Budapesti Közlöny, 1880. szeptember (14. évfolyam, 200-224. szám)

1880-09-01 / 200. szám

Budapest, 1880. 200. szám. Szerda, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATAL.©. LAP. SZERKEsztésÉp: Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, II emelet, é-ik ajtó. KIADÓ-HIVATAL : Budapesten, Ferencziek tere Atheneeum épület. Előfizetési Árak: Naponként postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évn............................30 írt. Félévre ........ 10 » Negyedévre ...... . » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 100-szóig 2 frt, 200—800-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az endékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatod hasa­dos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához negyedik melléklet, három és fél év .Hivatalos Értesítői van csatolva. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége, I. évi augusztus hó 27-én kelt legfelső elhatározásával, Orosz István nyírbátori járásbirósági albirónak áthelyezését hason minőségben a nagykárolyi járásbírósághoz legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. U­tasítás az erdei kihágást bíróságok által használandó ér­ték- és árszabályzatok kidolgozásánál követendő el­járásról. (Az erdőtörvény 85. §-ában foglalt határozat alapján ki­adta a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. mi­­nisterium 1880. évi 24432. szám alatt.) Az 1879. évi XXXI. törvényczikk 85. §-a ér­telmében erdei kihágások bírói tárgyalásánál az eltulajdonított dolog értéke, a kártérítési összeg és a hajtópénz előre megállapított állandó érték- és árszabályzatok alapján szabandó meg. Ezen szabályzatokat ugyancsak az említett tör­vényc­ikk idézett szakasza értelmében a közigaz­gatási bizottságok tartoznak a kir. erdőfelügye­lőkkel egyetértésben elkészíteni. Minden törvényhatóság számára külön érték­es árszabályzat készítendő, és­pedig aszerint, amint a vidék különböző részein e tekintetben kisebb vagy nagyobb különbözetek mutatkoznak , egy vagy több. A közigazgatási bizottságok által kidolgozott szabályzatok jóváhagyás végett a földművelés-, ipar- és kereskedelmi ministériumhoz terjeszten­­dők fel, jóváhagyás után pedig közhírré teendők. Ha egymással összefüggő erdőterületek több törvényhatóság területén feküsznek, a szabályzatot az érdekelt köz­­igazgatási bizottságok és erdőfel­ügyelők közösen állapítják meg. Minden érték- és árszabályzat három évről három évre,­­ vagy ha időközben jelentékenyebb árváltozások állanak be, ennél is rövidebb időkö­zökben annyiszor, amennyiszer szükséges, újból állapítandó meg. A szabályzatok kidolgozásánál az elősoroltak megtartása mellett, a következő elvek és részletes utasítások követendők. 1. §• Az érték- és árszabályzatok úgy szerkesztendők, hogy azokban az illető kerületben előforduló és erdei kihágás tárgyát képezhető minden fa válasz­ték és más erdei termék értéke vagy ára feltalál­ható legyen.2. §• Miután erdei kihágás tárgyát csak olyan erdei termékek képezhetik, melyek felhasználásra vagy eladásra feldolgozva nincsenek, érték és ár gya­nánt, az alább következő 13. és 14-ik §-ban meg­jelölt esetek kivételével, mindig a tőérték illetőleg főár, vagyis azon érték és ár veendő fel az érték és árszabályzatba, melylyel valamely erdei termék eredeti termő-, vagy előfordulási helyén, még mielőtt eladásra vagy felhasználásra feldolgoz­tatnék, kir. 3. §. Egységeküt, melyekre az érték és áttételek számítandók, a következő mértéknemek alkalma­zandók : a) a nagyobb méretű épület- és haszonfánál, a vastagabb szerszámfa választékoknál, továbbá a tűzifánál és tuskófánál, a töm­örköbméter ; b) a vékonyabb épületfánál (szarufa, evezőrud stb.), a vékonyabb szerszámfánál (távirda pózna, szekérrud, petrencze­rúd), továbbá a mezőgazda­­sági fánál (komló-, bab-, szőlőkaró stb.) és minden más, darabszám szerint értékesített választéknál: a darabszám; c) az ág- és galyfánál, vesszőnél és tövisnél, to­vábbá dűlt fánál, száraz fa hulladékoknál, for­gácsnál és csak tüzelésre alkalmas fakéregnél, úgyszintén a falomb-, moha-, ólom-, termőföld-, mészkő-, agyag-, tőzeg-, gyephant- és fagyökérnél, a kétfogatú szekér vagy szán­, a taliga vagy kézi szán, és a férfi-, női- és 14 éven aluli gyermek­­teher; d) cserzésre használható tölgy- és lucz kéreg­nél : az űrméter, vagy az átmérő- és hosszúság megjelölése mellett: a köteg vagy kéve ; e) gubacs-, makk- és más erdei famagvaknál és az erdei gyümölcsöknél: a liter-, illetőleg hecto­liter; f) gyanta és hasonló termékeknél: a kilo­gramm ; g) vízépítkezésekre használt pézsnél, továbbá a fonóvesszőféle választékoknál, az átmérő megje­lölése mellett: a köteg vagy kéve ; h) végül csemetekertek üsjönczeinél és ejtvé­­nyek csemetéinél: a négyszögöl, utóbbiaknál egy­szersmind a katasztrális hold és a csemete darab­szám is. 4­ §­Az egységi árak és értékek az illető vidék kü­lönböző árviszonyainak figyelembevételével a fen­­álló tényleges ár- és értékadatok alapján (a 10. §­­ban leírt módon) állapítandók meg. 5. §: Ezen adatok beszerzése czéljából a törvény­­hatóság összes erdőbirtokosai felhívandók, hogy erdőtermékeiknek árait a közigazgatási bizottság által ezen czélra kiadandó mintának megfelelően készítendő kimutatásokba összefoglalva, a szolga­­bíróságok útján a közigazgatási bizottságoknak beterjeszszék. Tájékozásul figyelmeztetendők a birtokosok, hogy kimutatásaikba fanem, választék és értékesség szerint elkülönítve, minden előfor­duló és erdei kihágás tárgyát képezhető erdei terméket felvegyenek, s a 3. §-ban előszabott mértékegységek szemmeltartásával minden egyes ilyen termékre nézve kitüntessék: a) a fenálló főárakat, illetőleg olyan termékek­nél, melyek adásvevés tárgyát nem képezik, érték­kel azonban mégis bírnak (korhadékföld, moha, östönezék, csemeték) a főértékeket; b) a fenálló piac­t illetőleg raktári árakat ; c) a termelési költségeket, értve ezek alatt a vá­gatás és esetleg felrakásolás (mellékterményeknél pl. makknál és gubacsnál a szedetés, gyűjtés) költségeit; d) a szállítási költségeket az erdőből a piaczig, illetőleg a raktárig, kitüntetvén egyszersmind a távolságokat is kilométerekben; e) a, fenálló kézi és igás napszám béreket; és végül f) az illető községekben eddig alkalmazott hajtópénzeket állatnemek szerint elkülönítve. Megjegyzés: A b), c) és d) alatti adatok az a) alatti főárak helyességének megítéléséhez szük­ségesek.6. §. A­ birtokosok által beterjesztett kimutatásokat a közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága helyességükre nézve gondos vizsgálat alá vévén, mindenek előtt meggyőződést szerez aziránt, váj­jon a 3. §-ban előírt mértékegységek minden ki­mutatásban és minden választéknál megtartat­tak-e ? Ha egyes birtokosok által eltérő egységek alkalmaztattak volna, a hibás tételek a helyes mértékegységre számítandók vissza. Tűzifa választékoknál, melyeknél leginkább megtörténhetik, hogy egyes birtokosok köbméter helyett ármétert alkalmaznak, az átszámítás a következő arányszámok szerint eszközlendő: fenyő hasábjánál az ürméter árának 1.37 szeres® lomb » » » » » 1.45 ‹ fenyő dorong » » · · 1.52 » tölgy » » · » » 1.82 » más lomb levelű­ dorongjánál az ürméter árának 1.64 » tuskó fánál pedig az ürméter árának 2.00 » veendő, hogy egy tömör köbméter ára nyeressék. Ezen helyesbítések után vizsgálat alá veendő a kimutatásoknak valamennyi ár­adata, kiváló gond fordíttatván a főbb választékok főáraira. Ha eze­ket illetőleg valamelyik kimutatás kétségesnek tűnnék fel, a piac­i árakból a termelési és szállí­tási költségek levonása útján új tőárak számítan­dók ki, s a kétségeseknek talált eredeti tőárakkal való nem egyezés esetében ezek alkalmazandók. Olyan kimutatások, melyek egészen megbízhat­­lanoknak bizonyulnak, az illető erdőbirtok tény­leges viszonyainak számbavételével valamelyik szomszéd erdőbirtokos helyesnek talált adatai segélyével igazítandók ki. 7­ §* Ha a kimutatások ezen módon mind kiigazat­­tattak, az egynemű választékok árai egymással gondosan összehasonlítandók, s ha ezen össze­hasonlítás alkalmával úgy találtatik, hogy a kü­lönböző választékok, különösen azonban a főbb választékok áraiban nagy különbözetek nem mutat­koznak az egész törvényhatóság számára egy érték- és árszabályzat készítendő. A legnagyobb eltérés, mely ezen esetben a főbb választékok legmaga­­­sabb és legalacsonyabb árai között fenállhat, leg­feljebb 20°/0-ot tehet. Húsz százaléknál nagyobb eltérés esetében a törvényhatóság annyi kerületre osztandó fel, a­hány 20°/0-ás árkülönbözeti osztály képezhető, s minden kerület számára külön érték- és árszabály­zat készítendő.8. §. A kerületek ezen esetben lehetőségig úgy alko­­tandók, hogy azok határai a szolgabirói járások határaival összeessenek; olyan esetekben pedig, midőn az árkülönbözetek a szolgabirói járások határán belül is túlhaladják a 2G°/o-ot, úgy hogy ezen szűkebb keretben is több kerületnek alkotása mutatkozik szükségesnek, az egyes kerületek oly módon kerekítendők ki, hogy lehetőségig minde­­nik helyrajzilag is összefüggő egészet képezzen. 9. §. A fentebbiekben kimondott elvek alapján jelen­tékenyebb árkülönbözetek mutatkozása esetében, az érték és árszabályzati kerületek alkotása leg­­czélszerűbben a következő módon eszközöltethetik. A beérkezett és kellően kiigazított árkimutatá­sok szolgabirói járások szerint külön csoportokba soroztatván, azon csoportokban, melyekben a ki­mutatások a megengedhető 20°/o-nál még mindig nagyobb árkülönbözeteket mutatnak, további al­csoportok képeztetnek. Ezen alosztályozásnál ele­gendő, ha előzetesen az illető vidék egyik legérté­kesebb és egyszersmind legnagyobb mennyiségben előforduló választéka, például fenyődús vidékeken a fenyő épület- és haszonfa, tölgyben gazdagvidé­keken a tölgy szerszámfa, oly vidékeken pedig, hol kiválóan tűzifa termeltetik s az uralkodó fa­nem a bükk, a bükk hasábja vétetik csak figye­lembe, s az alosztályozás ennek alapján akként eszközöltetik, hogy mindazon kimutatások, melyek­ben ezen irányadónak vett választék ára az elő­forduló legmagasabb árhoz képest egészen 20°/0-ig különbözik, az első, azok, melyekben ezen árkü­lönbözet 20—40°/o-ig terjed, a második, s így tovább a többiek a 3-ik stb. alcsoportba soroztat­nak. Ennek megtörténte után, minden egyes al­csoport egy-egy alkotandó érték- és árszabályzati kerület képviselőjeként tekintetvén, illető kimuta-

Next