Budapesti Közlöny, 1880. március (14. évfolyam, 50-73. szám)

1880-03-02 / 50. szám

TV*. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépest, IX ecíszlet, 6-ik ajtó, KIADÓ­HIVATAl, : Budapesten , Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ! Egész évre ...... 20 frt. Félévre........................ 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kp. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig tOO-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, HXK» 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. ■MM Budapest, 1880. 50. szám. Kedd, márczius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: IV magánhirdetések: Egy b/wodhasános petitsor egyszeri hr­­detésért 19 kr, kétszeri IS kr, ás több» szöri hirdetéiért ",3 te minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és királyi fensége Mária Imma­culata főherczegasszony, ő császári és királyi fen­sége Károly Salvator főherczeg neje, február 27-én estve 63/* órakor szerencsésen egy főherczeget szült. I. Orvosi jelentés. Ő császári és királyi fensége Mária Imma­culata főher­czegasszony és az újszülött főher­czeg állapota teljesen megnyugtató. Kelt Bécsben, 1880. évi február hó 28-án. fernwaldi lovag Braun, s. k. Dr. Heim, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Kreszta Dániel, a soproni pénzügyi igazgatóság nyugalma­zott segédszolgájának, 40 évet meghaladó buzgó és hű szolgálatai elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1880. évi február hó 19-én. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a m. kir. pénzügyminister előterjesztése folytán, s évi feb­ruár hó 16-án kelt legfelső elhatározásával, Ker­et­i­n­g­e­r Istvánnak, az osztrák-magyar bank köz­gyűlése által a bank főtanácsosává, — ki egyúttal a budapesti igazgatóság tagja, — történt isméti megválasztatását, az alapszabályszerü időtartamra, legkegyelmesebben megerősíteni méltóztatott. (Kivonat a »Wiener Zeitung« hivatalos részéből.) A császári és Apostoli királyi Felsége, I. évi feb­ruár hó 11-én kelt legfelső elhatározásával, az osz­­trák-magyar bank közgyűlése által ismét megvá­lasztott mainfeldeni lovag Engel Antal és Ten­­nenbaum Lajos főtanácsosokat, valamint a köz­gyűlés által újonnan választott főtanácsost lovag Skene Ágostont, hivatalukban, alapszabályszerű időtartamra, legkegyelmesebben megerősíteni mél­tóztatott. B­a­k­a­y Nándor országgyűlési képviselő s a szegedi kir. biztos mellé rendelt biztosi tanács tagja, ezen utóbbi megbízatásáról lemondván, he­lyébe a m. kir. miniszerelnök, kir. biztosi tanács­tagnak, az 1879. évi XX. t. sz. értelmében Pil­­lich Kálmán szegedi ügyvédet és törvényható­sági bizottsági tagot nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Krätschmer Róbert m. kir.pos­taigazgatósági fogalmazót, a zágrábi postaigazga­tósági kerületben ideiglenes minőségű postafelügye­lővé , P­f­e­i­f­e­r Tódor ideiglenes minőségű m. kir. postaigazgatósági fogalmazót pedig, ugyanott vég­leges minőségű fogalmazóvá nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, a vezetése alatt álló ministerium számvevőségéhez: báró Braunecker Edgár és Aranyossy Károly II. osztályú számtiszteket, I. osztályú szám­tisztekké nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Sárkány Ferencz perbetei kir. járásbirósági írnokot, a galanthai kir. járásbírósághoz aljegyzővé, Killer Károly szegzárdi kir. törvényszéki Ír­nokot a szegzárdi, Gr­é­c­z­y Ábrahám nyíregyházai kir. törvényszé­­ki Írnokot pedig, a nyíregyházai kir. törvényszék­hez segédtelekönyvvezetőkké, és Fulda Alajos tobnai lakost, a biliéti kir. járás­bírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Ligeti Dávid vaskohi kir. járásbirósági végrehajtót, az élesdi kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. honvédelmi minister, f. évi 7000IV. sz. alatt a következő körrendeletét intézte valamennyi törvényhatósághoz: — az ujoncz- és póttartaléki jutaléknak az 1880. évre leendő kiállítása tár­gyában. Az 1879. évi LXI. törvényczikknél fogva meg­ajánlott ujoncz- és póttartaléki jutalékok kiállítá­sát, a folyó 1880. évre nézve, a következőkben ren­delem el, úgymint: 1. Ezen jutalékok, egyfelől az újabban megál­lapított sorozó járások, s az ideiglenesen újabban szervezett hadkiegészítési kerületek, illetőleg hon­védzászlóaljak és lovas ezredek szerint, a­melyek­nek kimutatásait már közöltem az illető hatóságok­kal, s másfelől a márczius hó 1-jétől április hó 30-áig terjedő időszak alatt, állítandók ki. Az ezen jutalékok fedezése után fenmaradó mindazon hadkötelesek pedig, a­kik a hadiszolgá­latra alkalmasak, a védtörvény 32-ik szakasza b) pontjának értelmében, a honvédséghez osztan­­dók be. 2. A határidők,­­ a­melyeken a hadkötelezett­ség alól való ideiglenes fölmentést kérő felszólam­­lási folyamodványok tárgyalandók, s a hadkötele­sek a sorozó bizottság által megvizsgálandók lesz­nek, s mindegyik sorozó járásra nézve, az A. alatti mellékletet képező, s előlegesen megküldött »hirdetmény« üresen hagyott hézagaiba, azon czélból jegyzendők be, hogy azok, a hirdetmény­nek nyilvános helyen való kifüggesztése mellett, községről községre köztudomásra jussanak. 3. Részint az 1872. évi 4000. számú körrende­let évi 6. és 7. pontjaiban, részint az 1874. évi 250. számú közintézvényem 2-ik, és 1877. évi 60. számú körrendeletem 7-ik pontjában elő vannak sorolva a kérdések és tárgyak, a melyekről, s átalában az ujonczállitásnak mi módon történt lefolyásáról, a sorozó bizottságok polgári elnökei, mindegyik so­rozó járásra nézve külön­f­­lön jelentéseket tenni, és azokat, az illető sorozó járásbeli újonczozásnak be­végzésétől számítandó három nap alatt, a törvény­­hatóság első tisztviselőjéhez bemutatni tartoznak. Ez­úttal azonban, a változást szenvedett, és újab­ban szervezett sorozó járásokból, különösen jelen­tést várok az iránt is : váljon az ilyen sorozó járá­sok állítási lajstromainak szerkesztésénél, a máso­dik és harmadik korosztálybeli hadkötelesek tekin­tetében, kellőleg foganatba vétettek-e azon utasí­tások is, a melyek 1879. évi 51.000. számú kör­rendelet évi 5-ik pontjának c) alatti bekezdésében foglaltatnak. Ezen jelentéseknek kiegészítő részét képezik meg, a B. alatt ide csatolt, és a szükséghez képest újabb rovatokkal bővített minta alakjában, a főso­rozás eredményéről szóló,­­ a hadseregnek és hon­védségnek az újonczozásnál közreműködött képvi­selőivel egyetértőleg összeállítandó kimutatások is. S az ekként szerkesztett polgári elnöki jelenté­sek, a törvényhatóságok első tisztviselői által, a je­lentések folytán részekről netalán tett intézkedé­sek megemlítése mellett, további nyolc­ nap alatt, és szintén sorozójárásonként teendő külön jelenté­sek kíséretében, terjesztendők fel hozzám. 4. 1875. évi 80. számú körrendeletem 4 ik pont­ját, a szabadságos és tartalékos katonák nyilván­tartási lajstromai átvizsgálásának eredményéről netalán szükséges jelentéseknek elkülönítve leendő tétele tekintetében, — úgyszintén 1873. évi 100. sz. közintézvényem 4-ik pontját, a hadkötelezettség alól való ideiglenes fölmentést, és a tényleges szol­gálat alól való mentességet kérő felfolyamodvá­nyoknak külön-külön és egyenként leendő fölter­jesztése tárgyában, ez alkalommal is emlékezetbe hozom. 5. Az egyik vagy másik sorozó járásba kikül­dendő miniszeri biztosom, az újonczállítás székhe­lyére, a­hová annak kirendelését netalán czélszerű­­nek látnám, minden további értesítésem nélkül fog­ván megérkezni, minden esetre utasítandók nem­csak a sorozó bizottságok polgári tagjai, hanem az összes tisztviselők és községi elöljárók is, hogy ekként eljárandó miniszeri biztosomnak, kötelessé­gük szerint, minden tekintetben nyújtsanak segéd­kezeket. 6. Évről évre elő szoktam sorolni, s ezúttal is mind az újonczállítási teendőkkel megbízott tiszt­viselőknek, mind különösen a sorozó bizottságok­hoz kiküldött polgári elnököknek is figyelmükbe ajánlom azon szabályokat, a­melyek az ujonczál­lításnak foganatosítására vonatkoznak, s egyfelől a védtörvény végrehajtása tárgyában kiadott »U­tasitás«-ban, s másfelől az 1871. évi 1000., s az 1872. évi 4000., úgy­szintén az 1873. évi 100., nemkülönben az 1874. évi 250. és 40.000., továbbá az 1875. évi 80., majd az 1876.50., és az 1877. évi 60., s végre az 1878. évi 3000. és az 1879. évi 500. számú körrendeleteimben, egymást kölcsönösen ki­egészítve és megmagyarázva, foglaltatnak be­. Azon változások folytán azonban, a­melyek az újabb sorozó járások szervezése által idéztettek elő, a folyó évben tényleg kiállítandó újoncz- és póttartaléki jutalékok kiszámítása tekintetében, kivételes eljárásnak szüksége állott elő; s erre néz­ve kivételesen, a cs. és kir. közös hadügyminiszer­­rel egyetértőleg megállapított következő szabályok fognak zsinórmértékül szolgálni. Nevezetesen: a) Azon sorozó járásokban, a­melyek semmi vál­tozást nem szenvedtek, vagy a melyekből egyetlen egy község, helyiség, vagy népes puszta sem he­lyeztetett át más sorozó járásba s amelyekbe más sorozó járásból egyetlen egy község, helység, vagy népes puszta sem kebeleztetett be, a tényleg kiál­lítandó ujoncz-és póttartaléki jutalékok, az idei fő- Lapunk mai számához negyed­év melléklet és három év .Hivatalos Értesítős van csatolva.

Next