Budapesti Közlöny, 1881. április (15. évfolyam, 74-98. szám)

1881-04-01 / 74. szám

H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Kapónként! postai szétküüldéssel, raga­bolyban kízban hordva: Egész évre ...... 20 írt. Bélévre ........ 10 « Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesitő”-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai esetlegesen beküldendők, még­­pedig 100-BZőig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-eséig 2 frt, 200—300-ezőig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és &s esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. 74. szám. Budapest, 1881. Péntek, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY Szerkesztőség: Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, 1L emelet, 8-ik ajtó. KIADÓ-mvAT*'­ : Budapesten, Peren exaktere Athenaeum épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1881. évi XVI. TÖRVÉNY­CZIKK a Spanyolországgal 1880-ik évi junius hó 3-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződésről. (Szentesítést nyert 1881. évi márczius hó 27-én. Kihirdettetett az országgyűlés képviselőházában 1881. évi márczius hó 28-án, a fő­rendek házában 1881. évi már-*?­czius hó 30-án. — A megerősítési okmányok kicserélése Madridban, 1881. évi márczius hó 14-én ment véghez.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő tör­vény­czikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: Ő császári és Apostoli királyi Felségének Ő Felsége Spanyolország királyának meghatalmazottjai által az 1878. XX. t.-cz. IV. czikkében megszabott módon kötött, és Madridban 1880. évi junius hó 3-án aláirt kereskedelmi szerződés, miután az országgyűlés által elfogadtatott és utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősíttetett, a hozzávaló zárjegyzőkönyvvel és a különleges és átmeneti intézkedéseket tartalmazó czik­­kekkel együtt ezennel az ország törvényei közé iktattatik. S­zövege a következő: Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyar­­ország Apostoli királya egyrészről, és Ő Felsége Spanyolország királya, más­részről, azon közös óhajtás által vezéreltetve, hogy államaik közt a kereskel­­mi és tengerészeti összeköttetések fej­lesztessenek, e végből új szerződés meg­kötését határozták el és meghatalmazottaikká nevezték ki. Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyaror­szág Apostoli királya. Gróf Ludolf Manót, a Lipótrend nagykeresztesét és a vaskorona rend 1-ső osztályú lovagját, III. Károly rendjének nagykeresztesét, valóságos bel­ső titkos tanácsosát és Ő Felsége Spanyolország királyánál levő rendkívüli követét és teljhatalmú ministerét; Ő Felsége Spanyolország királya: Don José Elduayent, Pazo de la Mercedi Marquist, III. Károly rend­jének nagykeresztesét stb. a Cortes tagját, államministerét, kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után, a következőkben állapodtak meg : I. czikk: Az osztrák-magyar monarchia és a spanyol királyság között a keres­kedés és a hajózás teljesen szabad leend. A magas szerződő felek alattvalói a másik fél területein — a jelen szerződés illető czikkeiben részletezett megszorítások mellett — élvezni fogják mindazon jogokat, kiváltságokat, kedvezményeket és mentességeket, melyeket ezen területeken a kereskedés és hajózás tekintetében a saját nem­zetbeliek tényleg élveznek, vagy jövőben élvezni fognak. II. czikk. A szerződő felek alattvalói a másik fél államaiban és birtokain ép úgy, mint a nemzetbeliek — a harmadik nemzet hajózására nyitva álló ki­kötőket és folyóvizeket hajóikkal és rakományaikkal látogathatják, ugyan­ott utazhatnak, tartózkodhatnak, kereskedést, ipart vagy mesterséget űzhet­nek; házakat, raktárakat és boltokat bérelhetnek vagy bírhatnak; árukat és értékeket szárazon vagy vizeken szállíttathatnak, azokat bel- vagy kül­földiektől bizományba vehetik,­­ még­pedig mindezt a­nélkül, hogy na­gyobb illetékeket fizetnének, mint a­melyek a nemzetbeliektől szedetnek vagy jövőben szedetni fognak; — ugyanott vásárlásokat vagy eladásokat eszközölhetnek, akár közvetlenül akár szabadon választott közvetítőik által — megszabhatják birtokaik, értékeik, áruczikkeik vagy egyéb tárgyaik árát, le­gyenek azok akár a külföldről, akár az országból valók, s akár az országban, akár a külföldre kívánják is azokat eladni, csakhogy az ország törvényei és rendeleteihez alkalmazkodni tartoznak;­­ szabadon járhatnak üzleteik után; a vámhivataloknál bevallásokat tehetnek saját nevükben, vagy tetszés sze­rinti helyettes által, a nélkül, hogy annak más díjt tartoznának fizetni, mint a melyre nézve ezen személylyel megegyeztek; — végre jogaikat a bírák és törvényszékek előtt érvényesíthetik és védhetik és e végből saját választá­suk szerint ügyvédeket, helyetteseket, vagy meghatalmazottakat használ­hatnak. La Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohémé etc., et Roi Após­­tolique de Hongrie, et Sa Majesté le Roi d’Espagne, animés d’unégal désir d’étendre et de développer les relations commerciales et maritimes entre Leurs Etats, ont rósolu de conclure un nouveau Traité, A cet effet, et ont nőmmé pour Leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté l’Empereur d’Autricbe, Roi de Boheme etc. et Roi Após­­tolique de Hongrie: Le Comte Emanuel Ludolf, Grand-Croix de l’Ordre Impérial de Léopold, et Chevalier de 1-ére classe de l’Ordre de la Couronne de fer, Grand-Croix de l’Ordre de Charles III. etc., Son conseiller intime et actuel et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés de Sa Ma­jesté le Roi d’Espagne: Sa Majesté le Roi d’Espagne : Don Jósé Elduayen, Marquis del Pazo de la Merced, Grand-Croix de l’Ordre de Charles III. etc. Député aux Cortés, Sou Ministre d’Etat, lesquek, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, tronvéa en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit. Article I. II y aura pleine et entiére liberté de commerce et de navigation entre la Monarchie austro-hongroise et le Royaume d’Espagne. Les sujets de chacune des Hautes Parties eontractantes jouiront dans les territoires de l’autre des memes droits, priviléges, favours, immunitás et exemptions, dönt jouissent actuellement ou jouiront ä l’avenir, en matiére de commerce et de navigation, dans ces territoires, les propres nationaux, sauf les reserves spécifiées dans les articles respectifs de ce mérne Traité. Article II. Les sujets de chacune des deux Parties eontractantes auront récipro­­quement dans les Etats et possessions de l’autre Partie la mérne faculté que les nationaux d’entrer avec leurs navirei et chargements dans tous les ports et les riviéres qui seront ouverts ä la navigation d’une nation quel­­conque, de voyager, de séjourner, de faire le commerce, d’exercer leur industrie ou métier, de louer ou de posséder des maison3,dés magasins et boutiques, d’effectuer de3 expéditions de marchandises ou de valeurs par voie de térré ou de mer, de les prendre en consignation, tant du pays que de l’étranger; le tout sans payer d’autres droits que ceux qui sont ou pourront étre pergus sur les nationaux; ils pourront y faire des achats ou vendre directement ou vendre par l’entremise d’un médiateur qu’ils choi­­siront eux-memes, fixer le prix des biens, effets, marchandises ou autres objets tant importés qu’indigénes, sóit qu’ils les vendent dans le pays mérne, sóit qu’ils les exportent ä l’étranger, en se conformant toutefois aux lois et réglements du pays; ils pourront y vaquer á, leurs affaires, presen­ter des déclarations aux douanes, tant en leur propre nőm qu’en se substi­­tuant une personne quelconque, selon qu’ils le jugeront couvenable et sans payer d’autre salaire que célúi dönt ils conviendront avec cette personne; enfin, ils pourront faire valoir leurs droits devant les juges et tribunaux, lea défendre et se servir k cet effet d’avocats, de substituts ou d’agents chaisia par eux mémes. Lapunk mai számához három év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék