Budapesti Közlöny, 1880. október (14. évfolyam, 225-251. szám)

1880-10-01 / 225. szám

Budapest, 1880. 225. szám. Péntek, október 1. BUDAPESTI h­iva­t­ALOSKÖZLÖNY. Ja A P . Előfizetési Árak . Napoikénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évr? i • i i i • 10 frt. Félévre .­*••••• 10 . Nagyedévre ••••«• # * Egy ♦«ije» lap ára 30 kr. A „Hivatalos Érte*Ltött-ba iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— SOO*szóig 2 frt, 200—SOO-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Szerkesztéseg­ : Budapeton, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, IL emelet, I-ik ajtó. Kiadó-sivatag. : Budapesten, Ferencziektere Athenäum épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. H­IVATALOS RÉSZ. Ő császárd és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelmesebb­en méltóztatott: ő cs. és ki­r. fenségét Frigyes főherczeg urat, a 13. számú »jázóf Huyn« gyalogezred tartalék-pa­rancsnokát,-- a 18. számú »Konstantin orosz nagyherczeg” gyalogezred parancsnokává kine­vezni; továbbá: rudenhofi lo­vag Becher Alfréd, a budapesti had­­főparancsnoksá­ghoz beosztott altábornagyot, a komáromi várp­arancsnokká ; Binder Vilm­­os vezérőrnagyot, az 58-ik gyalog­­dandár parancsn­­okát, — a XIX. gyaloghadosz­tály parancsnoki­­vá, és rr.ttersheimi P­olz Károly ezredest, az 52. számú »Frigyes főherczeg« gyalogezred parancsnokát,— a 33-ik gyalogdandár parancsnokává (a két utób­bit jelenlegi tiszti rangfokozatában egyelőre való meghagyá­­sát) kinevezni; azután lovag Appel József altábornagynak, a XIX. gyaloghadosztály parancsnokának, — a budapesti hadfőparancsnoksághoz beosztását, és lovag Joly Emil vezérőrnagynak, a 33-ik gya­logdandár parancsnokának, — hasonló minőségben az 56-ik .gyalogdandárhoz áthelyezését elrendelni; továbbá lintenburgi lovag Lattertz Ferencz vezérőrnagy­nak, az 55-ik gyalogdandár parancsnokának, vala­mint Mingazzi di Modigliano Ede vezérőrnagynak, a saját kertékre megejtett felülvizsgálat következ­tében — rokkantak gyanánt — jól kiérdemelt nyugalmaz­tatásukat elrendelni, s ezen alkalommal előlnevezettnek a czimzetes altábornagyi jelleget díjmentesen adományozni; azután­ Kulin Ernő vezérőrnagyot, a 23-ik gyalogdan­dár parancsnokát, — a XXVII. gyaloghadosítály parancsnokává, és Bisch Tivadar ezredest, a 18. számú »Konstan­tin orosz nagyherczeg« gyalogezred parancsno­kát­, — a 25 ik gyalogdandár parancsnokává, mind­kettőt jelenlegi tiszti rangfokozatában egyelőre való meghagyással, kinevezni; egyúttal lovag Zách Pál vezérőrnagynak, a 25-ik gyalog­dandár parancsnokának, — hasonló minőségben a 23-ik­ gyalogdandárhoz áthelyezését elrendelni; továbbá: helfensteini Milde Hugó vezérkari ezredest, a 32. számú gyalogezred parancsnokát, — a lembergi hadfőparancsnokság vezérkari főnökévé kinevezni; azután, kiváló és különösen sikeres szolgálatté­telek elismeréséül: bannerfeldi Obauer Hugó vezérkari ezredesnek, a 68-ik gyalogdandár parancsnokának, a 3-ad osz­tályú vaskoronarendet díjmentesen, és hornb­ali Horsetzky Adolf vezérkari őrnagynak a 33. számú tábori­ vadászzászlóalj parancsnokának a katonai érdemkeresztet adományozni; továbbá: Butterweck Gyula vezérkari ezredest, — a ve­zérkar állományában való meghagyással — az 54. számú »gróf Thun­ Hohenstein« gyalogezred tarta­lék-parancsnokává kinevezni; Wetzer Leander, vezérkari őrnagynak — a vezér­kar állományában való meghagyással — a 41. sz. »báró Kellner« gyalogezredhez áthelyezését elren­delni ;továbbá gróf Schulenburg János, vezérkari ezredesnek, a 9. sz. »báró Packens« gyalogezred tartalék-pa­rancsnokának, valamint Kostersitz Károly, a 79. számú »gróf Jellacsics« otocsáni gyalogezredhez — és nordenhorsti lovag Halecki Oszkár, a 37. számú »József főherczeg« gyalogezredhez csapatszolgá­latra beosztott vezérkari alezredesnek — az illető ezredek állományába leendő végleges áthelyezésü­ket elrendelni ; végül: Kér ezek keresztéig, a 17. számú »báró Kuhn« gyalogezredhez — és Bancalari Gusztáv, az 57. számú »Frigyes Fe­rencz, Mecklenburg-Schwerin nagyherczege« gya­logezredhez csapatszolgálattétel végett beosztott vezérkari őrnagyoknak, vezérkari szolgálattételre leendő berendelésüket jóváhagyni. A földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. minister, dr. Szallenbach Zsigmond és dr. Le­derer Sándor ministeri segédfogalmazókat, minis­­teri fogalmazókká,­­ dr. Bernát István díjtalan ministeri segédfogalmazót pedig valóságos ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister Los­onczy István miskolczi kir. törvényszéki aljegyzőt, a miskolczi kir. törvényszékhez jegy­zővé; Lattossevits János fehértemplomi kir. törvény­­széki joggyakornokot, a fehértemplomi kir. tör­vényszékhez aljegyzővé; Korcs­máros Gyula, sárvári kir. járásbirósági írnokot, a szombathelyi kir. törvényszékhez se­­gédtelekkönyvvezetővé; Turnay Sándor ipolysági kir. törvényszéki dij­­nokot a korponai, Pataky József szilágy-Somlyói kir. járásbirósági dijnokot pedig a szilágy-somlyói kir. járásbíró­sághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Bürüs József cs. és kir. 5. sz. huszárezredbeli őrmestert, a jászbe­rényi kir. ügyész felügyelete alat­t álló törvény­­széki fogházhoz fogházfelügyelővé nevelte ki. A m. kir. igazságügyminister Makróczy Ambrus váczi kir. kerületi börtöni első tiszti írnokot, eddig ideiglenes minőségben viselt hivatali állásában végleg megerősítette. A m. kir. pénzügyminister Friebeisz Gyula r. a. számtisztet a kolozsvári kir. erdészeti igazgatóság­hoz Il­od osztályú számtisztté nevezte ki. Az erdőhegy-kisjenői önkéntes tűzoltóegylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 43,589. szám alatt, a bemutatási záradék­kal elláttattak. Az alsó-kubini magyar társaskör alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 43,950. szám alatt, a bemutatási záradékkal eláttattak. A nyárád-szeredai közművelődési- és dalegylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 44,570. szám alatt, a bemutatási záradék­kal elláttattak. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi szeptember hó 27-án 28,829. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Szabolcsmegye területéhez tartozó Vaja község­ben, folyó évi augusztus hó 2-án meg nem tartat­hatott, országos vásár helyett, folyó évi október hó 18-án pótvásár legyen. Az ideiglenesen beszüntetett trencsénmegyei rovnei postahivatal f. é. október elsején működé­sét ismét megkezdi. Ezen postahivatal, mely a nagybittsei kir. posta­­hivatallal naponkint oda s vissza közlekedő kocsi­­küldönet postajáratok által lesz összeköttetésben, levél és kocsipostai küldemények, valamint 200 fo­rintig terjedő utalványok és utánvételek felvételé­vel, továbbításával, kézbesítésével illetve kifizeté­sével fog foglalkozni. Kézbesítési köréhez tartoznak következő helyek : Dihepple és Royne. Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva. Pályázat. A Janits-féle alapitványnál 1880/1 tanév kezde­tétől egy évi 130 frtos esetleg egy 120 frtos ösz­töndíj-állomás ürült meg, melyre ezennel pályázat hirdettetik. Az ezt elnyerni óhajtó, a Janits családdal vér­rokonságban legyen és tartozik tanulmányait Nagy­szombatban folytatni. A folyamodvány, mely a nagyszombati érseki főgymnasiumi igazgatóhoz, mint illető pártfogóhoz czimzendő és ugyanoda folyó évi november hó 30-ig beküldendő, az esedezőnek 1879,80 tanévben tett tanulmányi előmeneteléről szóló bizonyítvány­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék