Budapesti Közlöny, 1879. november (13. évfolyam, 253-277. szám)

1879-11-01 / 253. szám

Budapest, 1879. 253. szám. Szombat, november 1. BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten.­­Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten , Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Alak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre..........................20 frt. Félévre...................................10 » Negyedévre.........................5 » Eg­y teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A .Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elő­legesen beküldendők , még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Plagonhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére, Adrián Antal Ferencznek, Kölgyesy Antal közalapitványi uradalmi kasznár és potonyi lakos által a Kölgyesy családnév és magyar nemesség átruházása mellett leendő örökbefogadását jóváhagyom. Kelt Bécsben, 1879. évi október hó 23-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá — 1879. évi november hó 1-jével — kinevezni : a hadmérnöki osztálynál , másodosztályú századosokká, a következő főhadnagyokat : Borowsky Viktort, az 1. számú, Feigl Tóbiást és Katona Gyulát, a 2. számú hadmérnök-ezredben ; Ribitsch Simont, számi, az 1. sz. hadmérnök-ez­redben, — a therezienstadti hadmérnök-igazgató­ságnál elfoglalt állomásán való megmaradással; Schiebel Jánost, számi, a 2. sz. hadm.-ezredben, s beosztva a vezérkarhoz ; Dietl Ferenczet, a hadmérnök-törzsben, — a temesvári hadmérnök-igazgatóságnál ideigl. elfog­lalt állomásán való véglegesítéssel ; Schlögelhofer Ferenczet, az 1. sz. hadm.­ezred­­től, — a hadmérnök-törzsbe leendő átvétele mel­lett, a zágrábi kat. épitk. igazgatóságnál elfoglalt állomásán való meghagyásával ; Otschenaschek Edét, az 1. sz. hadm.-ezredből, a hadmérnök-törzsbe leendő átvétele mellett, a lem­­bergi kát. épitk. igazgatóságnál elfoglalt állomásán való meghagyásával ; elbleini lovag Müller Edét, a 2. sz. hadm.-ezred­ből, a hadmérnök-törzsbe leendő átvétele mellett, az innsbrucki kft. épitk. igazgatóságnál elfoglalt állomásán való meghagyásával ; Bock Móriczot, az 1. sz. hadm.-ezredből, a had­mérnök-törzsbe leendő átvétele mellett, a szeraje­­vói hadmérnök-igazgatóságnál elfoglalt állomásán való megmaradással ; Pleskott Rudolfot, az 1. sz. hadmérnök-ezred­ből, a hadmérnök-törzsbe leendő átvétele mellett, a komáromi hadmérnök-igazgatóságnál elfoglalt állomásán való megmaradással; Leichter Gyulát, az 1. sz. hadmérnök-ezredből, a hadmérnök-törzsbe leendő átvétele mellett, a kö­zös hadügyministériumban elfoglalt állomásán való megmaradással ; főhadn­agy­okká: a következő hadnagyokat : Knesche Frigyest, és Haluschka Hugót, az 1. sz. hadm.-ezredben ; Seipka Adolfot, a 2. sz. hadm.-ezredben ; Krupicska Hugót, Sheybal Jánost, és Strzecowski Károlyt, az 1. sz. hadm.-ezredben ; hadnagyokká, a következő hadapród-tiszthelyetteseket : Resch Ferenczet, és Darossa Gyulát, a 2. sz. hadm.-ezredben; Rappaport Jónást, Zerbes Károlyt, és Paul Károlyt, az 1. sz. hadm.-ezredben ; csáfordi Tóth Árpádot, Lengyel Jánost, és Wieber Adriánt, a 2. sz. hadmérnök-ezredben; Macher Edét, az 1. sz. hadm. ezredben; az utász-ezredben ; másodosztályú századosokká: a következő főhadnagyokat: Galliena Alajost, Tischler Mátyást, Kirku Emilt, Liebhart Józsefet, Schnerch Károlyt, és Wenig Vilmost ; főhadnagyokká: a következő hadnagyokat : Brukatsch Gusztávot, Ringhauer Károlyt, és Nagy Móriczot; hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket : Scheuchenstuel Ervint, Osana Jánost, Heideker Ignáczot, és Okorn Andrást ; az egészségügyi csapatban : első osztályú századosokká: a következő 2-ed oszt. századosokat : Weis Józsefet, May Edét, Schott Jánost, Herma Pált, és Wrba Adolfot ; másodosztályú századosokká: a következő főhadnagyokat : Schneider Pált, Koloschek Istvánt, Neus Györgyöt, Matouschek Ferenczet, és Stoschek Józsefet; főhadnagyokká: a következő hadnagyokat : Tomaschek Alajost, Gartenzaun Károlyt, Gabier Ferenczet, Leó Emilt, Korasié Pétert, és Stenzl Lajost; hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket : Heinrich Jánost, Krautschneider Románt, Soukup Ferenczet, Stiebal Jánost, Stiglbauer Antalt, Babsek Jánost, Latzin Henriket, Tury Józsefet, és Soltész Antalt ; a hadszeker­ész­ karban : első osztályú századosokká: a következő másodosztályú századosokat :­­ Skabek Józsefet, Harwig Hubertet, és Zeitl Károlyt ; másodosztályú századosokká: a következő főhadnagyokat : Haszmann Tivadart, Wagner Ferenczet, Kornhoffer Albertet, és Wolanek Vilmost; főhadnagyokká: a következő hadnagyokat : Fischer Ferenczet, Heilmann Józsefet, Blumer Károlyt, Srb Emilt, és Cába Emánuelt; hadn­agy­okká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket : Kuhn Sándort, Dernch­ Albertet, Mayerhoffer Norbertet, Gericke Károlyt, és Dolezel Vinczét ; a fennállott kát. épület-felügyelőségi tiszti­ karban , másodosztályú századossá: Löffler Gusztáv főhadnagyot ; a pozsonyi kát. épitk. igazgatóságnál elfoglalt állomásán való meghagyással ; a ruházat-kezelő tisztikarban : első osztályú századosokká: Zehetner Antal, és Hoppe Gyula, 2-od oszt. századosokat ; másodosztályú századosokká: Schricker Henrik, és Richter József főhadnagyokat; a béke-állományban : első osztályú századosokká; a következő 2-od osztályú századosokat : Nemecsics Károlyt, a pólai térparancsnok­­ságnál ; Nowotny Florist, a brünni térparancsnok­ságnál ; Randhartinger Rezsőt, a kát. földrajzi inté­zetben . Lapunk mai számához negyedik melléklet és három év „Hivatalos Értesítő* van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék