Budapesti Közlöny, 1879. augusztus (13. évfolyam, 177-201. szám)

1879-08-01 / 177. szám

Budapest, 1879. 177. szám. Péntek, augusztus 1. HIVATALOS A.AP. Er.Ö Fizicxisi Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 frt. Félévre............................. . 10 » Negyedévre................. 5 » Egy tetter lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, f­erencziektere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. KIADÓ-AvATAL: Budapesten, Ferencziektere Ath­enaeum épület. ..r------■---­ Hivatalos hirdetések: A rHivatalos Értesítők*be iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 31 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére. Supka Jeromos czisz­­terczi rendű áldozárt és előszállási lelkészt, a zircz-pilis-pásztó- és szent-gotthárdi egye­sitett apátságok valóságos apátjává kine­vezem. Kelt Ischlben, 1879. évi julius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Dr. Krzan Antal zágrábi kanonokot, a zágrábi nemes konviktus vezetésétől föl­mentvén, dr. Ivékovic Ferenczet, a Nevemet viselő zágrábi egyetem hittudományi kara tanárát, az érintett konviktus igazgatójává és a zágrábi székesegyházi káptalanhoz tisz­teletbeli kanonokká nevezem ki. Kelt Ischlben, 1879. évi julius hó 25-én, Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Mazuranic Iván, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Szászi Sándor birnokot, a pécsváradi közalapítvá­nyi számtartósághoz írnokká nevezte ki. A közalapítványi királyi ügyigazgató, az ügy­igazgatóságnál üresedésbe jött harmadik irnoki ál­lomásra, Hegedűs Béla eddigi dijnokot nevezte ki. A beszterczebányai m. kir. pénzügyigazgatóság, Fercsák Ferencz dunaszerdahelyi VI-od oszt. adó­tisztet, hason minőségben, a balassa­gyarmati adó­­votalhoz helyezte át, Martinovich Ferencz kebel­beli számgyakornokot pedig a körmöczbányai adó­hivatalhoz ideiglenes minőségben "VT-od oszt. adó­tisztté nevezte ki. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Nád­­ler Károly irodagyakornokot, a tenkei kir. adó­hivatalhoz VI-od oszt. adótisztté nevezte ki. Seedlák Endre tettleges állományú honvéd-fő­hadnagy vezetéknevének »Patakit-ra kért átvál­toztatása, folyó évi 35.033. számú belügyministe­­riumi rendelettel megengedtetett. Weinberger János orosházi lakos vezetéknevének a Szöllösi«-re kért átváltoztatása, folyó évi 35.066. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. A m. kir. pénzü­gyminister, f. évi 44,513. sz. a., kö­vetkező körrendeletét intézte valamennyi m. kir. pénzügy igazgatósághoz, a zágrábi kir. országos pénz­ügyigazgatósághoz és valamennyi vámhivatalhoz s pénzügyőri közeghez. Egyetértőleg a földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi m. kir. ministeriummal, valamint a biro­dalmi tanácsban képviselt királyságok és országok pénzügyi és kereskedelmi cs. kir. ministeriumaival, szivar alakban elkészített, és dohány-levél bori­­tékkal ellátott valamennyi gyártmányoknak, me­lyek belsejükben idegenszerű anyagokat tartal­maznak, és bűvészeti, játék, vagy egyéb szemfény­­vesztési czélokra szánvák, külföldről, a közös osz­trák-magyar vámterületre való behozatala, vala­mint ezen vámterületek átvitele föltétlenül eltil­­tatik. Kelt Budapesten, 1879. évi julius hó 29-én. A földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi 20,037. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Beregmegye területéhez tar­tozó Bilke községben f. évi julius hó 17. és 18-án meghiúsult országos vásár helyett, ugyanott f. évi augusztus hó 20. és 21-én pótvásár tartassák.­­ Bulgária f. évi julius hó 1-én az »Egyetemes Posta­­egyesületihez csatlakozott. Az oda szóló, illetőleg onnan eredő levelezések dijai következők: Bérmentesített levél 15 gramonkint 10 kr. Bérmentetlen » » » 20 » Levelező lap » darabonként 5 » Nyomtatvány » 50 gramonként 3 » Áruminta » » 3 » de legalább 5 » Üzleti papír » » 3 » de legalább 10 kr. Ajánlási illeték és térti­ve­vény dija 10—10 kr. P­ÁL­Y­ÁZ­ATI HIRDETMÉNY, a császári és királyi keleti akadémiának az 1879l 80-ik iskolai évben fölveendő növendékei számára. A cs. és kir. keleti akadémiába való fölvételt tárgyazó folyamodványok, legkésőbb f. évi szep­tember hó utolsó napjáig, a cs. és kir. közös kül­­ügyministériumhoz nyújtandók be. Ezen folyamodványokhoz csatolandók: 1. keresztlevél vagy születési bizonyítvány ; 2. himlőoltási bizonylat; 3. egészségi bizonyítvány; 4. a jó sikerrel bevégzett gymnasiumi tanulmá­nyokról szóló összes bizonyítványok, ideértve az érettségi bizonyítványt is; 5. idegen nyelvek, név szerint a franczia nyelvnek, megtanulásáról szóló netaláni okmányok és bizony­latok. A megszabott Írásbeli fölvételi vizsgára, mely a cs. és kir. keleti akadémia épületében (Jacober­gasse 3.) tartatik, csupán oly pályázó bocsáttatha­­tik, ki a fentjelölt bizonyítványokat kellően be­csatolta. Az Írásbeli fölvételi vizsga tár­gyai: a) Az osztrák-magyar monarchia történelme; b) fordítás latinból németre ; c) fordítás francziából németre; d) fordítás németből francziára. Minden növendék, élelmezés és oktatás fejében, évenként 800 o. é. forintot fizet, s ez összeget előle­­ges félévi részletekben a cs. és kir. külügyminiszé­­rium fizető hivatalába tartozik beszolgáltatni. Ezen­kívül az akadémiába való belépés alkalmával egy­­szer 8 mindenkorra v. ért, 100 frtnyi berendezési já­rulék is fizetendő. A legfelső elhatározás folytán állami dotatiókká átalakított akadémiai alapítványi helyek kiosztása — melyek fölbátorító jutalmak gyanánt csak is az intézet legkitűnőbb növendékeinek, a vagyontalan jelölteknek a vagyonosak feletti elsőbbségével, ado­­mányoztatnak — mindig az iskolaév bezártával, a körülményekhez képest azonban már az első fél­év végével is megtörténhetik. Az akadémia azon végzett növendékei, kik ilyen alapítványi helyet élveztek,az üresedésbe jövő rend­­szeresített consuli-növendéki állomások betöltésé­­nél mindennek előtt figyelembe jönnek, s addig is, míg ilyen vagy más állomásra alkalmaztatnának, az intézetben ingyenes lakás- és ellátásban, a­milyet mint akadémiai növendékek élveztek, része­sülnek. Ellenben oly növedékek, kik az öt évi aka­démiai tanfolyam tartama alatt alapítványi he­lyet el nem nyerhettek, csak­is az előbbiek elhelye­zése után, és a mutatkozó szükséglethez képest fog­nak a consuli­ növendéki állomások betöltésénél al­kalmazásba vétetni. Kelt Bécsben, 1879. évi augusztus hóban. A cs. és kir. keleti akadémia igazgatósága. A szegedi kir. törvényszék elnöke, Bikács Pál törvényszéki segéd-szolgát, Il­od oszt. szolgává a makói járásbírósághoz, Sulyok István kiszolgált altisztet pedig segéd­szolgává, a battonyai járás­­bírósághoz kinevezte. Egri Sándor szegedi ügyvéd, ki lakhelyéről be­jelentés nélkül ismeretlen helyre elköltözködött, ezennel felhivatik, hogy jelenlegi tartózkodási he­lyét 45 nap alatt a szegedi ügyvédi kamaránál annál bizonyosabban jelentse be, mert ellen eset­ben a k­amara lajstromából leendő térültetése iránti törvényes intézkedések fognak megtétetni. Az egri ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, hogy Liptay Endre egri lakos ügyvéd­ állam­ szolgálatba lépése folytán, e kamara ügy­védi lajstromából kiterültetett. Lapunk mai számához négy ír»Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék