Budapesti Közlöny, 1881. március (15. évfolyam, 48-73. szám)

1881-03-01 / 48. szám

Budapest, 1881. 48. szám. Kedd, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS­­ A­P. B­udapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, EL lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hiv­atal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak: Naponkénti postai sajtkfü­déssel, vagy helyben házban hordva . Egész évre ...... 20 frt. Félévre ........ 10 ¡ Negyedévre................................5 » E­gy teljes lap ára 30 kr. SzERKEMTŐSÉG t ■ wC—I. ~ Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő*-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai esetlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-tsóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: E­gy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli miniszerem előter­jesztésére, Radics Tima temesvári ha­­lászmesternek, több ember élete és vagyo­nának saját élete veszélyeztetése mellett eszközlött megmentéséért, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1881. évi február hó 21-én. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége, a ma­­gyar országos pénzügyminister előterjesztése foly­tán, 1881. évi február hó 16-án kelt legfelső el­határozásával, Rust Bernátnak az osztrák-magyar bank közgyűlése által a bank főtanácsosává, — ki egyúttal a budapesti igazgatóság tagja — az alapszabályok szerinti 4 évi időtartamra újból történt megválasztatását legkegyelmesebben meg­erősíteni méltóztatott. (Kivonat a »Wiener Zeitung, hivatalos részéből.) Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 20-án kelt legfelső elhatározásával, az osztrák-magyar bank részvényeseinek közgyűlése által ismét megválasztott lovag Zimmermann- Göllheim Károly és Auspitz Károly főtanácsoso­kat, továbbá az ezen közgyűlés által újonnan meg­választott Lieben Lipót főtanácsost hivatalukban az alapszabályszerű időtartamra legkegyelmeseb­ben megerősíteni méltóztatott. A császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 22-én kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr. Mayer Salamon bécsi egyetemi rendkívüli ta­nárnak, a magyar büntetőtörvénykönyv ismerteté­se körül szerzett érdemeiért legmagasabb elisme­rése nyilvánittassék. A császári és királyi Felsége legkegyelmeseb­­ben méltóztatott: eckwehri lovag Walter Adolf hadmérnökkari ez­redesnek, a nagyszebeni hadparancsnokság had­­mérnökségi főnökének, a felülvizsgálat alapján a csapatszolgálatra alkalmatlan, helyi szolgálatra alkalmas­ gyanánt nyugalomba helyezését elren­delni, és levensbergi Chiplich Armin hadmérnökkari ez­redest és hadmérnök-igazgatót Komáromban,­­ a nagyszebeni hadparancsnoksághoz hadmérnökségi főnökké kinevezni. Roszkowski Gyula hadmérnökkari ezredes és kát. építészeti igazgatónak Bécsben, szerajevói hadmérnök-igazgatói minőségében teljesített jeles szolgálatai elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-ren­det díjmentesen adományozni; murvelli lovag Moise József békeállománybeli ezredes és gráczi térparancsnoknak, a jól megér­demelt nyugalomba saját kérelmére történő átté­telét elrendelni, s neki ez alkalommal a czímzetes vezérőrnagyi jelleget, valamint sok évi, békében és háborúban egyaránt jeles szolgálatai elismeré­séül, a 3. vaskorona-rendet, mindkettőt díjmente­sen adományozni; azután: lovag Lehewitz Alajos nyugalm. czimzetes ezre­desnek, az »Erzsébet-Terézia« katonai alapítvány megürült I. osztályú helyére, és Ivichich Antal nyugalm. czimzetes ezredesnek, ugyanezen alapítvány 2. osztályú helyére leendő előléptetésüket elrendelni; továbbá: molinei lovag Molitor János nyugalm. ezredes­nek a megürült 3. oszt. alapítványi helyet adomá­nyozni ; azután elrendelni: rossaneggi lovag Costa-Bossetti Antal hadmér­ nökkari őrnagy s brünni kát. építészeti igazgató­nak, és Hanseli Károly hadmérnökkari őrnagy és cat­­tarói hadmérnök-igazgatónak, a jelen szolgálati beosztásukat illető kölcsönös áthelyezésüket; Laner Viktor 39. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, és Nizsnyánszky Jószef 48. sz. gy.-ezredbeli főhad­nagynak, a m. kir. honvédség tényleges állomá­nyába való áttételüket; továbbá: Melas Gusztáv 50. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gya­nánt történő nyugalomba helyezése alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen adomá­nyozni ; Nolting Bernát 1. oszt. századosnak a tiroli va­dászezrednél, — őrnagyi helyi alkalmazásra való előjegyzését, és mezőkövesdi Ujfalvy Gyula testőrnek és czimze­­t­es századosnak a m. kir. testőrségben, — a fe­lülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyuga­­omba helyezését elrendelni; Hartmann Sándor nyugalm. főhadnagynak a czimzetes századosi jelleget dijmentesen ado­mányozni ; dr. Komarek József 1. oszt. főtörzsorvosnak, a VIII. gy.-hadosztály és az innsbrucki hadpa­­rancsnokság egészségügyi főnökének nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni s megparan­csolni, hogy neki ez alkalommal, hű és sikeres szolgálatai elismerésére, a legfelső megelégedés k­ifejezése tudtára adassék; dr. Michalis Albert 2. oszt. főtörzsorvost, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórház főnökét,­­ a VIII. gy. hadosztály s az innsbrucki hadparancs­­nokság egészségügyi főnökévé kinevezni; dr. Sachs Abrahám 1. észt főtörzsorvosnak, a gráczi 7. sz. helyőrségi kórház főnökének, — ha­sonló minőségben a budapesti 16. számúhoz átté­telét elrendelni; azután: Lenhart Gusztáv 2. oszt. kát. főszámtanácsos­nak, a zágrábi hadbiztosság számvevő osztálya főnökének, a jól megérdemelt nyugalomba való áthelyezését saját kérelmére elrendelni s megpa­rancsolni, hogy neki ez alkalommal, mindig köte­­lességhit és sikeres szolgálatai elismeréséül, a leg­felsőbb megelégedés kifejezése tud btr­a adassék; végül: Winhofer János 1. oszt. főtörzsporkolábnak a a bécsi helyőrségi börtönnél, sok évi igen sikeres és kötelességbű szolgálatai elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozni. A császári és Apostoli királyi F­elsége, folyó évi február hó 19-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával, dr. Fritsch Károly szolgálaton kívüli viszonyban levő honvéd-főorvosnak, a czimzetes II. osztályú ezredorvosi jelleget dijmentesen legk adományozni méltóztatott. Szende Béla, 8. k. A m. kir. igazságügyminiszer Gedeon Aladár Tolnamegye felsőjárásának szolgabiráját, a közsé­gi bíráskodást meghaladó kisebb polgári peres ügyekben való bíráskodási joggal ruházta fel. A m. kir. igazságügy minis­ter Kratochwill Gusz­táv békésgyulai kir. törvényszéki bijnokot ugyan­oda írnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Plachy Zsigmond zólyomi járási becslőbiztost, a beszterczebányai ka­taszteri igazgatósághoz kerületi felügyelővé nevez­te ki. A m. kir. pénzügyminister Szalámin János fogalmazó gyakornokot II. osztályú pénzügyi fo­galmazóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Szacsva János bürkösi állami elemi népiskolai ideiglenes minőségű tanítói állomásán végleg meg­erősítette. Bencsovszky Katalin karczagi lakos, Er­zsébet, József, Anna, István és Antal nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének a Nagy E­rő­kért átvál­toztatása, folyó évi 9609. számú belügyministé­­riumi rendelettel megengedtetett. Rosenfeld Jónás budapesti lakos, valamint Arthur és Aranka nevű kiskorú gyermekei veze­téknevének »Benais-ra kért átváltoztatása, folyó Lapunk mai számához negyediv melléklet, és négy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next