Budapesti Közlöny, 1879. október (13. évfolyam, 226-252. szám)

1879-10-01 / 226. szám

— •• 1 - -~ ' • 56 ~ - Budapest, 1879. 226. szám. Szerda, október 1. KÖZLÖNY. SZERKESZTŐSÉD 1 Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépülttéj XL lépesei, IX emelet, S-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten , Ferencziek tere Ara­naeum épület. Előfizetési Árak : Naponkint! postai szétküldéssé!, vagy helybeli házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre............................. . 10 » Negyedévre , n .­­ . . 5 » Eíry !«Szer lap éra 30 kr. HIVATALOS JO A P. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatlos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyenek­ hirdetésért X frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így Tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyu­rtabélyeg­­ bekül­­den­dő. 1V­agánhirdetések: Egy hatodhasábos petitnor egyszeri hím detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Mikovinyi Ödön 72-ik honvédzászlóaljbeli sza­badságolt állományú honvédgyaloghadnagy, szol­gálati kötelezettségének betöltése után, a m. kir. honvédség kötelékéből végleg elbocsáttatott. Szende Béla, s. k. A m. kir. pénzügyminister, Tamner Géza pótbiz­tost, a beszterczebányai katasteri kerület rima­­szombati járásába becslőbiztossá,— és Fábry Dá­niel dijnokot, a beszterczebányai katasteri igaz­gatósághoz irodatisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Vrchovszky Sán­dor szentgotthárdi kir. járásbirósági segédtelek­­könyvvezetőt, a pozsonyi kir. törvényszékhez he­lyezte át. A magyar királyi igazságügyminister, Hegedűs Győző eperjesi kir. törvényszéki dijno­kot, a giralti, Sztojakovits József szászkabányai kir. járásbiró­sági dijnokot pedig a szászkabányai kir. járásbíró­sághoz írnokokká nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister által állandó gazdasági tudósí­tói tiszttel megbizattak: Bihar megye terüle­tére : a mezőtelegdi járásban Brachfeld József, a berettyó­ujfalui járásban Nadányi Miklós, a ma­­gyar-csékei járásban Buzáth Márton, a tenkei járásban Gosztonyi Ferencz, a micskei járásban Lázár Zoltán, az ugrai járásban Kis Pál, a beési járásban Kocsis Ferencz, a czalárdi járásban Né­meth Lajos, a derecskai járásban Mandel Jakab, a szakályhidi járásban Tichy János, az élesdi já­rásban Griess Lipót, a belényesi járásban Cséghye Gellért, az érmihályfalvai járásban Szunyogh Zsigmond, a bárándi járásban Szabó József, a vas­­kohi járásban Medgyesi József, a bihari járásban Rózsavölgyi József, a n.-szalontai járásban Vermes Mihály, a margittai járásban Bartoschik Gottfrid, a mezőkeresztesi járásban Steinbach Ervin, a ro­­bogányi járásban Géczy János, szót és sebészetről­ egy osztrák vagy magyar egyetemen szerzett tudori oklevél; b) a teljesített hadkötelezettség kimutatása ; c) legföljebb 32. éves életkor; d) nőtlen állapot; e) fedd­etlen előélet; f) testi hadképesség (egy tényleges szolgálat­ban álló cs. kir. törzsorvosnak ez alkalomra kiál­lított bizonyítványával kimutatva); g) kötelező nyilatkozat, hogy pályázó — még netán teljesítendő hadkötelezettségére való tekin­tett nélkül — katona-orvosul alkalmaztatása nap­jától számítandó két éven át, a cs. kir. hadsereg­ben tényleg szolgálni kész. A kellően fölszerelt folyamodványok­­1879. évi október 20-ig a cs. és kir. közös hadügyministe­­riumhoz nyújtandók be; elintézésük pedig 1879. évi október hó 25-ig fog bekövetkezni. A tanfolyam 1879. évi november hó 1-től 1880. évi április hó 30-ig tart. A fölvett katonaorvos-jelöl­­tek a tanfolyam egész tartama alatt előleges 50­0. ért. forintnyi havi átlagot, továbbá megfelelő természetbeni lakást vagy e helyett egyszer min­­denkori 180 forintnyi lakpénzt (30 forintos előle­ges havi részletekben) kapnak. Azon jelölteknek, kikre nézve a tanfolyamba lé­pés utazással van összekötve, ebbeli tényleges ki­adásai az 1. sz. bécsi helyőrségi kórháznál be­nyújtandó nyugta mellett meg fognak téríttetni. A fölvett jelöltek 1879. évi november hó 1-én a katonaorvosi tisztikar főnöke, mint a tanfolyam vezetőjénél, valamint annak helyettese, a bécsi fő­­hadparancsnokság egészségügyi főnökénél jelent­kezni, a tanfolyam utolsó hetében pedig egy bizott­sági vizsgának magukat alávetni tartoznak, mely vizsgálatnál elért kellő siker alapján a szükséghez képest vagy azonnal hivatásbeli főorvosokat fognak a cs. és kir. hadseregben alkalmaztatni, vagy pedig egy legközelebbi előléptetésre előjegyeztetni. A véglegesen alkalmazottak 120 frtnyi ruháza­ti átalányban részesülnek. További részletesebb útmutatások a rendeleti közlöny (»Normal Verordnungsblatt«) 1875. évi 4-dik darabjában, »Organische Bestimmungen und Dienstvorschrift für den militär­ärztlichen Kurs« czim alatt foglaltatnak.*) A cs. és kir. közös hadügy­­ministeriumtól. A pozsonyi ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, hogy Kabina Ferencz volt körmöczi ügyvéd, miután ez állandó lakását Selmeczre, a balassagyarmati ügyvédi kamara területére helyez­te át, e kamara ügyvédi lajstromából kiterültetett. *) Azon gyakorló orvosok, kik a katonaorvosi tan­folyamba magukat fölvétetni kívánják, és e tekintetbeni tájékozás végett közelebbi fölvilágosításokat akarnak sze­rezni, azokat a budapesti főhadparancsnokság egészség­­ügyi főnökénél (főhadparancsnoksági épület, Duna felőli oldal, 2. emelet) megtudhatják. Pályázat. Hogy az összes orvostudományok azon tudo­rainak, kik a katona-orvosi tisztikarban megürült állomásokat elnyerni óhajtják, az ezen állomások elnyeréséhez szükséges kórházi és csapatszolgálati, valamint a hadi sebészet és katonai gyógyászatban való különös katonai kiképzés lehetővé tétessék. 1879. évi november hó 1-én az 1. sz. bécsi helyőr­ségi kórháznál fönnálló katonaorvosi tanfolyamra negyven katonaorvos-jelölt fog fölvétetni. A fölvételhez megkivántató kellékek: a) az összes orvostudományokról (vagy gyógyá­­ r nemhivatalos rész. a császári és Apostoli királyi Felsége, a varan­­nó-csemernyei izr. hitközségnek,­­imaház építésre, legf. magánpénztárából 100 frtnyi segélyt legke­gyelmesebben engedélyezni méltóztatott. A főrendiház tagjai a f. é. október hó 2-án tar­tandó ülésről az elnökség által tisztelettel értesit­­tetnek. A képviselőház október hó 2-án csütörtökön d. e. 11. órakor ülést tart. 24.903. szám. Értesítés a keleti marhavész állásáról, s egyéb ragályos és járványos állati betegségekről, szeptember hó 22-től bezárólag szeptember hó 30-ig. 1. Magyarország, 2. Horvát-Szlavonország és a horvát-szlavon katonai határőrvidék területe vészmentes. 3. A fiumei tengerészeti hatóságnak távirati jelentése szerint Fiuméban és vidékén az állat­egészségi állapot teljesen kielégítő. A magyarországi hasznos háziállatok közt uralgó ragályos és járványos betegségek rovatos kimutatása. Lapunk mai számához négy év­e Hivatalos Értesítő­ van csatolva. Megye Község Az állatok faja és darabjainak számaA kór megnevezése Elhullott vagy gyógykezeltetik Abauj Orosz-Gadna 2 db ló takonykor kiirtatott Alsó-Fehér Vingárd 1 » sz.-marha lépfene elhullott Girbo 1 » »· 1 Nagy-Enyed 1 » »· · Diód 1 » »· Vízakna 1 » »· »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék