Budapesti Közlöny, 1880. november (14. évfolyam, 252-275. szám)

1880-11-02 / 252. szám

Budapest, 1880. 252. szám. Szerda, november 3. HIVATALOS LAP. Napaként! portai szétküldéssel, vagy helyben hixhoz hordva : Sgés* év».......................a 20 írt. Félévre ........ Ki » negyedévre . .... 5 » Egy teljes lap éva SO­kr. SzERKESZT ŐSÉ a *. Bud&pfettei L, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, IX «malet, é-ik ajtó. Kiadóhivatal : Budapesten , Ferencziek tere Atheneemn épület. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések. A „Hivatalos Érteditő*-b« Iktatandó hivatalos hir­detések dijai el51*f«a«n beküldendők, még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 300-sióig 2 frt, 200—LOO-ixőig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések ! Egy hatodasvsábos petitkor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és tÖW»« szeri hirdetésért 13 kr minden kiik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. --------------,, ,r_ ■■ ,'insiaiai. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f­­éri október hó 27-én kelt legfelső határozatával, ő ür. fenségét Dom Miguel de Bragança hercze­­get, a 14. számú »herczeg Windisch-Graetz« dra­­gonyos-ezred főhadnagyát, — a 2. számú »gróf Festetics« dragonyos-ezredhez 2-ed osztályú századossá legkegyelmesebben kinevezni mél­­tóztatott Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 1-ével, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott, altábornagy­okká , a következő vezérőrnagyokat: kéthelyi gróf Hunyady Kálmánt, Ő Felsége fő­­szertartásmesterét; Kubin Ernőt, a XXVEL gyaloghadosztály pa­rancsnokát ; Binder Vilmost, a XIX. gyaloghadosztály pa­rancsnokát, és lovag Bouvard Frigyest, a XVII. gyaloghad­­osztály parancsnokát, — mind a négyet jelenlegi állomásán való meghagyás mellett; vezérőrnagyokká , a következő ezredeseket: erdődi gróf Pálffy Andrást, Ő Felsége első lo­vászon­esterét ; Romano Albertet, a prágai had­főparancsnok­ság hadmérnökkari főnökét; bányai Szívó Jánost, a 18-ik lovas-dandár pa­rancsnokát; kraszkowicei lovag Laszowski Micziszlávot, a 21-ik lovas-dandár parancsnokát; wolfsbergi báró Lenk Rudolfot, a gráczi hadfő­parancsnokság tüzér­igazgatóját; Frank Edét, a budapesti hadfőparancsnokság tüzérigazgatóját; lovag Rubin Jánost, a lembergi hadfőparancs­nokság tüzér­igazgatóját; Mathes Frigyest, a 67-ik gyalogdandár parancs­nokát ; Statz Józsefet, a cs. és kir. közös hadügyminis­­térium 2-ik osztályának főnökét; Buchta Ferenczet, a 62-ik gyalogdandár pa­rancsnokát ; Hilleprandt Antalt, a 27-ik gyalogdandár pa­rancsnokát ; lovag Ochsenheimer Frigyest, beosztva a VIII. gyaloghadosztály- és innsbrucki hadparancsnok­sághoz ; Merkl Rudolfot, az 5-ik gyalogdandár parancs­nokát ; Kiszling Sándort, az 57-ik gyalogdandár pa­rancsnokát ; és rhonfeldi David Emilt, a 17-ik gyalogdandár parancsnokát, valamennyit jelenlegi állomásán való meghagyással ; ezredesekké: 1. a vezérkarban: a következő alezredeseket: hartenecki Habiger Viktort, beosztva a brünni hadfőparancsnoksághoz; lovag Neuwirth Viktort, a krakói hadfőparancs- nokság vezérkari főnökét; Thür Miksát, a hadi iskola tanárát; és Fabini Lajost, a prágai hadfőparancsnokság ve­zérkari főnökét; 2. a gyalogságnál: a következő alezredeseket és tartalék-parancsno­kokat : Langer Gusztávot, a 32. számú gyalogezrednél; Hauptmann Alajost, a 74. számú gyalogezednél; Kodar Ernőt, az 55. számú gyalogezrednél; eggendorfi Pachner Nándort, a 42. sz. gyalog­ezrednél ; Suez Raimundot, a 24. sz. gyalogezrednél; Kupelwieser Lipótot, a 64. sz. gyalogezrednél; trebizardoli Woinovich Szilár­dot, a 44. sz. gya­logezrednél ; Marocutti Ferenczet, a 37. sz. gyalogezrednél; Nemech­ Józsefet, a 33. sz. gyalogezrednél; van Aken v. Quesar Hermannt, a 66. sz. gya­logezrednél ; Seemann Alajost, a 60. sz. gyalogezredtől a 10. sz. gyalogezredhez tartalék-parancsnoki minőség­ben való egyidejű áthelyezéssel; Khost v. Sternegg Jánost, az 57. sz. gyalog­ezrednél ; Rask­ó Mátyást, a 69. számú gyalogezrednél; lovag Gröb­­er Sándort, a 75. számú gyalogez­rednél ; és kirchenaui lovag Bründl Károly alezredest, a szerezsán-csapat parancsnokát, ezen állásában való meghagyással; 3. a lovasságnál: a következő ezredeseket és ezredparancsnokokat: Bothmer Adolfot, a 12. sz. dragonyos-ezrednél; Reiche v. Thuerecht Vilmost, a 3. sz. dsidás­­ezrednél; Szilley Sándort, az 1. sz. dagonyos-ezrednél; és báró Gemmingen-Guttenberg Ottó alezredest, a a katonai lovar-iskola parancsnokát, ezen állásá­én való meghagyással; 4. a tüzérségnél, a következő alezredeseket: Holmberg Józsefet, a 11. sz. tábori tüzér-ezred­nél, — egyúttal ezen ezred parancsnokává; Harassin Jánost, a bécsújhelyi tüzér­szertár pa­rancsnokát, és Streit Szevért, a bécsi tüzérségi arzenál tüzér­­szertárának parancsnokát, a mindkettőt jelenlegi állomásán való meghagyással; 5. a hadmérnökségnél: Geissner Károly alezredest, a 2. sz. hadmérnök­ezrednél, egyelőre második ezredesi minőségben; 6. a vonat - csa­patn­ál: Lucan Ferencz alezredest, az 1. sz. vonat-ezred parancsnokát; alezredesekké : 1. a vezérkarban: a következő őrnagyokat: lindenbachi báró Korners Kamillót, beosztva a hadi levéltár hadtörténeti osztályához ■ Riedl Rudolfot, a katonai térképelés aligazga­tóját ; lovag Guttenberg Emilt, a VI gyaloghadosztály vezérkari főnökét; Hoffmeister Ödönt, a törzstiszti tanfolyam ta­­­nárát; Hoch Károlyt, beosztva a cs. és kir. közös had­­ügyministerium elnöki osztályához, és Hollub Alajost, beosztva a 2. sz. hadmérnök­­ezredhez, — valamennyit jelenlegi állomásán való meghagyással; 2. a gyalogságnál s a vadász-Csa­­patban: a következő őrnagyokat: Stuchlik Jánost, a 6. számú gyalogezrednél; Mild Károlyt, a 65. számú gyalogezrednél­­ bahnwehri Spulak Jánost, a 20. számú gyalog­ezredtől, — az 51. számú gyalogezredhez ; Hübsch Jánost, a 32. számú tábori vadász-zászló­alj parancsnokát, — ugyanezen zászlóaljhoz; lovag Naumann Gyulát, a 28. számú gyalogez­redtől, — a 36. számú gyalogezredhez; Schwingenschlegel Richárdot, a 26. számú gya­logezredtől, — a 34. számú gyalogezredhez; hellheimi lovag Heller Ferenczet, a 8. számú tábori vadász-zászlóalj parancsnokát, — ugyanezen zászlóaljhoz; Benda Ferenczet, a 43. számú gyalogezred­től, — a 2. számú gyalogezredhez; báró de Fin Hamilkart, az ő Felsége nevét vi­selő tiroli vadász-ezrednél; Hauer Józsefet, a 9. számú gyalogezredtől, a 76. számú gyalogezredhez; Tomasegovic Jakabot, a 78. számú gyalogezred­től,— a 70. számú gyalogezredhez; t­atenburgi báró Kräutner Ferdinándot, a 43. számú gyalogezredtől, — az 50. számú gyalogez­redhez ; Pauer von Traut Jánost, számf. a 77. sz. gy.-ez­rednél, szóig, alkalmazásban a közös hadügyminis­­terium 2. osztályánál, ezen szóig, viszonyában meghagyással; Gábor Henriket, a 6. sz. gy.-ezredtől, — a 29. sz. gy.-ezredhez; lovag D’Elvert Alfrédet, a 63. sz. gy.-ezredtől, — a 33. sz. gy.-ezredhez; lovag Pistor Wilfriedet, az 1. sz. gy.-ezredtől, — a 18. sz. gy.-ezredhez; Schmedel Ernőt, a 47. sz. gy.-ezredtől, — ezen ezredhez. Lapunk mai számához féliv melléklet, és három iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next