 19457 19486 19519 19520 19573 19592 19609 19625 19626 19640 19773 19791 19843 19845 19881 19912 19934 19980 20072 20122 20154 20169 20265 20364 20421 20518 20608 20689 20765 20781 szám. 500 frtos: 15 30 32 58 108 163 283 352 354 435 845 1039 1113 1187 1282 1454 1565 1707 1708 1717 1780 1915 1945 2006 2092 2346 2369 2416 2548 2642 2926 3019 3114 3307 3339 szám. 1000 frtos: 28 47 207 209 308 347 448 559 607 722 867 934 1109 1346 1409 1864 1988 2130 2275 2304 2418 2531 2573 2647 2859 2912 2937 2960 3063 3096 3162 3282 3292 3329 3360 3648 3741 4001 4082 4175 4218 4367 4419 4478 4515 4571 4584 5112 5485 5511 (kisors. 50 írttal) 6004 6430 6528 6666 7070 7184 7326 7339 7382 7405 7408 7559 7719 7925 8181 8197 8252 8290 8399 8511 8585 8587 8595 8633 8664 8685 8728 8768 8882 9046 9049 9137 9247 9343 9486 9789 9790 9889 9893 9917 9982 szám. 5000 frtos: 56 366 408 464 630 szám. 10,000 frtos: 210 315 458 558 szám. A betűs : 134 sz. 680 frt, 226 sz. 1700 frt, 890 sz. 5580 frt, 912 sz. 2800 frt, 1246 sz. 50 frt, 1253 sz. 100 frt, 1421 sz. 500 frt, 1473 sz. 200 frt, 1527 sz. 2100 frt, 1763 sz. 2590 frt. Kassai szelvényes kötelezvények: 50 frtos: 137 153 465 837 887 1234 2058 2391 3082 3238 3401 3419 3481 3702 3762 3879 3979 4027 4268 4379 4631 4783 4899 4976 5086 5252 5286 5343 5365 5481 5636 szállái 10O frtos: 157 288 385 390 434 493 586­1 Nagyváradi szelvényes kötelezvények: 50 frtos: 6 120 564 1003 1631 1792 1908 2092 2511 szám. 10O frtos: 351 413 533 599 793 929 1066 1267 1506 1553 1557 1695 1783 2138 2168 2577 2584 2620 2702 2929 2952 3007 3054 3196 3210 3274 3398 3419 3468 3517 3525 3591 3645 4025 4093 4743 4786 4798 4936 5155 5200 5334 5527 5560 5632 5646 5752 5864 5882 5959 6525­­6877 7040 7115 7168 7559 7637 7702 7720 7815 7841 8252 8254 8567 8633 8729 8779 8886 8908 8958 9026 9069 9670 9870 9876 9994 10174 10238 10255 10523 10757 11661 11705 11732 11758 12263 12354 12479 12716 12916 13953 14182 14400 Lapunk mai számához negyediv melléklet, és három és fél év .Hivatalos Értesítő* van csatolva.

Next