Budapesti Közlöny, 1880. július (14. évfolyam, 148-174. szám)

1880-07-01 / 148. szám

Előfizetési Árak : Napokrkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 írt Félévre ........ 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára SO­­r. BUDAPESTI KÖZLÖNY, H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, H. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő”-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1­árt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és a* esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. R­agánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri ’Hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Vajkay Károlyt, a budapesti ki­rályi tábla tanácselnökét, ugyanezen ítélő táblához alelnökké kinevezem. Kelt Bécsben, 1880. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Dr. Fauler Tivadar, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Mattyasovszky Lipót és Szabó Ágoston budapesti királyi táblai bírákat, Curiám legfőbb itélőszéki osztályához bi­­rákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1880. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Dr. Fauler Tivadar, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére, Kaszt­­ner Nándor­­erdőmestert, Klein Ödön erdő­rendezőt, Garlath­y Kálmán erdőmestert, Oszterlamm Ármin erdőrendezőt, Adriányi Arnold erdőmestert, Krivácsy Elek főer­dészt és Laitner Elek erdőrendezőt, erdő­felügyelőkké nevezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1880. évi junius hó 21-én. Ferencz József, s. k. B. Kemény Gábor, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­­mesebben méltóztatott, báró Horst Gyula vezérőrnagy, honvédelmi mi­­nisternek, ezen állomása alól való felmentését saját kérelmére elrendelni, s neki sok évi kitűnő és si­keres szolgálatai elismeréséül, a Lipót-rend nagy­keresztjét díjmentesen adományozni; továbbá: gróf Welsersheimb Zenó vezérőrnagyot, honvé­delmi ministerré kinevezni; azután: J Schüssler Antal őrnagynak a hadmérnökkarnál és cattarói hadmérnökkari igazgatónak, a felül­vizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezését elrendelni; továbbá elrendelni: őrnagyi helyi alkalmazásokra leendő előjegyzé­sét a következő 1. oszt. századosoknak: Vigelius Albertnek, a tiroli vadászezrednél; rheindorfi lovag Schwenk Károlynak, az 1. sz. táb. tüzérezrednél; Jenewein Lipótnak, a 8. sz. táb. tüzérezrednél; Neumann Józsefnek, az 1. sz. vonat-ezrednél, — beosztva a vonat-vezérfelügyelőhöz; azután: Müller Adolf nyugalm. 1. oszt. századosnak, a katonai határközigazgatási karnál, az 1878. évben a megszáló csapatoknak Bródon való áttvonulásuk alkalmával, bródi polgármesteri minőségében ki­fejtett sikeres szolgálatai elismeréséül, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen, legfelső kegyelemből adományozni; végül: Czir­ak Mihály őrvezetőnek az 5. sz. egészség­­ügyi osztályban, a betegápolás körül kifejtett buzgó és feláldozó szolgálatai elismeréséül, az ezüst ér­demkeresztet adományozni. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Nagy Gyula m. kir. erdőszámvivőt, Tóthi Szabó Sándor m. kir. kat. erdőbecslőt, Horváth Sándor okleveles erdészt, Héczey Lajos okleveles erdészt és magán uradalmi főerdészt, Kellner Gusz­táv m. kir. erdészt, Gyöngyössy Béla m. kir. erdészt, Rozinszky Béla m. kir. kát. erdőbecslőt, Sághy Kálmán m. kir. kát. erdőbecslőt, továbbá Lászlóffy Gábor és Mester József okleveles erdészeket, m. kir. al-erdőfelügyelőkké nevezte ki. A közmunka- és közlekedési m. kir. minister­­nek a m. kir. belügyministerrel egyetértőleg kibocsátott rendelete, a robbanékony tárgyak vasúti szalutájának szabályozása tárgyában. I. Általános­­határozmányok. *• §• A magyar korona területén fekvő vasutakon kö­vetkező robbanékony tárgyak szállíthatók: u. m.: 1) Lő- és repeszpor. (Fekete por). 2) Lőpor készlet, ide értve a kéntöltényeket. 3) Tűzműtárgyak, föltéve, hogy oly anyagokat nem tartalmaznak, melyek az üzletszabályzat 48. §-nak A. 3. a—e pontjai alatt bezárólag a szállí­tásból kizárva vannak. 4) Robbanó gyüszerek, mint: robbantó gyuta­csok, villanyos aknagyújtók, továbbá gyújtó­zsi­negek. (A biztonsági kanóczok szállítására nézve, me­lyekre jelen rendelet alkalmazást nem talál, — lásd az üzletszabályzat D. mellékletének Y-dik pontját.) 5) Engedélyezett robbantószerek, és pedig úgy a fekete lőporneműek, mint a szerves vegyi nitro­­készülékeket tartalmazók, a mennyiben szállításra külön engedélyezvén 6) Nitrocellulósok, nevezetesen: lőgyapot, col­­ledium-gyapot és pyrópapír, úgynevezett düppeli lánczpapír, a mennyiben ilyen készülékek szállí­tásra engedélyezvén 7) Petárdák, megállást jelző vasúti durran­­tyukhoz. 8) Lőgyutacsok, lőfegyverek és lövegekhez, nem különben gyútükrök, nem robbanó gyújtószerek, és gyújtó­készülékkel ellátott töltényhüvelyek. 9) Chlorsavas kali. 10) Tiszta pikrinsav. 2. §. Az engedélyezett robbantó szerek közül vasúti szállításra a katonai hatóságok által feladott kül­deményeken kívül csak azok vehetők fel, melyek a közmunka és közlekedési m. kir. ministerium ál­tal, mint szállításra alkalmasak, az illető gyár meg­nevezése mellett a vasút társulatoknak kijelöl­tetnek. 3. §. A közm. és közi. m. kir. ministerium fentartja jogát, hogy oly vasútvonalaknál, melyeken tiszta tehervonatok nem közlekednek, és ilyeneknek idő­közönkénti menesztésére alkalom nem nyílik, — az illető vasúti igazgatóság felterjesztésére a rob­banékony tárgyakat, a lőfegyverek és lövegekhez szükségelt lőgyutacsok, valamint a gyújtó szerke­zettel ellátott töltényhüvelyek kivételével, a szállí­tásból kivételesen kizárhassa. 4. §. A katonaszállitási szabályzat (II. kiadás 1878.) X. szakaszának a lőpor, lőszer, és egyébb robbanó tárgyak szállítására vonatkozó határozatai a jelen rendelet által nem érintettek. 5. §. Robbanékony tárgyak, a­mennyiben katonai szállítmányokra, vagy ezen robbanékony tárgyak egyes nemeire nézve, avagy egyes vasúti állomá­sokra vonatkozólag külön szabályok nem intézked­nének , vagy esetről esetre ily külön rendelkezés nem léteznék, a vasutakon csak­is teheráru gya­nánt, az alább következő feltételek alatt vétetnek fel szállításra. II. Csomagolás. 6. §. Az 1. §. alatt felsorolt robbanószereket illetőleg a következő csomagolási szabályok érvényesek: 1) Mindennemű lő- és repesz-por (fekete por) porhatlan vászonzsákokba úgynevezett lisztpor (Mehlpulver) pedig­­porhatlan kettős vászon­zsákokba, esetleg áthatlan bőrzsákokba, és azon­kívül jól illesztett betét-abroncsokkal ellátott fa­hordókba csomagolandók. 2) Magánosok által szállíttatni kívánt lőpor­készletre nézve, ide értve a kész töltényeket is, a következő csomagolási szabályok bírnak érvénnyel. A lőpor­készlet mindenekelőtt részletekben ke­mény lemez papirosból (steife Pappe) készült és zsineggel átkötött vagy leragasztott cartonokban aként csomagolandó, hogy az a cartonokban meg ne mozdulhasson. Az egyes cartonok aztán egymás mellett és egymás felett szilárdan készült erős faládákba szorosan elhelyezendők, és a netán mégis fenma­­radt hézagok, papír vagy lemez papírhulladékok­kal avagy száraz kóczczal szorosan a kép kitölten­dők, hogy szállítás közben a ládában a cartonok ide­s tova mozgásának még lehetősége is ki legyen zárva. A ládák lezárása faszófokkal eszközöltetik. Az egy-egy ládába csomagolt lőpor készletnek maximál súlya a 60 kilogrammot meg nem ha­ladhatja. A cs. kir. katonai kincstár részére magánosok által eszközölt ilynemű szállítmányokra ezen ha­­tározmányok csak úgy és akkor érvényesek, ha az illető katonai intézet által a hadi lőszer csomagolására fennálló szabályok különösen elő­írva nincsenek, mit a feladó igazolni köteles. 3) Tűzműtárgyak csak szorosan záródó falá­dákban és erősen kócz közé göngyölve kerülhet­nek feladásra. 4) Robbanó gyüszerek u. m. robbantó gyuta­csok, villanyos aknagyujtók, továbbá gyújtó zsine­gek csomagolására — a biztonsági kanóczok kivé­telével — a következő határozatok érvényesek: Robbantó gyutacsok melyek robbanyagának a rézhüvelyekben akkér kell megerősitve lennie, hogy szállítás közben meg ne lazuljon vagy ki ne rázathassék, 100 darabot meg nem haladó részle- Lapunk mai számához féliv melléklet, s három és fél iv »Hivatalos Értesítőn van csatolva.

Next