Budapesti Közlöny, 1879. szeptember (13. évfolyam, 202-225. szám)

1879-09-02 / 202. szám

Budapest, 1879. 202. szám. Kedd, szeptember 2. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre......................... . 10 » Negyedévre ...... 5 » Egry teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe Iktatandó hivatalos hir­­detésk dijai előlegesen beküldendők ; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, IL emelet, 4-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten , Ferencziek tere Ath­enaeum épület. Előfizetési Árak: Hivatalos hirdetések : Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hi­­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* szöri hirdetésért 13 kr minden beik* tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministeriu­­mom vezetésével ideiglenesen megbizott ministerelnököm előterjesztése folytán meg* engedem, hogy Okolicsányi Kálmán lőcsei lakos és ennek Ede nevű fia, néhai Zsedé­­nyi Ede végrendelete 4-ik pontjához ké­pest, a Zsedényi nevet is fölvehesse, ille­tőleg magukat ezentúl Okolicsányi Zsedé­­ny­i-eknek nevezhessék. Kelt Schönbrunnban, 1879. évi augusz­tus hó 26-án. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k.­­ Dr. Janecek Gusztávot, a bécsi műegye­temen a törvényszéki és rendőri vegytan magántanárát, a Nevemet viselő zágrábi egyetem bölcsészeti karánál rendkivüli ta­nárrá ezennel kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1879. évi augusz­tus hó 23-án. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Mazuranic Iván, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 19-én kelt legfelső határozványával legk. megengedni méltóztatott, hogy Teutschländer W. St. bukaresti evangélikus plébános, a »bene mer­en­tie felirattal ellátott oláh fejedelmi I-fő osz­tályú érmet, — és Baruch Adolf s Baruch Sámuel Bécsben tartózkodó gyártulajdonosok és birtokosok, a Ill­ad osztályú perzsa nap- és oroszlán-rendet elfogadhassák és viselhessék. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztése alapján, f. évi augusztus hó 15-én kelt legfelső elhatározásával, Kohen Henrik, főconsuli czimmel és jelleggel föl­ruházott cs. és kir. consulnak Cardiffból Liver­poolba,­­ valamint Kilek Rudolf cs. és kir. consul­nak Cairóból Cardiffba való áthelyezését legke­gyelmesebben jóváhagyni méltóztatott. A magyar királyi igazságügyminiszer, Salace Béla nagyaradi kir. alü­gyészt, az aradi kir. ügyészséghez, Bozó Gábor füleki kir. járásbirósági aljegyzőt, a balassagyarmati kir. törvényszékhez, Váczy József pozsonyi, és Pártay Tivadar kaposvári kir. törvényszéki ír­nokokat, kölcsönösen, végül Menszáros Sándor nagyváradvidéki kir. járás­­birósági végrehajtót, a nagyváradi kir. törvény­székhez helyezte át. A magyar királyi igazságügyminiszer, Veress József hátszegi kir. járásbirósági joggya­kornokot ugyanoda, a Goldgruber Miksa szabadkai kir. törvényszéki dijas joggyakornokot pedig a szabadkai kir. tör­vényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer, a katasteri felmé­rés személyzetének rendszeresített létszámában: Krausz Ignácz III-ad osztályú háromszögel­lő mérnököt, másodosztályú háromszögellő mé­r­nökké, Elmanthaler Sándor I-ső oszt. háromszögellő segédet, III-ad osztályú háromszögellő mérnökké, Hausner János II-ad oszt. háromszögellő segé­det, I-ső osztályú háromszögellő segéddé, Kovács Árpád és Trager Albert mérnöksegé­­deket, Il-od osztályú háromszögellő segédekké, Reitter János Il-od oszt. felmérési felügyelőt, I-ső osztályú felmérési felügyelővé, Szemeri János, Erbek Ferencz, Csermák János és Stampf Ferencz főmérnököket, Il-od osztályú fel­mérési felügyelőkké, Kattauer Alfréd és Matejowski József I-ső oszt. mérnököket, főmérnökökké, Wallenfels György, Wozsenilek József, Hicke Antal és Bórán Wenczel Il­od oszt. mérnököket, 1- ső osztályú mérnökökké, Kanak Mátyás, Sam Henrik, Jettm­ár Ernő, Sonkup Ferencz, O'Lynch Mór, Schrutek Vincze, Charwat Antal, Pensi János, Wilder János, Tie­­fenthaler Józsefés Wonek Alajos 3-ad oszt. mérnökö­ket, II-ed osztályú mérnökökké, Mogilnicki Sándor, Schrutek Romuald, Dien­­dorfer Ede, Heidrich Vilmos, Gerzabek Vilmos, Bruckner József és Holler Ferencz segédmérnökö­­ket, III-ad­oszt. mérnökökké, Schirf Adolf, Czernil Nándor, Dörre Henrik, Szajbely Gusztáv, Mrazovits Tamás, Gnoth Emil, Eggmann Ferencz, Timcsák Mór, Medveczky Ká­roly, Rossmann Sándor és Selymesy Béla felmé­rési növendékeket, mérnöksegédekké, és Vid­aczil Antal, Zweiter Gyula,Osidkrescu József , Biecz György, Szászkievicz Mihály, Dávid Sándor, Penkala Ferencz, Hajek János, Pekanovits Dániel, Glocker Ottó, Wollmuth Károly, Kereszty Béla, Schweiger Ágoston, Baráth Lajos, Varga György és Ulita György bajnokokat, felmérési növendékek­ké nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, a vezetése alatt álló ministerium számvevőségéhez, Pinczel Lőrincz 2-ad oszt. számtisztet, l-ső , Parzi­­zek Lajos és Böhm Mór 3-ad oszt. számtiszteket, 2- ed, és Körtvélyessy Aladár dijnokot, 3-ad oszt. számtisztekké nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir minister, Csemó Teofil díjtalan mérnökgyakornokot, ösztön­díjas mérnökgyakornokká nevezte ki. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság, Major Ede III-ad oszt. ellenőrt, a győri adóhivatalhoz I-fő osztályú ellenőrré nevezte ki. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság, Szabó Miklós Y-öd oszt tisztet, a győri kir. adóhivatal­hoz IY-ed osztályú tisztté nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. Ítélő tábla elnöke, a ve­zetése alatti kir. Ítélő táblához : Zentner György kir. táblai hivatalszolgát, kapusnak, — Köllő Mi­hály kir. táblai házi szolgát, hivatalszolgának, — és Nemes János marosvásárhelyi törvényszéki bör­­tönért, házi szolgának nevezte ki. A szatmármegyei községi és körjegyzők egyleté­nek alapszabályai, a királyi belügyministerium ál­tal, folyó évi 37,801. szám alatt, a bemutatási zá­radékkal elláttattak. A csepreghi utcza­világitási­­ egylet alapszabá­lyai, a királyi belügyministerium által, folyó évi 38,476. szám alatt, a bemutatási záradékkal el­láttattak. Az ideiglenesen megszüntetett nagy­harsán­yi (Baranya megye) kir. postahivatal, folyó évi szep­tember hó 6-án ismét megkezdi működését. Folyó évi szeptember 6-ával Murakereszturon (Zala megye) kir. postahivatal lép életbe, mely a hasonló nevű vasútállomással naponkint négyszer közlekedő gyalogküldöncz-postajárat által lesz összeköttetésben. Ezen postahivatal levél- és kocsipostai küldemé­nyek, bel- és külföldi postautalványok és utánvé­telek fölvételével és kiadásával, illetőleg kifizeté­sével fog foglalkozni. Erdősfa, Fityeháza, Kollátszeg, Molnári, Mu­­rakeresztúr és Fótszerdahely községek fogják az említett új postahivatal kézbesítő kerületét képezni. A kassai ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, hogy Stépán József tolcsvai lakos ügyvéd, elhalálozása folytán, e kamara lajstromá­ból kiterültetett s irodája részére gondnokul Kere­kes János a­liszkai lakos ügyvéd neveztetett ki. A pécsi ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, miszerint Tardy István paksi lakos ügyvéd, e kamara lajstromába folytatólag föl­vétetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége, a nagy­­halmágyi gör. kath. templom tornyának újbóli föl­építésére, magánpénztárából 150 frtnyi segélyt legk. adományozni méltóztatott. Lapunk mai számához három év . Hivatalos Értesítők van csatolva.

Next