Budapesti Közlöny, 1881. február (15. évfolyam, 25-47. szám)

1881-02-01 / 25. szám

Budapest, 1881 25. szám Kedd, február 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Magánhirdetések:Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak: Naponkénti poétái «átküldéssel, vagy helyben házba« hordva : Egész évre........................20 írt. Félévre............................ . 10 « Negyedévre ........................5 » Egy telj­es lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-raóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-ezóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hül­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. -J__*■ ---^7 HIVATALOS RÉSZ. Közmunka- és közlekedésügyi magyar miniszerem előterjesztésére, Záhorszki Kál­mán, Loveczky Adolf és Nagy János osztály­­tanácsosokat ministeri tanácsosokká; Nagy László osztálytanácsost ministeri tanácsos­sá és a vasúti főfelügyelőség főnökévé; Boros Frigyes kir. tanácsost és középitészeti fel­ügyelőt, Bodoki Lajos középitészeti felügyel­­­őt, Ludvigh Gyula vasúti felügyelőt és Hollón Sándor ministeri titkárt osztálytanácsosok­ká; Galinfy Sándor ministeri titkári czím­­mel és ranggal felruházott ministeri fogal­mazót valóságos ministeri titkárrá nevezem ki; végre Oetl Ferencz osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi és Kedves Alajos mi­nisteri titkárnak az osztálytanácsosi czimet és rangot díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1881. évi január hó 27-én. Ferencz József, s. k. Ordódy Pál, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi ja­nuár hó 19-től kelt legfelső elhatározásával. Ko­kén Henrik főconsuli czimmel és jelleggel felruhá­zott consulnak Liverpoolban, a III. oszt. vaskoro­­na-rendet, Sax Károly consulnak pedig az osztály­tanácsosi czimet és jelleget mindkettőnek díjmente­sen legk. adományozni méltóztatott. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, Landau Gusztáv, Szumrák Pál és Barvits Albin vasúti felügyelőket első osztályú középité­szeti felügyelőkké, Szombathy Károly és Péch József ministeri főmérnököket pedig másod­osz­tályú középitészeti felügyelőkké, s mint ilyeneket, a műszaki tanács tagjaivá nevezte ki. Kinevezte to­vábbá­­.Major Tibor, Kállay Zoltán és­­Sárkány Endre ministeri segédfogalmazókat, ministeri fo­galmazókká ; végre Csőke Ferencz, Harsányi Imre fogalmazó-gyakornokokat és dr. Mándy Lajos pályavégzett jogászt, ministeri segédfogalmazókká. A m. kir. pénzügyminister Tély Miklós I. oszt­számtisztet, a pénzügyministeri számvevőségek sze­mélyzeti létszámába számtanácsossá nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, dr. Blau Lajos igazságügyministeri fogalmazó­ gyakornokot, díjtalan ministeri segédfo­galmazóvá nevezte ki. Dr. Weiss Sámuel 91-ik zászlóaljbeli szabadsá­golt állományú segédorvosnak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépés, a védkötelezettség teljesítése után, a tiszti rendfokozat megtartása nél­kül, 1880. évi deczember hó 31-ével megenged­tetett. A m. kir. igazságügyminister Selmeczy Géza temesi kir. járásbirósági végrehajtót, a girálti kir. járásbírósághoz helyezte át. I. K­imutatás a magyar koronához tartozó állampénztáraknál 1880. évi október hó 1-tő­l decz. hó végéig előfordult brutto bevételekről, összehasonlítva azokat az 1879. évi hason időszaki eredményekkel.] 1 1 Ténylege eredmény Az 1878. évi eredménynyel szemben Folyó azán B­evételek 1880. 1879. az 1880. évi eredmény é­v­i IV-ik negyedben kedvezőbb kedvezőtle­nebb­ 1 Egyenes adók 31372310 41 24895329 56.5 6476980 84.5— __ 2a Fogyasztási adók 4363722 *86 3888445 43 475277 43— — 2b Fogyasztási adó visszatérítések 979124 •38 709525 88 269598 50— — 3 Vámkezelési átalányból 78451 29 167821 44.5— — 89370 15.54 Bélyeg 2052823 03.5 1817506 52 235316 51.5— — 5 Jogilletékek 4682922 63.5 3888615 84 794306 79.5— — 6 Dijak 125316 89.5 120445 51.5 4871 38— — 7 Fémjelzés 6152 38 5351 24 801 14— — 8 Út-, híd- és révvám 4133 02 3353 51 779 51— — 9 Dohányjövedék 6781415 22 7005181 99— — 223766 77 10 Lottójövedék 894709 80 1016029 84— — 121320 04 11 Sójövedék 4750489 51 4956146 65— — 205657 14 12 Államjószágok 942580 10.5 1433370 86.5— — 490790 76 13 Államerdők 2423643 63 2086582 23 337061 40— — 14 Bányászat és pénzverés 4532021 62.5 4356683 36 175338 26.5— — 15 Állami nyomda 240313 64 95971 24 144342 40— — 16 Állami épületek 40364 19 9158 47.5 31205 71.5— — 17 Állami vasutak és gyárak tiszta jövedelme 2395590— 1433567 37 962022 63— — 18 Ingó állami vagyon 50947 79.5 1300 75 49647 04.5— — 19 Különféle bevételek 376123 07 127600 73 248522 34— — 20 Állami előlegekből 482522 29.5 159243 36.5 323278 93— — 21 Átmeneti bevételek 340182 39.5 223212 88 116969 51.5— — 22 Szőlődézsmaváltság bevételei 650973 38 586365 43 64607 95— — 23 Maradvány- és irtványföldek megváltásából 29850 17.5 36100 67— — 6250 49.5 24 Sorsolási kölcsön bevételei 207065 03 105737 37.5 101327 65.5— — 25 Tiszai és szegedi kölcsönalapból nyert kölcsönök kamat- és törlesztési járuléka 181864 32 ._ 181864 32— — 26 Állami lótenyész-intézetek bevételei 491450 24.5 496363 62 5086 62.5— — 27 Posta 1765857 06 1612969 37.5 152887 68.5— — 28 Távirda 394799 08 481111 48— — 86312 40 29 Birto­k eladása 618165 44.6 120411 73.5 497753 71­ — Összesen 72255884 91.5 | 61829504 37.5 | 10426380 54' |­Lapunk mai számához négy és fél év »Hivatalos Értesitő« van csatolva.

Next