Budapesti Közlöny, 1879. június (13. évfolyam, 127-149. szám)

1879-06-01 / 127. szám

Budapest, 1879. Vasárnap, junius 1. 127. szám. BUDAPESTI M­I­V A KÖZLÖNY. OS LAP. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel­ vagy helyben házhoz hordva . Egész évre..........................20 írt. Félévre............................. . 10 . Negyedévre.........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziek tere, Bazárépület, XI. lépcső, II. emelet, 8-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten . Ferencziek tere Ath­enaeum épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Article I. L’administration de la Bosnie et de l’Herzégovine sera exercée con­­formément á l’article XXV du Traité de Berlin pár l’Autricbe-Hongrie; toute-foie, le Gouvernement austro-hongrois n'objecte pás h conserver tous ceux des fonctionnaires actuels qui posséderaient les aptitudes nécessaires pour la bonne administration de leur emploi. En cas de remplacement, le choix du Gouvernement austro-hongrois porterait de préference sur les per­­sonnes originaires de ces provinces. Article H. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes existants seront assurées aux personnes habitant ou séjournant en Bosnie et en Herzegovine. Notamment pleine liberté est assurée aux musulmans dans leurs rapports avec leurs chefs spirituels Les Commandants des troupes de Sa Majesté l’Empereur et Roi et les s utorités administratives continueront k veiller avec le plus grand sóin k ce qu’il ne sóit porté aucune atteinte á l’honneur, aux moeurs, k la liberté du culte, á la sécurité des personnes et des propri­­étés des musulmans. Toute agression contre des musulmans, leurs biens ou leur religion sera sévérement punie. Le nőm de Sa Majesté le Sultan continuera a, étre prononcé dans les priéres publiques des musulmans comme pár le passé. En tant qu’il serait d’usage de hisser le drapeau ottoman sur les minaret», cet usage sera respecté. Article ül. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine seront affectés exclusi­­vement á leurs besoins, leur administration et les améliorations jugées né­cessaires. Article IV. Les monnaies ottomanes effectives continueront á avoir libre cours en Bosnie et en Herzegovine. Article V. La Sublime Porte disposera ä sa guise des armes, du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman et qui se trouvaient dans les places fortes ou dans les gamisons. A cet effet, il sera dressé des inventaires avec Tintervention de Com­­missaires des deux Gouvernements. Article VI. La question du traitement des habitants de la Bosnie et de l'Herzé­ Az osztrák-magyar és a török kormány fentartván maguknak annak idején a berlini szerződés XXV. czikkelye által kikötött megszállás részle­tei felett megállapodni, és a megszállás ténye nem érintvén a szultán Ő császári Felségének Boszniára és Herczegovinára vonatkozó felségi jogait, e czélra teljhatalmazottjaikat kinevezték: Ausztria-Magyarország a maga részéről Zichy Ferencz gróf ő nagy­méltóságát, a császári és Apostoli királyi Felségének a szultán­i császári Felségénél meghitelezett rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét; és Törökország másik részről Carathéodory pasa külügyminister ő excel­­lentiáját és Munir Effendi közoktatásügyi minister ő excellentiáját, a­kik, kicserélvén és kellő rendben találván meghatalmazó leveleiket, megegyeztek a következő czikkelyekben : I. C­z­i­k­k. Bosznia és Herczegovina kormányzását a berlini szerződés czikkelyé­­nek értelmében Ausztria-Magyarország fogja gyakorolni, az osztrák-ma­gyar kormány azonban kész a ténylegesen alkalmazott tisztviselők közül mindazokat, kik tisztük jó ellátására kellő képességgel bírnak, alkalmazta­tásukban meghagyni. Új kinevezések esetében az osztrák-magyar kormány az ezen tartományokból származó személyek iránt különös tekintettel fogna lenni. II. C­z­i­k­k: Bosznia és Herczegovinában lakó vagy tartózkodó személyeknek min­den ott létező hitvallás szabadsága és külső gyakorolhatása biztosítva lesz ; nevezetesen teljes szabadság biztosíttatik a muzulmánoknak egyházi fejeik­kel való érintkezésük jo­gában.­­ Felsége, a császár és király hadparancs­­nokai, valamint a kormányhatóságok továbbra is a leggondosabban fognak a felett őrködni, hogy a muzulmánok becsületükben, erkölcseikben, hitük szabad gyakorlatában, személyük és vagyonuk biztonságában semminő bán­talmat ne szenvedjenek. A muzulmánok, valamint azoknak tulajdona vagy vallása ellen irány­zott minden megtámadás szigorúan fog büntetetni. Szultán Ő Felségének neve ezentúl is bele lesz foglalva a muzulmá­nok nyilvános imádságaiba. Amennyiben szokás volna a török zászlót a minaretekre feltűzni, e gyakorlat tiszteletben fog tartatni. III. C­z­i­k­k: Bosznia és Herczegovina jövedelmei kizárólag e tartományok szük­sé­­geire, kormányzására és a megkíván­tató javításokra fognak fordíttatni. IV. Czikk. A török érezpénzeknek Boszniában és Herczegovinában ezentúl is szabad forgalmuk leend. V. Czikk. A magas porta tetszése szerint fog rendelkezhetni a török kormány tulajdonát képező azon fegyverekről, hadi szerekről és egyéb tárgyakr­ól, melyek a megerősített helyeken vagy állomásokon találtattak. E czélra a két kormány biztosainak közreműködésével, leltárak fog­nak fölvétetni. VI. Czikk: Azon kérdés, mily eljárás alá esnek Bosznia és Herczegovina lakosai. HIVATALOS HÍSZ. (Forditás.) Egyezmény. Az osztrák-magyar monarchia és Törökország kormányai között a berlini szerződés XXV. czikkelye értelmében kötött egyezmény. (Eredeti szöveg.) Convention. Les Gouvernements dAutriche-Hongrie et de Turquie s’étant ré­­servé de s’entendre sur les détails de l’occupation stipulée pár l’article XXV •du Traité de Berlin, et le fait de l’occupation de la Bosnie et de l’Herzé - govine ne portant pás atteinte aux droits de Souveraineté de Sa Máj esté Impériale le Sultan sur ces provinces, les deux Gouvernements ont nőmmé pour leurs Plénipotentiaires: LAutricbe-Hongrie, d’une part, Són Excellence M. le Comte P. Zichy, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique prés Sa Majesté Impériale le Sultan ; et la Turquie, de l’autre, Són Excellence Al. Carathéodory Pacba, Mi­­nistre des affaires étrangéres, et Són Excellence Mnnif Efendi, Ministre de l’instruction publique; lesquels, aprés avoir écbangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, tont convenus des articles suivants: Lapunk mai számához negyediv melléklet, és négy év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék