Budapesti Közlöny, 1880. december (14. évfolyam, 276-300. szám)

1880-12-01 / 276. szám

Budapest, 1880, 276. szám. Szerda, deczember 1 H­IVATALOS LAP.­ ­ SZERKESZTŐSÉG : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre..............................20 frt. Félévre ........ 10 » Negyedévre ................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Brám Miksa kir. ta­nácsos és a déli vasúttársaság magyaror­szági üzletigazgatójának, a közlekedésügy előmozdítása körül szerzett érdemei elisme­réséül, III. osztályú vaskorona rendemet dijmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1880. évi november hó 25-én. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Plachy Bertalan hontmegyei tanfelügyelőnek, a királyi ta­nácsosi czimet dijmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1880. évi november hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelmesebben méltóztatott: Lambert Ádámnak, a közös hadügym ministerium gazdasági osztálya vezetésével megbízott vezér­hadbiztosnak, jeles és érdemdús működése elismeré­séül, a Ferencz József-rend közép-ke­reszt­j­é­t adományozni; Puskar Bazil várakozási illetékkel száml. sza­badságolt ezredesnek a 6. sz. gy.­ezrednél, az utób­­bi felülvizsgálat alapján a csapatszolgálatra alkal­matlan, helyi szolgálatra alkalmas­ gyanánt, utób­bira való előjegyzéssel nyugalomba helyezését el­rendelni ; azután: Graff Sándor nyugalm. alezredesnek, a czimzetes ezred­esi jelleget dijmentesen adományozni; továbbá elrendelni; báró Althaus Kamill várakozási illetékkel száml. szabadságolt őrnagynak a 21. sz. gy.­ezrednél, az utabbi felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezését; nidlesi lovag Ellison Frigyes őrnagynak, számf. az 1. sz. vonat-ezrednél, — a 2. sz. vonat-ezred tényleges állományába, csapatszolgálati bevonulás­ra előjegyzéssel leendő áttételét; továbbá: lovag Deiner Tamás 1. oszt. századosnak a 13. sz. dragonyos-ezrednél, saját kérelmére történő nyugalomba helyezése alkalmából, a czimzetes őr­nagyi jelleget dijmentesen adományozni; Bachmann Ferencz, a vezérkarhoz beosztott fő­hadnagyot, számf. a 7. sz. dragonyos-ezrednél, 1­1. oszt. századossá a vezérkarhoz kinevezni; azután: dr. Trzebitzky Rudolf törzsorvosnak, a lember­­gi 14. sz. helyőrségi kórháztól, a josefstadti 12. számúhoz főnöki minőségben, — dr. Blascke Vincze törzsorvosnak, az 58. sz. gy.­­ezred tartalék-parancsnokságától, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházhoz leendő áttételüket elren­delni ; végül: Mayer Vincze 2. oszt. katonai fő­számtanácsos­nak a közös hadügyministerium 15. osztályában, sokévi kitűnő szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adomá­nyozni. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Gausz Antal számvevőségi dijnokot, a tengerészeti hatósághoz számtisztté nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Hartmann Nándor kruplivniki állami elemi népis­kolai ideigl. tanítót, állomásán végleg megerősí­tette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Szladek János kristyáni állami elemi népiskolai ideiglenes tanítót, állomásán végleg megerősitette. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság Urbán Imre kiszolgált altisztet, a homonnai kir. sóhiva­talhoz sóbordárrá, Weizenbacher Ágoston szabad­ságolt honvéd-tizedest pedig, saját kebelében segéd­szolgává nevezte ki. Goldstein Gyula brassói lakos vezetéknevé­nek »Gerlóczi«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 53,636. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. L­eipn­ik Lajos csanád-palotai lakos vezeték­nevének »Bánfalviéra kért átváltoztatása, folyó évi 53,793. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. W­e­i­s­z Ede román-sztamorai lakos vezetékne­vének »Vadász«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 54.085. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. Dr. Spitzer Mór, dr. Spitzer Fülöp és kisko­rú Spitzer Zsigmond szabadkai lakosok vezetékne­vének »Szilasi«-re kért átváltoztatása, folyó évi 54.367. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. K­I M U­T­A T­Á­S az 1880. évi o­k­t­ó­b­e­r hó végével forgalomba bocsátott pénztári jegyekről. | | - - 100­­ 1000 10.000 dand) Összeg ------—'-----------------------­­, o. é. r • 1 -j­­ szám forintos darab forint Maradt forgalomban 1880. évi szept. hó végén 312 666 2065 3043 21,347.200 Október hóban kibocsáttatott_______ 75 179 481 735 1­4,996.500 Összesen 387 845 2546 3778 26,343.700 Tehát csökkent a forgalom 23 39­­ Kelt Budapesten, 1880. évi november hó 30-án. Tehát növekedett a forgalom 64 / 1 598.700 Maradt forgalomban 1880. évi okt. hó végével 289 627 2129 3045 21,945 900 Október hóban beváltatott 98 218 417 733 4.397.800 Lapunk mai számához három iv »Hivatalos Értesítő­« van csatolva. S NEMHIVAT­ALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a kde­­csényi helv. hitv. egyházközségnek, tűz által el­pusztult egyházépületei felépittetésére, kétszáz frtnyi segélyösszeget méltóztatott magánpénztárá­ból legkegyelmesebben adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a maczi­­neczi róm. kath. templom részére szükséges orgona beszerzésére, 100 forintnyi segélyt méltóztatott ma­gánpénztárából legkegyelmesebben adományozni. A földrengés által károsult zágrábi lakosok fel­­segélésére, a m. kir. miniszerelnökséghez érkezett: forint Krakó városától az Ő Felsége személye körüli m. kir. ministe­­rium utján 300 Eddig kimutatott összeg 8915 összesen 9215

Next