Budapesti Közlöny, 1879. július (13. évfolyam, 150-176. szám)

1879-07-01 / 150. szám

Budapest, 1879. 150. szám. Kedd, julius 1. Egész évre Félévre . Negyedévre Egy teljen lap ára 30 kr. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS lAP. Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, II. emelet, 8-ik ajtó. I Kiadó-Hivatal : Budapesten. Ferencziek tere Ath­enaeum épület. Er.ŐFizirt­ési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : . . ... 20 írt. . . . s . 10­0 ..... 5 » Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­b« iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen bek­ül­dendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 3 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdíj é® az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. 1V­agánhirdeté­sek: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* szeri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1879. évi XXXVI. TÖRVÉNYCZIKK a közös hadsereg (hadi tengerészet) és a honvédség beszállásolásáról. (Szentesítést nyert 1879. évi junius hó 11-én. Kihir­­dettetett az országgyűlés mindkét házában 1879. évi junius hó 14-én.) (­Folytatás.) MÁSODIK FEJEZET. Különös határozatok az állandó be­szállásolás iránt. 21. §• Az álló hadsereg (haditengerészet). Ő Felsége mint legfőbb hadúr által 1870-ik évben elrendelt állandó béke­ elhelyezésének végrehajtása, a közös hadügyminister által, a honvédelmi ministerrel egyetértőleg eszközöltetik. 22. §: Új elhelyezési állomások kijelölése, valamint ál­talában az állandó béke-elhelyezés minden meg­változtatása a közös hadügyminister és a honvé­delmi miniszer meghallgatása után, 0 Felsége meg­hagyása alapján történik. A honvédség elhelyezése 0 Felsége jóváhagyá­sával, a honvédelmi minister által foganatosít­tatot. 23. §. Az állandó beszállásolás terhének arányos vi­selése és a laktanya-épités előmozdítása iránt, az 1879-ik évi XXXVII. törvényczikk intézkedik. 24. §. Az állandó beszállásolásnál a szállások és mel­lékszükségletek átengedésére vonatkozó kötelezett­ség terjedelme az A), B), C) és D) mellékletekből tűnik ki. 25. §. A havidíjas katonai személyek, a­mennyiben a katonai tér­ (állomás) parancsnokság részükre ter­mészetbeli szállásokat, illetékszerű mérvben és szolgálatuk teljesítése helyéhez lehetőleg közel ki nem jelölne, az árszabásszerű lakbér-illetményt kapják a végből, hogy szállásukat önmaguk ve­gyék bérbe. Ha azon körülmény, hogy az illetékszerű szál­lást az árszabás szerinti megtérítési összegért bérbe kapni nem lehet, vegyes bizottság útján igazolta­­tik, a község van kötelezve az illetékszerű helyisé­­geket, az árszabás szerinti megtérítés átvétele mel­lett, rendelkezésre állítani. (Folytatjuk.) Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztése folytán, dr. Schroimmer Ernő, a bőr- és bujakórtan magán­tanárá­nak a budapesti egyetemen, a nyilvános rendkívüli tanári czimet és jelleget adomá­­­nyozom. Kelt Schönbrunnban, 1879. évi junius hó 11-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Vajda Gyulának, a budapesti tudomány-egyetem bölcsézeti kara által Magyarország Árpád-korszaki cultur történelméből magán­tanárrá lett képesitte­­tése folytán, őt ezen minőségében megerősítette. Fer­encz József—Erzsébet-féle arany ösz­töndíjak. Az Ő császári és Apostoli királyi Felségeik ál­tal ezüst menyegzőjük alkalmából, szegény sorsú és érdemes, és a négy egyetemi kar egyikénél ta­nulmányaikat folytató hallgatók számára és pedig a bécsi egyetemnél 7, a budapesti‹7, a prágai ·5,a grátzi ·3,az innsbruki 3,a krakói ›3,a lembergi ·3,a czernovitzi ·3,a kolozsvári 3, a zágrábi ·3, állomással tett Ferencz József-Erzsébet-féle arany ösztöndíjak egyenként évi háromszáz arany forint­tal kiszabva, a következő 1879/80. tanév kezdeté­től fognak betöltetni. Ilynemű ösztöndijt elnyerni óhajtók tartoznak az Ő császári és Apostoli kir. Felségéhez czime­­zendő kérvényüket, a melyben határozottan kije­lentendő lészen azon egyetem és azon kar, a hol és a melyben tanulmányaikat megkezdeni és elvé­gezni kívánják, következő okmányokkal felszerelni — és pedig: 1) a keresztlevéllel vagy születési bizonyít­­ványnyal; 2) oly hiteles okmányokkal, melyek szegény sor­sukat és szüleik állapotját, vagyoni, jövedelmi és családi viszonyaikat igazolják; 3) a letett érettségi vizsgálatról szóló bizonyít­­ványnyal, esetleg ha esedezők máris egyetemi hall­gatók, az értekezleti (colloquium) és államvizs­gálati — az 1878/9. tanév második felére vonat­kozó — bizonyítványokkal. Ezeken kívül a folyamodványban kimutatandó az is, vájjon folyamodó élvez-e más ösztöndijt, vagy egyéb nyilvános pénztárból felvenni szokott ellátást. Az ekképen felszerelt kérvények a legfelsőbb magán és családi alapok cs. kir. igazgatóságánál Bécsben, cs. kir. udvarban (­Wien Hofburg) min­den esetre 1879. évi augusztus 10-ig benyúj­tandók. Ezen határidőn túl később benyújtott vagy kel­lően fel nem szerelt folyamodványok nem fognak tekintetbe vétethetni. Kelt Bécsben, 1879. évi junius hó 15-én. A cs. kir. legfelsőbb magán- és családi alapok igazgatósága. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 16,719. sz. a. megengedte, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye területéhez tartozó Uj-Kécske községben, az ott f. évi május hó 15-én meg nem tartathatott országos vásár helyett, f. évi julius hó 6-án pótvásár tartassák. nemhivatalos rész. A m. kir. belügyministeriumhoz, a szegedi és Sze­ged környékebeli árvízkárosultak javára, a követ­kező további adományok folytak be: írt ki Klingenberg M. udvari könyv­­kereskedő utján, a Detmoldban 123­47 frt ki­alakult segélyző-bizottság által, a szegedi árvízkárosultak javára, Lippe h­erczegségben rendezett gyűjtés végeredménye (217 mark fejében) Arad megye alispánja utján, Zsifkovits Kornél bodrogi apát ujóbbi adománya a szegedi ár­vízkárosultak javára A cs. kir. belügyminiszer ut­ján, Welz Alajos, podhorani (Csehországban) földbirtokos ál­tal, a szegedi árvízkárosultaknak szánt gabona ára fejében Baranya megye alispánja ut­ján, a megye területén a szegedi és szegedvidéki árvízkárosultak javára rendezett gyűjtés további eredménye, (XXIV-ik szállít­mány A »Néptanítók lapja* szer­kesztőségének újabb gyűjtése a szegedi árvízkárosultak javára Háromszék megye alispánja út­ján, Nagy Ajta községben tartott műkedvelői szinielőadás jövedel­me 70 frt, Nagy-Ajtán tartott tánczvigalomból 93 frt 11 kr, Nagy-Ajta, Bőlön, Közép-Ajta, Baróth, Zalánpatak, Bodos, Mik­­lósvár, Köpecz, Száraz-Ajta és Hidvég községek gyűjtése össze­sen 358 frt 41 kr. mindössze A cs. és kir. közös külügy­­ministerium utján, a baltimorei cs. és kir. osztr.-magy. consulatus gyűjtése a szegedi árvízkárosul­tak javára és 2510 frank aranyban. Ugyanannak utján, a lissaboni cs. és kir. osztr.-magy. követség által, a lissaboni cs. és kir. osztr.­­magy. főconsulatus gyűjtése 29.750 reis, az oportoi cs. és kir. osztr.-magy. alconsulatus gyűj­tése 27.000 reis, a hortai cs. és kir. osztr.-magy. ügynökség gyűj­tése 88.000 reis, összesen 144.750 reis fejében a szegedi árvízkárosultak javára. Komárom sz. kir. város pol­gármestere utján, a komáromi községi népiskola növendékeinek gyűjtése a szegedi árvízkárosul­tak javára Az »Illustrirte oesterreichi­­sche Jugendblätter «lap szerkesz­tőségének ujabbi gyűjtése a sze­gedi árvízkárosultak javára(II-ik küldemény)Összesen és értékekben és pedig : 2510 frank aranyban 1016 frt 55 kr. Hozzáadva a már ki­mutatott értékeket 53751­­ 191/2 , és készpénzt Teszen az összes ______________ eredmény értékekben 54767 frt 74112 krt bankjegyekben 2272642 69 Kelt Budapesten, 1879. évi junius hó 30-án. 2271413 76 5­6 55­­44 55 30 67 521 52 32 07 366 50 46 70 1228 93 3 45 Lapunk mai számához negyediv melléklet és négy év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next