Budapesti Közlöny, 1879. december (13. évfolyam, 278-300. szám)

1879-12-02 / 278. szám

■ Budapest, 1879. 278. szám. Kedd, deczem­ber 2. BUDAPESTI É »KÖZLÖNY.­­ H­IVATALOS LAP. SzE­­KESZTŐSÉG : Budaipesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépesig II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ^ Egész évre........................20 írt. Félévre............................ . 10 » Negyedévre........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asál/03 petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesitő« van csatolva. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 26-ától kelt legfelső elhatározásával, lovag Kossek Gusztáv, I. oszt. követségi tanácsos­nak, a másod-osztályú vaskorona-rendet díjmen­tesen, — Webenau Arthur, másod-osztályú követ­ségi tanácsos és első tolmácsnak, a Ferencz-József­­rend középkeresztjét, legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 15-étől kelt legfelső csatározá­sával, legkegyelmesebben megengedni méltózta­tott, hogy lovag Pusswald József cs.­ór kir. követ­ségi tanácsos, az Erneszt-féle szász-herczegi házi­rend másod­osztályu középkeresztjét, — és taverai lovag Schmit Ernő cs. és kir. követségi tanácsos, a görög királyi Megváltó-rend tiszti­ keresztjét elfo­gadhassák és viselhessék. A magyar királyi igazságügyminiszer Bogisich Károly pestvidéki kir. törvényszéki segédtelekkönyvvezetőt ugyanezen kir. törvény­székhez telekkönyvvezetővé, Fodor Kálmán pestvidéki kir. törvényszéki bij­­nokot pedig ugyanoda írnokká nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, Sárkány Endre fogalmazó gyakornokot, ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság, a keres­kedelmi tengerészethez hajókapitánynyá: Stipa­­novich Andrást, Costrena­ S. Luciából, a hhadnagy­­gyá: Randich Antalt, Costrena S. Barbarából ne­vezte ki. Gottlob Mihály veszprémi lakos, vezetékne­vének * Áldási­-ra kért átváltoztatása, folyó évi 53,166. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 30,501. számú rendeletével meg­engedte, hogy Somogymegye területéhez tartozó Kaposvár községben, a f. évi november hó 3-án meg nem tartathatott orsz. vásár helyett, f. évi de­­czember hó 15-én pótvásár legyen. Hirdetmény. Az 1867. évi XIII. t. czikk alapján felvett ma­gyar vasúti kölcsön kötvényeinek 1879. évi de­­czember hó 1-én, Budapesten, a m. kir. lottóigaz­­gatóság által, a törlesztési terv értelmében meg­tartott 24-ik sorsolása alkalmával, a következő sorozatszámok huzattak ki: 211 706 853 954 1030 1146 1148 1622 1658 1711 1854 1897 1969 2133 2498 3180 3259 3716 3743 3868 4587 4865 5149 5280 5389 5690 5922 6417 6530 6724 7472 7773 7856 8099 8119 8196 8595 8632 8669 8769 9460 9526 9767 10291 10339 10786 10921 10928 11067 11183 11360 11527 11798 11821 12165 12669 12756 12927 13307 13407 14250 14269 14501 15435 15524 15991 16402 16575 16594 16618 16694 17090 17466 17627 17650 18194 18241 18663 19003 19071 19176 19336 19918 20421 20519 20624 20695 20915 20953 21014 21091 21419 21471 21756 21901 22646 22786 22807 23353 23726 24721 24722 25225 25595 26201 26393 26856 26970 27242 27318 27468 27614 27620 28259 28395 28437 28918 29207 29327 29856 29979 30253 30254 30530 30703 31366 31484 31637 31806 31960 32062 32173 32325 32455 32621 32789 32958 33810 34116 34316 34538 34791 35107 35194 35279. Minden sorozatszámban húsz kötvényszám fog­laltatik. A kihúzott sorozatszámokat viselő kötvények névszerinti értéke az 1880. évi január hó 1-én lejá­randó kamatokkal együtt, a­mennyiben a bemu­tatáskor a lejárattól kezdve egy egész év még el nem múlt, az eredeti kötvény és a hozzátartozó 76 db. szelvény átadása mellett, arany vagy ezüst pénzben, a következő kir. pénztárak illetőleg bank­házaknál fizettetik ki: a) a m. kir. központi állampénztárnál Buda­pesten ; b) a kir. állami főpénztárnál Zágrábban ; c) a kir. adóhivataloknál Aradon, Brassóban, Debreczenben, Egerben, Eszéken, Fiuméban, Győ­rött, Kassán, Kolozsvárott, Nagy-Kanizsán,Nagy- Szebenben, Nagy-Váradon, Nyitrán, Pécsett, Po­zsonyban, Sopronyban, Szatmárott, Szegeden, Székes-Fehérvárott, Szombathelyen, Temesvérott és Zomborban; d) a magyar földhitelintézetnél Budapesten; e) báró Rothschild, báró Wodianer Mór és Springer Miksa bankházainál Bécsben. A nevezett állami pénztárak, nemkülönben a ma­gyar földhitelintézet és a nevezett bankházak fel vannak hatalmazva arra, hogy a kisorsolt kötvé­nyeket és a lejárt szelvényeket a felek kivonatára papírpénzben is kifizethessék.­­ Ez esetben a kötvény és szelvény fémértéke a magyar korona országai területén a Napoleond’ornak a budapesti tőzsdén, — Bécsben pedig a Napoleond’ornak a bécsi tőzsdén, a tartott ár vagy árurovata alatt hivatalosan jegyzett legutóbbi árfolyama szerint fog számíttatni. Kelt Budapesten, 1879. évi deczember hó 1-én. A m. kir. lottóigazgatóság. Pályázat. A kassai tápintézeti alaphoz tartozó alapítvá­nyoknál az 1879/80. tanév kezdetétől következő ösztöndíj állomások jöttek üresedésbe, neveze­tesen : I. a Balassa Zsuzsanna-féle alapítványnál: 3 ál­lomás egyenként évi 120 írttal; II. az érsek Széchenyi György-féle alapítvány­nál : 3 állomás évi 120 írttal; III. a Baranya Mátyás-féle alapítványnál: 2 állomás évi 120 írttal; IV. a Szt.­István főtárs.-féle alapítványnál: 2 állomás egyenként évi 120 írttal. Ezeknek betöltésére pályázat hirdettetik követ­kező megjegyzések és feltételek mellett: a Bal­­lassa Zsuzsánna-féle ösztöndijak a vallásé a közokt. m. kir. ministerium által egyenesen, az érsek Széchenyi György-féle állomások az esztergomi érsek által, a Szent István főtárs.-féle ösztöndíjak a szepesi püspök, a Baranya Mátyás-féle és a gróf Balassa Pál-féle dijak pedig a rozsnyói püspök kijelölésére a vallás és közokt. ministerium által osztatnak ki. A Balassa Zsuzsanna-féle ösztöndí­jakra nem csak katholikus, hanem evang. és re­form. vallásu tanulók is, az érsek Széchenyi-félék­re szegény róm. kath. tanulók különösen olyanok, kik kath. bitre tért szülőktől vagy a kath. szülők­től származnak és kath. bitben neveltetnek ,a Szent- István főtárs.-félékre különösen kath. bitre tért nemes származású ifjak, a Baranya Mátyás-félére pedig családbeli ifjak, kik a rozsnyói gymnasiu­­mot látogatják és mások is, nemes és polgári szár­mazásúak főkép, ha­­ katholikus vagy kath. bitre tért szülőktől származnak és kath. vallásban ne­veltetnek, a gróf Balassa Pál féle dijra gömörme­­gyei szegény sorsú nemes ifjak, különösen ha a ka­d. vagy csak megtért szülőktől származván, kath. bitben neveltetnek és legalább az első gymn. vagy reálosztályt minden tantárgyból jeles előme­netellel végezték, tarthatnak igényt. Pályázók kötelesek folyamodványaikat, Balas­sa Zsuzsanna-féle ösztöndíjakra nézve a vallás- és közokt. m. kir. ministeriumhoz, az érsek Széchenyi­­félékre az esztergomi bibornok érsekhez, a Szent- István főtárs­-félére nézve a szepesi püspökhöz, a Baranya Mátyás-félére és a gróf Balassa Pál-fé­­lére nézve pedig rozsnyói püspökhöz czimezve 1879. évi deczember hó 25-ig azon tanintézeti elöljárósá­goknál benyújtani, a­hol tanulmányaikat folytat­ják. A benyújtandó folyamodványok következő kel­lékekkel szerelendők fel: 1. a legközelebb lefolyt, 1878/79. tanévről szó­ló iskolai bizonyitványnyal; 2. a folyamodó tanuló erkölcsi magaviseletéről, szorgalmáról és tehetségéről szóló és a folyó tan­év eddig lefolyt időszakára vonatkozó, az illető tanári testület által kiállított bizonyítványnyal; 3. az esedező szüleinek nemesi vagy polgári állá­sát, netáni érdemüket, a család tagjainak számát, vagyoni állapotukat, úgy azt is, kir-e esedező vagy egyik testvére ösztöndíjt és mily alapból, úgyszin­tén leszármazásukat és egyéb a fentebbiek szerint szükséges kellékeket igazoló hatóságilag kiállított hiteles bizonyít­vány­okkal a gyermekek száma név és kor szerint egyenként kimutatandó.

Next