Budapesti Közlöny, 1880. április (14. évfolyam, 74-99. szám)

1880-04-01 / 74. szám

Budapest, ISSO. 74. szám Csütörtök,­­április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre........................................20 írt. Félévre.....................................................10 » Negyedévre..........................................5 » Eg­y teljes lap ára 30 kr. SZERKESZTŐSÉG ! Budapesten, Ferencziek te­re, Bazárépület, II. lépcs 51 N­­ evelet, 6-ik ajtó. KIADÓ-m­/ATAt: Budapesten, rWencziektere Athenaeum épűiet. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesító“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elvi ilgesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100^» 200-MDig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.­­• Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes Ejrugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdeté­sek: Egy festédhasános petitsor egyszeri hír*­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* ezeri hirdetésért 13 la minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt- ért. HIVATALOS RÉSZ. 1880. évi XI. TÖRVÉNYCZIKK a szörénymegyei ideiglenes közigazgatási rendszer­­nek három évre való fentartásáról szóló 1877. évi IV. törvényczikk hatályának további egy évre való kiterjesztése iránt. (Szentesítést nyert 1880. évi márczius hó 24-én. Ki­­hirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi márczius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő­ törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §. A szörénymegyei ideiglenes közigazgatási rend­szernek három évre való fentartásáról szóló 1877. évi IV-ik törvényczikk hatálya további egy évre kiterjesztetik. Ezen év lefolyása alatt, a belü­gy­­minister törvényjavaslatot fog beterjeszteni a Szö­­rény megyét érdeklő viszonyok végleges rendezése iránt. 2- 4 ...­­ Ezen törvény végrehajtásával a ministerium bi­­zatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenként he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vált­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerő­sitjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva­­nadik évi márczius hó huszonnegyedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1880. évi XII. TÖRVÉNYCZIKK az 1875. évi VI. t.-cz. 1. §-ában foglalt rendelkezés kivételes felfüggesztéséről. (Szentesítést nyert 1880. é­vi márczius hó 25-én. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi márczius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű fő­rendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő­ törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: l­§. Az 1875. évi VI. t­-cz. 1. §-ának rendelkezése­i a választók névjegyzékének 1880. évi kiigazitásá-­­ nál kivételesen hatályon kívül létetik azokra nézve, kik az ország több részében uralkodó ínség foly­tán, az 1879. év végével fenmaradt adóhátralékaik lefizetésére haladékot nyertek, s kikre nézve a hát­ralékok behajtása az 1880. évi aratás utánig fel­­függesztetett. 2. §. A haladék nyerése, illetőleg a végrehajtások beszüntetése az egész törvényhatóságra vagy a községre és esetleg az egyesekre szóló pénzügy­­ministeri rendelet vagy közigazgatási bizottsági vagy adófelügyelői végzés, illetőleg bizonyítvány által igazolandó, 3. §. Ezen törvény végrehajtásával a belügyminiszer bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenként he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva­­nadik évi márczius hó huszonötödikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1880. évi XIII. TÖRVÉNYCZIKK az osztrák-magyar banknak az 1878. évi XXV. törvényczikkhez mellékelt alapszabályai 82-ik czik­­kében foglalt, a banjegyeken alkalmazandó czimer­­ről szóló rendelkezés függőben tartásáról. (Szentesitést nyert 1880. évi márczius hó 28-án. Ki­hirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi márczius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• A­ pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a bi­rodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá­gok pénzügyminis­terével közösen az osztrák-magyar bankkal oly egyezményt köthessen, melynek értel­mében az osztrák-magyar bank alapszabályai 82-ik czikkének azon rendelkezése, miszerint a bank utal­ványai (bankjegyek) az osztrák-magyar monarchia czimerével látandók el, további intézkedésig füg­gőben tartatik. 2. §. Ezen törvény kihirdetése napjával életbe lép; végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczva­­nadik évi márczius hó huszonnyolczadikán. Ferencz József, s.k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. A m. kir. igazságügyminister, f. évi 6048. sz. alatti a következő körrendeletét intézte valamennyi kir­­törvényszékhez és kir. járásbírósághoz. Miheztartás végett értesítem a törvényszéket (járásbiróságot), hogy a magyar kir. pénzügymi­­nisterium folyó évi február hó 15-én 8373. szám alatt valamennyi magy. kir. pénzügyigazgatóság­hoz és illeték-kiszabási hivatalhoz kiadott körren­deletében, az illetéki szabályok 112. §-a alapján kijelentette, hogy a viszonosság elvénél fogva ru­­méniai illletőségű egyéneknek, az osztrák-magyar birodalomban levő ingó hagyatéka, az illetéki tör­vények általános határozmányai szerint megsza­bandó örökösödési illeték alá esik. Ez alól kivétetnek azonban Ruméniának mo­narchiánkban meghitelt követeinek, követségi hi­vatalnokainak és szolgáinak hagyatékai, ha ezen személyek nem osztrák vagy magyar állampol­gárok. * Kelt Budapesten, 1880. évi márczius hó 16-án. A m­. kir. igazságügyminister, f. évi 5580. sz. alatt, a következő rendeletet bocsátotta ki: Az 1871. évi XXXI. törvényczikk 24. §-ában nyert felhatalmazás erejénél fogva, a törvényhozás utólagos jóváhagyásának fentartása mellett, a szé­kesfehérvári kir. törvényszék kerületében levő vaáli kir. járásbiróságot, saját területére, folyó évi julius 1-től kezdve, telekkönyvi ügyekben birói hatáskörrel felruházom. Kelt Budapesten, 1880. évi márczius hó 29-én. Dr. Pauler Tivadar, s.­­ A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, I. évi 5027. szám alatt, a következő ren­deletet intézte Zala-, Somogy-, Baranya-, Bács- Bodrogh-, Torontál-, Temes-, Krassó-, Szörény-, Hunyad-, Fogaras-, Csik-, Háromszék-, Brassó- és Szebenmegye, valamint Pancsova és Újvidék szab. kir. város közönségéhez, a marhatörzskönyvve­­z°­tést gátló akadályok és a marha­ leveleknek folyó számokkal leendő ellátása tárgyában. Jóllehet, hogy a határszéli törvényhatóságok területén az 1874. évi XX. törvényczikk 14. §-sa Lapunk mai számához három és fél év »Hivataos Értesítő« van csatolva.

Next