Budapesti Közlöny, 1880. június (14. évfolyam, 123-147. szám)

1880-06-01 / 123. szám

- IX HIVATALOS RÉSZ. 1880. évi XXI. TÖRVÉNY­CZIKK az 1880. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1880. évi május hó 16-án. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880. évi május hó 19-én.) (Folytatás és vége.) . V­VI II. Fejezet. Pénzügyminiterium. 1. sz. Bordézsmaváltságból 2158 2. ez. Állami javak eladásából 2000000 3. ez. Állami előlegekből: a) Kincstári és inségi kölcsönökből 300000 b) A Tisza és mellékfolyói menté­ben alakult vizszabályozási és ár­­mentesítési társulatok által az 1879. évi XXXV. t.-cz. értelmé­ben visszafizetett állami előlegek kamatai 120000 Összesen (3. czim) 420000 Együtt (II. fejezet, 1—3. czim) 2422158 Átmeneti bevételek összege 2427146 I. Fejezet. B) Átmeneti bevételek. Rovatonként Czimenként Fejezetenként ________forint_______ Belügyministerium,­ 1. sz. Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmány költ­ségeinek megtérítése fejében 4588 2. ez. Az erdélyi csendőrség részére 1879. évben beszerzett 52000 töltény árának megtérítése fejében ______400­1 Együtt (L fejezet, 1—2. czim) 4988 4­ §­A 2-ik §-ban megállapított összes kiadások és a 3-ik §-ban megáján­­lott összes jövedelmek és bevételek között 19916251 frt hiány mutatkozik, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt, részben az 1880. évi V. t.-cz. alapján elárusított 15000000 frt névértékű aranyjáradék kötvény után befolyt, részben az 1875. évi XLI. és 1876. évi XI. t.-czikkek alapján az államkincstár által átvett vasúti elsőbbségi kötvények elárusitásából várható összegekkel fedezte. 5. §. Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethesse­nek, az 1868. XI., XIV., XV., XVI, XVII, XVIII, XIX , XXII, XXIII, XXV. és XXXV. törvényczikkekben megállapított, és az 1875. XliVin. törvényczikk által érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az 1875. évi VII. t.-cz. 34-dik §-ában, az 1875. XX., XXL, XXII., XXIV., XXVII., XXIX., XXX. és az 1878. évi X. törvényczikkekben megállapitott adók, valamint az általános jövedelmi pótadóról szóló 1875. XLVI. törvényczikk rende­letei szerint megállapítandó adóköteles jövedelmek után három és fél száza­lékban meghatározott pótadó, — a révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a határőrvidéken fennálló adók, az 1869. XVI. az 1870. évi L., LI., LVL, LVII., LIX., az 1871. évi LXL, LXII., az 1873. évi VI. és IX. az 1875. évi XIV., XV., XVI., XIX., XXIII., XXV., XXVIII., XLVI. és L. az 1876. évi IV. az 1877. évi XIX., vala­mint az 1878. évi XIX., XXIII, XXIV. és az 1879. évi XLIX. törvé­nyekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még t­eendő módosítások megtartásának kikötése mellett az 1880. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak. A bevételek VI. fejezetében, 13. czím alatt »Hadmentességi díj« czí­­mén felvett összeg csak akkor lesz behajtható, ha az arról szóló törvény­­javaslat törvényerőre emelkedett. 6. §. Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordíttathatnak és átruházás e kiadásoknak se fe­jezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik. Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 5. és 17. czime kö­zött, a XVIII. fejezet 4. czime és e czim egyes rovatai között, továbbá a XX. fejezet 7. czime egyes rovatai között és ugyanezen fejezet 8. czime egyes rovatai között, végül a XXI. fejezet 1., 5. és 6. czime között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik. 7­ §­Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg. Mi e törvényezikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvanadik évi május hó tizenhatodikán. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. Budapest, 1880. 123. szám. Kedd, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőség : Budapest­­, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................20 írt. Félévre ........ 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. H­IVATALOS LAP. Plagonhirdeté­sek : Lapunk mai számához négy év­e Hivatalos Értesítős van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék